Стефка Първева

Доц. д-р СТЕФКА ПЪРВЕВА

13 април 1960 г.

sparveva(at)hotmail(dot)com

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

 • Земята и хората на Балканите през османския период преди Танзимата: овладяване и организация на аграрното пространство в селото и града; производство, излишъци, пазари; социални структури и групови професионални и социални портрети на селското население (рая и аскери).
 • Мирът и войната в ежедневието на градското население: военни структури в османската провинция и включване на българи в тях.
 • Религиозни институции и културни взаимоотношения между етническите и религиозните групи в османското общество на Балканите.
 • Историческа демография.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

1989 – К.и.н. ((PhD) след защита на дисертация на тема “Българското население в края на ХVІІ и началото на ХVІІІ в. Демографски и социално-икономически аспекти” под научното ръководство на ст. н. с. І ст. дин Елена Грозданова.

1984 – 1987 – Редовен аспирант в Института по история – БАН.

1982 – Магистър по история, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

 • Заемани длъжности

2006 – Старши научен сътрудник / доцент в Института по история / Институт за исторически изследвания, БАН (продължава).

1989 – 2006 Научен сътрудник в Института по история, БАН.

1988 – Проучвател в Института по история, БАН.

 • Научна степен и звание

2006 – Старши научен сътрудник II ст./ доцент в Института по история / Института за исторически изследвания, БАН.

1992 – Научен сътрудник I ст. в Института по история, БАН.

1989 –  Научен сътрудник II ст. в Института по история, БАН.

1989 – Доктор (PhD).

 • Членства в научни организации и сдружения

1994 – Българско дружество за изучаване на ХVІІІ век.

 • Членства в редколегии и издателски научни съвети

Член на редакционната колегия на сп. Исторически преглед

 • Научни специализации

2006 – American School of Classical Studies at Athens (3 месеца)

2000 –  Skilliter Center for Ottoman Studies, Newnham College, Cambridge (2 месеца)

1999 – Rikkyo University, Tokyo (3 месеца)

1996 – 1998 – Research Support Scheme of the Open Society Institute, Prague (20 месеца)

1994, 1997, 2005 –  Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Istanbul (3 месеца)

1993 – 1994 – the European University Institute, Florence, Jean Monnet Fellow (12 месеца)

1992 – Laboratoire de Démographie Historique, École des Hautes Études en Sciences; Sociales, Paris (1 месец)

1992 – International Society for Eighteenth-Century Studies, Naples (1 месец)

 • Участие в съвместни научни проекти:

2016 – 2018 Българо-унгарски проект: Connected Histories: Sources for Building History in Central and Southeast Europe, 17th – 21st Centuries. Ръководители: проф. П. Фодор, проф. Ил. Тодев

2015 – 2017 Социални структури и социални отношения в провинция Румелия през ХV-ХVІІІ век. Ръководител: доц. д-р Стефка Първева

 • Преподавателска дейност

2016 – 2017 – магистърски курс на тема: “Богатство и бедност в селските общности на Балканите през ХVІ – средата на ХVІІІ в.”. Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

2009 – 2013 – научно ръководство на докторант към секция “История на българския народ през ХV-ХІХ в.”, Институт за исторически изследвания

2000 – 2008 – СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултете, специалност “Етнология”,  II курс. Лекционен курс: “Историческа демография. Население и селища по българските земи през ХV-ХVІІІ в.”.

2001 г. – СУ “Св. Климент Охридски”, Център за източни езици и култури. Лекционен курс: “Етнокултурни процеси и реалности на Балканите (ХIV-ХХ век)” към магистърска програма на специалност “Тюркология”.

1998 – 1999 – СУ “Св. Климент Охридски”, Център за източни езици и култури. Лекционен курс: “Етнокултурни процеси и реалности на Балканите ХIV-ХХ век” пред студенти от ІV и V курс от специалност “Тюркология”.

1994 – 1997 –  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Исторически факултет. Лекционен курс: “История на българските земи през ХV-ХVII век”

Четени отделни лекции в Европейски университетски институт (Флоренция), Токийски университет, Център за османистични изследвания “Скилитър”, Кеймбридж, Американски изследователски център в София.

 • Езици

английски, френски, руски, османотурски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии

Village, Town and People in the Ottoman Balkans 16th – Mid – 19th Century, Analecta Isisiana CVIII, First Edition: The Isis Press, Istanbul, 2009, 240 p.: ill., tables, ISBN 9789754283860.
Second Edition: The Isis Press & Gorgias Press, Istanbul – Piscataway, 2010, 240 p.: ill., tables, ISBN 9781617190988.

Земята и хората през ХVІІ – първите десетилетия на ХVІІІ век. Овладяване и организация на аграрното и социалното пространство на Централните и Южните Балкани под османска власт, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2011, 484 с. ISBN 978-954-322-422-7

Рецензии и отзиви за монографиите:

Gabor Demeter, Sztefka Parveva: a Balkán társadalmának hétköznapjai a XVIII. században – megélhetési stratégiák és életszínvonal az ottomán vidéken és a városokban. [The Balkan Society of everyday life in the 18th century –subsistence strategies and quality of life in the Ottoman rural areas and cities], KLIÓ,  2012/4, pp. 13-23.(ISSN: 1216-2965)

S. Kenderova, Stefka Parveva. Land and People during 17th – First Decades of 18th Century. Reclamation and Organization of the Agrarian and Social Space in the Central and Southern Balkans under the Ottoman Rule. Prof. Marin Drinov Academic Publishing House. Sofia, 2011. 484 p – Bulgarian Historical Review, 3-4, 2012, 210-212.

Gabor Demeter, Земята и хората през ХVІІ – първите десетилетия на ХVІІІ век. Овладяване и организация на аграрното и социалното пространство на Централните и Южните Балкани под османска власт, Академично издателство “Проф. Марин Дринов” [Land and People – in the Seventeenth Century and the First Decades of the Eighteenth Century. Reclamation and Organization of the Agrarian and Social Space in the Central and Southern Balkans under Ottoman Rule]. By Stefka Parveva. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2011. 484 p. Hungarian Historical Review, no. 3 (2014): 712–726.

G. Georgieva, A New Study of the Seventeenth – Eighteenth Century Balkan Rural Society (Стефка Първева, Земята и хората през ХVІІ – първите десетилетия на ХVІІІ век. Овладяване и организация на аграрното и социалното пространство в Централните и Южните Балкани под османска власт. София, АИ “Проф. Марин Дринов”, 2011, Études balkaniques, 2, 2016, pp. 365-374. ISSN 03241645

