Научни степени

Образователна и научна степен „доктор“

31.07.2020

Институтът за исторически изследвания – БАН, обявява конкурс (ДВ бр. 68 от 31.07.2020 г.) за прием на редовен докторант (1 място) по направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (История на българското Възраждане). Документи за участие в конкурса се приемат в отдел „Човешки ресурси“ на Института за исторически изследвания – БАН, 1113 София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319 в срок от 14.08.2020 до 14.10.2020 г.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба до директора на Института за исторически изследвания – БАН, в която кандидатите посочват професионалното направление и докторската програма, за която кандидатстват по обявата за конкурса, както и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Списък на публикации, ако има такива;
 8. Фактура (или копие) за платена такса в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, ет. 2. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.

31.07.2020

Институтът за исторически изследвания – БАН, обявява конкурс (ДВ бр. 68 от 31.07.2020 г.) за прием на докторанти (1 място в редовна форма на обучение и 1 място в задочна форма на обучение) по направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“. Документи за участие в конкурса се приемат в отдел „Човешки ресурси“ на Института за исторически изследвания – БАН, 1113 София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319 в срок от 14.08.2020 до 14.10.2020 г.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба до директора на Института за исторически изследвания – БАН, в която кандидатите посочват професионалното направление и докторската програма, за която кандидатстват по обявата за конкурса, както и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Списък на публикации, ако има такива;
 8. Фактура (или копие) за платена такса в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, ет. 2. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.

31.07.2020

Институтът за исторически изследвания – БАН, обявява конкурс (ДВ бр. 68 от 31.07.2020 г.) за прием на редовен докторант (1 място) по направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (История  на българския национален въпрос). Документи за участие в конкурса се приемат в отдел „Човешки ресурси“ на Института за исторически изследвания – БАН, 1113 София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319 в срок от 14.08.2020 до 14.10.2020 г.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба до директора на Института за исторически изследвания – БАН, в която кандидатите посочват професионалното направление и докторската програма, за която кандидатстват по обявата за конкурса, както и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Списък на публикации, ако има такива;
 8. Фактура (или копие) за платена такса в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, ет. 2. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.

31.07.2020

Институтът за исторически изследвания – БАН, обявява конкурс (ДВ бр. 68 от 31.07.2020 г.) за прием на редовен докторант (1 място) по направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Средновековна история на България). Документи за участие в конкурса се приемат в отдел „Човешки ресурси“ на Института за исторически изследвания – БАН, 1113 София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319 в срок от 14.08.2020 до 14.10.2020 г.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба до директора на Института за исторически изследвания – БАН, в която кандидатите посочват професионалното направление и докторската програма, за която кандидатстват по обявата за конкурса, както и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Списък на публикации, ако има такива;
 8. Фактура (или копие) за платена такса в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, ет. 2. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.

31.07.2020

Институтът за исторически изследвания – БАН, обявява конкурс (ДВ бр. 68 от 31.07.2020 г.) за прием на докторанти (2 места, задочна форма на обучение) по направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Съвременна история на България). Документи за участие в конкурса се приемат в отдел „Човешки ресурси“ на Института за исторически изследвания – БАН, 1113 София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319 в срок от 14.08.2020 до 14.10.2020 г.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Молба до директора на Института за исторически изследвания – БАН, в която кандидатите посочват професионалното направление и докторската програма, за която кандидатстват по обявата за конкурса, както и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Списък на публикации, ако има такива;
 8. Фактура (или копие) за платена такса в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, ет. 2. Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите.

Образователна и научна степен „доктор на науките“

10 юли 2020 г.

Рецензии и становища за дисертационния труд на Teодоричка Илиева Готовска-Хенце  „Българите в чешко-руския книжовен обмен (30-те 60-те години на XIX в.)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Нова и най-нова обща история шифър 05.03.04.

