Ирина Якимова

асистент, доктор

e-mail: iyakimova(at)abv(dot)bg

10.01.1982 г. (София, България)

1. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ

История на България през ХХ век: съвременна история на България, история на българския пост-социалистически преход.

История на Европа през ХХ век:

 • Политическа история: Втора световна война, Студена война, Съветски съюз, Източен блок, трансатлантически отношения.
 • История на отношенията Изток-Запад: СИВ, Варшавски договор, външни отношения на ЕС, НАТО.
 • Културна история: градска история, културна история на България и Балканския регион

2. АКАДЕМИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Образование

2008-2011 – Доктор по Съвременна история на България

Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Тема на дисертацията: „Външнополитическата преориентация на България, 1985-1991”

2000-2005 – Магистър по международни отношения

(Еквивалент на бакалавър и магистър, система от периода преди присъединяването на България към ЕС)

Юридически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Магистърска теза: „Геополитически модели в българската външна политика в края на ХХ и началото на ХХІ век“

1995-2000 – Средно образование

(Диплома за средно образование)

Първа английска езикова гимназия, София, България

Заемани академични длъжности

март 2019 – до момента Асистент по Съвременна история на България (1944-1989), Институт за исторически изследвания – БАН

юни 2016 – януари 2017 Хоноруван асистент по Съвременна история на България (1944-1989), Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

юли 2015 – август 2016 Главен асистент, Национален военно-исторически музей, София

февруари 2008 – февруари 2011 Докторант по Съвременна история на България (1944-1989), Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Научна степен и академичен ранг

Асистент, доктор

Членство в академични организации

Институт за исторически изследвания – БАН,

секция: „История на България след Втората световна война”.

Специализации

март 2010 – февруари 2011 Специализация за работа с архивни източници в рамките на проект Collegium Historicum, разработен с цел подпомагане на докторанти, постдокторанти и млади учени от СУ „Св. Климен Охридски“: http://collegium.uni-sofia.bg.

април 2010 – май 2010 Специализация в МГУ и МГИМО, Москва

Участие в съвместни проекти

2020 – до момента Проект „Изучаване на световната история и българската историческа наука”. Проект на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ към Института за исторически изследвания – БАН.

2019 – до момента Проект „България и Китай: исторически паралели в опитите за модернизация от края на Втората световна война до началото на ХХІ век“. Съвместен изследователски проект на Института за исторически изследвания – БАН и Института за световна история към Китайската академия на ануките.

март 2010 – февруари 2011 Проект Collegium Historicum, разработен с цел подпомагане на докторанти, постдокторанти и млади учени от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“: http://collegium.uni-sofia.bg.

юни – юли 2009 Международен проект „Диалог Европа“: http://dialogueeurope.org.

2009 – 2010 Проект „Нови архивни източници за Възродителния процес в България”. Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

2013 Проект „Интеграционни процеси през 70-те години на ХХ век”. Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

2014 Проект „Интергационни процеси през 80-те години на ХХ век”. Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Преподавателска дейност

юни 2016 – януари 2017 Семинарни занятия по Съвременна история на България (1944-1989), Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Чужди езици

Английски, руски, немски, испански (ползва), гръцки (ползва)

3. ПУБЛИКАЦИИ

Книги

„България между СССР и Запада в епохата на глобалното геополитическо преустройство (1985-1991). Парадигма. София, 2019.

