ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

БЛАГОВЕСТ НЯГУЛОВ

e-mail: bna2002 (at) mail (dot) bg

Академична кариера

Образование

1983 – Магистър по история, Софийски университет “Св. Климент Охридски”

1988 – Доктор (кандидат на исторически науки) след редовна докторантура в Института по история, БАН с дисертация на тема “Добруджанският въпрос във външната политика на България, 1926-1931 г.”

Назначение

1988 - Научен сътрудник в Института по история, БАН;

2002 - Старши научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

1988 - Кандидат на историческите науки / Доктор по история (PhD)

1988 - Научен сътрудник ІІ ст.

1991 - Научен сътрудник І ст.

2002 - Старши научен сътрудник ІІ ст. с хабилитационен труд на тема за “Банатските българи”.

Членства в редколегии и издателски научни съвети

1996-2004 – научен секретар на сп. “Исторически преглед”.

2008 – член на редколегията на сп. “Исторически преглед” (продължава).

Научни специализации в чужбина

1995 - Специализация в Institut universitaire de hautes études internationales, Женева, Швейцария; 6 месеца със стипендия “Кацарови”;

2002-2003 - Специализация в New Europe College, Букурещ, Румъния и в INALCO, Париж, Франция; 5 месеца със стипендия на New Europe College.


Участие в съвместни научни проекти

2004-2006 – Анкетно проучване “Историци за историята”, проект на Института по история, финансиран от Фонд “Научни изследвания” при МОН.

2007-2009 – От националната държава до Европейския съюз: България и Унгария през XX век, проект на Института по история с Института по политически науки към Унгарската академия на науките.

2008-2010 – Балканите пред/в Европа. Политически текстове, идеи и интелектуални движения през XIX и XX век, ръководител на проект на Института по история с Института за югоизточноевропейски изследвания към Румънската академия.

2009-2011 – Бесарабските българи в постсъветското пространство – култура, политика, идентичност, проект на  Етнографски институт с музей, финансиран от Фонд “Научни изследвания” при МОН.

Области на научни интереси

Съвременна и сравнителна история, историография, етническа политика и защита на малцинствата, българо-румънски отношения, история на Добруджа, Бесарабия и Банат.

Преподавателска дейност

2006/2007 – Малцинства и етническа политика в Югоизточна Европа, СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет за славянски филологии, Специалност “Балканистика”.

2006/2007 – Националният въпрос в съвременната история, Център за обучение при БАН.

2007/2008 (продължава) – Политически актьори в балканските страни (на френски език), Нов български университет, Департамент по политически науки, Магистърска програма (на френски език)  “Сравнителна политика и международни отношения”.

2009/1010 (продължава) – Политически и етнически проблеми на съвременна Румъния – СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, специалност “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”.

2002-2005 – Научно ръководство на Мария Билга, редовен докторант в Института по история с дисертация “България и българите от Молдова и Украйна (60-те – началото на 90-те години на ХХ век)”, защитила през 2007 г.

Езици

френски, английски, испански, румънски, руски.


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. Банатските българи. Историята на една малцинствена общност във времето на националните държави. София: Парадигма, 1999, 366 с.
 2. Българската църква и училището в Букурещ. София, 1994, 240 с. (научен редактор и съавтор).
 3. Историческата наука в България – състояние и перспективи. София, 2006 (научен редактор и автор с колектив).
 4. История на Добруджа, т. 4, 1878-1944 г. Велико Търново: Фабер, 2007, 647 с. (научен редактор и автор с колектив)
 5. История на България, т. 9, 1918-1944 г. София – под печат (научен редактор и автор с колектив)
 6. История на Тутракан, 1878-1944. (съавтор), под печат.

