ИИст

Институт по история   Институт по история   Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

ИВАН ФИЧОРОВ

дата и място на раждане

e-mail; home page

 

Академична кариера

Образование

          19.. -

          19.. - Аспирантура

Назначение

          19.. -

Академична квалификация

Научна степен и звание -

          Степен:

          Звание:

Членства в научни организации и сдружения

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина

          19.. -


Участие в съвместни научни проекти

Области на научни интереси

Преподавателска дейност

          19.. -

Езици


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

  1. ...

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

  1. ...

В. Научни информации, отзиви, рецензии:

  1. ...

Г. ДРУГИ:

  1. ...