ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Обучение - Преподаване

 

 Докторантури Специализации Преподаване

     
 

Преподавателска дейност на сътрудници на Института през последните години:

Учени от Института са водели лекционни курсове, спецкурсове и семинари в различни ВУЗ, сред които Софийски университет "Св. Климент Охридски", Нов български университет - София, Университет за национално и световно стопанство - София, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Universität Wien и др.

Елена Грозданова: 2000-2006 Пловдивски университет, Филиал “Любен Каравелов” – Кърджали, специалност Български и турски език; История и география; Български език и история – лекционни курсове по: “История на балканските народи”, “Странознание на Турция”.
Елена Грозданова: 1990-2006 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по нови и класически филологии, Център зо източни езици и култури, специалност "Тюркология" - лекционни курсове по: "История на Османската империя", "История на Република Турция" и спецкурсове по: "Демографски проблеми на Балканите, ХV-ХІХ век", "Историография на Турция".
Витка Тошкова: 2000-2006 - Нов български университет. Лекционен курс по "Студена война - причини, развитие, последици" и Семинар по "Геополитика и дипломация (политически кризи след Втората световна война".
Луиза Ревякина: 2001-2006 - Международен университет и Руски университет по управление (филиали в България). Цикъл лекции по "История на Русия (-ХХ век)".
Румян Сечков: 2000-2006 - Нов български университет. Лекционен курс по: "История на настоящето - от конфронтация към обединение".
Стойчо Грънчаров: 1999-2006 - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филиал Смолян. лекции по "История на балканските народи".
Димитър Луджев: 2003-2006 – хоноруван доцент, УНСС, катедра "Международни икономически отношения". [?]
Димитър Луджев: 2001-2006 – хоноруван преподавател, СУ “Св. Кл. Охридски”, Философски ф-т, специалности – политология, публична администрация. [?]
Димитър Луджев: 1999-2006 – хоноруван доцент, УНСС, катедра “Социология на икономиката. [?]
Лизбет Любенова: 200.-2006 - Пловдивски университет "П. Хилендарски", филиал Кърджали - лекции по историография, по обща църковна история и по църковно право.
Катерина Венедикова: 1999-2006 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Турска филология. Лекции и упражнения по "История на турския език" и "Историческа граматика" (продължава).
Пенка Пейковска: 2001-2006 - Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по класически и нови филологии, Унгарска филология. Лекции по "Унгарска цивилизация", спецкурс по "Историческа география на Унгария" и "Унгарска традиционна материална култура", упражнения по "Странознание". (продължава).
Лизбет Любенова: 2003-2005 - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, София, катедра "Културно-историческо наследство", лекции по "България в историята и културата на модерния свят".
Лизбет Любенова: 2001-2005 - Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, специалност "Културология". [?]
Катерина Венедикова: 2000-2005 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Турска филология.  Лекции и упражнения по "Османотурски извори за българската история".
Валери Стоянов: 2005 - Софийски университет "Св. Климент Охридски", ФКНФ, Център по източни езици и култури. Лекции по "Основи на куманологията".
Валери Стоянов: 2004 - Universität Wien, Institut für Osteuropäische Geschichte: Лекции по "Национални и малцинствени проблеми на Балканите през 19-20 век", Курс по "Малцинствата на Балканите през 20-ти век"; Курс по "Интеграционни проблеми на мюсюлманите в европейското общество"; и Семинар по "История на България в Новото време".
Катерина Венедикова: 2001-2004 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Турска филология.  Лекции и упражнения върху "Хунобългарския културно-исторически ареал в Европа и Мала Азия".
Стойчо Грънчаров: 2001-2004 - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филиал Смолян. Курс по "История на балканските монархии".
Мартин Иванов: 1999-2004 - Варненски технически университет и Габровски технически университет, хоноруван преподавател. [?]
Катерина Венедикова: 1984-2004 - Софийски университет "Св. Климент Охридски", Център за източни езици и култури, специалност Тюркология. Лекции и упражнения по "Османотурска епиграфика" (продължава).
Катерина Венедикова: 1997-2003 - Софийски университет "Св. Климент Охридски", Център за източни езици и култури, специалност Тюркология. Лекции и упражнения по "Балкански писмени паметници на турски език".
Румяна Чукова: 1998-2003 - Нов български университет. Лекционен курс по "Проблеми на историографията. Историографски школи".
Румяна Конева: 2001-200. - Варненски свободен университет, спецкурс по "Културата между войната и мира".

Илияна Атанасова-Марчева: 2000-2002 - Софийски университет "Св. Климент Охридски". Спецкурс по: "Проблеми на стопанската история на България след Втората световна война".

Лизбет Любенова: 2000-2002 - Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград, лекции по историография.
Румяна Чукова: 1997-2001 - Нов български университет. Лекционен курс по "Българска историография".
Лизбет Любенова: 200.- 200. - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филиал Смолян - лекции по историография и по  църковна история.
Детелина Динева: 2000-2001 - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", УНК "Хуманитарни науки и изкуства", Специалност "Европеистика". Лекции по "История на европейската идея".
Детелина Динева: 2000 - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", УНК "Обществени науки", Цикъл лекции и упражнения по: "Политическа история на Европа и САЩ" и "Външна политика на САЩ и европейските държави"; магистърски лекционен курс по "Централна Европа през втората половина на ХХ в.".
Василка Танкова: 1998-2000 - Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, специалност “Етнология”, спецкурс по “Родови и роднински връзки в политическата история на България.
Румяна Чукова: 1998-2000 - Варненски свободен университет, Магистърска програма. Лекции по "Политическите партии на третата българска държава".
Румяна Конева: 1998-200. - Югозападен университет "Н. Рилски", специалност Културология - курс ІІІ и ІV, лекции по "Културата на ХХ век".

 

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача