Конкурс за свободно работно място

Институтът за исторически изследвания – БАН обявява конкурс за заемане на длъжността „секретар“ на пълно работно време. Кандидатите трябва да притежават съответно или подходящо за длъжността образование и/или най-малко 2 години професионален опит, компютърна грамотност (работа с  интернет  и с основните продукти на Microsoft Office за текстообработка и електронни таблици – MS Word и MS Excel) и да владеят английски език на ниво, което съответства на базово ниво B1. Образованието и  професионалните умения се удостоверяват с документи и препоръки. Всички документи за участие в конкурса, включително автобиография по европейски образец и заявление за участие, се приемат в отдел „Човешки ресурси“ на Института за исторически изследвания – БАН, 1113 София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319 в срок до 15 септември 2020 г. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени по електронната поща.