Bulgarian Historical Review

СПИСАНИЕ „BULGARIAN HISTORICAL REVIEW“

www.bhr.ihist.bas.bg

Bulgarian Historical Review / Revue Bulgare d’Histoire е издание на Института за исторически изследвания към Българска академия на науките, в което се публикуват материали на английски, френски, немски и руски език. Списанието започва да излиза през 1973 г. като орган на тогавашния Единен център за наука и подготовка на кадри по история при БАН. След ликвидирането през 1989 г. на Единните центрове то става орган на Института по история към БАН. Първи главен редактор (до 1990 г.) е Димитър Косев, а в редколегията влизат представители на различни научни звена – Мито Исусов и Виржиния Паскалева (зам.-главни редактори), Л. Живкова, Д. Ангелов, Ат. Божков, Е. Бужашки, В. Хаджиниколов, Хр. Христов, Й. Йотов, Д. Мичев, Н. Тодоров.

Замислено още от самото начало не като тясноинститутско списание, а като издание на професионалната историческа колегия, през всичките години Bulgarian Historical Review отразява научните достижения на българските историци в областта на националната, балканската и общата история. То съдържа оригинални и обобщаващи статии в сферата на политическата, икономическата и културната история на българските земи през отделните епохи в развитието на човечеството – Античност, Средновековие, Възраждане, Ново и Най-ново време.

Друга насока на тази интеграция със световната историческа наука е предоставената възможност на страниците на списанието да обнародват свои изследвания чуждестранни учени.

Списанието се разпространява в хартиен и в PDF вариант.

Bulgarian Historical Review е включено в редица европейски и световни бази данни, където се следи, анализира, оценява и разпространява:

  • WEB OF SCIENCE
  • РИНЦ (Русский индекс научного цитирования) – коопериран с Web of Science
  • EBSCOHost
  • CEEOL (Central and East European Online Library) и др.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор: доц. д-р Даниел Вачков

Зам.-главен редактор: доц. д-р Румяна Първанова

Научни секретари: доц. д-р Петя Димитрова и гл. ас. д-р Ваня Стоянова

Редакционен екип: проф. дин Иван Билярски, доц. д-р Пламен Божинов, доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце, проф. дин Ани Данчева-Василева, доц. д-р Владимир Златарски, доц. д-р Евгений Кандиларов, доц. д-р Сашка Миланова, доц. д-р Благовест Нягулов, доц. дин Пенка Пейковска, чл.-кор. дин Румяна Радкова, проф. дин Валери Стоянов, доц. д-р Олга Тодорова

МЕЖДУНАРОДЕН РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Harald Heppner (Graz), Bernard Lory (Paris), Hrvoika Mihanović-Salopek (Zagreb), Guenter Prinzing (Mainz), Helmut Schaller (Marburg), Elena Siupiur (Bucarest), Serhiy Strashniuk (Kharkov), Arnold Suppan (Vienna), Maria Todorova (Illinois – Urbana-Champaign), Tatyana Volokitina (Moskow), Elżbieta Znamierowska-Rakk (Warsaw)

Повече информация за списанието и публикациите в него може да получите на:

URL: http://www.bhr.ihist.bas.bg/

e-mail: bhr(at)ihist(dot)bas(dot)bg