Семинар „Актуални проблеми на българската история и историография“

На 21 март 2023 г.,  вторник, от 15:00 ч.
Институтът за исторически изследвания – БАН

в рамките на

Националната научна програма
„Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“
,
финансирана от Министерство на образованието и науката

организира

П У Б Л И Ч Н А  Л Е К Ц И Я
на доц. д-р Алека Стрезова на тема
„Българските дипломати (1879–1918 г.)“

Лекцията ще се проведе в хибриден формат – в заседателната зала на Института за исторически изследвания към БАН (бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 2 и виртуално чрез платформа Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/84869362990?pwd=cXRidVJ2bkVmalBJMjlRem1DVkpMZz09