ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

НАДЯ НИКОЛОВА ЖИВКОВА

5 юли 1965, София

e-mail

 

Академична кариера

Образование

          1994 - Магистър по история и география, Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий".

          1996-1999 - Аспирантура в Института по история, БАН.

          2005 - Доктор по история (PhD) след защита на дисертация върху "Преустройството на Българската академия на науките (9.ІХ.1944 - 1953 г.)" под научното ръководство на акад. Мито Исусов и ст.н.с. ІІ ст. д-р Стоян Пинтев.

Назначение

          2005 - Научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

          2005 - Доктор (PhD).

          2005 - Н. с. ІІ ст. в Института по история - БАН.

Членства в научни организации и сдружения

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина


Участие в съвместни научни проекти

Области на научни интереси

          Политика, култура.

Преподавателска дейност

Езици

          немски, руски.


Публикации

А. МОНОГРАФИИ

    1. Усмиряване на разума. Преустройството на Българската академия на науките 1944-1953. София: ИК "Гутенберг", 2006, 415с.

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

  1. Чистка в Болгарской академии наук (9.ІХ.1944 г. – 1949 г.). – Bulgarian Historical Review, 2004, № 3-4, 168-193
  2. Краят на автономията на Българската академия на науките 1944-1949. – В: Преломни времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на професор Любомир Огнянов. София, 2006, с. 414-429.
  3. Мадарският конник, „мадарщината” и нашето национално самочувствие. -В: Историята – професия и съдба. Сборник в чест на 60-годишнината на член-кореспондент д. ист. н. Георги Марков. София. „ТАНГРА ТаНакРа” ИК, 2008, с. 243-259

В. Научни информации, отзиви, рецензии:

Г. ДРУГИ: