ИИст

Институт по история   Институт по история   Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

АНКА ГЕНЧЕВА ЗЛАТЕВА

25 януари 1946, София

e-mail: a_zlateva@gbg.bg, Ani_zlateva@mail.bg  

 

Академична кариера

Образование

          1971 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Климент Охридски". Втора специалност "Българска филология".

          1973-1976 - Аспирантура, Институт по история, БАН.

Назначение

          1970-1972 - Специалист в Института по история, БАН.

          1976 - Проучвател в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

Членства в научни организации и сдружения

          1968 - Българско историческо дружество.

          2000-2003 - Научен център по национални стратегии.

Членства в редколегии и издателски научни съвети

          - Сб. ”Бялата емиграция в България”. С., 2001.

          - Сб. “Владимир Сис и България”, С. (под печат).

Научни специализации в чужбина

          1978 - Братислава, Чехословакия. Словашки университет-Братислава; факултет по история. Тема “Връзките между художественотворческата интелигенция и нейните съюзи в Европа около и след Втората световна война” и курс по езикова подготовка - 1 месец.


Участие в съвместни научни проекти

          1. Българо-съветски политически и военни отношения, 1941-1947 г. (1996-1998) - съвместен проект на Института по военна история към Генералния щаб и Института по военна история в Москва, СССР.

          2. Българското общество след Втората световна война (1997-1998).

          3. България в разделена Европа (1997-1999).

          4. Сталинизмът в Източна Европа след Втората световна война (1998-1999) - съвместен проект на Института по история при БАН и Института по славяноведение при РАН.

          5. България през втората половина на ХХ век (2002-2004).

          6. Пътят на България към Европа 1975-2000 г. (2004-2006).

          7. България и Белорусия - история и съвременост (2005-2008) - съвместен проект на Института по история при БАН и Белоруската АН с научен р-л ст.н.с.І ст. д.и.н. Л. Ревякина.

          8. За кризисните процеси в съветският блок след Втората световна война (2006-2008) - съвместен проект с Института по славяноведение при РАН с научен р-л ст.н.с.І ст. д.и.н. В. Тошкова.

Области на научни интереси

          1. Културна история на България (литература, изкуство, журналистика в ново и най-ново време).

          2. Проблемите на църквата и дарителството в периода на войните за национално обединение 1912-1918.

          3. Етнография.

Преподавателска дейност

Езици

          руски; словашки и немски


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. Австрийските дарители за България, 1912-1918 (Български традиции и чужд опит). С., 2004, 195 с.  
 2. Сис, Вл. Критичните дни на България (Дневник на военния кореспондент 1913 г.). С., 2005, 244 с. (Съ-съставител, консултант и автор на предговора, именния указател и биографичната хроника).
 3. Генерал Йордан Венедиков. Избрани произведения. София: Военно издателство, 1991, 231 с. (Съ-съставител, автор на обяснителните бележки и библиографията).
 4. Лапар, Филип Фуке. История на френската армия. С., 1997, 114 с. (Съ-съставител, автор на обяснителните бележки).
 5. Свидетелка на две епохи. (Мемоари на Недялка Цанкова-Людсканова). С., т. І, 1992, 254 м. с. (приета за печат в издателство “Св. Кл. Охридски”; съ-съставител, автор на обяснителните бележки, именния и географския показалец).

