Надя Филипова

доц. д-р Надя Филипова

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

История на България, история на Близкия Изток, история на Студената война, история на международните отношения след Студената война

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

2004 – 2008 ОНС „доктор“, с дисертация на тема: „Политиката на България към Египет, Сирия и Ирак (средата на 50-те – средата на 70-те години на ХХ век), ВАК

1989 – 1995 магистър, СУ „Св. Кл. Охридски“

Заемани длъжности

2017 – доцент, Институт за исторически изследвания – БАН

Научна степен и звание

2008 – доктор по история с тема на дисертационен труд „Политиката на България към Египет, Сирия и Ирак (средата на 50-те – средата на 70-те години на ХХ век“

Членства в научни организации и сдружения

2013 – член на Българското историческо дружество

Членства в редколегии и издателски научни съвети

2018 – член на редколегията на сп. „Исторически преглед“

Участие в съвместни научни проекти

2019 – 2020

Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката

2018 – 2020

Проект на тема „България: икономика и политика по време на разведряването 60-те- 70-те години на ХХ век.“

2018 – 2020

Проект с Китайската академия за обществени науки на тема: „България и Китай: исторически паралели в опитите за модернизация от края на Втората световна война до началото на ХХІ век“

Преподавателска дейност

2014 –

Лекционен курс „Българската дипломация в арабския свят в годините на студената война“, ФКНФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, катедра „Арабистика и семитология“,, Магистърска програма „Близкоизточни изследвания: Общество и култура на арабския свят“

2017 – 2018

Лекционен курс „Странознание“, ФКНФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, катедра „Арабистика и семитология“, бакалавърска програма

2017 –

Лекционен курс „Близкият изток и международните отношения“, ФКНФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, катедра „Арабистика и семитология“, Магистърска програма „Близкоизточни изследвания: Общество и култура на арабския свят“

Езици

Английски, руски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

 • България и Сирия в „ерата Асад“, София: Изток-Запад, 2017, ISBN 978-619-01-0035-5, 522с.
 • Българската дипломация в Египет, Сирия и Ирак във времето на Студената война (средата на 50-те – средата на 70-те години на ХХ век). С.: Лийгъл Адвайс, 2008, ISBN 978-954-92308-1-9, 359 с.

В. Студии и статии:

