Даниела Вичкова-Нушева

главен асистент д-р Даниела Вичкова-Нушева

danielavichkova(at)abv(dot)bg

28 юли 1970, Велико Търново

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Българско възраждане (политическа и културна история), Нова българска история, Библиография, Археография, Генеалогия.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

2011 (октомври) – 2014 (октомври) – Редовна докторантура в Института за исторически изследвания към Българска академия на науките (БАН). Дисертация на тема: „Българското централно благотворително общество (БЦБО) (1876-1877). Структура и програма“ с научен ръководител доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова.

1998 – Магистър по история, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Исторически факултет, специализация Етнология, архивистика и музейно дело.

 • Заемани длъжности

2015 (август) – Асистент в Института за исторически изследвания към БАН.

 • Научна степен и звание

2015 – Доктор по история (PhD) (История на България – Българско възраждане) в Българска академия на науките – Институт за исторически изследвания.

2019 (декември) – Главен асистент в Института за исторически изследвания към БАН.

 • Членства в научни организации и сдружения

2016 – Съюз на учените в България (СУБ).

 • Участие в съвместни научни проекти

2012–2014 – Проект „България – извори и документи“ BG051PO001-3.3.06-0058 на Института за исторически изследвания с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 • Индивидуален научен проект

2017 (април) – 2020 (април) – Проект „Българското централно благотворително общество. Финансиране (1876-1877) и дейност по време на Руско-турската война (1877-1878)“.

 • Езици

Владее английски, френски, руски.

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

Българското централно благотворително общество (БЦБО). Том 1. Създаване, структура и дейци (1876-1877). София: Издателска къща ДиоМира, 2019, 302 с.: с таблици. ISBN 978-954-2977-54-4

Б. Колективни трудове:

В. Студии и статии:

 1. Българското централно благотворително общество (БЦБО) (1876-1877). Структура и програма. Автореферат. София, 2015, 37 с.
  http://ihist.bas.bg/wp-content/uploads/2019/11/Avtoreferat_DVitchkova.pdf.
 2. Българското централно благотворително общество и Народният събор в Букурещ (ноември 1876 г.). – В: [Сто и десет] 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878-1913). София: [Институт за исторически изследвания – БАН], 2014, с. 105-123. ISBN 978-954-2903-11-6.
 3. Любен Каравелов, Кириак Цанков и българските доброволци в Сръбско-турската война, 1876 г. – Българско възраждане. Идеи Личности Събития. Том 15, [2014], с. 97-107. ISSN 1311-1337.
  https://levskifoundation.files.wordpress.com/2015/01/bv_t15.pdf
 4. Българското централно благотворително общество. Структура и дейци (1876-1877). – Исторически преглед, LXX, 2014 [отпечатана 2015], 1-2, с. [200]-231. ISSN 0323-9748.
 5. „Тръгнали да воюваме, малко мислехме за историята“. Светослав Акрабов – участник и летописец на войната. – В: [Сто] 100 години от Балканските войни. Извори и документи = 100th anniversary of the Balkan Wars. Sources and Documents. [Сборник доклади от] Международна научна конференция, 11 ноември 2013 г., София. София: Институт за исторически изследвания, 2015, с. 327-337. ISBN 978-954-2903-17-8. Този доклад на английски език в посочения сборник: Vichkova, Daniela. „Setting off to make War, we thought little about the History. Svetoslav Akrabov – Participant and Chronicler of the War“, с. 648-658.
 6. Дейци на Българското централно благотворително общество (БЦБО) от Габрово [Иван Грудов, Иван Кавалджиев, Райчо Гръблев, Христо Цокев]. – Известия [на] Регионален исторически музей – Габрово. Том ІІІ [за 2015], 2016, с. 196-207. ISSN 2367-783Х
 7. Чуждестранните почетни членове на БЦБО. [Виктор Юго – почетен член на БЦБО]. – Известия на Исторически музей – Батак. Том ІV. Априлската епопея – Батак. Размисли 140 години по-късно: Национален научен форум. Батак, 14-15 май 2016, 2016, с. 113-119. ISSN 1314-2909.
 8. Априлското въстание и БЦБО (1876-1877). – В: Априлското въстание 1876 година в съдбата на българския народ. [Сборник с доклади и съобщения от Национална конференция „Априлското въстание 1876 г. в съдбата на българския народ“, Панагюрище, 14-15 април 2016 г.]. Панагюрище: ИК „Оборище“, 2017, с. 289-297. ISBN 978-954-682-066-2.
 9. Въздействието на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, 1868. Съхранената памет на три поколения [поп Балчо Колев, свещеник Данаил Мусински, академик Борислав Боянов]. – Известия на Исторически музей – Чипровци. Том ІІ. Доклади от научна конференция „Ролята и мястото на четите в българската национална революция“. [б.м.]: Издателство „Пространство форма“, 2016 [отпечатана 2017], с. 73-80.  ISBN 978-954-8500-01-5.
 10. Честванията на битките на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа (1868) в землището на Вишовград. – Известия [на] Регионален исторически музей – Габрово. Том ІV [за] 2016, 2017, с. 264-270. ISSN 2367-783Х.  
 11. Димитър х. Павли Иванов – истинският възрожденец. – В: Дни на науката ’2016. Сборник с доклади от Мартенските научни четения (16 март 2016 г.) на СУБ-Велико Търново и от „Дни на науката ’2016“ (27 май 2016 г.), организирани от СУБ-Велико Търново и Европейски информационен център – Велико Търново, посветени на 140 години от Априлското въстание 1876 г. Велико Търново: [Издателство „Фабер“], 2017, с. 104-107. ISSN 1314-2283.
 12. Българското централно благотворително общество (БЦБО) и Русенският комитет, 1876 г. – В: Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?. Сборник доклади от Международна научна конференция, 25-26 април 2017 г. Русе: Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 2017, с. 84-88. ISBN 978-619-7404-01-2.
 13. Кириак Цанков и Васил Левски. – В: Васил Левски и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение. Сборник с материали от национална научна конференция, Карлово, 22-23 юни 2017 г. [София: Издателство „Златен змей“, 2017], с. 114-122. ISBN 978-954-776-038-7.
 14. Три политически програми за освобождението на България, 1876 г. – фактите и историческите изследвания. – В: Истини и лъжи за факти, новини и събития. Сборник с доклади от Международна научна конференция, 24-25 април 2018 г. Том 1. Русе: Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 2018, с. 48-58. ISBN 978-619-7404-03-6.
 15. Архимандрит Кирил Денев (1860-1928). – В: Дни на науката ’2017. Сборник с доклади от научните конференции на СУБ – Велико Търново. Мартенски научни четения (20 март 2017 г.) и „Дни на науката ’2017“ (31 май 2017 г.), посветени на 180 години от рождението на Васил Левски и на 140 години от началото на Руско-турската война 1877-78 г. Велико Търново: [Издателство „Фабер“], 2018, с. 104-107. ISSN 1314-2283.
 16. „Българийо, ние умряхме, но не ти изневерихме!“: Спомени на участници в Първата световна война от 10-и пехотен Родопски полк. – В: [Сто] 100 години Дойранска епопея: Сборник с доклади от национална научна конференция „България в Голямата война (1918)“, 20-21 септeмври 2018, Плевен. Научен редактор акад. Георги Марков. – [В. Търново: Издателство „Фабер“, 2019]. Издание на Регионален исторически музей – Плевен, с. 195-201. ISBN 978-619-00-0971-9.
 17. Дейците на Българското централно благотворително общество (БЦБО) по време на Руско-турската война (1877-1878) . – В: Балканите и Европа в Източната криза 1875-1881 г. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018 [излязла от печат 2019], с. 196-205. ISBN 978-954-07-4653-1.
 18. Иконата „Христос Спасител“ от Букурещ до Търново (1876-1878). – В: Дни на науката ’2018. Сборник с доклади от научните конференции на СУБ – Велико Търново. Мартенски научни четения (16 март 2018 г.) и „Дни на науката ’2018“ (31 май 2018 г.), посветени на 140-годишнината от Освобождението на България. Велико Търново: [Издателство „Фабер“], 2019, с. 118-123. ISSN 1314-2283.
 19. Символните изображения върху печата на последния централен комитет. – В: Дни на науката ’2018. Сборник с доклади от научните конференции на СУБ – Велико Търново. Мартенски научни четения (16 март 2018 г.) и „Дни на науката ’2018“ (31 май 2018 г.), посветени на 140-годишнината от Освобождението на България. Велико Търново: [Издателство „Фабер“], 2019, с. 124-125. ISSN 1314-2283.

Библиографии:

 1. Библиография за Батак. Подборна краеведска библиография. Книги и брошури; Графични издания; Картографски издания; Периодични издания; Статии и студии. – В: История на Батак. Второ преработено и допълнено издание. Батак: Исторически музей-Батак, 2016, с. [435]-484. ISBN 978-954-92204-0-7.
 2. Библиография за Батак. Подборна краеведска библиография. Книги и брошури. [2. допълнено издание]. – Известия на Исторически музей – Батак. Том ІV. Априлската епопея – Батак. Размисли 140 години по-късно: Национален научен форум. Батак, 14-15 май 2016, 2016, с. 245-267. ISSN 1314-2909.

Г. Научни информации, отзиви, рецензии:

Д. Съставителство и редакция

 • Сборник Нови извори и документи за Балканските войни [Кор. загл. Извори за Балканските войни]. [Съставители Слави Славов, Георги Н. Георгиев, Александър Гребенаров, Володя Милачков, Станислава Стойчева, Надя Николаева; Встъпителни думи Георги Марков; Предговор Слави Славов; При подготовката на материалите участват Даниела Вичкова, Нена Василева, Елица Велева, Чавдар Ветов, Виктор Рогозенски]. София: Институт за исторически изследвания, 2015. ISBN 978-954-2903-18-5. Сборникът е издаден по проект „България – извори и документи“. Участие при археографската работа на документи: № 176, 177, 179, 180, 181.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 1. Международна научна конференция „Националната идея от Сан Стефано до Букурещ 1878-1913“ (Благоевград, Регионален исторически музей, 3-4 октомври 2013). – доклад „Българското централно благотворително общество и Народният събор в Букурещ (ноември 1876 г.)“.
 2. Семинар, организиран от Института за исторически изследвания – БАН по проекта „България – извори и документи“ (София, 12-14 март 2014). – доклад „Кириак Цанков, Иван Вазов и Стефан Стамболов – дейци на Българското централно благотворително общество (БЦБО). Архивни документи“.
 3. Юбилейна научна конференция с международно участие „Любен Каравелов – писател, публицист, революционер, политик“ (Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 24-25 април 2014). – доклад „Любен Каравелов, Кириак Цанков и българските доброволци в Сръбско-турската война, 1876 г.“.
 4. ІІ Национална конференция с международно участие „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“, организирана от Регионален исторически музей–Габрово, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Архитектурно-етнографски комплекс „Етър“ (Габрово, Регионален исторически музей, 8-9 октомври 2015). – доклад „Дейци на БЦБО от Габрово“.
 5. Национална научна конференция „Родословия – за нас, за обществото“-2, организирана от Българска генеалогична федерация и Института за исторически изследвания – БАН (София, Народно читалище „Славянска беседа“, 19 ноември 2015). – доклад „Данаил Мусински – последният „възрожденец“.
 6. Научна конференция „Иван Вазов и Константин Величков – във и отвъд Христоматията”, организирана от Института за литература – БАН и Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (София, НБКМ, 16-17 декември 2015). – доклад „Иван Вазов и „Последният комитет“. Секретарят на БЦБО“.
 7. Национална научна конференция „Априлското въстание 1876 година в съдбата на българския народ“ (Панагюрище, Исторически музей, 14-15 април 2016). – доклад „Априлското въстание и БЦБО (1876-1877)“.
 8. Кръгла маса „Априлска епопея-Батак. Размисли 140 години по-късно“, организирана от Исторически музей-Батак, Община Батак и Института за исторически изследвания – БАН (Батак, Читалище „4-ти май“, 14-15 май 2016). – доклад „Чуждестранните почетни членове на БЦБО“.
 9. Майски четения „Дни на науката“, организирани от Съюз на учените в България-клон Велико Търново и Европейски информационен център–Велико Търново (Велико Търново, 27 май 2016). – доклад „Димитър х. Павли Иванов – истинският възрожденец“.
 10. Национална научна конференция „Ролята и мястото на четите в българската национална революция“, организирана от Исторически музей-Чипровци, Дружество на краеведите, Община Чипровци (Чипровци, Община Чипровци, 9-10 септември 2016). – доклад „Въздействието на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, 1868. Съхранената памет на три поколения“.