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. La question de la Dobroudja dans le contexte de la politique étrangère de la Bulgarie 1926-1931. - Bulgarian Historical Review, 1990, № 1, 3-20.
 2. Висшият съвет на българите в Румъния 1927-1929 г. - Векове, 1990, № 4, 25-35.
 3. За националните духовни връзки между България и Добруджа 1918-1940 г. - В: 50 години от възвръщането на Южна Добруджа. Силистра, 1990, с. 197-229.
 4. Добруджанските българи и конгресите на европейските национални малцинства. - Добруджа, № 7, 1990, 87-103.
 5. Убийството на Христо Стефанов - лично отмъщение или политически атентат ? - Добруджа, № 8, 1991, 193-208.
 6. Бесарабските българи във “Велика Румъния”. - В: Българите в Северното причерноморие, т. 1, Велико Търново, 1992, 160-172.
 7. Културно-просветни проблеми на българите в Бесарабия, 1917-1940 г. - В: Болградската гимназия. София, 1993, с. 123-140.
 8. Бесарабският българин Иван Желязков и българското малцинствено движение в Румъния. - В: Българите в Северното причерноморие, т. 2, Велико Търново, 1993, 230-246.
 9. Христо П. Капитанов - жизнен път, обществена дейност и творчество 1903-1971 г. - Добруджа, № 10, 1993, 313-329.
 10. Румънското владичество и националното съзнание на българите в Южна Добруджа. - В: Букурещкият договор и съдбата на Южна Добруджа. Добрич, 1994, с. 77-87.
 11. Българското дружество “Братство” в Букурещ и културно-просветното дело на българите в Румъния. - В: Българската църква и училището в Букурещ. София, 1994, с. 98-121.
 12. Quelques remarques sur les Congrés des minorités nationales en Europe entre les deux guerres mondiales - Bulgarian Historical Review, 1995, № 2, 105-111.
 13. Бесарабски българи в румънската литература между двете световни войни. - В: Българите в Северното причерноморие, т. 4, Велико Търново, 1995, 285-302.
 14. L'image de "l'autre" chez les Bulgares et les Roumains 1878-1944 - Études balkaniques, 1995, № 2, 3-25.
 15. Проблемът за власите в България между двете световни войни (политически фактори и аспекти). - Българска етнология, 1995, Извънреден брой, 52-75.
 16. “Партийци” и/или “миноритари” - единство и разединение на българските малцинствени дейци в Добруджа. - Добруджа, № 13, 1996, 90-99.
 17. Българо-унгарски малцинствени връзки в Румъния между двете световни войни. - Исторически преглед, 1997, № 2, 84-107.
 18. Етно-малцинствени аспекти в българо-румънските отношения. - Международни отношения, 1997, № 5, 83-98.
 19. Българският национален въпрос в най-новата англоезична и френскоезична книжнина. - Исторически преглед, 1997, № 5-6, 118-157.
 20. Bulgarian Communities beyond the Bulgaria’s International Borders. - In: Communities and Identities in Bulgaria. Longo Editore Ravenna, 1998, 331-352, (с Емил Миланов). Същото в: http:// bolder.prohosting.com/asen/obst-eng.htm ;
 21. Българските общности зад граница. - В: Общности и идентичности в България, С., 1998, 408-438 (с Ем. Миланов). Същото в: http:// bolder.prohosting.com/asen/obst-вg.htm.
 22. Българи и украинци в Румъния между двете световни войни. Етно-малцинствени аспекти. - In: Украiна и Болгарiя: вiхи историчноi дружби (матерiали мiжнородноi конференцii, присвяченоi 120-рiччю визволення Болгарii вiд османського iга). Одеса, 1999, с. 343-360.
 23. Правителствената политика спрямо българите зад граница. - В: 120 години изпълнителна власт в България. София, 1999, с. 237-251.
 24. Добруджанската проблематика (1878-1940 г.) в най-новата румънска историография. - Добруджа, № 14-16, 1997-1999, 255-276.
 25. Frontiera - un zid sau un pod ? - Magazin istoric, Bucureşti, nr. 1 (394), 2000, 26-32.
 26. La politique par rapport à la diaspora: une comparaison entre l’expérience française et l’expérience bulgare. - In: Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la France et les pays d’Europe centrale et orientale (XIXe et XXe siècle). Sofia, 2000, pp. 46-54.
 27. Европейската защита на малцинствата и България - съвременни аспекти. - Исторически преглед, 2000, № 5-6, 270-296.
 28. Митове и факти за идентичността на банатските българи. - В: Локални общности. Т. 1. Културна идентичност, традиции, регионална принадлежност. София, 2000, с. 45-54.
 29. Добруджанският “махзар” - между манипулацията и конформизма. - Добруджа, № 17-18, 2000, с. 232-237.
 30. България и Европа през визията на историографията. - Нова публичност, бр. 9, 3/2001, 2-5.
 31. Le débat historiographique dans les rapports bulgaro-roumains (1944-1989). - Études balkaniques, 2002, № 2, 64-86.
 32. Румънската историография за българите и двустранните отношения. - В: История на българите. Изкривявания и фалшификации, Първа част, София, 2002, с. 201-228.
 33. Добруджанските българи в румънския парламент (1919-1940). - В: Изследвания в чест на проф. Веселин Трайков. (= Studia Balkanica, 24). София, 2003, с. 248-262.
 34. Румънците и Румъния в българската книжнина (1878-1989). - В: Балканските идентичности в българската култура. Т. 4, С., 2003, с. 183-208.