 • Ливанските шиитски военно-политически организации в българската външнополитическа стратегия от втората половина на 70-те – 80-те години на ХХ век. – В: С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. д-р Костадин Грозев. Съст. Евг. Калинова, Научна ред. Евг. Калинова, И. Баева, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2019, ISBN:978-954-07-4759-0, с. 528-537.
 • Българските специалисти в Тунис в българската външноикономическа стратегия след Втората световна война. – Известия на РИМ – Габрово, VІ,, Фабер, 2019, ISSN:2367-783Х, с. 185-195.
 • Сирийските бежанци между съображенията на страните-членки на Европейския съюз и Турция. – В: Миграции на хора и идеи в България и Унгария. Publications of the Bulgarian – Hungarian History Commission. Издания на българо – унгарската историческа комисия. Съст. Пенка Пейковска, Габор Деметер, Парадигма, 2018, ISBN:978-963-416-127-; ISBN 978-954-326-369-1, ISSN:2535-0757, с. 440-452.
 • Социализъм: национализъм: ислям. Модификациите в българската идеологическа и политическа линия в арабския свят(края на 40-те-началото на 70-те години на ХХ век). – В: Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г., секция „История и археология“, подсекция „Съвременна българска история“, София, 2014, Университетско изд. „Св. Кл. Охридски“, 2018, ISBN:978-954-07-3842-0, с. 28-44.
 • Палестински проекции на съветско-българското партньорство (1974–1978). – ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. – В: Сборник, посветен на паметта на проф. Христина Мирчева, ISSN: 1314-6645.
 • От политическо решение към „съчетаване на подготовката за война с политическото решение“: развитие на съветската визия по арабо-израелския конфликт след Втората световна война до началото на 70-те години на XX век“. – В: Великите сили, Балканите и България през Втората световна война. (Международна научна конференция 21-23 април 2015, София.), С., 2016, ISBN 978-954-2903-26-0, с. 530–541.
 • Палестинците в глобалното противопоставяне и арабското пространство в междувоенния период 1948-1967г: погледът на българската дипломация. –Историческо бъдеще, 2016, кн. 1-2, с. 163-176.
 • Bulgaria and Syria in the Energy Markets Rivalry in the beginning of the 21st century. – Bulgarian Historical Review, ISSN 0204-8906, 2015, 1-2, рр. 212-221.
 • Пълзящата миноритизация на османското наследство. Балканските войни, корестонденцията Мак Махон-Хюсейн, Балфуровата декларация. – В: 100 години от Балканските войни. Извори и документи. Международна научна конференция 11 ноември 2013г., София, съст. Александър Гребенаров, София, Българска академия на науките, 2015, ISBN 978-954-2903-17-8, с. 152-162.
 • Българският оръжеен бизнес в Арабския свят в годините на Студената война. – В: България във Втората световна война и следвоенна Европа. Сборник доклади от Кръгла маса – Хасково, 18-19 юни 2015. Хасково: Полиграфюг АД, ISBN: 978-619-7240-21-4, с. 208-220.
 • Cooperation or Contest: Comecon Initiatives in Respect the ‘Developing Countries’ by the Time of 1973 Oil Crisis with Specific References to Hungary and Bulgaria. – In: Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17th–21st Centuries: Hungarian and Bulgarian Approaches (Eds. Penka Peykovska, Gabor Demeter). Sofia–Budapest. 2015, ISBN 978-954-2903-20-8 (Institute for Historical Studies – BAS); ISBN 978-963-416-009-0 (Institute of History – RCH, HAS); ISSN 0205-2504 (Institute for Historical Studies – BAS), pp. 314-328.
 • Сирия във външноикономическите проекти на Народна Република България за проучване, разработка и доставки на нефт и газ. – Известия на Регионален музей Габрово, т. 1, 2013, Фабер, 2015, ISSN 2367-783, с. 289-299.
 • Българската външна политика в Арабския изток от средата на 70-те до края на 80-те години на ХХ век. – Исторически преглед, 2014, кн. 5-6, ISSN 0323-9748, с. 197-213.
 • Българската външна политика в Арабския изток от края на 40-те до началото на 70-те години на ХХ век. – Исторически преглед, 2014, кн. 3-4, ISSN 0323-9748, с. 101-118.
 • La presse et le public bulgares sur la societe irakienne, le regime de Saddam Hussein et le conflit militaire dans le golfe Persique de 1990-1991. – Bulgarian Historical Review, 2014, 1-2, ISSN 0204-8906, рр. 209-220.
 • Българската държавно-партийна линия и арабските компартии по палестинския проблем(Средата на 60-те-началото на 70-те години на 20 век). – Исторически преглед, 2013, кн. 5-6, ISSN 0323-9748, с. 144-160.
 • Lebanon in the Bulgarian Foreign Economic Policy in the 1960s and the Еarly1970s. – In: Regions, borders, societies, identities in Central and Southeast Europe, 17th-21st Сenturies. Bulgarian-Hungarian History Conference, Sofia, 16-17 May 2012. Papers. Eds. Penka Peykovska, Gabor Demeter). Sofia-Budapest. 2013, ISBN 978-954-2903-10-9; ISBN 978-963-9627-61-1 (Institute of History, RCH, HAS), pp. 307-317.
 • Bulgarian Foreign Policy on the Middle Eastern Deadlock at the end of the 1960s and early 1970s. – Les Cahiers Irice, 2013, 10: Les pays d’Europe orientale et la Mediterranee. Relations et regards croises (1967-1989). Actes du Colloque international co-organisé par l’UMR IRICE et le RICHIE, 2 et 3 Fevrier 2012. ISSN 1967-2713, рp. 25-37.
 • Еврейското малцинство във варненския български периодичен печат от втората половина на 19–началото на 20 век. – В: Град и памет. Сборник с доклади от Национална научна конференция „Град и памет“, Пазарджик, 13-14 октомври 2011, Пазарджик, 2012, ISBN 978-954-91740-9-0, с. 438-445.
 • Проблемите на стопанските връзки на Народна република България с арабския свят до 1967г. в анализите на Министерство на Външните работи и Министерство на външната търговия. – Известия на Българското историческото дружество, т. 41, С., 2011, ISSN 0081-1122, с. 463-473
 • Стефан Стефанов и българските стремежи за пробив в Близкия изток от втората половина на 50-те-началото на 60-те години на ХХ век. – Известия на Старозагорския исторически музей, Т. IV, 2011, Сборник с доклади и съобщения от Национална научна конференция „Личността в историята“, Регионален исторически музей – Стара Загора, 22-23 април 2010 г., Стара Загора, 2011, ISSN 1314-4510, с. 695-701.
 • България изгражда културни и образователни мостове със Сирия (средата на 50-те-средата на 60-те години на ХХ век). – В: Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. Научна конференция с международно участие, Пловдивски университет „П. Хилендарски“. Т. 2, Университетско издателство Паисий Хилендарски“, 2010, ISBN 978-954-423-560-4, с. 320-331.
 • Тенденции в развитието на външноикономическите отношения на България с Египет-средата на 60-те–началото на 70-те години на ХХ век. – Исторически преглед, кн. 1-2, 2009, ISSN 0323-9748, с. 141-163.
 • България и арабският национализъм в практиката на политическите отношения с Египет (1956-1966 г.). – Исторически преглед, кн. 1-2, 2008, ISSN 0323-9748, с. 202-230.
 • Проблеми на българските икономически отношения с Египет (средата на 50-те – средата на 60-те години на ХХ век). – В: История на пътя. Сборник с доклади от научна конференция на Дванадесети понтийски четения, Варна, 9-10 юни 2006 г., Варна, 2007, ISBN 978-954-715-357-8, с. 174-186.
 • Български изследвания за историята на Арабския свят и българо-арабските отношения след Втората световна война (политически, военни,идеологически аспекти). – В: Историята – начин на употреба. Сборник с доклади от научна конференция на Единадесети понтийски четения Варна, 13-14 май 2005 г., Варна, 2006, ISBN 10:954-715-298-X, с. 192-212.
 • Варненските промишлени изложби (1932-1940г.). – Годишник на ВСУ, 1998, год. ІV, кн. 1, ISSN 1310-800X, с. 484-492.