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Периодичните списания в България, съдържащи исторически материали (1878-1914). - Исторически преглед, 1977, № 27-28, 374-385 (в съавторство с Б. Тонинска).
 2. Грижата на творческите съюзи за младите кадри, 1944-1948 г. - В: Матерали от Първата национална научна конференция на младите историци, София, 27-28.ІV.1977. С., 1979, с. 374-385.
 3. Художествено-творческите съюзи и подготовката на Петия партиен конгрес. - Исторически преглед, 1979, ..., 155-169.
 4. Художественно-творческая интелигенция в годы Отечественной войны, 1944-1945. - Etudes Historiques, 10, 1980, 315-344.
 5. Съветските историци за българската културна историяq 1944-1948 г. - Във: Втора национална школа на младите историци. С., 1981, с. 324-341.
 6. Художествените съюзи и обществено-политическия живот в България, 1944-1948 г. - В: Първи международен конгрес по българистика, София, 23-24.V.1981 г. Т. 3, С., 1983, с. 358-366.
 7. Клубове за изкуство и наука в България, 1945-1946 г. - Векове, 1985, № 5, 27-36.
 8. Художественотворческите съюзи в подготовката на Референдума за Република през 1946 г. - Исторически преглед, 1986, № 4, 92-106.
 9. Социалната активност на художествено-творческата интелигенция 1944-1948 г. - В: Втори международен конгрес по българистика, май 1986. София, т. 9, Документи, 1989, с. 216-223.
 10. Творческите организации и отечественофронтовската власт 1944 г. - В: Страници от българската история. Събития, размисли, личности. Т. 2, С., 1993, с. 167-180.
 11. Забравеният приятел на България Жорж Нурижан - “рицарят на истината”. - В: 150 години  българска журналистика (научни студии, статии и съобщения). С., 1994, с. 191-201.
 12. Художествено-творческите съюзи и добруджанските културни дейци в деня на Възраждането 7.ІХ.1940 г. - В:  Добруджа (юбилейна книжка). Силистра, 1996, 13, с. 157-178.
 13. Творците и духовенството за Тутраканската епопея и освобождението на Тутракан. - В: Тутраканската епопея, 1916 г. Тутракан, 1996, с. 257-272.
 14. Корабът, който не вдигна платна (Италианският интелектуалец Жорж Нурижан и българският “Кораб на изкуствата”). - В: Българи в Италия - италианци в България. Приноси. С., 1997, с. 508-524.
 15. Обкваването - дълг, почит и спомен . - Известия на Централния военно-исторически музей, 12, 1998, 195-200.
 16. Участие на художествено-творческата интелигенция в културните процеси и обмен между Източната зона (ГДР) и България (1944-1950). - В: Collegium Getrmania (Проблеми на развитието на България през 20-те и 90-те години), т. 2, С., 1997, с. 273-284.
 17. Духовният двигател на Българската армия при освобождението на Добруджа 1916-1917 г. (Митрополит Йосиф и българските военни свещеници). - В: Известия на военните архиви (специален брой, В. Търново 1997 г.), т. 8, С., 1998, с. 129-150.
 18. Славянският събор в София  през 1945 г. и художественотворческите съюзи. - В: Славянски летописи, т. ІV (Втората световна война и славянския свят), С., 1998, с. 317-332.
 19. Захар Никитич Грек - пратеникът на в.“Советский войн” и културната бригада при Първа българска армия във войната срещу Германия (март-април 1945 г.). - В: Българо-съветски политически и военни отношения, 1941-1947 г. С., 1999, с. 108-118.
 20. Die Übernahme des sowjetischen Kulturmodells in Bulgarien. - In: Ostdokumentation, Wien, 1999, № 4, S. 21-36.
 21. Организация и дейност на военното духовенство по време на войните за национално обе-динение. - В: Религия и църква в България. С., 1999, с. 234-242.
 22. Увертюрата. Българските духовници в процеса “Катин-Виница” пред ІІІ-ти Върх. състав на Народния съд 1945 г. - В: Българската опозиция и организираната съпротива в Бъл-гария 1944-1954 г. Сливен, 2000, с. 81-94.
 23. “За” и “против” съветския опит в дейността на творческите съюзи в България в края на 40-те и началото на 50-те години. - В: България и Русия  през ХХ век (българо-руски научни дискусии). С., 2000, с. 404-417.
 24. Bulgarian Cultural Heritage:Its Interpretation and Presentation Problems and Prospects. Поредна сесия на Европейската интерпарламентарна комисия за културното наследство, 17-23.ІХ.2001, Прага. - www.arcchip.cz (в съавторство с доц. д-р М. Златева).
 25. Фронтовото творчество и войната (щрих към добродетелите на българския войн). - Годишник на Военната академия “Г. С. Раковски”, т. 2, 2001, 166-174.
 26. Изграждане на институцията на военните свещеници в българската армия през войните за национално обединение.  - В: Известия на Института за военна история към Генералния щаб и ВИНС, т. 66, С., 2001, с. 336-355.
 27. Опозиционният печат и белоемигрантите. - В: Бялата емиграция в България. С., 2001, с. 137-145.
 28. Увертюрата.Българските духовници в процеса “ Катин - Виница” пред ІІІ състав на Народния съд 1945 г. - В:  Българската опозиция и организираната съпротивав България, 1944-1945 г. София, 2002, с. 81-94.
 29. Анкетата “За” и “против” чуждестранните санитарни мисии по време на Балканските войни, 1912-1913 г. - В: 90 години Балканска война. Кърджали, 2002, с. 191-231.
 30. КНК, КНИК и “саморазтурянето” на неудобните творчески сдружения (1946-1951). - В: България след 1944 г. - история, проблеми, тенденции. Шумен, 2002, с. 19-43.
 31. “Нелегалната” легална правителствена радиостанция “Обединена България”, 1942-1943 г. - Във: Втората световна война и Балканите. София, 2002, с. 356-371.
 32. Творческите съюзи и културните дейци от Плевен в матрицата на Ждановските постановления след Втората световна война. - В: 730 г. град Плевен. Плевен, 2002, с. 64-80.