Студии и статии

 1. Полски пътепис за българските земи от 1640 г., Юбилеен сборник на възпитаниците от Исторически факултет на ВТУ “Кирил и Методий”. ХI Пролетен колоквиум, В. Търново, 1985, 234-240.
 2. Демографският облик на гр. Никопол през 1693 г., 300 години Чипровско въстание. Принос към историята на българите през ХVII век, С., 1988, 25-41
 3. Migrations à l’intérieur du pays de la population bulgare à partir de la fin du XVIIe – jusqu’au milieu du XVIIIe s., Bulgarian Historical Review, 3, 1991, 19-37
 4. La colonia judia de Nikopol en el siglo XVII. (The Jewish Community in the Town of Nikopol during the 17th century), Anuario; Organizacion de los judios en Bulgaria “Shalom”, XXVI, 1991, 326-330.
 5. За вакъфите в Североизточна Тракия през първата половина на ХVIII в., Исторически преглед, 5, 1992, 44-54.
 6. Поселищна мрежа и гъстота на населението в части от Северна България и подбалканските полета в края на ХVII и началото на ХVIII в., Исторически преглед, 8-9, 1992, 32-50.
 7. Търновската каза в края на ХVII и началото на ХVIII век, Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV-ХVIII в.,В. Търново, 1992, 240-247.
 8. Представители на мюсюлманската религиозна институция в града по българските земи през ХVII в., Мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. София, 1998, 127-211.
 9. Urban representatives of the Ulema in Bulgarian Lands in the Seventeenth Century, Islamic Studies, Vol. 38:1, 1999, 3-43.
 10. The Structure of Rural Agrarian Space in the Balkans during the Second Half of the Seventeenth Century: the Edirne Region in 1669, Acta Viennensia Ottomanica. Acten des 13. CIEPO –Symposiums, Wien 1999, 279-287.
 11. Структура на аграрното и социалното пространство в селото на Балканите през втората половина на ХVII в.: районът на Одрин в 1669 г., Исторически преглед, 1-2, 2000, 22-82.
 12. Rural Agrarian and Social Structure in the Edirne Region during the Second Half of the Seventeenth Century, Études balkaniques, 3, 2000, 55-90.
 13. Завието “Кавак Баба” и църквата “Св. Четиридесет мъченици” в реалния и въображаемия свят на търновци в периода на османското владичество, История на мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. С., 2001, 324-405.
 14. The Sofia Oriental Archives: History, Structure and Organisation, Catalogues, and Publication of Documents, Islamic Area Studies. Working Paper, Series N 21, Tokyo, 2001, 1-9.
 15. Intercultural Contact and Interaction in the Ottoman Period: the Zaviye Kavak Baba and the Church of the Holy Forty Martyrs in the Real and Imaginary World of Christians and Moslems in the Town of Veliko Tarnovo, Bulgarian Historical Review, 1-2, 2002, 13-54.
 16. Българи на служба в османската армия: военни и военнопомощни задължения на градското население в Никопол и Силистра през ХVII в., Контрасти и конфликти “зад кадър” в българското общество през ХV-ХVIII век, С., 2003, 226-254.
 17. Овладяване и организация на аграрното пространство в града през ХVII в., Контрасти и конфликти “зад кадър” в българското общество през ХV-ХVIII век, С., 2003, 255-337.
 18. Agrarian Land and Harvest in South-west Peloponnese in the Early 18th Century, Études balkaniques, 1, 2003, 83-123.
 19. Human Mobility and Transmission of Information in the Ottoman Empire from the Seventeenth to the Early Nineteenth Century. In: The Influence of Human Mobility in Muslim Societies, Ed. by Kuroki, Hidemitsu, Kegan Paul: London, New York, Bahrain, 2003, 101-116. 2nd edition: Routledge, 2013
 20. Село Добри дял, Търновска каза през ранните векове на османското владичество (ХVI-средата на ХVIII век), Епохи, 1-2, 2003, 254-264.
 21. The Influence of the Market on the Urban Agrarian Space: the Case of the Town of Arcadia in 1716, Oriente Moderno, The Ottomans and Trade. Ed. By Boyar, E., K. Fleet, 1, 2006, 21-49.
 22. Поселищна мрежа на населението от Разградска, Търговищка и Омурташка кази в края на ХVІІ и началото на ХVІІІ век, Град Омуртаг и Омуртагският край, история и култура, т. 4, В. Търново, 2006, 247-258.
 23. Сливен през ХVI в., Историята и книгите като приятелство. Сборник в памет на М. Лачев. С., 2007, 125-146.
 24. Rural Markets and Fairs: the Village of Sliven in the Sixteenth Century, Études balkaniques, 1, 2008, 117-136.
