Надежда Янковска

Гл. ас. д-р НАДЕЖДА ЯНКОВСКА

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

История на Студената война; комунистическото движение след Втората световна война; Източна Европа и СССР след Втората световна война; Третият свят в контекста на Студената война

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

2015–2019 – доктор по история, Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2011–2013 – магистър, Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2006–2011 – бакалавър, Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2003–2008 – бакалавър, Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Заемани длъжности

2020 (продължава) – главен асистент в секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ на Института за исторически изследвания при БАН

Научна степен и звание

2019 – доктор (PhD) по история след защита на дисертация на тема: „Съветският съюз и предизвикателствата пред световното комунистическо движение в периода 1953–1964 г.“, научен ръководител проф. д-р Искра Баева

Научни специализации

 • 4–25 юни 2018 г. – специализация в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов” (МГУ), Руска федерация.
 • 2–28 юни 2017 г. – специализация в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов” (МГУ), Руска федерация.

Езици

руски, английски

3. ПУБЛИКАЦИИ

Студии и статии

 • Основни аспекти на новото политическо мислене и влиянието му върху международните отношения през втората половина на 80-те години на XX век. – В: Интеграция и дезинтеграция в Европа през 80-те години на ХХ век. С., 2016, 276–289.
 • Завоят в отношенията между социалистическия лагер и Югославия след смъртта на Сталин (1953–1955). – В: сп. История. Година XXIV, кн. 5, 2016, 490–506.
 • Съветският съюз и латиноамериканските комунистически партии (1956–1964)”. – В: Източна Европа и Латинска Америка, С., 2017, 132–144.
 • Дейността на Комунистическия интернационал в първата фаза на Втората световна война, 1939–1941 г. – В: Втората световна война – 70 години по-късно. С., 2018, 201–216.
 • Политическите промени в социалистическия лагер от смъртта на Сталин до ХХ конгрес на КПСС (1953–1956). – В: Реформи и реформени инициативи в България и света през ХХ в. С., 2018, 246–261.
 • Съветските инициативи и стратегия за влияние в новоосвободените и зависимите държави от Азия и Африка (1956–1964). – В: Държавната идея в модерната епоха. С., 2018, 193–205.
 • Последни опити за запазване на съветското политическо единство (1990–1991). – В: Краят на Студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на XX век. Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева. С., 2019, 142–155.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 • Научна конференция „Докторантски и постдокторантски четения”, София, 14–15 декември 2017 г. Доклад: „Съветският съюз и западноевропейските комунистически партии (1947–1955)”.
 • Научна конференция „Реформи и реформени инициативи в България и по света през ХХ век”, София, 2 октомври 2017 г. Доклад: „Политическите промени в социалистическия лагер от смъртта на Сталин до ХХ конгрес на КПСС (1953–1956)”.
 • Научна конференция с международно участие „Източна Европа и Латинска Америка”, София, 16 декември 2016 г. Доклад: „Съветският съюз и латиноамериканските комунистически партии (1956–1964)”.
 • Научна конференция „Докторантски и постдокторантски четения”, София, 9–10 ноември 2016 г. Доклад: „ХХ конгрес на КПСС (февруари 1956 г.) и западноевропейските комунистически партии”.
 • Научна конференция „Интеграционните процеси в Европа през 90-те години на XX век”, София, 5 октомври 2016 г. Доклад: „Последни опити за запазване на съветското политическо единство (1990–1991)”.
 • Научна конференция „Докторантски и постдокторантски четения”, София, 17–18 декември 2015 г. Доклад: „Проблеми и противоречия на съвещанията на комунистическите и работнически партии през 1960 г.”.
 • Научна конференция „Интеграционните процеси в Европа през 80-те години на ХХ век”, София, 17 март 2015 г. Доклад: „Основни аспекти на новото политическо мислене и влиянието му върху международните отношения през втората половина на 80-те години на XX век”.
 • Двудневен научен семинар „Тоталитарното културно наследство на България”, с. Момчиловци, обл. Смолян, май 2013 г.