ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

ЕВГЕНИЙ ГЕРЧЕВ КАНДИЛАРОВ

28 май 1980 г.

e-mail: ekandilarov (at) hotmail (dot) com

Академична кариера

Образование

2003–2007 – Доктор по история, специалност Съвременна българска история, Исторически факултет при СУ “Св. Климент Охридски”

2002–2003 – Магистър по история, специалност Нова и съвременна българска история, Исторически факултет при СУ “Св. Климент Охридски”

1998–2002 – Бакалавър по история с професионална квалификация: учител по история, специалност История, специализация: Нова и съвременна история, Исторически фекултет при СУ “Св. Климент Охридски”; втора специализация: Арабско обществознание, ЦИЕК – ФКНФ, СУ

1994–1998 – 32 СОУ с изучаване на чужди езици “Св. Климент Охридски”, гр. София; профилирана подготовка: английски език, руски език, история

Допълнителни квалификации

2007–2009 – Следдипломна квалификация по “Японски език и култура”, Факултет по класически и нови филологии при СУ “Св. Климент Охридски”.

Специализации

2011 септември-октомври – специализация в “Технологичен университет Нагаока” (Япония), Катедра по управление и информационни технологии, със стипендия на Японската фондация (Japan Foundation).

2009-2010 постдокторантура към Института за докторантски и постдокторантски изследвания „Диалог Европа" на СУ "Св. Климент Охридски".

2009 юни-август – специализация в“Японският езиков институт, Кансай” (Япония) със стипендия на Японската фондация (Japan Foundation).

2005 зимен семестър – специализация в Университет “Мейджи” (Япония, Токио), Факултет по политически науки и икономика.

2003 – стипендия за редовна докторантура на японската фондация “ Рйоичи Сасакава” - The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Program, Nippon Foundation.

Професионален опит

2013 ~     Асистент, Българска академия на науките, Институт за исторически изследвания, Секция „История на България след Втората световна война”.

2012 ~   Академичен координатор и административно обслужване на магистърска програма “История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)”, съвместна програма на ИФ и ФКНФ на СУ “Св. Климент Охридски”.

2007 ~   Хоноруван преподавател, СУ “Св. Климент Охридски” – Исторически факултет, катедра “История на България”, катедра “Нова и съвременна история”; Факултет по класически и нови филологии, катедра “Езици и култури на Източна Азия”.

2007 ~   Преподавател по история, Център за професионално обучение “ТАРА”

2006 ~   Изследовател и научен секретар, Център за исторически и политологически изследвания (ЦИПИ).

2006 – 2007  Преподавател по история, ЧГЕХП “Проф. д-р Васил Златарски” / International Baccalaoreate School – София.

Преподавателска дейност

Лекционни курсове и семинарни занятия в СУ “Св. Климент Охридски”:

2008-2013 – Българската дипломация след Втората световна война – с поглед на Запад и на Изток. (съвместно с проф. д-р Евгения Калинова). – магистърска програма по “Нова и съвременна история на България” към катедра “История на България” на Историческия факултет.

2009 ~  – България и Япония (Политически, икономически и културни отношения). – специалност “Японистика” към ФКНФ, катедра “Езици и култури от Източна Азия”.

2007–2008 – България и Япония след Втората световна война (политически, икономически и културни отношения). – магистърска програма по “Нова и съвременна история на България” към катедра “История на България” на Историческия факултет.

2010 ~  – България и Япония (Политически и културни отношения) – следдипломна квалификация “Японски език и култура”, Факултет по класически и нови филологии при СУ “Св. Климент Охридски.

2011 ~   – СССР и Източна Азия – магистърска програма по "История на Евразия, Русия и Източна Европа", към катедра Нова и съвременна история на Историческия факултет. (съвместно с гл. ас. д-р Александър Сивилов).

2012 ~   – Кризи конфликти и отношения между Япония и страните от Източна Азия – съвместна магистърска програма “История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)”, съвместна програма на ИФ и ФКНФ на СУ “Св. Климент Охридски”.

2014  ~  - Международни отношения в Южна и Източна Азия – бакалавърска програма „Южна, Източна и Югоизточна Азия”, ФКНФ, катедра “Езици и култури от Източна Азия”.

2011 ~   – Семинарни упражнения по Съвременна българска история в бакалавърските програми на ИФ на специалности: “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”, “Архивистика и документалистика” и “История и география”

Участие в научноизследователски проекти

2007-2011 – Международен изследователски проект на Фондация “Фридрих Еберт” и Центъра за исторически и политологически изследвания на тема: “История на социализма в България”, координатор на проекта, член на научния колектив и съставител на публикуваните издания.