 11. ІІІ Национална научна конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“, организирана от Регионален исторически музей – Габрово и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (Габрово, Регионален исторически музей, 6-7 октомври 2016). – доклад „Честванията на битките на четата на Хаджи Димитър Стефан Караджа (1868) в землището на Вишовград“.
 12. Национална научна конференция с международно участие „Генеалогията – минало, настояще и бъдеще“, организирана от Българска генеалогична федерация и Института за исторически изследвания – БАН (София, Народно читалище „Славянска беседа“, 17 ноември 2016). – доклад „Родът Цанкови от Свищов“.
 13. Международна научна конференция „Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?“, организирана от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ (Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 25-26 април 2017). – доклад „Българското централно благотворително общество (БЦБО) и Русенският комитет, 1876 г.“.
 14. Майски четения „Дни на науката ’2017“, организирани от Съюз на учените в България – клон Велико Търново (Велико Търново, 31 май 2017). – доклад „Архимандрит Кирил Денев (1860-1928)“.
 15. Национална научна конференция „Васил Левски и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение“, организирана от Национален музей „Васил Левски“, Институт за исторически изследвания, Министерство на културата, Община Карлово, Фондация „Васил Левски“ (Карлово, Община Карлово и Национален музей „Васил Левски“, 22-23 юни 2017). – доклад „Кириак Цанков и Васил Левски“.
 16. Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“, организиран от БАН – Институт за исторически изследвания (София, 27 юни 2017). – доклад „Васил Левски и националноосвободителното движение. Археографски и библиографски проблеми“.
 17. ІV Национална научна конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“, организирана от Регионален исторически музей – Габрово и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (Габрово, Регионален исторически музей, 5-6 октомври 2017). – доклад „Преображенският манастир. Според съхранените документи в Държавен архив – Велико Търново за периода 1900-1930 г.“.
 18. Научно-практическа конференция „Енциклопедия и Библиотеки. Форми на взаимодействие за създаване и обществено популяризиране на информационни ресурси“, организирана от Българска академия на науките-Регионален академичен център-Варна и Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ (Варна, Творчески дом на БАН, 18-19 октомври 2017). – доклад „Представянето на биографични и библиографски данни за български военни дейци за периода 1878-1944 г. в електронни енциклопедии и каталози“.
 19. Международна научна конференция „Балканите и Европа в Източната криза, 1875-1881“, организирана от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, (София, 2-4 март 2018). – доклад „Дейците на Българското централно благотворително общество (БЦБО) по време на Руско-турската война (1877-1878)“.
 20. Мартенски четения на Съюза на учените – клон Велико Търново (Велико Търново, 16 март 2018). – доклад „Иконата „Христос Спасител“ – от Букурещ до Търново (1876-1878)“.
 21. Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, организирана от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе (Русе, 24-25 април 2018). – доклад „Три политически програми за освобождението на България, 1876 г. – фактите и историческите изследвания“.
 22. Майски четения на Съюза на учените – клон Велико Търново (Велико Търново, 31 май 2018). –  доклад „Символните изображения върху печата на последния централен комитет, 1876-1877 г.“
 23. Национална научна конференция „България в Голямата война (1918)“, организирана от Министерство на отбраната, Община Плевен, Регионален исторически музей-Плевен (Плевен, 20-21 септември 2018). – доклад „Българийо, ние умряхме, но не ти изневерихме“. Спомени на участници в Първата световна война от 10-и пехотен Родопски полк“.
 24. Национална научна конференция „170 години от рождението на Христо Ботев“, организирана от Национален музей „Христо Ботев“-Калофер, Министерство на културата, Община Карлово (Калофер, 27 септември 2018). – доклад „По Ботевите и възрожденските места в Браила“.