 33. 90 години мълчание – Владимир Сис и неговата книга за балканските войни 1912-1913 г. -В: 90 г. от Освобождението на Родопите. Смолян, 2003, с. 191-231.
 34. Виница - украинската трагедия, българското духовно пратеничество и Народният съд от 1945 г. - В:  Памет. Киев,  Изд. на фондация “Памет”, 2003, с. ....
 35. Залогът Катин и българската следа в него. - Историческо бъдеще, 2004, № 1-2, 206-230.
 36. Чешкият журналист Владимир Сис и неговата фотоепопея за Балканските войни 1912-1913 г. - В: Известия на РИМ-Велико Търново, 19, В.Търново, 2004, с. 266-286.
 37. Европейски измерения на един отдаден на хората живот (Шуменецът Ради В.Радев и дейността на Софийската градска община в полето на благотворителността). - В: Шуменци строители на съвременна България (митрополит Климент, д-р Стоян Данев, генерал Рачо Петров, Иван Багрянов, Васил Коларов). Шумен, 2004, с. 113-130.
 38. Творческите съюзи в помощ на българското село след 9 септември 1944 г. до началото на 50-те години. - В: Земеделското движение в България. История, развитие, личности. Пазарджик, 2004, с. 304-318.
 39. Военното на Негово Царско Величество училище и благотворителните акции по време на Първата световна война. - В: Годишник на Военна Академия “Г. С. Раковски”, т. 1, 2004, с. 101-127.
 40. Osman Pasha at Pleven in 1877 according to the unpublished archive records of Alexander Liudskanov – former Bulgarian minister. - In: Uluslararasi Plevne kahramani Gazi Osman pasa. The First international symposium of the Hero of Plevna Gazi Osman pasa and his period (1833-1900). Tokat, 2004, s. 99-106.
 41. Зловещото ехо. Творческите съюзи и ждановските постановления 1946-1948 г. - В: Следвоенна България между Изтока и Запада. Хасково, 2005, с. 340-366.
 42. Притегляне в матрицата.Творческите съюзи, културните дейци от Кюстендил  и ждановските постановения от 1946-1948 г. - В: Известия на историческия музей Кюстендил, VІ-ти международен симпозиум “Кюстендил - Пауталия - Велбъдж - Кюстендил и прилежащите им територии”, т. ХІ, Кюстендил, 2005, с. 275-29.  [?]
 43. За “Обединена България”, или приносът на творческите ни съюзи през 1941 г. за утвърждаване имиджа на Българската армия освободителка. - В: Втората световна война. Последици и оценки. С., 2005, с. 242-265.
 44. Юбилейните вестници, посветени на Константин Величков - индулгенция за паметта или прозорец към душевността на поколенията (размисли на глас). - В: Константин Величков и неговото време. Пазарджик, 2005, с. 87-105.
 45. Списанието “Вяра и Сила”- теоретико-практически орган на Духовната секция при Щаба на армията 1917-1918 г. - В: 90 години организирани военно-исторически изследвания в България. С.: ВА “Г. С. Раковски”, 2005, с. 203-221.
 46. Алманах на българските национални движения след 1878 г. С., 2005 - 19 статии (Жорж Нурижан; Е. Дамияни; Н. Джеров; П. Завоев; Владимир Сис; Луи Айер; Съюз на чуждестранните кореспонденти и писатели; ПЕН клуб; Свещеният огън на българските царе; Фондът “Аероплан“, “Скопски ястреб”; Съюзът на художниците в България; Народният съд 1945 г. и българските творци; Д-во на чуждестранните публицисти в България; Девизът на Македония - “Блести и благоденствай!”; Операта “Македония свободна”; Първият българо-австрийски игрален филм “Богдан Стимов”, сниман 1916 г.; Дружеството на столичните журналисти; Арсена Кузманова - образът на Македония; Съюз на българските учени, писатели и художници 1917-1918 г.).
 47. Благотворителните акции на Софийската градска община през войните за национално обединение - традиции и чужд опит. - В: Местното самоуправление, история и переспективи. Карлово, 2006, с. 27-32.
 48. Художествената интелигенция в защита на българската национална кауза. - В: Втората Световна война  и България 1939-1947 г. Сливен: РИМ, 2006, с. ....
 49. “Равнис по капитаните!” БЧК, милосърдието и дарителството за Българската армия по време на Сръбско-българската война 1885 г. - В: Военната защита на Съединението. София: ВА "Г. С. Раковски", 2006, с. 153-180.
 50. “Корабът на изкуствата” или премълчаваните усилия  на независимите творци у нас за преодоляване на  изолацията, 1944-1947 г. - В: Историята –начин на употреба. Черно море между изтока и запада. ХІ Понтийски четения. Варна, 2006, с. 138-164.
 51. “Ръце преплетени през границата”. Унгарските дарители за България 1912-1918 г. - бялото петно в новата българска историография на ХХ и ХХІ в. - История, Будапеща 2006, № 6, с. ....
 52. Задочните срещи  на Владимир Сис с българския театър (1917 г.) и родното кино (1929 г.). - Във: Владимир Сис и България. С., 2006, с. ....
 53. Под сянката на “Вилхелмщрасе”. Федерацията на българските журналисти по време на Втората световна война. - В: Годишник на Софийския университет, ФЖМК, ..., 2006, с. ....
 54. Писателският съюз “ Иван Вазов” –1941 г. и конюнктурните метаморфози на историческите факти. - В: 10 години катедра по история в Пловдивския университет. Пловдив: Пловдивски университет, 2006, с. ....
 55. “Единство кръвно, по сърце и душа”. Творческите съюзи от България и Румъния в матрицата на Ждановските постановления от 1946-1948 г. - В: Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев. В. Търново: ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2006, с. 103-120.
 56. Партийната трагикомедия “Неразбраният грешник Любен Белмустаков” на сцената на СХБ – сезон 1951-1952 г. - В:  Юбилеен сборник в чест на проф. Л. Огнянов. София: СУ, 2006, с. ....