2011-2012 – Научноизследователски проект на НС на Отечествения съюз, ИФ на СУ “Св. Климент Охридски”, ИИИ на БАН и Центъра за исторически и политологически изследвания на тема: “История на Отечествения фронт/съюз в България”, научен редактор проф. д-р Искра Баева, участник в авторския колектив и член на редакционната колегия на публикуваните издания.

2011 ~  Научноизследователски проект на Катедра “Езици и култури на Източна Азия” към ФКНФ на СУ “Св. Климент Охридски” на тема: Енциклопедия “Нипоника”, член на научния колектив и на редакционния съвет.

2012 ~  Научноизследователски проект на ИИИ на БАН “История на България Том Х. История на България 1944-1989 г.”. Главен редактор:акад. Георги Марков. Отговорен редактор:доц. Илияна Марчева, член на научния колектив.

2012-2013 – съвместен международен проект на MEIJI UNIVERSITY (Япония), Research Institute of World History (Япония), УКХ “АЛМА МАТЕР” и Евразийския център VIA EVRASIA към Историческия факултет на СУ на тема: “The First World War and its impact on the Balkans and Eurasia. Emergence of new society through destructions with a perspective of the World History", координатор на проекта от българска страна и член на научния колектив.

Научни интереси

В областта на новата и съвременната българска и световна политическа стопанска и културна история. Научните ми интереси са насочени главно към проблеми отнасящи се до периода на Студената война: Формирането на структурите на Източния блок (СИВ и Организацията на Варшавския договор), Българската външна и вътрешна политика след Втората световна война, Отношенията между СИВ и ЕИО, както и социално-икономическата и научно-техническата надпревара между двата блока по време на Студената война; Студената война в Тихоокеанско-азиатския регион; България и страните от Източна Азия в годините на Студената война; Съветско-китайския разрив и промяната на парадигмата в Студената война; Япония и Китай след Втората световна война – социално икономически модели и международни отношения.

Езици

Английски – отлично владеене; Руски – отлично владеене; Японски – добро владеене


Публикации

А. МОНОГРАФИИ

 1. България и Япония. От Студената война към ХХІ век. Изд. “Дамян Яков”. С., 2009.
 2. Япония – икономика, технологии, иновации и управление. Изд. “Изток-Запад”. С., 2012. (в съавторство с проф. дфн Нако Стефанов).

Б. СТУДИИ И СТАТИИ

 1. Електрониката в икономическата политика на България през 60те - 80те години на ХХ век – ГСУ-ИФ, Т. 96/97, 2003/2004, 431-503;
 2. Участието на България в Експо` 70 – българо-японските отношения и формирането на българската икономическа политика. – ИДА, 20/2005, 64-90;
 3. 70-те години на ХХ век – апогей на българо-японските отношения – В: Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на професор Любомир Огнянов, С. 2006, 753-769;
 4. Българистиката в Япония – минало, настояще, перспективи – В: Университетски четения и изследвания по българска история. ІV международен семинар, Смолян, 11-13 май 2006 г. С., 2008, 681-694.
 5. От императора Бог към човека монарх – въпросът за новия образ на император Хирохито след Втората световна война – ИБИД, Т. 40, С., 2008, 143-154.
 6. Диалог и толерантност по време на Студената война (България и развитите капиталистически държави) – В: Диалог и толерантност в политиката, С., 2007, 107-127.
 7. Държавният комитет за наука и технически прогрес – иновационни стратегии и политики в годините на държавния социализъм – В: ИБИД, Т. 41, С., 2011, 437-449.
 8. Конфликтът между СССР и Китай и отражението му в България (60-те години на ХХ в.). – В: Русия, Европа и Светът. Сборник с материали от международна научна конференция, София, 28-29 септември 2009. С., 2012.
 9. Възможен ли беше алтернативен модел на българския преход? – Понеделник, 2009, №11/12.
 10. Българското преустройство, Япония и кризата в българо-съветските отношения през втората половина на 80-те години – В: Призвание и всеотдайност. В чест на 70-годишния юбилей и 40-годишната научна дейност на проф. дин Витка Тошкова. С., 2010, 402-417.
 11. “Японската Фондация” и нейната роля в отношенията между България и Япония. – В: България, Япония, Свътът. Сборник доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 20 години специалност Японистика проведена н Софийския университет “Св. Климент Охридски”. С., 2013.
 12. В търсене на нов модел на социализъм или планиран преход към капитализъм? (България през втората половина на 80-те години на ХХ век). – В: България и Европа през съвременната епоха. Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Димитър Сирков. С., 2010, 250-270.
 13. От “реален” към “демократичен” социализъм. Из зиг-загите на идейното и програмното развитие на БКП след Втората световна война. – В: Изследвания по история на социализма в България. 1944-1989. Т.2, С., 2010, 64-157.
 14. Иновации и иновационна политика в България през годините на държавния социализъм. – В: Изследвания по история на социализма в България. 1944-1989. Т. 2, С., 2010, 225-306. (в съавторство с проф. дфн Нако Стефанов).
 15. Международният военен трибунал за Далечния Изток – Ново време, 2010, №12.
 16. “Малкото е хубаво” или идеите за задоволяване на потреблението в България през 80-те години на ХХ век – В: Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. д-р Искра Баева. С., 2011, 338-349.
 17. “Георги Найденов и “ТЕКСИМ” в контекста на модернизацията на българската икономика през 60-те години на ХХ век”. (под печат).
 18. Националната иновационна система на Япония – развитие, параметри и перспективи. – Икономическа мисъл. (в съавторство с проф. Нако Стефанов). (под печат)
 19. Как Япония се превърна в световна икономическа сила. – Ново време, септември-октомври 2011, № 9-10, 77-100.
 20. Идеите на Роза Люксембург и програмното развитие на БКП/БСП – Понеделник, 2011, №11/12, 48-52.
 21. Отношението на БСП към социалистическото минало – В: Изследвания по история на социализма в България. Преходът. Т. 3. С., 2011, 338-376.
 22. Липсата на българска национална иновационна система в условията на глобалната икономическа криза от началото на ХХІ век. – В: Глобалната криза и България. С., 2012, 182-195.
 23. Отечественият фронт – от коалиция към единна общественополитическа организация – В: История на Отечествения фронт/съюз в България. Съст. и ред. проф. Искра Баева. С., 2012, 173-204.
 24. Санира ли се историческата памет?! (Съдбата на Националния музей “Георги Димитров”) – В: Георги Димитров в обществената и научната памет. Съст. доц. д.с.н. Максим Мизов. С., 2012, 200-211. (в съавторство със Стефанка Савова).
 25. Людмила Живкова и културната дипломация към Япония – Ново време, ноември 2012, №11, 89-102.
 26. Превъплащенията на принципа “Вакон йо:сай” (和魂洋才) в технологичното развитие на Япония (края на ХІХ-ХХ век). – В: Япония – времена, духовност и перспективи. Сборник доклади от научна конференция по повод 60-годишния юбилей на проф. дфн Бойка Цигова. С., 2012.
 27. Людмила Живкова и културната дипломация към Япония – В: Културното отваряне към света. Материали от международна научна конференция по повод 70 години от рождението на Людмила Живкова. Съст. Искра Баева. С., 2013, 63-77.
 28. СИВ VS. ЕИО. Политически и икономически отношения между Социалистическата общност и “Общия пазар” – В: Интеграционните процеси през 60-те години на ХХ век. Съст. Искра Баева. С., 2013, 123-179.
 29. Екология и иновации – примерът на Япония – В: Екология и хуманизъм, Хуманитарни измерения и аспекти на екологическите проблеми. Съст. Проф. д.п.н. Любен Димитров и доц. д.с.н. Максим Мизов. С., 2013, 128-137.
 30.  Интеграционните процеси в Източна Азия в края на ХХ и началото на ХХІ век. – предизвикателства и перспективи – В: Страните от Източна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия. Национална научна конференция с международно участие 2012. Доклади и съобщения. С., 2013, 13-22.
 31. Превръща ли се Япония в “Страна на залязващото слънце”? (Предизвикателства пред икономическото, индустриалното, технологичното и социално развитие в края на ХХ и началото на ХХІ век). – В: Страните от Източна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия. Национална научна конференция с международно участие 2012. Доклади и Съобщения. С., 2013, 380-388.
 32. Political and Economic Relations Between Bulgaria and Republic of Korea after the end of the Cold War – In: Общество, икономика и култура в България и Корея след освобождението. Международна научна конференция 2013. Доклади и съобщения. Ред. проф. дфн Александър Федотов и доц. д-р Ким Со Йънг. С., 2013.

В. ДРУГИ

Съставителство:

 • Изследвания по история на социализма в България 1891-1944. Т. 1,  С., 2008.
 • Изследвания по история на социализма в България. 1944-1989. Т. 2, С., 2010.
 • Христоматия с извори за българската история. Изд. Педагог 6. С., 2010. (съвместно с Магдалена Андреева и Николай Димитров)
 • Изследвания по история на социализма в България. Преходът. Т. 3, С., 2011. (съвместно с Лиляна Канева и Максим Мизов).
 • Изследвания по история на социализма в България. Преходът ІІ. Т. 4, С., 2013. (съвместно с Лиляна Канева и Максим Мизов).