 25. Щрихи от историята на Сливенския панаир през първата половина на ХVІІІ век, В: Етнически и културни пространства на Балканите. Сборник в чест на проф. д.и.н. Цветана Георгиева. Част 1. Миналото – исторически ракурси. С., 2008, 401-409.
 26. Никопол и Никополско по време на войната на Османската империя със Свещената лига от края на ХVІІ в. – В: Националноосвободителните движения в българските земи ХV-ХІХ век и тяхното отразяване в музеите. Сборник с доклади и научни съобщения, посветени на 320 години Чипровско въстание и 40 години музейно дело в Чипровци, Чипровци, 2009, 61-63.
 27. Land Surveys of Villages from the Edirne Region in the Second Half of the Seventeenth Century – In: International Symposium “Edirne in the Archival Resources of the Balkan Countries”, Edirne: Trakya University, 2010, 89-106.
 28. Османски “поземлени” регистрации през ХVІІ – първите десетилетия на ХVІІІ в. като извор за историята на аграрните структури и социалните отношения – В: Из практиката на османската канцелария. Сборник материали от международната конференция “Османските регистри – извор за историята на Балканите през ХV-ХІХ в.” София 23 октомври 2009, С., 2011, 106-116.
 29. Villages, Peasants and Landholdings in the Edirne Region in the Second Half of the 17th Century, in: Region, Borders, Societies, Identities in Central and Southest Europe, 17th – 21st Centuries. Bulgarian – Hungarian History Conference, 16-17 May 2012. Papers. P. Peykovska, G. Demeter (eds), Sofia – Budapest, 2013, 15-34. ISBN 9789542903-10-9 (ИИИ); ISBN 978-9639627-61-1 (Institute of History, RCH, HAS).
 30. Deli Orman, in: The Encyclopaedia of Islam, Three. Ed.byKate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, and Everett Rowson. Brill: Leiden • Boston, 2014, 72-73. ISSN: 1873-9830; ISBN: 978-90-04-26963-7
 31. On Some Features of the Portrait of Çiftlik Hired Workers in the 17th – mid -18th Century, Еtudes Balkaniques, 4, 2015, pp. 23-74, ISSN 0324-1645
 32. Agrarian Surplus and Agrarian Strategies in the Village Micro Economy in South-West Peloponnese in the Early Eighteenth Century, In: Ottoman Rural Societies and Economies, Halcyon Days in Crete VIII, A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 2012,Rethymno: Crete University Press, 2015, pp. 65-94. ISBN – 13: 978-960-524-455-2
 33. Държавата и хората в процеса на съхраняване на паметта за военни конфликти: гражданите на Силистра в края на ХVІ – ХVІІ век, In: P. Peykovska, G. Demeter (Eds), Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17th–21st Centuries: Hungarian and Bulgarian Approaches, Auxiliary Historical Disciplines, Vol. VIII, , Sofia–Budapest, 2015, pp. 19-44. ISBN 978-954-2903-20-8
 34. Inheritance inventories (tereke defters) in the kadı court records in the 17th – 18th century: opportunities for a new reading – In:P. Peykovska, G. Demeter (Eds), (Re)Discovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History, Auxiliary Historical Disciplines, Vol. IX,  Sofia–Budapest, 2015, pp. 13-21. ISBN 978-954-2903-22-2
 35. Creating and preserving the collective memory of war conflicts in the Ottoman border periphery: the battles of Michael Viteazul with the Ottoman Empire during the war of the Holy League (1593-1606), Études Balkaniques, 2, 2016, pp. 313-350. ISSN 03241645; Създаване и запазване на колективната памет за военни конфликти в османската погранична периферия: битките на Михай Витязул с Османската империя по време на войната със Свещената лига (1593-1606), Исторически преглед (под печат)
 36. Щрихи от портрета на чифлишките наемни работници от ХVІІ – средата на ХVІІІ век. – В: Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Съст. и ред. Ст. Първева и О. Тодорова. ИК „Гутенберг”. С., 2016, 285-336. ISBN 978-619-176-088-6
 37. Стандартите за богатство и бедност на османските поданици, отразени в законодателните актове и данъчните регистрации (ХV-ХVІІ в.), в: Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Иван Тютюнджиев (под печат)
 38. Идеята за богатство и бедност сред селяните немюсюлмани, поданици на султана, отразена в хрониката на Папасинадинос от първата половина на ХVІІ век – BHR, ( под печат)
 39. “Economic Aspects of the Portrait of the 17th Century Village Priest”, in:  The Ottoman Balkans: Personal Dimentions: Agents of Faith, Istanbul: ISIS Press, (под печат); Щрихи към портрета на селския свещеник от ХVІІ в. В: Църковното и образователното дело в Тракия ХV-ХІХ в., Свиленград  (под печат)