Г. Научни информации, отзиви, рецензии:

 • Арабският свят и ислямът в културно-историческа перспектива. Изследвания в чест на проф. д.и.н. Йордан Пеев. Състав., [предг.] Павел Павлович, Симеон Евстатиев. София: Изток-Запад, 2017, 255 с. – Исторически преглед, 2018, 2, с. 168-174.
 • Илияна Марчева. „Политиката за стопанска модернизация в България по време на Студената война“, София: Летера, 2016- , е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХIвек, ISSN 1314-9067, на: http://www.abcdar.com/magazine
 • Христина Мирчева. Российская федерация в динамичном мире новейшего времени (историко-политологическое исследование). София: Везни-4, 2010, 336с. – Bulgarian Historical Review, 2011, 3-4, ISSN 0204-8906, рр. 213-219.
 • Христина Мирчева. Вулканичната зона на Персийския залив 1980-1991 (Регионални конфликти в Азия). С: Везни-4, 2011, 292с. – Исторически преглед, 2011, кн. 3-4, ISSN 0323-9748, с. 305-308.
 • Владимир Мигев. Полската криза, „Солидарност“ и България (1980-1983). София, Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2008, 360 с. – Исторически преглед, 2009, кн. 3-4, ISSN 0323-9748, с. 235-241.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