 35. La protection internationale des minorités au XXe siècle: Le cas bulgaro-roumain. - In: New Europe College. Regional Program. 2002-2003, 2003-2004. Bucharest, 2004, pp. 65-125.
 36. Les guerres balkaniques dans les manuels d’histoire: Le cas bulgaro-roumain. - Révue des études sud-est européennes, Bucarest, T. XLII, 2004, № 1-4, 215-231.
 37. A romániai bolgár kisebbség múltja és jelene. - Korunk. Cluj, 2005, № 1, 60-67.
 38. Защитата на малцинствата в Централна и Югоизточна Европа: сравнителни аспекти. - В: Български календар 2005. Българско републиканско самоуправление. [Будапеща], 2005, с. 153-172.
 39. Историографията между приемственост и промяна: А. За текущата история на историческата наука в България. Б. Анкетно проучване “Историци за историята”. – Исторически преглед, 2005, № 1-2 , 3-97 (в съавторство с Антоанета Запрянова и Илияна Марчева).
 40. Международната защита на малцинствата в политиката на България и Полша: сравнителни аспекти в исторически контекст. - В: Малцинствени и етнорелигиозни проблеми в Югоизточна и Централна Европа между двете световни войни. Доклади от научна конференция, 17-19 юни 2003 г., София, Институт по балканистика, С., 2005, с. 135-150.
 41. Националната история в съвременния европейски контекст. - В: Историческата наука в България – състояние и перспективи. С., Институт по история на БАН, 2006, с.149-162.
 42. Les minorités “réciproques” en Bulgarie et en Roumanie à l’époque actuelle: similitudes et divergences – Études balkaniques, 2006, №1-2, p. 3-9.
 43. Малцинствата в етническата политика на България и Украйна: сравнителни аспекти. – В: Българите в Северното причерноморие, т. IX, 2006, Одеса: Друк, с. 237-256.
 44. Observations sur le transfert des politiques concernant les minorités. In: Penser l’Europe. Séminaire international 2005/2006: Nations et Minorités dans la Communauté Européenne, Quatrième edition 2005. Academia Română, Fundaţia naţională pentri Ştiinţa şi Artă, [Bucarest, 2007], p. 47-56.
 45. Банатските българи преди и след Трианон / A bánáti bolgárok Trianon elött és után. In: Tanulmányok a Magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin, nemzetiség néporajzából / Studies on the Ethnology of Armenian, Bulgarian, Greek. Polish, and Rusinian Minorities in Hungary, Budapest, 6, (2006), p. 48-64.
 46. L’histoire de la Bulgarie en français. In: Francophonie et intégration européenne. [Sofia]: Nouvelle Université Bulgare, [2007], 129-144.
 47. Политика и идентичност: Румъния, Турция и гагаузите през 30-те години на ХХ в. - Исторически преглед, 2007, № 3-4, 253-271.
 48. За историята на циганите/ромите в България (1878-1944). В: Социалната интеграция на ромите в българското общество, С.: Институт по социология, 2007, 24-42.
 49. The Vlachs in Bulgaria and the Bulgarian-Romanian Relations Between the Two World Wars. In: Transborder Identities. The Romanian Speaking Population in Bulgaria, Bucharest: Paideia, 2007, 133-161.
 50. Между България и Русия: История и идентичност на бесарабските българи. В: Историята – професия и съдба. В чест на чл.-кор. д.и.н. Георги Марков, С.: Тангра ТанНакРа ИД, 2008, 91-104.
 51. Les États en Europe du Sud-Est face aux défis de la protection des minorités: Un apperçu général. - Révue des études Sud-Est européenes, Bucarest, 2008, № 1-4, 379-392.
 52. Minorités, migrations et expérience ethnopolitique en Bulgarie. – Hommes & Migrations, Paris, № 1275, 2008, 19-30.
 53. Православието и католицизмът сред българите в Румъния. В: Българската православна църква. Традиции и настояще. С.: ИК “Гутенберг”, 2009, 243-261.
 54. Cigányok (romák) Bulgáriában. Egy társadalmi és kisebbségi probléma múltja és jelene [Ромите/циганите в България. Минало и настояще на един социален и малцинствен проблем] – Limes, Tatabánya, 2009, № 1, 201-209.
 55. Защитата на малцинствата чрез двустранни договори: България в европейския и балканския контекст. В: Сборник в чест на 70-годишнината на академик  Константин Косев, С.: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2009, 197-216.
 56. Румъния и Балканите/Югоизточна Европа: наука, политика, терминология. В: Двувековния път на едно понятие. „Балканският полуостров“ 1808-2008 г. С., под печат.
 57. Деконструкции на митове от националните истории: България и Румъния в сравнителен контекст. В: Политически митове и история, С., под печат (23 с.)
 58. Образованието в историята на бесарабските българи. – В: Просвета и промяна, С., под печат
 59. The Bulgarians in Greater Romania: Minority Identities and Political Instrumentalization. – Bulgarian Historical Review, 2010, под печат.
 60. Minorités et politique minoritaire en Bulgarie, 1878-1944. In: Histoire comparée des politiques minoritaires des États balkaniques aux XIXème et XXème siècles, Belgrade, 2010, под печат.
 61. Bulgarian Minority Elites in Greater Romania, 1918-1940. In: Political, Social, Economic and Cultural Elites in the Central-and East-European States in 19th-20th Centuries. Hungarian-Bulgarian History Conference, Budapest, 14-15 May 2009. Editors Demeter Gabor, Penka Peykovska. Sofia: Diomira, 2010, под печат.

В. Научни информации, отзиви, рецензии:

Отзиви и рецензии:

 1. Iacobescu, M., România şi Societatea Naţiunilor 1919-1929, Bucureşti, Editura Academiei, 1988, 296 p. - Études balkaniques, 1990, № 4, 132-134.
 2. Антонина Кузманова, От Ньой до Крайова. Въпросът за Южна добруджа в международните отношения 1919-1940 (De Neuilly а Craiova...), София, Наука и изкуство, 1989, 307 с. - Bulgarian Historical Review, 1991, № 1, 93-97.
 3. Rateş, Nestor, România: revoluţia încîlcită. Traducerea din limba engleză de Sanda Grigoriu. Versiunea romanească revazută de autor, Bucureşti, Editura Litera, 1994, 191 p. - Études balkaniques, 1995, N 4, 128-131.
 4. Théodor D. Dimitrov, La Bulgarie et la Société des Nations. L'expérience de la protection internationale des minorités nationales 1920-1939, Genève, Foyer européen de la culture, 1994, 430 p. (Теодор Д. Димитров, ...). - Исторически преглед, 1994/1995, № 6, 117-122.
 5. От еманципацията до маргинализацията на една малцинствена общност: Carol Iancu, Les Juifs en Roumanie (1919-1938). De l'émancipation а la marginalisation, Préface de Pierre Guiral, Postface de Gérarg Nahon,Ouvrage publié avec le concours de l'université Paul Valéry Montpellier III, Collection de la Revue des Etudes juives dirigé par Gérard Nahon et Charles Touati, E. Peeters Paris-Louvain, 1996, 432 p. - Балканистичен форум, 1998, № 1-2-3, 225-228.
 6. Symposium international “Structures fédérales et coopération interrégionale dans l’espace balkanique”, Rapports et documents, vol. 7, Genève - Gex, 1997, 410 p.- Études balkaniques, 1999, № 1-2, 234-236.
 7. De la guerre а la paix, ou vainqueurs contre vaincus? Iordan, Constantin. România şi relaţiile internaţionale din Sud-estul european: probleme ale păcii, securităţii şi cooperгăii (1919-1924). All educational, Bucureşti, 1999, 226 p. - Études balkaniques, 2000, № 2, 139-142.
 8. През призмата на национализма: Zbuchea, Gheorghe. România şi războaiele balcanice 1912-1913. Pagini de istorie sud-est europeană. Editura Albatros, Bucureşti, 1999, 458 p. - Исторически преглед, 2000, № 3-4, 253-259.
 9. Защитата на малцинствата - илюзорна идея или необходима реалност? Огняна Хрисимова. Пътят на една идея. За правата, правилата и малцинствата в Европейския югоизток. Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Университетско издателство, 2003, 298 с. - Исторически преглед, 2004, № 1-2, 238-246.
 10. Marco Marcov. Le peuple bulgare, la Macédoine, l’Europe. La Question macédonienne et l’évolution du Droit des peuples. Vol. I, Préface de Guy Héraud, Genève-Paris-London-Washington D. C., 2003, XIII+469 p. - Исторически преглед, 2004, № 1-2, 258-262.
 11. Френскоезични издания за историята на България: Evguenia Kalinova, Iskra Baeva. La Bulgarie contemporaine entre l’est et l’ouest. Traduction de V. Lebedevska, Collection “Le Monde en transition”, Paris: L’Harmattan, 2001, 246 p.; Ivan Iltchev. La rose des Balkans. Histoire de la Bulgarie des origines а nos jours. Traduit du bulgare par: E. Borissova, N. Botsev, S. Deltchev, R. Stancheva, Editions Colibri, 2002, 376 p.; Dimitrina Aslanian. Histoire de la Bulgarie de l’antiquitе а nos jours. Trimontium, Versailles, 2003, 496 p. - Исторически преглед, 2004, № 3-4, 233-243.
 12. Keith Hitchins. The Identity of Romania. Bucharest: The Encyclopedic publishing House, 2003, 216 p. - Études Balkaniques, 2004, № 3, 165-167.

Научни информации:

 1. Честване на 125-годишнината на българската църква и училище в Букурещ. - Исторически преглед, 1993, № 6, 153-155.
 2. Научна конференция в Будапеща за българите в Средна и Източна Европа. - Исторически преглед, 1994/1995, № 2, 185-187.
 3. Честване на 250-годишнината на първото училище на банатските българи. - Исторически преглед, 1996, № 2, 155-158.
 4. Научна сесия за политическите системи в България и в Румъния - Исторически преглед, 1998, № 1-2, 279-281.
 5. Научна сесия на Смесената българо-румънска комисия по история в Букурещ. - Исторически преглед, 1998, № 3-4, 253-255.
 6. L’Association française d’études sur les Balkans et les Premières rencontres des études balkaniques en France. - Études balkaniques, 2003, № 2, 171-173.
 7. Научни форуми на Българо-румънската и на Българо-полската комисия на историците. - Исторически преглед, 2003, № 5-6, 274-280.
 8. Международна научна конференция, посветена на 100-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. - Исторически преглед, 2003, № 5-6, 290-285 (със Сл. Славов).
 9. Международна научна конференция “Места на паметта и конструиране на настоящето”. - Исторически преглед, 2004, № 1-2, 288-289.
 10. Кръгла маса “Историческата наука в България – състояние и перспективи (По повод Анкетното проучване “Историци за историята”) – Исторически преглед, 2006, № 1, с. 216-228.

Г. ДОКУМЕНТИ:

 1. Българите в Румъния XVII-XX в. Документи и материали. София, 1994, 420 с. (съставител с М. Младенов и Н. Жечев).
 2. Българите от Украйна и Молдова 1941-1945 г. Документи и материали. (= Трудове на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, т. 31, кн.3, Исторически факултет). Велико Търново, 1994, 392 с. (съставител с П. Тодоров).
 3. Политическа борба в защита на българските национални интереси (разговор с г-н Данаил Ст. Бекяров за българската миноритарна партия в Добруджа под румънска власт). - Добруджа, № 8, 1991, 210-225.
 4. Кръстьо Мисирков за българската кауза в Бесарабия. - В: Българите в Северното причерноморие, т. 5, В. Търново, 1996, 389-397.
 5. “Българската иредента в Бесарабия” между фикция и реалност. - В: Българите в Северното причерноморие, т. 7, В. Търново, 2000, 411-426.

Д. ДРУГИ:

История на българите. Учебник за чуждестранни граждани, кандидатстващи във висши училища в Република България. София: Издателство ”Дамян Яков”, 2004, 244 с.

Алманах на българските национални движения след 1878 г., София, 2005 (съавтор).

Участия в научни конференции и кръгли маси в България, Румъния, Сърбия, Украйна, Унгария, Франция.

Научно-популярни и други публикации в периодичния печат.

Преводи на научни статии от френски и румънски на български език.

Експертна дейност към Държавната агенция за българите в чужбина и Министерството на образованието и науката.