Научни информации, отзиви, рецензии

 1. Българо-чехословашка конференция по етнокултурните процеси, Исторически приглед, 12, 1989, 87-88.
 2. E. Balta. L’Eubée à la fin du XVe s. Économie et population. Les registres de l’année 1474. Athènes, 1989, Исторически преглед, 1991, 2, 91-94.

Съставителство и редакция

Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Съст. и ред. Ст. Първева и О. Тодорова. ИК „Гутенберг”. С., 2016, 285-336. ISBN 978-619-176-088-6

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

– International workshop: The Rich and the Poor in the Balkan Provinces of the Ottoman Empire (17th – 19th Centuries), Ankara ( Middle East Technical University), 27-28 May 2016. Paper: “The idea of wealth and poverty in the Balkan villages under the Ottoman rule”

– Anniversary International Conference: Hungary and Bulgaria – Connected Histories in Central and Southeast Europe, 17th – 21th Centuries, Sofia, 31 May 2016. Paper: “The Chronicle of Papasynadinos and his Ideas of Wealth and Poverty in the First Half the 17th Century”

– Национална конференция на тема: “Църковното и образователното дело в Тракия ХV-ХІХ в.”; доклад на тема: “Щрихи към портрета на селския свещеник от ХVІІ в.” 29.09.2016 г., гр. Свиленград

– Международна конференция: The Ottoman Balkans: Personal Dimentions: Agents of Faith, София, 26-27 юни, 2015. Доклад: “Economic Aspects of the Portrait of the 17th Century Village Priest”

– Българо-унгарска конференция, организирана от Института за исторически изследвания, БАН и Института по история, УАН – “Old Topics – New Approaches: Rediscovering the Sources” – София, 25 май 2015. Доклад: “Inheritance Inventories (tereke defters) in the Kadi Court Records in the 17th-18th Centuries: Opportunities for a New Reading”

Contacts and Conflicts in Central and Southeast Europe: Hungarian and Bulgarian Approaches, May 13-14, 1214, Budapest (International conference organized by Institute of History (Hungary), Institute for Historical Studies, Bulgarian – Hungarian Joint Academic Commission of Historians. Доклад: “People and the Memory of Military Conflicts in the Ottoman Periphery on the Lower Danube: the Case with the Holy League (1593-1606)”

Eighth International Symposium: Halcyon Days in Crete VIII, ‘Ottoman Rural Societies and Economies’, 13-15 January 2012, Rethymno, Crete, Greece. Доклад: “Agrarian Surplus and Agrarian Strategies in the Village Micro Economy in South-West Peloponnese in the Early 18th Century”

– Българо-унгарска конференция: Regions, Borders, Societies and Identities in Central and South-East Europe, 16-17 .05. 2012 г. София Доклад: “Land and People in the Ottoman Balkans: Rural Societies during 17th –mid 18th Century”

– Международна конференция – Edirne in the Archival Resources of the Balkan Countries, 21-23. 10. 2010, Edirne: Trakya University. Тема на доклада: “Land Surveys of Villages from the Edirne Region in the Second Half of the Seventeenth Century”

– Международна конференция на тема: “Османските регистри – извор за историята на Балканите през ХV-ХІХ в.” 23.Х.2009, София. Доклад: “Османските “поземлени” регистрации от ХVІІ-първите десетилетия на ХVІІІ век. извор за историята на аграрните структури и социалните отношения”

– Национална конференция в чест на 320 години от избухване на Чипровското въстание – септември 2008, гр. Чипровци. Доклад: “Населението на град Никопол и областта по време на войната на Османската империя със Свещената Лига 1683-1699 г.”

