Ивайло Найденов

ас. д-р Ивайло Найденов

14.02. 1987, гр. София

е-mail: ivo_ngdek(at)abv(dot)bg

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Българско възраждане – икономическа и социална история (търговия, търговци, търговски къщи, търговски мрежи; занаяти, занаятчийско производство; социокултурни аспекти на българското предприемачество (търговците като спомоществователи на книги, настоятели на периодични издания и пр.); теория и история на предприемачеството; история на всекидневния живот на българите в периода XV-XIX в.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

Февруари 2013 – февруари 2017 г. – задочен докторант в Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

– Юни 2017 г. защита на дисертация. Тема на дисертационния труд: „Предприемаческата дейност на братя Пулиеви между традицията и модерността (търговски практики и стратегии през епохата на Възраждането”). Научен ръководител: проф. д-р Пламен Митев.

– Септември 2010 – септември 2012 – Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Придобита квалификация: магистър по история (Възраждане и памет). Тема на магистърската теза: „Търговската и обществено-политическа дейност на братя Кръстич от Свищов като пример за модернизацията на Балканите през „дългия“ XIX в.“ Научен ръководител: доц. д-р Пламен Митев

Октомври 2006 – септември 2010 – обучаваща организация: Софийски университет, Исторически факултет. Придобита квалификация: бакалавър по история и учител по история. Специализация „История на България през XV-XIX век.“

– Септември 2001- май 2006 – средно образование в Национална гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ”

 • Заемани длъжности

Септември 2010 – учител по история в 32. СУИЧЕ (продължава)

Април 2018 г. – асистент в Института за исторически изследвания към БАН (продължава)

 • Научна степен и звание

Юни 2017 г. – доктор по история (PhD)

Април 2018 г. – асистент в Института за исторически изследвания към БАН (продължава)

 • Членства в научни организации и сдружения

Октомври 2016 г. – член на Центъра за Стопанско-Исторически изследвания: http://csii.bg/portfolio-single-naydenov.html (продължава)

 • Индивидуален научен проект

Тема: „В света на възрожденските търговци: предприемачески практики, търговска етика и манталитет“ (юни 2018-юни 2021)

 • Езици:

английски език – ниво C 1; новогръцки език – ниво B 2; немски език – B 1; старогръцки, старобългарски език

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

Б. Колективни трудове:

В. Студии и статии:

 1. Оризът като земеделска култура и хранителен продукт в българските земи през ранните столетия на османското владичество (XV-XVII в.)“. – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси: Жеравна 12-13 май 2009 г., Велико Търново 15-16 октомври 2010 г. Велико Търново, 2012, 33-46.
 2. Спомоществователната активност на Пулиеви през епохата на Възраждането. — История, 2014, 6, 626-647.
 3. Предприемаческата активност на Пулиеви между традицията и модерността (1839-1853). — В: „ Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България”. Благоевград. 2014, Съставители: Гл. ас. д-р Петър Първанов, докт. Боряна Димитрова. Под общата редакция на доц. д-р Мария Кичева, 228-249.
 4. Фамилията Пулиеви през епохата на Възраждането: генеалогия и стопанска активност. — Родознание/Genealogia, 2015, 1-2, 182-204.
 5. Търговски мрежи и контакти: примерът на Пулиеви (30-те – 60-те год. на XIX в.). — В: „Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“. Сборникът съдържа материали от Семинар по проект „Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“, проведен на 14 октомври 2015 г. в УЦ „Бачиново“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 2015 г., 230-253.
 6. Старопланинският регион в обсега на дейност на Пулиеви (30-те – 60-те год. на XIX в.). — Известия на Регионален исторически музей – Габрово, Т.3, 2015, 130-146.
 7. Иван Тодоров Пулиев (Горан) между историографската недостатъчност, подценяването и стигматизирането. — История, 2016, 3, 231-252.
 8. The Merchant Network of the Puliev Family in the First Half of the 19th Century). — Etudes balkaniques, 2016, 2, 265-281. Вж. също: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=444734; http://etudesbalk.org/%D0%B0bstracting-indexing/25-ivaylo-naydenov.html.
 9. Мобилността като фактор в предприемаческата дейност на Пулиеви през епохата на Възраждането. — Във: „Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера“. Сборникът съдържа материали от Конференция по проект „Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера“, проведен на 12 октомври 2016 г. в УЦ „Бачиново“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Благоевград, 2016, 108-123.
 10. Занаятчийското производство в българските земи през погледа на братя Пулиеви (30-те — 60-те год. XIX в.)“. — В: Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т.1. Градското стопанство в българските земи през вековете. Варна, 2016, 235-253. Вж. сборника онлайн: http://csii.bg/tom-prvi/.
 11. „Търговското предприемачество през епохата на Възраждането: Примерът на братя Пулиеви (1839-1868)“. — В: Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т.2. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Варна, 2017, 343-355. Вж. сборника онлайн: http://csii.bg/tom-ii-raznoobrazieto-v-blgarskoto-stopansko-istorichesko-razvitie/.
 12. Карловският род Пулиеви в българската историография: между синдрома на историографската недостатъчност и подценяването“. — В: „Българите в Османската империя, ХІХ в.: понятия, структури, личности“, 2017, 77-107.