 25. V Национална научна конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“, организирана от Регионален исторически музей – Габрово и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (Габрово, 4-5 октомври 2018). – доклад  „Монасите на Преображенския манастир. Според съхранените документи в Държавен архив – Велико Търново за периода 1900-1930 г.“.
 26. ХVІІ Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – Четене – Комуникации“, организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Народна библиотека „Петко Р. Славейков“-Велико Търново (Велико Търново, 15-16 ноември 2018). – доклад „Матей Преображенски – представянето на биографична и библиографска информация за него в електронни енциклопедии и каталози“.
 27. V Национална научна конференция с международно участие „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“, организирана от Българска академия на науките, Съюз на учените – клон Велико Търново, (Велико Търново, 18-20 април 2019). – доклад „Една снимка е хиляда думи“. Данни при дигитализацията на български исторически портретни снимки от втората половина на ХІХ в.“.
 28. Международна научна конференция „Идеи, идеали – възход и крушение“,  организирана от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе (Русе, 23-24 април 2019). – доклад „Демократичните идеи за устройството на българската държава от Общото събрание в Букурещ, 1876 г. до Учредителното народно събрание в Търново, 1879 г.“.
 29. Кръгла маса „Изграждане и дейност на Вътрешната революционна организация (1869-1876), организирана от Регионален исторически музей – Плевен и Община Плевен (Плевен, 8 май 2019). – доклад „Свидетелствата за поборничество – истинност или не?“.
 30. „Дни на науката“, организирани от Съюз на учените – клон Велико Търново (Велико Търново, 6 юни 2019). –  доклад „Финансовата отчетност на Българското централно благотворително общество, 1876-1877 г.“.
 31. Национална конференция „Читалището ХІХ-ХХІ век. Aспекти за неговото бъдеще и за връзката му със съвременното медиократично общество“, организирана от Народно читалище „Надежда“-1869 и СНЧ (Велико Търново, 7 юни 2019, Народно читалище „Надежда“-1869). – доклад „Димитър хаджи Павли Иванов – основателят на читалище „Надежда“.
 32. VІ Национална научна конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“, организирана от Регионален исторически музей – Габрово и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (Габрово, 3 октомври 2019). – доклад „Габрово в електронните каталози на големите световни библиотеки“.
 33. Национална среща „Животът на първия български роман“, организирана от Община Сопот и Къща–музей „Иван Вазов“ – Сопот (Сопот, 10-11 октомври 2019). – доклад „Иван Вазов и романът „Под игото“ в електронните библиотечни каталози“.
 34. Международна научна конференция „България и българите – събития, личности, идеи (ХVІІІ-ХХ в.)“ по повод на 70-годишнината от рождението на проф. д.и.н. Иван Стоянов, организирана от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“  (Велико Търново, 18 октомври 2019). – доклад „Политическа програма за освобождението на България от 1876 г.“.
 35. Национална конференция „Делото на Капитан Петко Войвода – история и съвременни измерения“, организирана от Съюз на тракийските дружества в България, Тракийски научен институт и Филиал на Тракийски научен институт-Варна, с подкрепата на Община Варна (Варна, 13 декември 2019, Юнашки салон). – доклад  „Още веднъж за снимката на Христо Ботев и братята му, подарена на Петко Киряков“.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

 • Научно-популярни статии.
  Вичкова, Даниела. Българите в борбите на съседните балкански народи за освобождение от османско иго ХVІІІ-ХІХ в. (до 1878 г.) = Vichkova, Daniela. Bulgarians in the struggle of neighbouring Balkan peoples for liberation from Ottoman rule – 18th-19th centuries (until 1878). – В: Вечен календар на българите, 2018. Войната, мирът и българите. София: ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, 2017, л. 12 [= 6 с.].
 • Лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни постижения.
 • Преводи
 • Изготвяне на музейни сбирки, научни колекции, изложби и други културни изяви
 • Експертна дейност за държавни институции, фондации и организации.
 • Член на Националния организационен комитет за честване на 180 години от рождението на Васил Левски (2017)