– Национална конференция, посветена на д-р Иван Селимински, организирана от Историческия музей, гр. Сливен – октомври, 2005. Доклад: “Население и икономика на Сливен през ХVІ век”

– Българо-унгарска конференция: “Българската и унгарската историография в края на ХХ и началото на ХХІ в.”, организирана от Института по история – ноември, 2005, София. Доклад: “Аграрната история на Османската империя на Балканите в светлината на новооткрити османски документи”.

– Международна конференция на тема: “Дефтерите като извор за демографската история в Османската империя през ХVII-ХVIII век.” Холандски институт за история и археология, Май 2004, Истанбул, Доклад: “Дефтерите, съставяни извън установените правила, като извор за историята на България и Балканите през ХVII век.”

– Българо-турски семинар на тема: “Българската и турската историография по проблемите на османското управление в Централните Балкани: състояние и тенденции на развитие на изследванията.” Юни 2004, Истанбул, Университета Сабанджъ. Доклад: “Българската историография и аграрната проблематика за периода ХV-ХVIII век.”

– Национална конференция “Средновековна Европа и Балканите” – 14-15 ХI, 2003, Университета “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново. Доклад: “Търново като военен и културен център през ХV-ХVII в.”

– Международен семинар в Централно-европейския университет в Будапеща; тема: “Културната география на Европа”. Юли 2002. Доклад: “Културна микроструктура на града през османската епоха: случаят с Търново (ХV-ХIХ в.)”

– Българо-турска конференция, организирана от ИФ на СУ “Св. Кл. Охридски” в чест на присъждането на проф. Х. Иналджък почитното звание “Доктор ХК”, София, Септември 2002. Доклад: “Усвояване и организация на градското аграрно пространство през ХVII в.: случаят със София и Аркадия”

– International conference at the Skilliter Center for Ottoman Studies, at Newnham College, Cambridge University: “The Ottomans and Trade”, Март 2001. Доклад: The Influence of the Market on the Urban Agrarian Space: the Case of the Town of Arcadia in 1716

– International Symposium: Beyond the Border: A New Framework for Understanding the Dynamism of Muslim Societies. October 1999, Kyoto. Paper: “Human Mobility and Transmission of Information in the Ottoman Empire from the Seventeenth to the Early Nineteenth Century”

– XIIIe Symposium de Comité International des Etudes Pre-Ottomans et Ottomans, 21-25 September 1998, Vienna. Paper: ”The Structure of Rural Agrarian Space in the Balkans during the Second Half of the Seventeenth Century: the Edirne Region in 1669”

– Международна конференция “Мюсюлманската култура по българските земи” – София, април 1998 г. Доклад: “Завието “Кавак Баба” и църквата “Св. Четиридесет мъченици” в реалния и въображаемия свят на търновци в периода на османското владичество”

– VII. International Congress on the Economic and Social History of the Ottoman Empire (1300-1920), 1995, Heidelberg. Paper: “Urban representatives of the Ulema in Bulgarian Lands in the Seventeenth Century”

– Международен семинар “Мюсюлманската култура по българските земи: минало и настояще” – София, декември 1994 г. Доклад: “Представители на мюсюлманската религиозна институция в града по българските земи през ХVII в.”

– East-West Seminar of the International Society of Eighteenth-Century Studies, June 1992, Naples. Paper: “The everyday life of Bulgarians under Ottoman rule in the XVIIIth century”

– Българо-чехословашка конференция по етнокултурните и етнодемографските процеси – Смолян, 1989

– Международна конференция “ Турските завоевания и борбата на балканските народи против нашествениците. Извори и изследвания” – В. Търново, 20-22 май, 1987 г. Доклад: “Търновската каза в края на ХVII и началото на ХVIII век”