ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

ИРИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА

24 юни 1978 г., гр. Оряхово

e-mail: grigorova_irina [at] abv [dot] bg

Академична кариера

Образование

2002 – Бакалавър по история, СУ „Св. Климент Охридски”.

2003 – Магистър по история, СУ „Св. Климент Охридски”, магистърска програма по Съвременна история, дипломна работа на тема: „Планът Шуман. Създаване на Европейската общност за въглища и стомана”, дипломен ръководител – проф. Милен Семков.

2004-2007 - Редовна докторантура, Институт по история, БАН.

2008 – Доктор по история (PhD) след защита на дисертация на тема: „Българо-френски отношения по време на президентството на генерал дьо Гол (1958-1969 г.)” под научното ръководство на ст. н. с. ІІ ст. д-р Стоян Пинтев.

Назначение

2009 - Научен сътрудник в Института по история, БАН;

2011 – Главен асистент в Института за исторически изследвания, БАН.

Академична квалификация

Научна степен и звание

2008 – Доктор (PhD).

2009 – н. с. ІІ ст. в Института по история, БАН.

2011 – гл. ас. в Института за исторически изследвания, БАН.

Членства в научни организации и сдружения

2012-2013 – член на Научния съвет на Института за исторически изследвания

2014-2015 – секретар на Научния съвет на Института за исторически изследвания

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина


Участие в съвместни научни проекти

 • Индивидуален проект: Отношенията между България и Франция в периода 1969-1974 г.
 • Проект на Института за исторически изследвания: т. 10 от многотомната история на БАН: История на България 1944-1989 г.”, 2011-2014 г.
 • Проект на Института за исторически изследвания „България – извори и документи”, финансиран от Европейски Социален Фонд 2007 – 2013, Министерство на образованието, младежта и науката, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2012-2013 г.
 • Проект на Института за исторически изследвания-БАН с Института по Славяноведение – РАН: „Болгария и Россия: диалог в историко-культурном пространстве Юго-Восточной Европы ХVІІІ-ХХІ вв”, 2012-2014 г.

Области на научни интереси

Външна политика, икономика и културни връзки на България в контекста на международните отношения след Втората световна война

Преподавателска дейност

Езици

aнглийски, френски, слабо руски


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. Българо-френските отношения по време на президентството на генерал дьо Гол (1958-1969 г.). София. Изд. „Албатрос”. 2009. Бълг. ез. 288 стр. ISBN: 9789547510968
 2. Autobiographie de Gr. S. Parlitchev (1830-1892). Istanbul. Ed. Isis (Les Cahiers du Bosphore), Irina Grigorova & Raia Zaimova (eds.). Introduction par Raymond Detrez. 2012. 84 p. ISBN 978-975-428-472-0

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Les créances financières françaises en Bulgarie et leur règlement au milieu des années 50 du XXe siècle. In: Bulgarian historical review, 2007, № 1-2, pp. 36-66.
 2. Българският език във Франция през 60-те години. Проблеми за неговото преподаване, интерес към неговото изучаване. В: сп. Минало, 2007, № 4, с. 54-69.
 3. От враг към герой. Представата за генерал дьо Гол в България (1958 – 1966 г.). В: Известия на Българското историческо дружество (ИБИД), т. 40, С., 2008 г., с. 238-246.
 4. The history of the production of Renault in Bulgaria. In: Bulgarian historical review, 2009, № 1-2, pp. 158-163.
 5. Партийните противоборства в българския политически живот. Примерът на емигрантската опозиция във Франция. В: сп. Минало, 2009, № 3, с. 68-75.
 6. Възстановяването на българската търговия със Запада, развитието на търговско-икономическите връзки с Франция и защитата на българските интереси. Министърът на външната търговия Иван Будинов (1962 – 1968). В: Сборник с доклади и съобщения от Национална научна конференция на тема „Личността в историята”, проведена в Регионален исторически музей – Стара Загора на 22-23 април 2010 г. Известия на Старозагорския исторически музей, 2011, т. IV. ISSN 1314-4510, с. 211-224.
 7. Някои сравнения между американското и френското виждане за балканската политика на България през 60-те г. на ХХ в. В: Известия на държавните архиви, 2011, бр. 101, с. 3-30.
 8. Външнополитическите приоритети на Алжир в първите години на национална независимост. В: Исторически преглед, 2012, № 1-2, с. 136-161.
 9. Развитие на Алжир в първите години на държавна независимост и българските опити за приспособяване към неговите национални интереси. В: Сборник с доклади и съобщения от третата Национална научна конференция на БИД на тема „Глобализация, историческа памет и национална идентичност”, проведена в СУ „Св. Кл. Охридски”, 17-18 март 2012 г. Известия на Българското историческо дружество (ИБИД), т. 42, под печат.
 10. Колебания и решителност: техническите контакти на България с ЕИО в края на 60-те и началото на 70-те г. на ХХ в. В: Исторически преглед, 2012, № 5-6, с. 127-144.
 11. Bringing western technology to Bulgarian regional economic planning in the years of communist rule – the case of Vratsa. In: Regions, borders, societies, identities in Central and Southeast Europe, 17th-21st centuries. Bulgarian-Hungarian History Conference, Sofia, 16-17 May 2012. Papers. (Eds. Penka Peykovska, Gabor Demeter). Sofia-Budapest. 2013, pp. 252-261.
 12. Акцент във френската външна политика: Източна Европа в официалните приветствия и пресконференции на президента Жорж Помпиду (1969-1974). В: Минало, 2013, № 1, с. 74-84.
 13. Въвеждането на производството на автомобили Рено в България – успехи и провали. В: Исторически преглед, 2013, № 1-2, с. 182-199.
 14. Привличането на френски туристи в България. Щрихи от държавната политика в областта на туризма и популяризирането на българската култура и на националните исторически обекти до средата на 70-те г. на ХХ в. В: България в световното културно наследство. Материали от Трета национална конференция по история, археология и културен туризъм ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ, Шумен, 17 – 19 май 2012 г. Шумен. 2014, с. 1110-1120.
 15. Аспекти от българската политика на Балканите в контекста на подготовката и провеждането на Съвещанието за сигурност и сътрудничество. В: Сборник с доклади и съобщения от международна конференция „135 години по-късно: България-Русия-Евразия”, проведена в СУ „Св. Кл. Охридски”, 27 февруари – 1 март 2013 г., под печат.
 16. L’évaluation de la politique française dans les Balkans d’après les documents diplomatiques bulgares (la première moitié des années 1970). In: Bulgarian Historical Review, 2013, № 3-4, pp. 111-124.
 17. Дипломатическата роля на България и Франция по пътя към Заключителния документ от Хелзинки (1975). В: Сборник с доклади от III международен конгрес по българистика, проведен в СУ „Св. Кл. Охридски”, 23-26 май 2013 г., под печат.
 18. Проблеми на промишленото коопериране между България и Франция (първата половина на 70-те г. на ХХ в.). В: Известия на Регионален исторически музей – Габрово. 2013. Т. 1, с. 275-288.
 19. Действия СССР и Болгарии по реализации Хельсинкских соглашений во второй половине 70-х гг. ХХ в. и западные державы. В: Российско-болгарские научные дискуссии. Российская и болгарская государственность: проблемы взаимодействия. XIX-XXI вв. М. Институт славяноведения РАН, 2014, с. 231-249.
 20. Държавна политика за развитие на физическата активност и спорта сред българското население 1944-1989 г. В: Исторически преглед, 2013, № 3-4, с. 186-200.
 21. Държавна политика в областта на високото спортно майсторство в България 1944-1989 г. В: Исторически преглед, 2013, № 5-6, с. 266-285.
 22. The aftermath of the CSCE, France and the pressure over East-European countries for a cultural „ouverture”. Paper presented at the International Conference “France, the USSR, and the End of the Cold War, 1975-1991”, organized by Universities Paris I Panthéon-Sorbonne and Sorbonne Nouvelle Paris III in partnership with the Gorbachev Foundation (Moscow) and the Institut François Mitterrand (Paris). Sorbonne, January 24-25th, 2014. In: Bulgarian Historical Review, forthcoming.
 23. Българската културна дейност във Франция през 70-те г. на ХХ в. В: Сборник с доклади от Четвъртата национална конференция по история, археология, и културен туризъм ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ - „България в европейската култура, наука, образование, религия“, проведена в Шумен, 14 – 16 май 2014 г., под печат.
 24. Дипломатическите архиви за българо-френските отношения след Втората световна война. В: Материали от Научна конференция на тема „Българо-френските дипломатически отношения през сравнителния прочит на дипломатическите архиви (1944–1950)”, организирана от българската Асоциация на възпитаниците на френското Национално училище по Администрация, Дипломатическия институт на Министерство на външните работи (България), Френския институт и Европейския институт в България, София, 10 юли 2014 г. Сп. Дипломация (Издание на Министерството на външните работи на Република България), под печат (на български и на френски език).
 25. Craving the support – France in the Bulgarian-Yugoslavian dispute during the first half of the 1970s. In: Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17th–21st Centuries: Hungarian and Bulgarian Approaches (Eds. Penka Peykovska, Gabor Demeter). Sofia–Budapest. 2015, pp. 329-344.
 26. Представянето във френските вестници на събитията в България в края на Втората световна война. В: Сборник с материали от международна научна конференция на тема „Великите сили, Балканите и България през Втората световна война”, проведена на 21-23 април 2015 г. във Военна академия „Г. С. Раковски” под патронажа на Министерството на отбраната на Република България. Под печат.

В. Научни информации, отзиви, рецензии:

 • Сашка Миланова. Съюзът на журналистите в „политическата преса” на властта 1944 – 1960 г. Велико Търново. Изд. „Витал”. 2009, 328 с. В: Исторически преглед, 2009, № 5-6, с. 220-225.
 • In Memoriam. Доц. д-р Стоян Пинтев (23 януари 1946 – 7 октомври 2010 г.) В: Исторически преглед, 2010, кн. 5-6, с. 228-230; In Memoriam. Le professeur associé Dr. Stoyan Pintev (le 23 janvier 1946 – le 7 octobre 2010). In : Bulgarian Historical Review, 2010, № 3-4, pp. 218-220.
 • Източноевропейските държави и Средиземноморието. Отношения и сравнителни перспективи, 1967-1989. (Les pays d’Europe orientale et la Méditerranée. Relations et regards croisés, 1967-1989. Houda Ben Hamouda, Nicolas Badalassi (Eds.). Paris. Les cahiers IRICE, 2013/1 (n° 10), 180 p. В: Исторически преглед, под печат.
 • Владимир Мигев. Българските писатели и политическият живот в България – 2 (1971 – 1989 г.). София. Дио Мира. 2014, 286 с. (с приложен именен показалец, с. 287-300). В: Исторически преглед, 2014, № 3-4, под печат.

Г. ДРУГИ:

 • Юни 2013 г. – проучвателна дейност в архивохранилище „Илиянци” на Централния държавен архив (необработен фонд на отдел „Външна политика и международни връзки” на ЦК на БКП);
 • Декември 2013 г. – проучвателна дейност в архива на Министерство на външните работи на Република Франция;
 • Участие в създаването на документален филм за производството на Булгаррено, филм на Николай Дойнов, излъчен в „Темата на Нова” по Нова телевизия на 26 декември 2014 г.
 • Декември 2014 г. – участие в семинара на Института за исторически изследвания „Актуални проблеми на историята и историографията” с презентация на научния проект на Сорбоната „Sorbonne Cold War Studies Project” и проведената в рамките на този проект международна конференция “France, the USSR, and the End of the Cold War, 1975-1991” (24-25 януари 2014 г.).