Г. Научни информации, отзиви, рецензии:

Събиране на библиографски данни за изготвянето на Стопанско-историческа Библиография – инициатива на Центъра за Стопанско-Исторически изследвания. Става дума за библиографски сведения, касаещи: извори, селищни истории, търговски дружества и стопански дейци през възрожденската епоха.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

Кръгла маса в Жеравна на тема: „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време (12-13 май 2009). Доклад на тема: „Оризът като земеделска култура и хранителен продукт в българските земи през ранните столетия на османското владичество (XV-XVII в.)“

„Кюстендилски четения“ (14-16.06.2013 г.). Тема на доклада: „В сянката на „тежките” търговци: фаталната обреченост на братя Пулиеви“.

Докторантски четения на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (20.12.2013 г.). Тема на съобщението: „Създаване и първоначална дейност на търговската къща „Пулиеви-Георгиеви” (1839 г.)“.

Семинар „Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България”, проведен през октомври 2014 г., Благоевград. Тема на доклада: „Предприемаческата активност на Пулиеви между традицията и модерността (1839-1853)”.

Ежегодна конференция на Българска генеалогична федерация „Родознание“(20. 11. 2014 г.). Тема на съобщението: „Фамилията Пулиеви през епохата на Възраждането: генеалогия и стопанска активност”.

Докторантски и постдокторантски четения (18 и 19.12.2014 г.) на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Тема на доклада: „Традиционното и модерното в предприемаческите практики на Пулиеви (20-те – 70-те год. на XIX в.)

Доклад под надслов: „Старопланинският регион в обсега на дейност на Пулиеви (30-те – 60-те год. на XIX в.)“, бе представен на конференцията „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“ (8-9 октомври 2015 г.)

Съобщението „Социални мрежи и търговски контакти: примерът на Пулиеви (30-те – 60-те год. на XIX в.)“, представих на втория форум „Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“ (14 октомври 2015 г.)

На семинара за хуманитаристи към СУ „Св. Климент Охридски“ представих доклад със заглавие: „Предприемаческата дейност на Пулиеви между традицията и модерността (30-те – 60-те год. на XIX в.)“ (26.10.2015 г.).

На 14 ноември 2015 г. взех участие на българо-румънския колоквиум „AU NORD ET AU SUD DU DANUBE:MARCHANDS, MISSIONAIRES ET VOYAGEURS(ХVe–ХVІІІe SIÈCLES)“, организиран от ИБЦТ-БАН и Институт по история „Николае Йорга“ при Румънската академия на науките. На въпросния форум представих текст под заглавие: „The Merchant Network of the Puliev Family in the First Half of the 19th Century“.

Текст под надслов „В света на възрожденските търговци Пулиеви: предприемачески практики, търговска етика и манталитет“, представих на семинара за хуманитаристи в СУ (13.06.2016 г.)

Конференция на тема „Градското стопанство в българските земи през вековете“ (30.09.- 01.10. 2016 г.), Варна. Тема на съобщението: „Занаятчийското производство в българските земи през погледа на братя Пулиеви (30-те — 60-те год. XIX в.) „.

Представяне на доклад на тема: „Предприемаческата активност на Пулиеви в периода 1825-1838 г.“ на Докторантските и постдокторантски четения на ИФ на СУ, 9-10 ноември 2016 г.

Доклад на тема „Търговското предприемачество през епохата на Възраждането: Примерът на братя Пулиеви (1839-1868)“ представих на научната конференция на тема „Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие“, проведена в Икономически университет – Варна, 29-30.09.2017 г.

Доклад на тема „ Документалното наследство на братя Пулиеви като източник на информация за стопанския живот на българите през XIX в.“ представих на Докторантските и постдокторантски четения на ИФ на СУ, 14-15.12.2017 г.