Академични длъжности

29 декември 2020 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Националноосвободително движение на македонските и тракийските българи (1878 – 1919), за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, със срок за подаване на документи за участие 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 110 от 29.12.2020 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института, ет. 3, стая 319, или в канцеларията на института, ет. 2: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 089/9090216; 02/8708513

29 декември 2020 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Македонският въпрос в българо- албанските отношения (1878 – 1944), за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, със срок за подаване на документи за участие 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 110 от 29.12.2020 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“, ет. 3, стая 319, или в канцеларията на института, ет. 2: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, тел.: 089/9090216; 02/8708513.

15 декември 2020 г.

На свое заседаниe на 14.12.2020 г. (Протокол № 19, т. 1) Научният съвет на Института за исторически изследвания взе решение за обявяване на конкурс за асистент по Професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Нова и най-нова обща история (История на дипломацията и международните отношения през Ранното ново време, XVI–XVII век) за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“. Срокът на конкурса е два месеца, считано от датата на публикуване на обявата на сайта на Института за исторически изследвания, 15 декември 2020 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи се приемат от зав. отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, тел. 0884 716589; 02 8706384.


4 декември 2020 г.

На свое заседание на 1 декември 2020 г. (Протокол № 18, т. 1) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН взе решение за откриване на процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“ към ИИстИ – БАН по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ (Националноосвободително движение на македонските и тракийските българи (1878–1919) за нуждите на  секция „История на българския национален въпрос”.

4 декември 2020 г.

На свое заседание на 1 декември 2020 г. (Протокол № 18, т. 2) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН взе решение за откриване на процедура за заемане на академичната длъжност „доцент“ към ИИстИ – БАН по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“  (Македонският въпрос в българо-албанските отношения (1878–1944)  за нуждите на  секция „История на българския национален въпрос”.


24 ноември 2020 г.

Рецензии и становища
за доц. д-р Даниел Вачков, единствен кандидат в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“  – професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Нова българска история – стопанска история на България през ХХ век) – обявен в Държавен вестник бр. 66 от 24 юли 2020 г.:

Рецензии на чл.-кор. проф. д. и. н. Александър Костов: на български и английски език;
Рецензии на проф. д. и. н. Димитър Луджев: на български и английски език;
Рецензии на проф. д. и. н. Любомир Огнянов: на български и английски език;
Становища на проф. д. с. н. Пепка Бояджиева: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Пенчо Пенчев: на български и английски език;
Становища на проф. д-р Илияна Марчева: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Владимир Златарски: на български и немски език.

Резюмета на трудовете на доц. д-р Даниел Вачков на български и английски език.

Заседанието на Научното жури се проведе на 5 януари 2021 г. в Заседателната зала на Института за исторически изследвания.


17 ноември 2020 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Стопанска история на Българското Възраждане) за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа 15 – 19 век“ – един, със срок
за подаване на документи за участие 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – брой 98, от 17.11.2020 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника
за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при
БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел. 0899 09 02 16;
02 870 8513.

30 октомври 2020 г.

На свое заседание на 20.10.2020 г. (Протокол № 15, т. 3.1) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 2.2 История и археология, научна специалност „История на България“ (Стопанска история на Българското Възраждане) за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа 15-19 век.“


23 октомври 2020 г.

На свое заседаниe на 20.10.2020 г. (Протокол № 15, т. 3.2.) Научният съвет на Институт за исторически изследвания взе решение за обявяване на конкурс за асистент по Професионално направление 2.2. История и археология, специалност Нова и най-нова обща история (Американска външна политика към Близкия Изток) за нуждите на секция „Съвременна история и геополитика“, считано от 23 октомври 2020 г. Срокът на конкурса е два месеца.  Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи се приемат от зав. отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, тел. 0884 716589; 02 8706384.


5 октомври 2020 г.

Въз основа на решение на Научния съвет от 24 септември 2020 г., във връзка с установени нарушения, при изначалното решение за обявяване на конкурса, които биха довели до опорочаване на процедурата, се прекратява конкурса за заемането на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Националноосвободително движение на македонските и тракийските българи (1878 – 1919), за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 66 от 24 юли 2020 г.

5 октомври 2020 г.

Въз основа на решение на Научния съвет от 24 септември 2020 г., във връзка с установени нарушения, при изначалното решение за обявяване на конкурса, които биха довели до опорочаване на процедурата, се прекратява конкурса за заемането на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Македонският въпрос в българо-албанските отношения (1878–1944), за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 66 от 24 юли 2020 г.