Доклад, изнесен на международен форум

 • Доклад на тема „Bulgarian temporary labour migration in Iraq during the 1960s and 1970s“ – Изнесен в рамките на Международна кръгла маса – 2 част: „България и Китай: исторически паралели в опитите за модернизацията им от края на Втората световна война до началото на ХХІвек“, София, 1 ноември 2019г.
 • Доклад на тема „Bulgarian Specialists in the Arab World during the Cold War“ – Изнесен в рамките на научна кръгла маса „Bulgaria and China: Historical Parallels in the Attempts at Modernization from the End of World War II to the Beginning of the 21st Century“, София, 2 октомври 2018г.
 • Доклад на тема „Between national interests and Comecon ambitions regarding the ‘developing countries’: the cases of Bulgaria and Hungary“ – Изнесен пред международна българо-унгарска конференция „Mission impossible – Courage as Virtue in the Politics“, Унгарски културен институт в България, София, 7 ноември 2016г.
 • Доклад на тема: „Сирийските бежанци между съображенията на държавите от Европейския съюз и Турция“ – Изнесен пред международна научна конференция „Външни миграции в България, XIX-XXIвек. Историко-демографски, социално-антропологически и етнокултурни аспекти“, организирана от ИИстИ-БАН и Българо-унгарска историческа комисия, София, Унгарски културен институт, 1 юни 2016г.
 • Доклад на тема: “Bulgaria and Syria in the Rivalry in the Energy Markets during the Late 2000s and the Early 2010s” – Изнесен пред международна българо-китайска научна конференция „Преходът в България: китайски и български гледни точки“, Институт за исторически изследвания, София, 18 ноември 2015г.
 • Доклад на тема “Moscow and its favorite lackey, Sofia: the main illusions of the junior partner in the Soviet bloc” – Изнесен пред “Fourth European congress on World and Global History”, organized by ENIUGH, Paris, 4-7 September 2014
 • Доклад на тема “Nourishing political and sectarian polarization: the Soviet bloc foreign policy in the Arab Middle East.” – Изнесен пред „Fourth World congress for Middle Eastern Studies”, Ankara, 18-22 August 2014
 • Доклад на тема „СССР, НРБ и идеята за светски характер на палестинската държавност“ – Изнесен пред Международна научна конференция «Российская и болгарская государственность: проблемы взаимодействия. XIX-XXI вв.», проведена в рамките на „Второе всероссийское совещание славистов“, Москва-София, 5-6 ноември 2013 г.
 • Доклад на тема „Социализъм: национализъм: ислям. Модификациите в българската идеологическа и политическа линия в арабския свят (края на 40-те–средата на 70-те години на ХХ в.)“ – Изнесен пред Трети международен конгрес по българистика, организиран от СУ „Св. Кл. Охридски“, Българска академия на науките, Държавна агенция „Архиви“, Министерство на образованието и науката на РБ и Столична община, София, 23-26 май 2013 г.
 • Доклад на тема „Палестински проекции на съветско-българското партньорство (1974–1978)“ – Изнесен пред международна научна конференция „135 години по-късно: България- Русия-Евразия“, София, 27 февруари-1 март 2013г.
 • Доклад на тема “Lebanon in the Bulgarian Foreign Economic Policy in the 1960s and the еarly1970s.” – Изнесен пред международна научна българо-унгарска конференция “Regions, borders, societies, identities in Central and Southeast Europe, 17th-21st centuries”, Sofia, 16-17 May 2012
 • Доклад на тема “Bulgarian Foreign Policy on the Middle Eastern Deadlock at the end of the 1960s and early 1970s.” – Изнесен пред Международна конференция “Les pays d’Europe orientale et la Mediterranee. Relations et regards croises (1967-1989)” – Colloque international co-organisé par l’UMR IRICE et le RICHIE, Paris, 2 et 3 Fevrier 2012

Доклад изнесен на национален форум с чуждестранно участие

 • Доклад на тема „От политическо решение към „съчетаване на подготовката за война с политическото решение“: развитие на съветската визия по арабо-израелския конфликт след Втората световна война до началото на 70-те години на 20 век“- Изнесен пред международна научна конференция на тема „Великите сили, Балканите и България през Втората световна война“, проведена на 21-23 април 2015 г. , София
 • Доклад на тема „Пълзящата миноритизация на османското наследство (Балканските войни, кореспонденцията Мак Махон-Хюсейн, Балфуровата декларация)“– Изнесен пред Национална конференция с чуждестранно участие на тема „100 години от Балканските войни. Извори и документи“, 10-12 ноември 2013г.
 • Доклад на тема „Газови проекти на Русия и Турция в контекста на сирийската гражданска война“ – Изнесен пред Национална конференция с чуждестранно участие на тема „Русия, България и Турция на Балканите, Черноморския регион и Кавказ“, София, Институт по Балканистика с Център по тракология – БАН, 11-12 септември 2013 г.

