Научен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
проф. д. и. н. Илия Илиев

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
доц. д-р Росица Стоянова

СЕКРЕТАР:
проф. д-р Илияна Марчева-Атанасова

ЧЛЕНОВЕ:
акад. д. и. н. Георги Марков
проф. д. и. н. Илия Тодев
проф. д. и. н. Валери Стоянов
проф. д. и. н. Иван Билярски
проф. д-р Йорданка Гешева
проф. д. и. н. Тамара Стоилова
проф. д. и. н. Манчо Веков
доц. д-р Олга Тодорова
доц. д-р Пламен Божинов
доц. д-р Стефка Първева
доц. д-р Даниел Вачков
доц. д-р Благовест Нягулов
доц. д-р Димитър Митев
доц. д-р Румяна Чукова
доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце
доц. д-р Петя Димитрова
доц. д-р Надя Филипова