8 септември 2020 г.

Рецензии и становища
за доц. д-р Росица Стоянова, единствен кандидат в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“  – професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ (Нова българска история – социална политика, институции, обществени организации) – обявен в Държавен вестник бр. 21 от 13.03. 2020 г.:

Рецензии на проф. д. и. н. Милко Палангурски: на български и английски език;
Рецензии на проф. д-р Йорданка Гешева: на български и английски език;
Рецензии на проф. д-р Веселин Янчев: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Димитър Луджев: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Людмил Спасов: на български и английски език;
Становища на доц. д. н. Юра Константинова: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Даниел Вачков: на български и френски език.

Резюмета на трудовете на доц. д-р Росица Стоянова на български и английски език.

Заседанието на Научното жури ще се състои на 8 октомври 2020 г. (четвъртък) от 10:30 часа в Заседателната зала на Института за исторически изследвания.


24 юли 2020 г.

Институтът за исторически изслед­вания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Нова българска история – Стопанска и социална история на България през XX век), за нуждите на секция „Нова българска история“, със срок за подаване на документи за участие 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“: бр. 66 от 24 юли 2020 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изслед­вания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шип­ченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 870 8513.

24 юли 2020 г.

Институтът за исторически изследва­ния при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професи­онално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Наци­оналноосвободително движение на македонските и тракийските българи (1878 – 1919), за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, със срок за подаване на документи за участие 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“: бр. 66 от 24 юли 2020 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за историче­ски изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 870 8513.

24 юли 2020 г.

Институтът за исторически изслед­вания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Македонският въпрос в българо- албанските отношения (1878 – 1944), за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, със срок за подаване на документи за участие 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“: бр. 66 от 24 юли 2020 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за историче­ски изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 870 8513.

24 юли 2020 г.

Институтът за исторически изследва­ния при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и архео­логия, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ (Политическа история на Централна Европа след Втората световна война), за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“, със срок за подаване на документи за участие 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“: бр. 66 от 24 юли 2020 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 870 8513.


09.07.2020 г.

На свое заседание от 1-7 юли 2020 г. (Протокол № 8, т. 3.1) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в Институт за исторически изследвания – БАН по Професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Нова българска история – Стопанска и социална история на България през ХХ век) за нуждите на секция  „Нова българска история“.

На свое заседание от 1–7 юли 2020 г. (Протокол № 8, т. 3.8) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в Институт за исторически изследвания-БАН по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Македонският въпрос в българо-албанските отношения (1878–1944), за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“.

На свое заседание от 1–7 юли 2020 г. (Протокол № 8, т. 3.9) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в  Институт за исторически изследвания–БАН по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Националноосвободително движение на македонските и тракийските българи (1878–1919), за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“.

На свое заседание от 1-7 юли 2020 г. (Протокол № 8, т. 3.4) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в Институт за исторически изследвания-БАН по  Професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ (Политическа история на Централна Европа след Втората световна война) за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“.


Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност 05.03.21 Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източникознание) (Подготовка на авиатори в Царство България: документално наследство), за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – бр. 29 от 27 март 2020 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 870 8513.

15 май 2020 г.

В разпоредбата на § 52 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г. е предвидено обратно действие на приетия закон, като изрично е посочено, че същият влиза в сила от 13.03.2020 г. Поради това актуалният срок за подаване на документи за участие в конкурса е 13 юли 2020 г.

13 март 2020 г.

На свое заседание на 10 март 2020 г. (Протокол № 3, т. 4) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за главен асистент по Професионално направление 2.2. История и археология, Научна специалност 05.03.21 „Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източникознание)“ (Подготовка на авиатори в Царство България: документално наследство) за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност 05.03.21 Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източникознание) (Анализи на ориенталски извори за евразийските номади (XI – XIII в.), за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – бр. 29 от 27 март 2020 г. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 870 8513.

15 май 2020 г.

В разпоредбата на § 52 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г. е предвидено обратно действие на приетия закон, като изрично е посочено, че същият влиза в сила от 13.03.2020 г. Поради това актуалният срок за подаване на документи за участие в конкурса е 13 юли 2020 г.

13 март 2020 г.

На свое заседание на 10 март 2020 г. (Протокол № 3, т. 5) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за главен асистент по Професионално направление 2.2. История и археология, Научна специалност 05.03.21 „Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източникознание)“ (Анализи на ориенталски извори за евразийските номади (XI – XIII в.) за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“.


Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ (Нова българска история – социална политика, институции, обществени организации), за нуждите на секция „Нова българска история“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 21 от 13 март 2020 г.). Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02/870 8513.

15 май 2020 г.

В разпоредбата на § 52 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г. е предвидено обратно действие на приетия закон, като изрично е посочено, че същият влиза в сила от 13.03.2020 г. Поради това актуалният срок за подаване на документи за участие в конкурса е 13 юли 2020 г.

Обяви в НАЦИД:
https://ras.nacid.bg/competitions

18 февруари 2019 г.

На свое заседание на 11 февруари 2020 г. (Протокол № 2, т. 3.2) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България (Нова българска история – социална политика, институции, обществени организации)“ за нуждите на секция „Нова българска история“ при ИИстИ – БАН.


29 ноември 2019 г.

Институтът за исторически изследвания при БАН, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ („Американската публична дипломация след Втората световна война“) за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН, достъпен на сайта на института. Документи се приемат от зав.-отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

Обява в Държавен вестник, бр. 94, 29 ноември 2019 г.:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
Обява в НАЦИД: https://ras.nacid.bg/competitions

На свое заседания на 5 ноември 2019 г., Протокол № 10, т. 1) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за главен асистент по Професионално направление 2.2. История и археология, специалност  Нова и най-нова обща история (Американската публична дипломация след края на Втората световна война) за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“


12 ноември 2019 г.

На свое заседания на 5 ноември 2019 г., Протокол № 10, т. 2, Научният съвет на Институт за исторически изследвания взе решение за обявяване на конкурс за асистент по Професионално направление 2.2. История и археология, специалност  Нова и най-нова обща история (История на европейската интеграция и външни отношения на ЕС) за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“, считано от 13 ноември 2019 г. Срокът на конкурса е два месеца.  Документи се приемат от зав. отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16


7 октомври 2019 г.

На свое заседания на 1 октомври 2019 г., Протокол № 9, т. 4, Научният съвет на Институт за исторически изследвания взе решение за обявяване на конкурс за „асистент“ по История на България (Нова българска история) за нуждите на секция „Нова българска история“, считано от 7 октомври 2019 г. Срокът на конкурса е два месеца и се провежда по условията и реда на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания – БАН. Документи се приемат от зав. Отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН, 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16


Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.2. История и  археология, научна специалност „История на България“ („Политическа дейност на българската възрожденска емиграция“) за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

Обява в Държавен вестник, бр. 66, 20 август 2019 г.:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
Обява в НАЦИД: https://ras.nacid.bg/competitions

На свое заседание на 2 юли 2019 г. (Протокол № 8, т. 3) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за главен асистент по Професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България (Политическа дейност на българската възрожденска емиграция)“ за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа през 15 – 19 в.“

9 декември 2019 г.

Рецензии и становища за доц. д.и.н. Пенка Пейковска, единствен допуснат в конкурса кандидат:

Рецензии на проф. д. и. н. Стефка Петкова: на български и английски език;
Рецензии на проф. д. и. н. Щелиян Щерионов: на български и английски език;
Рецензии на доц. д-р Даниел Вачков: на български и френски език;
Становища на проф. д. и. н. Луиза Ревякина: на български и руски език;
Становища на проф. д. и. н. Валери Стоянов: на български и немски език;
Становища на проф. д. и. н. Манчо Веков: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Антоанета Запрянова: на български и английски език.

Резюмета на трудовете на доц. д. и. н. Пенка Пейковска: на български и английски език.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „Документалистика, архивистика, палеографика, включително историография и изворознание“ („Демографски аспекти на миграциите на населението в България при Третата българска държава“), за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

Обява в Държавен вестник, бр. 66, 20 август 2019 г.:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
Обява в НАЦИД: https://ras.nacid.bg/competitions

На свое заседание на 2 юли 2019 г. (Протокол № 8, т. 5) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „Документалистика, архивистика, палеографика, включително историография и изворознание (Демографски аспекти на миграциите на населението в България при Третата българска държава)“ за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“ при ИИстИ – БАН.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ („Третата българска държава и българите в Западните Балкани“) за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

Обява в Държавен вестник, бр. 66, 20 август 2019 г.:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
Обява в НАЦИД: https://ras.nacid.bg/competitions

На свое заседание на 2 юли 2019 г. (Протокол № 8, т. 1) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде анулирано решението от заседанието на Научния съвет от 11 юни 2019 г. (Протокол № 7, т. 2) за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по направление 2.2. История и археология, шифър 05.03.06. История на България, на тема „Българо–албански политически отношения от 1878 г. до 1944 г.“ за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“ при ИИстИ–БАН. На същото заседание от 2 юли 2019 г. (Протокол № 8, т. 1) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ към ИИстИ по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България (Третата българска държава и българите в Западните Балкани)“ за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“.

