Симона Самуилова

Д-р, гл. асистент СИМОНА САМУИЛОВА

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Най-нова история
Международни отношения през Студената война
Публичната дипломация на Съединените щати през XX–XXI век

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

1995-2000 – средно образование, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“

2000-2004 – бакалавър, Исторически факултет на Софийски университет

2005-2007 – магистър, Исторически факултет на Софийски университет

Заемани длъжности

2016- 2020 – асистент в секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ на Института за исторически изследвания при БАН

2020- (продължава) – главен асистент в секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ на Института за исторически изследвания при БАН

Научна степен и звание

2016 – доктор (PHD) по история след защита на дисертация на тема: „Образователните обменни програми в публичната дипломация на САЩ към ФРГ и НРБ (1969–1975): цели и резултати“, научен ръководител проф. д.и.н. Витка Тошкова

Членства в научни организации и сдружения

2017 – Съюз на учените в България/СУБ

Участие в съвместни научни проекти

2012–2014 – проект „България – Извори и документи“ на Института за исторически изследвания при БАН, финансиран от Европейски социален фонд, Министерство на образованието, младежта и науката и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Индивидуален научен проект

2017-2020 – Американската публична дипломация спрямо страните от бившия Източен блок след края на Студената война

Езици

английски, руски, френски

3. ПУБЛИКАЦИИ

Индивидуални монографии

 • Пробиви в Студената война: образователните обменни програми на САЩ във ФРГ и НРБ. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017. ISBN 978-954-322-893-5.

Студии и статии

 • „Позволеният“ културен обмен между НРБ и САЩ през 60-те години на XX век“. В: Дриновски сборник  XI том. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ 2018 (2019). София – Харков. ISSN 2218-0567. стр.  402-411.
 • „Програмите за демократизация на САЩ в Източна Европа: случаите на България и Украйна“. В: „България и Украйна в историята на Европа“ Сборник научни трудове, Киев-София 2019. ISBN 978-966-02-8813-3; ISBN 978-954-2903-34-5, 523-539.
 • “Disinformation in the Ideological Race During the Cold War and Its Heritage”. In: Bulgarian Historical Review, No: 1-2/2018 г. (2019). 155-178. ISSN 0204-8906.
 • „Пътят към демокрация: Българо-американски отношения в периода ноември 1989-1992  г.“. В: „Историческо бъдеще“, кн. 1-2/2018, (2019) с. 94-117. ISSN 1311-0144.
 • „Американската публична дипломация и войната срещу фалшивите новини“, в: „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, сборник с доклади от Международна научна конференция, 24-25 април 2018 г., Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, Т. 2, ISBN 978-619-740404-3, с. 245-253.
 • „Развитие на американистиката: от „национална“ към „транснационална“. В: „Исторически преглед“, кн. 5-6/2017, (2018). 194- 218. ISSN 0323-9748.
 • „Американската помощ за Източна Европа: между очакванията и реалността”. В: „Историческо бъдеще“ 1-2/2017, (2018), 61-79. ISSN 1311-0144.
 • „Establishment and Spread of the US Cultural and Information Spaces“. In: Bulgarian Historical Review, No: 1-2/2016 г. (2017), 109-121. ISSN 0204-8906.
 • Научно-образователните отношения между САЩ и НРБ през погледа на Държавна сигурност. – В: Юбилейна научна конференция с международно участие „Науката и образованието традиции и бъдеще“. Научни трудове. Том V. Кърджали, 2014, с. 72-77. ISSN 1314-3425.
 • Scientific and Educational Programs between the US and the Eastern Bloc during the Cold War. – Bulgarian Historical Review, 2014, 1-2, p. 142-183. ISSN 0204-8906.
 • The international scientific cooperation between the United States and the People’s Republic of Bulgaria during the Cold War. – In: Educational Alternatives, Vol. 12, 2014, p. 203-211. ISSN 1314-7277.
 • Формиране и развитие на международните образователни обменни програми на САЩ през 30-те – 60-те години на XX век: цели на културната дипломация. – Исторически преглед, 2013, кн. 3-4, с. 159-186. ISSN 0323-9748.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 • Семинар „Махатма Ганди: глобални измерения“, посветен на 150 години от основаването на БАН и 150 години от рождението на Махатма Ганди, 22 октомври 2019 г, ИИстИ – гр. София. Доклад на тема: „Влиянието на Ганди върху движението за граждански права в САЩ“.
 • Международна кръгла маса по проекта на Института за исторически изследвания: „Русия, България, Балканите. Проблеми на войната и мира XVIII-XXI (митове и действителност)“, проведена на 1 юли 2019 г. в гр. София. Доклад на тема: „Дезинформация и създаване  на митове през Студената война“.
 • Международна научна конференция: „Идеи, идеали – възход и крушение“, проведена на 23 април 2019 г. в гр. Русе 2019 г. Доклад на тема: Корпусът на мира: от идеята за доброволчеството за мир и разбирателство до оръжие на Студената война“.
 • Международна научна конференция „България и Украйна в историята на Европа“, проведена на 18-19 юни 2018 г. в гр. София. Доклад на тема: „Програмите за демократизация на САЩ в Източна Европа: случаите на България и Украйна“.
 • Международна научна конференция: „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, проведена на 24-25 април 2018 г. в гр. Русе. Доклад на тема: „Американската публична дипломация и войната срещу фалшивите новини“.
 • International Conference: Education, Research and Development 4-8 September 2014 Elenite, Bulgaria. Paper Title: International Scientific cooperation between the U.S. and Eastern Europe during the Cold War.
 • Научна конференция с международно участие „Науката и образованието – традиции и бъдеще“. Кърджали, 02-03.10.2014 г. Доклад на тема: Научно-образователните отношения между САЩ и НРБ през погледа на Държавна сигурност“.

Открита лекция:

 •  „Фалшивите новини“ в идеологическата конфронтация между САЩ и СССР през Студената война“ като част от цикъла „Лекции на младите учени от БАН“ по повод 150 години от създаването на Академията, проведена на 28 март 2019 г. в ИИстИ, София.

5. НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

Грамота за най-добра статия в „Секция хуманитарни науки“ на тема: „Научно-образователните отношения между САЩ и НРБ през погледа на държавна сигурност“ на Юбилейна научна конференция с международно участие „Науката и образованието традиции и бъдеще“, Кърджали 02-03.10.2014 г.