ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

РУМЯНА БОГОМИЛОВА БОГДАНОВА

28 декември 1955, София

e-mail

 

Академична кариера

Образование

          1978 - Магистър по история, Софйски университет "Св. Климент Охридски". Втора специалност "Френска филология".

          1979-1982 - Аспирантура в Института по история, БАН.

          1984 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация върху "Обществено-политическата мисъл в България, 1944-1948" под научното ръководство на проф. д.и.н. Мито Исусов.

Назначение

          1983 - Проучвател в Института по история, БАН.

          1984 - Научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

          1984 - Доктор (PhD).

          1988 - Н. с. І ст. в Института по история - БАН.

Членства в научни организации и сдружения

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина

          1986 - СССР, четири месеца по тема: "Съветското влияние върху обществено-политическата мисъл в България, 1944-1956".

          1994 - Великобритания, един месец.

          1996 - Словакия, 19 дни.


Участие в съвместни научни проекти

          1. Българското общество след Втората световна война (София, 1997-1998).

          2. Сталинизмът в Източна Европа (София, 1998-1999).

          3. България през втората половина на ХХ в. (София, 2001-2003).

          4. България по пътя към Европа, 1975-2000 (срок 2006).

          5. Социалистическото строителство в България, 1944-1958. Политически аспекти (срок 2008).

Области на научни интереси

          История на България; Нова и най-нова обща история.

Преподавателска дейност

Езици

          френски и английски; руски


Публикации

А. МОНОГРАФИИ

   1.    Верен сателит. България в съветската орбита 1944-1956.  С.: Изд. Ифрай, 2008, 398 с.

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

  1. Съветската историография по проблемите на обществено-политическата мисъл в България след Втората световна война, 1944-1948 г. - В: Втора национална школа на младите историци, 1980. София, 1981, с. 304-323.
  2. Идеологическая система народной демократии в Болгарии, 1944-1948 г. - В: Политические системы СССР и страны Восточной Европы 20-е − 60-е годы. Москва, 1991, с. 185-196.
  3. Политика и култура. Щрихи от културно-политическото развитие на България (септ. 1944 - септ. 1945). - Исторически преглед, 1992, № 7, 47-65.
  4. Българският вариант на десталинизацията (1953-1956). - Исторически преглед, 1997, № 4, 21-57.
  5. Москва и десталинизацията на България (1953-1956). - В: България в сферата на съветските интереси. София, 1998, с. 84-94.
  6. Политическият живот в България от Ялта до Малта. В: Следвоенна България между Изтока и Запада, Хасково, 2005, с. 93-108.
  7. “Народната демокрация” без маска. - ИНВИМ, т. ХVІ, София, 2006, 217-256.
  8. Невоенни аспекти на студената война. – В: 80 години Списание „Военноисторически сборник“. Юбилейна научна конференция 26 април 2007, С., 2007, с. 205-215.
  9. Проблеми на политическата модернизация на България след Втората световна  война. В: Модернизацията на България  и Габрово 1878-2006 г. ,В. Търново, с. 344-360.

В. Научни информации, отзиви, рецензии

Г. ДРУГИ