Доклад изнесен на национален форум

 • Доклад на тема „Временни трудови миграции на българи в Либия през 70-те години на ХХ век“ – Изнесен на национална конференция „Демографски предизвикателства и политики“, София, 14-15 ноември 2018г.
 • Доклад на тема „Българските специалисти в Тунис в българската външноикономическа стратегия след Втората световна война“ – Изнесен пред Национална научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през XIX-XXI в. и приносът на Габрово“, Габрово, 26-27 април 2018г.
 • Доклад на тема „Ливанските шиитски военно-политически организации в българската външнополитическа стратегия от 80-те години на ХХ век“ – Изнесен в рамките на „Четения по политическа история, международни отношения и дипломация в памет на проф. Костадин Грозев“, София, 7 декември 2017 г., СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Участие в Кръгла маса „Кризата в Сирия: пренареждане на глобалната матрица и мястото на България и ес“, 27 ноември, 2015 г., УНСС
 • Доклад на тема „Българската държавно-партийна линия и арабските компартии по палестинския проблем (втората половина на 60-те-началото на 70-те години на 20 век)“–Изнесен пред национална Кръгла маса „Политическата система, държавата и обществото в България през ХХ век“, посветена на 85 години от рождението на акад. Мито Исусов (1928 -1997), 11 декември 2013г.
 • Доклад на тема „Палестинците в глобалното противопоставяне и арабското пространство в междувоенния период (1956-1967г.): погледът на българската дипломация“ – Изнесен пред третата Национална научна конференция на Българското историческо дружество на тема „Глобализация, историческа памет и национална идентичност“, СУ „Св. Кл. Охридски“, 17-18 март 2012 г.
 • Доклад на тема „Въображаемите граници на епохите и културите: Саша Попов“–Изнесен пред ХХ Летни научни срещи „Въображаемото: исторически, социален и културен феномен. Въображаемото и културните феномени на Варна“, Варна, 15-16 юни 2012
 • Доклад на тема „Еврейското малцинство във варненския български периодичен печат от втората половина на 19-началото на 20 век.“ – Изнесен пред Национална научна конференция „Град и памет“, Пазарджик, 13-14 октомври 2011 г.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни постижения

 • Лекция на тема: „Българската външна политика в Близкия изток след края на Студената война“, изнесена в рамките на Програма на Институт за исторически изследвания за честване на 150-годишнината от основаването на БАН, 24 септември 2019г.
 • Лекция на тема: „Modernization of Bulgaria during the Cold War – aspects, discussions, and attitudes in Bulgarian history research analyses“, изнесена в Институт по световна история, Китайска академия за обществени науки, Пекин
 • Лекция на тема: „Bulgarian Foreign Policy in the Middle East in the 1990-s and the beginning of the 21st century“, изнесена в Институт по световна история, Китайска академия за обществени науки, Пекин, 25 септември 2018г.
 • Лекция на тема: „Сирия във външната политика на НРБ“ в рамките на дискусионния семинар, организиран от ИИстИ-БАН: „Актуални проблеми на историята и историографията“, 21 май 2013г.
 • Лекция на тема: „Актуални проблеми на историята на съвременността, отразени на „Fourth World congress for Middle Eastern Studies“, Ankara, 18-22 August 2014 и „Fourth European congress on World and Global History“, organized by ENIUGH, Paris, 4-7 September 2014, в рамките на дискусионния семинар, организиран от ИИстИ-БАН: „Актуални проблеми на историята и историографията“ – ИИстИ-БАН, 16 декември 2014 г.