Владимир Златарски

Доцент доктор Владимир Златарски

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

България в Европа от втората половина на 19 век и през 20 век; отношения на България с Германия, с Австро-Унгария, с Румъния и балканските страни; история на Балканите и Европа

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

  • Заемани длъжности

2016 – продължава Доцент в Института за исторически изследвания на БАН

2009 – 2016 Главен асистент в Института за исторически изследвания на БАН

  • Членства в редколегии и издателски научни съвети

2017 – продължава Член на редколегията на списание Bulgarian Historical Review

  • Научни специализации

Многократни научни специализации в Германия

  • Езици

Немски език ; Английски език; Руски език

3. ПУБЛИКАЦИИ

Индивидуални монографии:

Райхът и Царството. Германското присъствие в България 1933 – 1940 г. С., 2014, изд. „Авангард Прима“, 416 с.

Студии и статии:

Стратегическата дилема пред Германия през втората половина на 1940 г. – Във: Втората световна война, България и следвоенният свят. С., 2005, 201-212

Кариерата на Паул Карл Шмидт в две германски епохи. – В: Исторически преглед, 2007, кн. 5-6, 177-185

От „елегантна революция“ към „народообвързана диктатура“. Германия и режимът на деветнадесетомайците. – В: Историята – професия и съдба. Сборник в чест на 60-годишнината на член-кореспондент д.ист.н. Георги Марков. С., 2008, 359-374

Die wirtschaftlichen Ideen und Initiativen des Dritten Reiches vom Standpunkt der bulgarischen wirtschaftlichen Denkweise. – In: Bulgarian Historical Review, 2008, 1-2, 74-96

От перото към щика. Германското влияние върху българската преса през 30-те години на ХХ-ти век. – В: Исторически преглед, 2008, кн. 5-6, 144-168

Световна политика и локални интереси. Германският райх и независимостта на България. – В: 100 години независима България: Стълбовете на държавността. С., 2009, 96-109

Между „народно-социално“ и „националсоциалистическо“. Александър Цанков и Третия Райх (1933-1940 г.) – В: Исторически преглед, 2009, кн. 3-4, 69-84

Германия и развитието на българския флот през 30-те години на ХХ-ти век. – В: Годишник на Военноморския музей, т. VІІ. Варна 2009, 128-139

Генерал-лейтенант Константин Лукаш. – В: Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив, кн. 6, 2009, 95-103

Възстановяване на поста германски военен аташе в България през 30-те години на ХХ-ти век. – Във: Военноисторически сборник, 2011, кн. 1, 59-66

Българското злато. Търговията с тютюн между България и Третия Райх (Първа част) – В: Исторически преглед, 2011, кн. 1-2, 99-120

Българското злато. Търговията с тютюн между България и Третия Райх (Втора част) – В: Исторически преглед, 2011, кн. 3-4, 109-127

Германия и войните на Балканите през първата половина на ХХ-ти век. – Във: Военноисторически сборник, 2012, кн. 4, 17-24

Die deutsch-bulgarischen Wirtschaftsbeziehungen wдhrend des Zweiten Weltkrieges im Spiegel der beiderseitigen Regierungsausschьsse fьr Regelung der Wirtschaftsfragen. Teil I (1939 – 1942). – In: Bulgarian Historical Review, 2012, 3-4, 153-174

Die deutsch-bulgarischen Wirtschaftsbeziehungen wдhrend des Zweiten Weltkrieges im Spiegel der beiderseitigen Regierungsausschьsse fьr Regelung der Wirtschaftsfragen. Teil ІI (1942 – 1944). – In: Bulgarian Historical Review, 2013, 1-2, 56-78

Балканските конфликти и германската политика в началото на ХХ-ти век. – В: Сборник доклади от международна научна конференция „100 години от Балканските войни. Извори и документи“, София, 2015, 205-214

България в политиката на Германия и Австро-Унгария през пролетта на 1913 г. – В: Централна Европа и Балканите, XIX-XX в. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков. С., 2015 (под печат), 15 с.

Иван Ев. Гешов и Балканския съюз: регионални интереси и европейска политика. – В: Академик Иван Евстратиев Гешов (1849-1924) – държавник, общественик, учен, меценат на българската наука и култура (=Годишник РИМ-Пловдив 2014). Пловдив, 2015, 111-120

Съединението и обреченият дипломатически „шпагат“ на Германия. – В: Съединението на България от 1885 г. 130 години по-късно (=Годишник РИМ-Пловдив 2015). Пловдив, 2015, 217-230

1916: Българи и австрийци в борба за Косово. – В: Първата световна война и България през 1916 г. Сборник доклади от международна научна конференция. С., 2016, 81-88

„Квадрата на окръжността“. Различията между Австро-Унгария и Германия относно България през 1913 г. – В: Сборник в чест 70-годишнината на акад. Георги Марков. С., 2016, 17 стр., (под печат)

Германските генерали и България през Първата световна война (1915-1916 г.). – В: Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914–1915 г.). С., 2017, 206-214

Спорът между България и Австро-Унгария през пролетта на 1916 г. и коалицията на Централните сили. – В: Епохи, ВТ, 2017, кн. 2, 40 стр., (под печат)

Формиране на германската стратегия през втората половина на 1940 г. -В: Исторически преглед, 2016, кн. (под печат)

Научни информации, отзиви, рецензии:

Паул Карел. Сталинград. Възход и падение на 6-та армия. – В: Исторически преглед, 2007, кн. 3-4, 257-260

Международна научна конференция “Независимостта на България, 1908. Поглед от ХХI век“. София, 19-20 септември 2008 г. – В: Исторически преглед, 2009, кн. 3-4, 260-264, (съавтор)

Съставителство и редакция

Балканските войни 1912-1913 г. Памет и история. С., 2012

Българите и Голямата война. Документален сборник. С., 2016

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

Втората световна война, България и следвоенният свят. София, 19.04.2005

Forschungscolloquium Sьdosteuropa. Berlin, 12.01.2007

Сто години от обявяването на независимостта на България. Международна научна конференция. София, 20-21.09.2008

100 години независима България: Стълбовете на държавността. София, 14-15.10.2008

Национален научен форум „Пловдивски приноси-2009” – „Род, семейство, отечество”. Пловдив, 7-8.10.2009

17-та Международна научна конференция по военна история на тема “Военни традиции и национална идентичност на европейските армии през XIX и XX век”, София, 26-27 октомври 2010

100 години от Балканските войни. Ретроспекции и проекции. Международна научна конференция. София, 03-06.10.2012

100 години от Балканските войни. Извори и документи. Международна научна конференция. София, 10-12.11.2013

Централна Европа и Балканите, XIX-XX в. Научна конференция в памет на проф. Милчо Лалков. София, 10-11.10.2014

Академик Иван Евстратиев Гешов (1849-1924) – държавник, общественик и учен, меценат на българската наука и култура. Национална научна конференция, Пловдив, 06-07.11.2014 г.

Съединението на България от 1885 г. 130 години по-късно. Национална научна конференция, Пловдив, 25-26.06.2015 г.

Международна научна конференция „Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914–1915 г.)”, София и др., 13-16.10.2015 г.

Международна конференция на тема: „Първата световна война и България през 1916 г.“, София и др., 04-07. 10.2016г.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Участие като консултант и експерт в кадър в научно-документалния филм на германската обществена телевизия BR „Съюзниците на Хитлер” – втора серия, дял за България. Излъчван през 2010 година по германските телевизионни канали с национален и международен обхват BR, 3Sat и Phoenix – 2010 г.

Участие като консултант в научно-документален филм на германската телевизия RTL „Забравените – смърт там, където други са на почивка” – филм за загинали и пострадали германци при опит за бягство през територията на България в годините на Студената война. Излъчен през август 2011 година по германския телевизионен канал с национален и международен обхват RTL – 2011 г.

Рецензиране и оценяване на проект в рамките на „Ученическия институт на БАН” – Проект „Българската армия” – 2015 г.

200 години от рождението на Ото фон Бисмарк (1815-2015) – Тържествена научна сесия на Българската академия на науките. 09.04.2015 г., Големия салон на БАН. (Създаване на концепция и програма на форума; контакт с участниците от страната и чужбина; изготвяне на проектобюджет на форума; цялостна подготовка и провеждане на събитието – 2015 г.)

Цар Борис III – историята на Добрия цар. Предаване „Историята оживява“, телевизия BiT, 02.11.2016 г.

Участието на България в Първата световна война. Предаване „Историята оживява“, телевизия BiT, 01.02.2017 г.

Сръбско-българската война: капитани срещу генерали. Предаване „Историята оживява“, телевизия BiT, 09.05.2017 г.

160 години от рождението на Александър Батенберг. Предаване „История БГ”, БНТ, 05.06.2017 г.