В. Научни информации, отзиви, рецензии:

 1. Пето заседание на смесената комисия на историците от НРБ и СССР. - Исторически преглед, 1976, № 5, 143-144.
 2. Заседание на международната редакция за “Кратка история на Втората световна война, 1939-1945”. - Исторически преглед, 1978, с. 145-146.
 3. Международен спмпозиум на историците от НРБ и Съветския Съюз (ХІ. 1982). - Исторически преглед, 1983, № 2, 153-154.
 4. Научна конференция за 70 годишнината от Балканската война. - Исторически преглед, 1983, № 3, 147-152 (в съавторство с Е.Христова и Н. Янакиев).
 5. Защитени дисертации на историци през 1996 г. (преглед). - Българистика и българисти, 1996, № 1, 54-55.
 6. Българо-италиански симпозиум, май 1996 г. - Българистика и българисти, 1996, № 3, 28-30.
 7. Защитени дисертации на историци 1996 г. - Българистика и българисти, 1996, 3, с. 62.

Г. ДРУГИ:

 1. Преводи и анотация на над 200 документа от съветските архиви, свързани с военно-дипломатическата подготовка на войната за издадения от ИИ-БАН документален сборник ”Освобождението”, научен р-л проф. Й. Митев, С., 1980-1982.
 2. Подбор, превод и анотация на документи (20 м. с.) за Музея на героичната отбрана на Севастопол, сдвързани с живота и дейността на проф. Рашеев. Изготвено по тяхна молба-писмо № 53 от 17.І.1991 г. на В. В. Крестянников - директор на музея.
 3. Археографска обработка и техническа подготовка на приетите и утвърдени от редакционната колегия на документалната поредица “Българо-полски отношения. Документи и матерали” (т. І, издаден на полски и български език във Варшава и София, 1984 и т.ІІ - само във Варшава, 1985 г.); редакторска работа (по т.ІІ, ІІІ и ІV) и  съставителска (т.ІІІ и ІV до 1990 г.). Редакционната комисия преустановява дейността си по решение на БАН след 1998 г. (приети с протокол над 340 документа и 1180 м. с.).
 4. Документална справка за сдружение “Мемориал” - Варшава в обем на 13 м. с. по молба на Полската легация у нас във връзка с разпространяваните от Гестапо в България за случая Катин - “Бяла книга” и брошурата “Изстрел  в тила“, април-май 1994 г.
 5. Докуметална и историческа справка, придружена с пълна библиография на издадената у нас литература по въпроса за организацията и дейността на военните свещеници в българ-ската армия през войните за национално обединение 1912-1918 г. за библиотеката на ИВИ при ГЩ на БА по искане на М-во на отбраната 1994 г., 43 м. с. (днес в библиотеката на ВА “Г. С. Раковски”).

