Ивайло Найденов

Ас. д-р Ивайло Найденов

14.02.1987, гр. София

е-mail: ivo_ngdek(at)abv(dot)bg

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Българско възраждане – икономическа и социална история (търговия, търговци, търговски къщи, търговски мрежи; занаяти, занаятчийско производство; социокултурни аспекти на българското предприемачество (търговците като спомоществователи на книги, настоятели на периодични издания и пр.); теория и история на предприемачеството; история на всекидневния живот на българите в периода XV-XIX в.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

– Февруари 2013 – февруари 2017 г. – задочен докторант в Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

– Юни 2017 г. защита на дисертация. Тема на дисертационния труд: „Предприемаческата дейност на братя Пулиеви между традицията и модерността (търговски практики и стратегии през епохата на Възраждането”). Научен ръководител: проф. д-р Пламен Митев.

– Септември 2010 – септември 2012 – Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Придобита квалификация: магистър по история (Възраждане и памет). Тема на магистърската теза: „Търговската и обществено-политическа дейност на братя Кръстич от Свищов като пример за модернизацията на Балканите през „дългия“ XIX в.“ Научен ръководител: доц. д-р Пламен Митев

– Октомври 2006 – септември 2010 – обучаваща организация: Софийски университет, Исторически факултет. Придобита квалификация: бакалавър по история и учител по история. Специализация „История на България през XV-XIX век.“

– Септември 2001- май 2006 – средно образование в Национална гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ”

Заемани длъжности

– Септември 2010 – учител по история в 32. СУИЧЕ (продължава)

– Април 2018 г. – асистент в Института за исторически изследвания към БАН (продължава)

Научна степен и звание

– Юни 2017 г. – доктор по история (PhD)

– Април 2018 г. – асистент в Института за исторически изследвания към БАН (продължава)

Членства в научни организации и сдружения

Октомври 2016 г. – член на Центъра за Стопанско-Исторически изследвания: http://csii.bg/portfolio-single-naydenov.html (продължава)

Индивидуален научен проект

Тема: „В света на възрожденските търговци: предприемачески практики, търговска етика и манталитет“ (юни 2018-юни 2021)

Езици:

английски език – ниво C 1; новогръцки език – ниво B 2; немски език – B 1; старогръцки, старобългарски език

3. ПУБЛИКАЦИИ

Студии и статии:

 1. Ролята на евреите в стопанския живот на българските земи през първата половина на XIX в.: случаят с фамилията Арие. – Анамнеза, 2011, 12, 207-236.
  (Вж.: http://anamnesis.info/fonts/versiq.1.3/journal/flash_journal/broi12-I.Naydenov/I_Naydenov_statiya_br_1-2_2011.pdf)
 2. Оризът като земеделска култура и хранителен продукт в българските земи през ранните столетия на османското владичество (XVXVII в.). – В: Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време. Сборник с материали от Първа и Втора научни кръгли маси: Жеравна 12-13 май 2009 г., Велико Търново 15-16 октомври 2010 г. Велико Търново, 2012, 33-46.
 3. Спомоществователната активност на Пулиеви през епохата на Възраждането. – История, 2014, 6, 626-647.
 4. Предприемаческата активност на Пулиеви между традицията и модерността (1839-1853). – В: „ Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България”. Благоевград. 2014, Съставители: Гл. ас. д-р Петър Първанов, докт. Боряна Димитрова. Под общата редакция на доц. д-р Мария Кичева, 228-249.
 5. Фамилията Пулиеви през епохата на Възраждането: генеалогия и стопанска активност. – Родознание/Genealogia, 2015, 1-2, 182-204.
 6. Търговски мрежи и контакти: примерът на Пулиеви (30-те – 60-те год. на XIX в.). – В: „Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“. Сборникът съдържа материали от Семинар по проект „Проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“, проведен на 14 октомври 2015 г. в УЦ „Бачиново“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 2015 г., 230-253.
 7. Старопланинският регион в обсега на дейност на Пулиеви (30-те – 60-те год. на XIX в.). – Известия на Регионален исторически музей – Габрово, Т.3, 2015, 130-146.
 8. Иван Тодоров Пулиев (Горан) между историографската недостатъчност, подценяването и стигматизирането. – История, 2016, 3, 231-252.
 9. The Merchant Network of the Puliev Family in the First Half of the 19th Century). – Etudes balkaniques, 2016, 2, 265-281. Вж. също:
  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=444734;
  http://etudesbalk.org/%D0%B0bstracting-indexing/25-ivaylo-naydenov.html.
 10. Мобилността като фактор в предприемаческата дейност на Пулиеви през епохата на Възраждането. – Във: „Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера“. Сборникът съдържа материали от Конференция по проект „Влияние на миграционните процеси върху геополитиката, икономиката и публичната сфера“, проведен на 12 октомври 2016 г. в УЦ „Бачиново“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Благоевград, 2016, 108-123.
 11. Занаятчийското производство в българските земи през погледа на братя Пулиеви (30-те — 60-те год. XIX в.). – Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т.1. Градското стопанство в българските земи през вековете. Варна, 2016, 235-253. Вж. сборника онлайн: http://csii.bg/tom-prvi/.
 12. Търговското предприемачество през епохата на Възраждането: Примерът на братя Пулиеви (1839-1868). – Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т.2. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Варна, 2017, 343-355. Вж. сборника онлайн: http://csii.bg/tom-ii-raznoobrazieto-v-blgarskoto-stopansko-istorichesko-razvitie/.
 13. Карловският род Пулиеви в българската историография: между синдрома на историографската недостатъчност и подценяването“. – В: Рачева, В. (съст. и научна ред.) Българите в Османската империя, ХІХ в.: понятия, структури, личности“. С., 2017, 77-105. http://www.anamnesis.info/sites/default/files/Bg-vOI_2017_gotov.pdf
 14. Ролята на институциите в предприемаческата дейност на братя Пулиеви (1839 – 1868). – Известия на ЦСИИ, Vol. III, 2018, 258-269.
  Вж. http://csii.bg/issues.html
 15. Commercial entrepreneurship during the Bulgarian National Revival Period: the case of Pulievi brothers (1839-1868). – Au Nord et au Sud du Danube/North and South of the Danube: Dynamiques politiques, sociales et religieuses dans le passé/Political, social and religious aspects of the past. Sous la direction de/edited by Snezhana Rakova et Gheorghe Lazăr. Muzeul Brăilei „Carol I”/Editura Istros. Brăila, 2018, 133-150.
 16. Стопанският живот на българите през XIX в., отразен в документалното наследство на братя Пулиеви и техните сродници Георгиеви. – Исторически преглед, 2018, 2, 35-65.
 17. Предпоставки за възникването и фактори за дейността на предприемаческия елит през епохата на Българското възраждане (начални бележки). – История, 2019, 2, 134-150.
 18. Аспекти на стопанската криза в българските земи през 50-те и 60-те години на XIX в. според данни от архива на свищовските предприемачи братя Кръстич. – В: Известия на ЦСИИ (ISSN 2534-9244 (print); ISSN 2603-3526 (online) ), Vol. IV, Варна, 2019, 334-344.
  Вж. https://csii.bg/wpcontent/uploads/2019/11/27_IZV_CEHR_tom4_2019.pdf .
 19. В света на свищовските търговци братя Кръстич: предприемаческа култура, бизнес практики, етика и манталитет. – Исторически преглед, 2019, 1, 56-83.
 20. Буржоазният манталитет от средата на XIX в., отразен в епистoларното наследство на свищовските предприемачи братя Кръстич. – В: Българският XIX век. Нови архиви и прочити. Съст. Орлин Събев и Християн Атанасов. София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2019, 153-164. ISBN 978-619-185-382-3
 21. Условия за появата на предприемаческо съсловие в Сопот, Карлово и Калофер през Възраждането. – История, 2020, 2, 134-150.

Научни информации, отзиви, рецензии:

Отзив за сборника под заглавие From Kebab to Ćevapčići Foodways in (Post-) Ottoman Europe. Edited by Arkadiusz Blaszczyk and Stefan Rohdewald. Harrassowitz Werlag, Wiesbaden, 2018. (305 pp.) – Bulgarian Historical Review, 2019, 1-2, pp. 259-263.

