Исторически преглед

СПИСАНИЕ „ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД“

http://www.ipr.ihist.bas.bg/

„Исторически преглед“ е издание на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките и е най-старото и авторитетно историческо списание в България. Излиза без прекъсване от началото на 1945 г. Списанието възниква като научно-популярно на възстановеното през ноември 1944 г. Българско историческо дружество, а от 1953 г. става научно-теоретичен орган на Института за (българска) история при БАН. С времето „Исторически преглед“ се утвърждава като едно от най-реномираните научни издания по българска история, в което си дават среща мненията на изтъкнати български и чуждестранни специалисти. Сред членовете на неговата редакционна колегия са били такива изтъкнати специалисти като акад. В. Хаджиниколов, акад. К. Косев, проф. С. Дамянов, проф. З. Маркова, проф. Кр. Шарова, проф. Хр. Гандев, проф. Ив. Божилов, доц. М. Петров, акад. Мито Исусов, акад. Г. Марков и др.

В списанието се публикуват студии, статии и рецензии за българската и общата история от древността до наши дни. С пъстротата на материалите, с коректното отношение на редакторите и авторите към целите и задачите на „Исторически преглед“, той става едно от най-четените български исторически списания не само у нас, но и в чужбина.

От 2018 г. списанието се издава в 4 единични книжки годишно. То се разпространява чрез абонамент и свободна продажба, в хартиен и електронен вид.

Списание „Исторически преглед“ е сред българските списания, които се следят, анализират и реферират в европейски и световни бази данни с научна информация:

  • РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) – коопериран с Web of Science;
  • CEEOL (Central and East European Online Library);
  • EBSCO (под името Historical Review/Istoricheski pregled).

Списанието е включено в списъка на реферираните издания в НАЦИД.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор: проф. Илия Тодев

Научни секретари: доц. Антоанета Кирилова, доц. Виолина Атанасова, Николай Поппетров

Членове: доц. Бистра Николова, доц. Господинка Никова, доц. Димитър Митев, проф. Илия Илиев, проф. Илияна Марчева, проф. Йорданка Гешева, доц. Петър Стоянович, доц. Росица Стоянова, доц. Стефка Първева, проф. Тамара Стоилова

МЕЖДУНАРОДНА РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

проф. Гюнтер Принцинг (Германия); проф. Елена Сюпюр (Румъния); проф. Искра Шварц (Австрия); проф. Мария Тодорова (САЩ); проф. Ма Сипу (Китай); проф. Михаил Станчев (Украйна); проф. Татяна Волокитина (Русия)

Повече информация за списанието и публикациите в него може да получите на:

URL: www.ipr.ihist.bas.bg

e-mail: ipregled(at)ihist(dot)bas(dot)bg