Статии

 1. „Руският фактор в българската външна политика през 90-те години на ХХ век“. – B: „Славянската взаимност между изкушенията на мира и изпитанията на войната (равносметката на ХХ век“ (Под печат);
 2. „Следвоенно възстановяване на София в годините на „народната власт“. – B: Сборник с доклади от научната конференция „Кюстендилски четения 2019“, проведена на 7-9.06.2019 г. Част 2: „Градът в историята“. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 2019) (Под печат);
 3. „Тодор Живков и „тактическата алтернатива“ на съветския модел“. – B: Сборник с материали в чест на 60-та годишнина на проф. Евгения Калинова, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 2019 (Под печат);
 4. „Отношенията България – САЩ (1985–1989) – идеологически стереотипи и пропуснати възможности“. – В: С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. д-р Костадин Грозев. Съст. Евг. Калинова, Научна ред. Евг. Калинова, И. Баева, София, 2019, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 581-588;
 5. Българската атлантическа дилема след края на Студената война – революционна идея или политически императив“. – B: „Кюстендилски четения 2017. Историята между революцията и еволюцията”. Сборник с доклади, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, 255-269;
 6. Споразумението за търговия и търговско-икономическо сътрудничество – първа стъпка към пълноправното членство на България в ЕС“. – B: „Краят на Студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на ХХ век“. Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, 122-133;
 7. „Установяване на официални отношения със западноевропейския Общ пазар“ – В: Интеграционните процеси през 80-те години на ХХ век. Съст. проф. д-р Искра Баева. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2016;
 8. „България и западноевропейското интеграционно икономическо пространство. Историята на едно сложно начало“ – В: Интеграционните процеси през 70-те години на ХХ век. Съст. проф. д-р Искра Баева. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2014 г., с. 110-123;
 9. „Концепцията за прозападна външнополитическа преориентация на старта на прехода (1990-1991 г). Вижданията на управляващата левица срещу възгледите на дясната опозиция“ – В: Социални идеи, движения и политики. Изследвания на Националния политически институт „Димитър Благоев“, С., 2014 г., с. 569 – 610;
 10. „Отношенията между световните силови полюси в периода 1985-1991 г. през призмата на геополитиката“ – В: Годишник Collegium Historicum, Том II, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2012 г., с. 473-488;
 11. „Тезата за «съветската връзка» в българския възродителен процес 1984-1989 г.“ – В: Нови източници за изследване на „възродителния процес“, С., 2011 г, с. 21-25;
 12. „Роналд Рейгън – политически портрет“ – В: Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Искра Баева, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2011 г., с. 181-186;
 13. „Разпадане на източноевропейския интеграционен модел през втората половина на 80-те и началото на 90-те години на ХХ век“ – В: Годишник Collegium Historicum, Том I, ИК „Гутенберг“, С., 2011 г., с. 555-570;
 14. „Перестройката в СССР – ново начало или предизвестен провал“ – В: Кюстендилски четения 2010. Провалите в историята. с. 269-274;
 15. „Западът като геополитически фактор в годините на перестройката в СССР 1985-1991 г.” – В: Русия, Европа и светa, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2012 г., с. 366-374;
 16. „България в края на 80-те години на ХХ век – в търсене на изход от икономическата криза” – В: Кюстендилски четения 2009. Кризите в историята. с. 237-247;
 17. „Августовският пуч в СССР през 1991 г. Поглед зад кулисите“ – В: Кюстендилски четения 2008. Заговори преврати в историята. с. 188-195;
 18. „Геополитическо противостоене и тенденциите в българската външна политика в началото на ХХІ век“ – В: Международни отношения, кн. 4, 2006, с. 79-90.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 1. „Отношенията България-САЩ в края на ХХ и началото на ХХI век“. Докладът е изнесен на 19 април 2019 г., София в рамките на международната конференция „Балкански диалог 2019“. Организатори: Представителство на Россотрудничество и Съюзът на журналистите в България.
 2. „Руският фактор в българската външна политика през 90-те години на ХХ век“. Докладът е изнесен на 01.07.2019 г., София, в рамките на международната кръгла маса „Славянската взаимност между изкушенията на мира и изпитанията на войната (равносметката на ХХ век)“. Организатор ИИстИ.
 3. „Отношенията България-Русия в края на ХХ и началото на ХХI век през призмата на балканската геополитика“. Докладът е изнесен на 5-6.07.2019 г., София, врамките на юбилейната българо-руска международна конференция „България и Русия. 140 години дипломатически отношения: история, състояние и перспективи“. Съорганизатор – ИИСтИ.

5. ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ

Публични лекции и други събития с цел популяризиране на академичните постижения

Публични лекции:

„Идеология и градска среда в социалистическа София“, изнесена на 05.12.2019 г. в рамките на Програма на Институт за исторически изследвания за честване на 150-годишнината от основаването на БАН.

Медийни участия:

(24.01.2020) „Дискусионен клуб“ с Велизар Енчев – коментар относно съвременната геополитическа ситуация в Европа

(10.01.2020) Интервю за Агенция „Фокус“ – Въздушните удари над София на 10 януари 1944 г.

БНР, „12+3“ (25.11.2019) – Интервю с Петър Волгин в предаването „12+3“. Представяне на монографията „България между СССР и Запада в епохата на глобалното геополитическо преустройство (1985-1991)“

Преводи

Зегерт, Д., „Политологични възгледи върху държавния социализъм в Източна Европа”. – В: Ново време, № 4, април 2015 г.

Участие в подготовката на музейни колекции, изложби и други културни събития

Исторически консултант на фото.изложбата „Войната, в която не можеше да не участваме“, посветена на 70-та годишнина от края на Втората световна война, 2015.