ИИст

Институт по история   Институт по история   Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

СТОЯН ХРИСТОВ ПИНТЕВ

26 януари 1946, София

e-mail

 

Академична кариера

Образование

          1974 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

          1975-1978 - Аспирантура в Софийския университет.

          1978 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация върху "Българите в балканската политика на САЩ и Великобритания 1944-1945".

Назначение

          1978 - Проучвател в Института по история, БАН.

          1979-1991 - Научен сътрудник в Института по история, БАН.

          1991 - Старши научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Академична квалификация

Научна степен и звание

          1978 - Доктор (PhD).

          1991 - Ст.н.с. ІІ ст. (доцент) в Института по история - БАН.

Членства в научни организации и сдружения

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина

          1982 - Великобритания. Тема: "България в политиката на Великобритания след Втората световна война".


Участие в съвместни научни проекти

Области на научни интереси

          История на България; нова и най-нова история; международно право.

Преподавателска дейност

          1987-1988 - Институт за чуждестранни студенти: Лекции по "История на България".

          1997 - Великотърновски университет: Лекции по "История на балканските народи".

Езици


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. България в британската дипломация 1944-1947 година. София, 1998, 231 с.

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. България на тристранните съюзни конференции в края на 1943 г. (Москва и Техеран). - Исторически преглед, 1966, № 2, 57-69.
 2. Началната дейност на Съюзната контролна комисия в България (октомври 1944 - януари 1945). - Исторически преглед, 1979, № 4-5, 196-204.
 3. България в английската политика от Московското примирие до Потсдамската конференция. - В: Международни отношения и външна политика на България след Втората световна война. София, 1982, с. 7-22.
 4. Към проблема за отлагане на парламентарните избори в България през август 1945 г. - Векове, 1985, № 4, 12-25.
 5. САЩ и режимът на народна демокрация в България, септември 1944 - септември 1947 г. - Известия на Българското историческо дружество, 37, 1985, 267-312.
 6. The Guter Factor and the Political History of Bulgaria (1944-1947). - Etudes Historiques, 14, 1990, 204-219.
 7. Отлагането на първите следвоенни парламентарни избори в България - 1945 г. (Нови факти и аргументи). - Исторически преглед, 1993, № 6, 58-79.
 8. Англия и разгромът на антикомунистическата опозициа в България (януари - септември 1947 г.). - Исторически преглед, 1994, № 1, 89-108.
 9. First Stages towards Peace in the Autumn of 1945 (Bulgaria and the Activity of the Council of Foreign Ministers of the USA, Great Britain and the USSR). - Bulgarian Historical Review, 1994р № 3, 76-95.
 10. Принципът на безусловна капитулация и примирието с България - октомври 1944 г. - Исторически преглед, 1998, № 3-4, 37-61.

В. Научни информации, отзиви, рецензии

Г. ДРУГИ