Рецензия от проф. д. ф. н. Маргарита Младенова на български и чешки език;
Рецензия от проф. д-р Владимир Пенчев на български и руски език;
Рецензия от проф. д-р Дарина Григорова на български и руски език;
Становище на проф. д. и. н. Илия Тодев на български и английски език;
Становище на проф. д. и. н. Светлозар Елдъров на български и английски език;
Становище на проф. д. и. н. Пенка Пейковска на български и английски език;
Становище на проф. д-р Славка Керемидчиева на български и английски език;
Автореферат на труда на български и немски език.

Защитата ще се проведе на 12 август 2020 г. от 11:00 ч. в Големия салон на ИИстИ-БАН, бул. „Шипченски проход“ №52, бл. 17, ет. 1.


ПРОВЕДЕНИ ЗАЩИТИ

Образователна и научна степен „доктор на науките“

10 януари 2020 г.

Рецензии и становища за дисертационния труд на Румен Василев Караганев „Дунав, Международната Дунавска комисия и България 1919-1940 г. (с продължение до 1944 г.)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България шифър 05.03.06.

Рецензия от проф. д. и. н. Трендафил Митев на български и английски език;
Рецензия от проф. д. и. н. Тодор Петров на български и английски език;
Рецензия от проф. д-р Веселин Янчев на български и английски език;
Становище на проф. д. и. н. Манчо Веков на български и английски език;
Становище на доц. д. и. н. Пенчо Д. Пенчев на български и английски език;
Становище на доц. д-р Александър Гребенаров на български и английски език;
Становище на доц. д-р Владимир Златарски на български и немски език;
Автореферат на труда на български и английски език.

Защитата се проведе на 12 февруари 2020 г. от в Заседателната зала на ИИстИ-БАН.


Рецензии и становища за дисертационния труд на Костадин Илиев Паев за придобиване на научната степен „доктор на науките“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България (Нова българска история)

Рецензия от проф. д-р Йорданка Гешева; Рецензия от проф. д-р Пламен Киров; Рецензия от доц. д-р Петър Стоянович; Становище на проф. д. и. н. Милко Палангурски; Становище на проф. д-р Гълъбина Петрова; Становище на проф. д-р Петко Петков; Становище на доц. д-р Даниел Вачков; Автореферат на труда от кандидата; Отговор на рецензиите и становищата от кандидата.

Защитата на труда се проведе на 14 юни 2018 г. в Заседателната зала на ИИстИ-БАН.

Образователна и научна степен „доктор“

Рецензии и становища за дисертационния труд на Катина Димитрова Йонева за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност Нова и най-нова обща история 

Рецензия от проф. д. и. н. Трендафил МитевРецензия от доц. д-р Румяна Чукова; Становище на проф. д. и. н. Никола Аврейски; Становище на доц. д-р Пламен Ралчев; Становище на доц. д-р Теодоричка Готовска-ХенцеАвтореферат на труда.

Защитата на труда се състоя на 25 юни 2019 г. от в Заседателната зала на Института за исторически изследвания при БАН.

Рецензии и становища за дисертационния труд на Десислава Велинова Костадинова за присъждане на образователна и научна степен „доктор“

Рецензия от проф. д. и. н. Стефка Петкова; Рецензия от доц. д. и. н. Пенка Пейковска; Становище на проф. д. и. н. Трендафил Митев; Становище на проф. д. и. н. Манчо Веков, Становище на доц. Стефан Ангелов СтефановАвтореферат на труда

Защитата се състоя на 5 юни 2019 г. в Заседателната зала на Института за исторически изследвания при БАН.

Рецензии и становища за дисертационния труд на Стефан Николов Шивачев
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България (Нова българска история)

Рецензия от проф. д. и. н. Веска Николова; Рецензия от доц. д-р Василка Танкова; Становище на д. и. н. Любомир Златев; Становище на доц. д-р Валери Колев; Становище на доц. д-р Росица Стоянова; Автореферат на труда

Защитата на труда се състоя на 21 юни 2018 г. в Заседателната зала на ИИстИ-БАН.