Събиране на библиографски данни за изготвянето на Стопанско-историческа Библиография – инициатива на Центъра за Стопанско-Исторически изследвания. Става дума за библиографски сведения, касаещи: извори, селищни истории, търговски дружества и стопански дейци през възрожденската епоха.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 1. Кръгла маса в Жеравна на тема: „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време (12-13 май 2009). Доклад на тема: „Оризът като земеделска култура и хранителен продукт в българските земи през ранните столетия на османското владичество (XVXVII в.)
 2. “Кюстендилски четения” (14 -16. 06. 2013 г.). Тема на доклада: „В сянката на „тежките“ търговци: фаталната обреченост на братя Пулиеви“.
 3. Докторантски четения на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (20. 12. 2013 г.). Тема на съобщението: „Създаване и първоначална дейност на търговската къща „Пулиеви-Георгиеви“ (1839 г.)“.
 4. Семинар „Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“, проведен през октомври 2014 г., Благоевград. Тема на доклада: „Предприемаческата активност на Пулиеви между традицията и модерността (1839-1853)”.
 5. Ежегодна конференция на Българска генеалогична федерация „Родознание“ (20.11.2014 г.). Тема на съобщението: „Фамилията Пулиеви през епохата на Възраждането: генеалогия и стопанска активност“.
 6. Докторантски и постдокторантски четения (18 и 19. 12. 2014 г.) на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Тема на доклада:“Традиционното и модерното в предприемаческите практики на Пулиеви (20-те – 70-те год. на XIX в.)
 7. Доклад под надслов: „ Старопланинският регион в обсега на дейност на Пулиеви (30-те – 60-те год. на XIX в.)“, бе представен на конференцията „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“(8-9 октомври 2015г.)
 8. Съобщението „Социални мрежи и търговски контакти: примерът на Пулиеви (30-те ― 60-те год. на XIX в.)“, представих на втория форум „Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“ (14 октомври 2015 г.)
 9. На семинара за хуманитаристи към СУ „Св. Климент Охридски“ представих доклад със заглавие: „Предприемаческата дейност на Пулиеви между традицията и модерността (30-те ― 60-те год. на XIX в.)“ (26.10. 2015 г.).
 10. На 14 ноември 2015 г. взех участие на българо-румънския колоквиум „AU NORD ET AU SUD DU DANUBE:MARCHANDS, MISSIONAIRES ET VOYAGEURS(ХVe–ХVІІІe SIÈCLES)“, организиран от ИБЦТ-БАН и Институт по история „Николае Йорга“ при Румънската академия на науките. На въпросния форум представих текст под заглавие: „The Merchant Network of the Puliev Family in the First Half of the 19th Century“.
 11. Текст под надслов „В света на възрожденските търговци Пулиеви: предприемачески практики, търговска етика и манталитет“, представих на семинара за хуманитаристи в СУ (13.06.2016 г.)
 12. Конференция на тема „Градското стопанство в българските земи през вековете“ (09.- 01.10. 2016 г.), Варна. Тема на съобщението: „Занаятчийското производство в българските земи през погледа на братя Пулиеви (30-те – 60-те год. XIX в.)“.
 13. Представяне на доклад на тема: „Предприемаческата активност на Пулиеви в периода 1825-1838 г.“ на Докторантските и постдокторантски четения на ИФ на СУ, 9-10 ноември 2016 г.
 14. Доклад на тема „Търговското предприемачество през епохата на Възраждането: Примерът на братя Пулиеви (1839-1868)“ представих на научната конференция на тема „Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие“, проведена в Икономически университет – Варна, 29-30.09.2017 г.
 15. Доклад на тема „ Документалното наследство на братя Пулиеви като източник на информация за стопанския живот на българите през XIX в.“ представих на Докторантските и постдокторантски четения на ИФ на СУ, 14-15.12.2017 г.
 16. Доклад на тема „ Ролята на институциите в предприемаческата дейност на братя Пулиеви (1839 – 1868).“ представих на годишната конференция на Центъра за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) на тема: „Институциите и българското стопанско развитие през вековете“, проведена във Велико Търново, 28-29.09. 2018 г.
 17. Изнесен доклад на тема „Multidisciplinary approach to the commercial entrepreneurship in South-Eastern Europe during the 18th and 19th centuries” на Българо-румънска научна конференция/ Conférence bilatérale bulgare-roumaine Югоизточна Европа през вековете: социална история, езикови и културни контакти/ Le Sud-Est européen à travers les siècles: histoire sociale, contacts linguistiques et culturels. Посветена на 150-годишнината от основаването на Българската академия на науките/Dédiée au 150e Anniversaire de la Fondation de l’Académie Bulgare des Sciences. Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, 19-20 юни 2019.
 18. Изнесен доклад под надслов „Business Practices and Strategies in the Central part of the Balkans during the 19th century: the case of the Pulievi Brothers“ на 12-я Конгрес по югоизточно-европейски проучвания в Букурещ/ 12th International Congress of South-East European Studies (Political, Social and Religious Dynamics in South-Eastern Europe), Bucharest, 2-6 September 2019.
  Вж. 
  http://congresaiesee2019.acadsudest.ro/sites/default/files/Abstracts%20AIESEE%20Congress_22.08.2019.pdf.
 19. Изнесен доклад под надслов „Сезонната трудова миграция между българските земи и Румъния през втората половина на XIX в. (според документи от архивите на Евлоги и Христо Георгиеви) на международната конференция „ Дарителство и предприемачество на Балканите през XIX в. По примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви“, София, СУ „Св. Климент Охридски“, 4 октомври 2019.
  Вж. https://crsa.uni-sofia.bg/bg/subitiya/konferencii/mezhdunarodna-nauchna-konferenciya-daritelstvo-i-predpriemachestvo-na-balkanite.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

– Научно-популярни статии.

– Лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни постижения.

– Преводи

– Изготвяне на музейни сбирки, научни колекции, изложби и други културни изяви

– Експертна дейност за държавни институции, фондации и организации.

Изготвяне на становище за учредяването и началната дейност на читалище „Напредък“/ „Съгласие“ в Пирдоп през епохата на Възраждането във връзка постъпилата молба на д-р Иван Иванов (главен редактор на в-к „Регион“) до директора на Института за исторически изследвания към Българска академия на науките доц. Даниел Вачков (вх. № 257 от 23.04.2019 г.).