На свое заседание на 11 юни 2019 г. (Протокол № 7, т. 2) Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по направление 2.2. История и археология, шифър 05.03.06. История на България, на тема „Българо – албански политически отношения от 1878 г. до 1944 г.“ за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“ при ИИстИ–БАН.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент за нуждите на секция „Средновековна история“ по направление 2.2. История и археология, научна специалност „Средновековна история“ („Славянски извори за българската история“), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

Обява в Държавен вестник, бр. 66, 20 август 2019 г.:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
Обява в НАЦИД: https://ras.nacid.bg/competitions

На свое заседание от 5 март 2019 г., Протокол № 3, т. 7, Научният съвет на Институт за исторически изследвания – БАН реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на секция „Средновековна история“. Темата на конкурса е: „Славянски извори за българската история“. (11.03.2019 г.)

20 декември 2019 г.

Рецензии и становища за гл. ас. д-р Елена Костова, единствен допуснат в конкурса кандидат:

Рецензии на проф. д. и. н. Анка Данчева-Василева: на български и английски език;
Рецензии на проф. д. и. н. Иван Билярски: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Илия Илиев: на български и английски език;
Становища на проф. д. и. н. Христо Матанов: на български и английски език;
Становища на проф. д. ф. н. Анисава Милтенова: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Снежанка Ракова-Маринкьова: на български и английски език;
Становища на доц. д-р Олга Тодорова: на български и английски език.

Справки за научните приноси на гл. ас. д-р Елена Костова: на български и английски език.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент за нуждите на секция „Средновековна история“ по направление 2.2. История и археология, научна специалност „Средновековна история“ („България и Дубровник през средните векове“), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

Обява в Държавен вестник, бр. 66, 20 август 2019 г.:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
Обява в НАЦИД: https://ras.nacid.bg/competitions

На свое заседание на 6 ноември 2018 г. (Протокол № 13, т. 3) Научният съвет на Института за исторически изследвания – БАН реши да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по направление 2.2. История и археология, научна специалност Средновековна история (България и Дубровник през средните векове) за нуждите на секция „Средновековна история“ при ИИстИ – БАН.


Приключили конкурси

Конкурси за „професор

  • Доц. д. и. н. М. Веков. 6 април 2017 г. с монография: „Генеалогията в българската историография в годините на прехода (1990-1015). Историографски и наукометрични аспекти“, София: ИК ДиоМира, 2017, 560 с.
  • Доц. д-р Илияна Марчева. 20 септември 2016 г. с монограхия: „Политиката за стопанска модернизация в България по време на Студената война”, София: Изд. Летера, 2016, 640 с.
  • Доц. д-р Й. Гешева. 17 юни 2015 г. с монография: „Фамилия графове Пеячевич между легендите и реалността (втората половина на ХVII-XX век). Историко-генеалогично изследване“. София: ИК ДиоМира, 2012, 342 с., 4 родословни таблици.

Конкурси за „доцент

Рецензии и становища по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност 05.03.04. История на България (Нова българска история) за нуждите на Секция „История на българския национален въпрос“ (Български национален въпрос след 1878 г.), обявен в Държавен вестник, бр. 36 от 27.04.2018 г. и на интернет-страницата на Института за исторически изследвания – БАН. За участие в него са допуснати двама кандидати от същата секция – гл. ас. д-р Войн Божинов и гл. ас. д-р Слави Славов. Избран кандидат: гл. ас. д-р Слави Славов.

Рецензия от акад. Георги Марков
Рецензия от доц. д-р Александър Гребенаров
Становище на проф. д. и. н. Трендафил Митев
Становище на проф. д-р Ангел Димитров
Становище на проф. д-р Йорданка Гешева
Становище на доц. д-р Зорка Първанова
Становище на доц. д-р Димитър Тюлеков

  • Гл. ас. д-р Надя Димитрова Филипова. 12 септември 2017 г. с хабилитационен труд: „България и Сирия в “ерата Асад“, 522 с.
  • Гл. ас. д-р Владимир Николов Златарски. 13 септември 2016 г.
  • Д. и. н. Петър Иванов Стоянович. 8 септември 2016 г.
  • Гл. ас. д-р Мариана Малинова Тиен. 10 май 2016 г. с хабилитационен труд: „Историографски и извороведски аспекти на в изследванията на българо-китайските отношения в съвременния период“.