Статии в популярни периодични издания

 1. Грижата за младата литературна смяна. - Пулс, 22, 25.Х.1977, с. 13.
 2. Да възвисят духа, да влеят устрем. (Отечествената  война 1944-1945 г. и участието на твор-ческата интелигенция в нея). - Отечествен фронт, 1208, 5.ІІІ.1985, с. ....
 3. България – вулкан, изригващ лава и огън. - Граничар, 2, 24.І.1992, с. 3.
 4. Двудневното правителство. - Граничар, 3, 7.ІІ.1992, с. 3.
 5. Съединението. - Граничар, 4, 14.ІІ.1992, с. 1.
 6. Само България остана излъгана. - Граничар, 5, 6.ІІІ.1992, с. 3-4.
 7. Историческата правда за приоритета в бойното използване на авиацията кореспонденцията между Й. Венедиков и адмирал Моицо. - ВВС, 10-12, май 1993, с. 2.
 8. Тогава ще извадя меча! - Българска армия, 127841, 23.ІХ.1991, с. 1-3. 
 9. Княз Батемберг лъжеше и България и Русия. - Българска армия, 12785, 24.ІХ.1991, с. 1-2.
 10. Гражданско мъжество се изисква от държавните мъже. - Народна армия, 12786, 25.ІХ.1991,с. 1.
 11. Политиката на минутата не можеше да измени историята. - Българска армия, 12788, 27.ІХ.1991, с. 1, 3.
 12. Манифестът на Сан Стефано - послание към бъдещето. - Българска армия, 13411, 2.ІІІ.1994, с. 1, 3.
 13. Светинята на Плевен. - Българска армия, 13417, 12.ІІІ.1994, с. 3.
 14. Дарът на императора.- Българска армия, 13421, 17.ІІІ.1994, с. 3.
 15. Художествено-творческите съюзи и добруджанските културни дейци. - Новасилистренска трибуна (без брой), 13.ХІ.1995, с. 2-3.
 16. Паметникът на Цар Освободител е открит с военен парад и 31 батарейни изстрела. - Българска армия, 14048, 23.VІІІ.1996, с. 3.
 17. За България с името на Св.Димитър. - Българска армия, 14025, 25.Х.1996, с. 2.
 18. На вечерната проверка наведете знамената за почест. - Българска армия, 14098, 1.ХІ.1996, с. ....
 19. Едно забравено писмо. Писателят К.Петканов до героите от І-ва армия в Косово, 1944 г. - Българска армия, 14145, 20.ХІ.1996, с. 1, 3.
 20. Забравеният рицар на вярата (Великотърновският митрополит Йосиф - началник на военното духовенство). - Българска корона, 36, 23.ІХ.1999, с. 1.
 21. Урок по всеотдайност (Последният дар на царица Елеонора). - Българска корона, 40, 21.Х.1999, с. 1.
 22. Списанието “Вяра и Сила”, 27.ХІ. 1917 г. - Нова зора, 42, 23.ХІ.1999, с. 3.
 23. За апостолите на светата вяра. - Нова зора, 40, 7.ХІ.2000, с. 2-3.
 24. За всички паднали в бой земята е една. - Нова зора, 40, 7.ХІ.2000, с. 3.
 25. Камбаните зоват. - Нова зора, 40, 7.ХІ.2000, с. 3.
 26. Уводна статия за гр. Плевен. - Нова зора, 45, 12.ХІІ.2000, с. 3.
 27. Уникалната изложба на плевенци. - Нова зора, 45, 12.ХІІ.2000, с. 3.
 28. Българи, не скъпете своята благодарност! - Русия днес, 8 (127), 2-8.ІІІ.2001, с. 1, 3.
 29. Денят на победата. - Русия днес, 17 (136), 4-10.V.2001, с. 4-5.
 30. Децата не искат счупен свят. Безценни като слънцето. (Ермитажът по време на Втората световна война). - Русия днес, 17 (136), 4-10.V.2001, с. 4-5.
 31. Черните станции “Конкордия” и съюзникът граф Чано. - Русия днес, 24 (143), 22-28.VІ.2001, с. 3.
 32. В сянката на бойните знамена (Кутузов 1811 г. Дневници). - Русия днес, 29 (148), стопанска академия “ Дим. Ценов”, май 2005, ед. л., с. 1, 3.