ИИст

Институт по история   Институт по история   Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

ВЛАДИМИР ТИХОМИРОВ МИГЕВ

7 октомври 1939, Нова Загора

Академична кариера

Образование

1962 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

1965-1967 - Аспирантура, полузадочна, в Софийския университет.

1969 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация върху "Цанковисткото движение и развитието на монархофашистката диктатура в България, 1935-1939 г." под научното ръководство на акад. Димитър Косев.

Назначение

1962-1969 - Гимназиален учител в Пирдоп.

1969-1970 - Асистент във ВХТИ.

1970-1979 - Научен сътрудник в Института по история, БАН.

1979 - Старши научен сътрудник в Института по история, БАН.

Академична квалификация

Научна степен и звание

1998 - Д.и.н. (Dr.Sc.) след защита на дисертация върху "Колективизация на българското село, 1948-1958 г.".

2003 - Ст.н.с. І ст. (професор) в Института по история - БАН.

Членства в научни организации и сдружения

1972 - Член на Съюза на учените в България (тогава Съюз на научните работници в България).

1996 - Председател на Дружеството на стопанските историци в България.

2001 - Член на Научния съвет на Института по история.

2004 - Член на Историческата комисия към Президиума на ВАК.

2004 - Член на Експертна комисия за номиниране на чл. кор. на БАН (еднократно).

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина


Участие в съвместни научни проекти

 1. За кризисните процеси в съветския блок след Втората световна война (2006-2008); съвместен проект с Института по славяноведение - РАН).
 2. Исторически връзки на България и Монголия през вековете (2004-2006); съвместен проект на Института по история – БАН и Института за история - МАН;
 3. България по пътя на Европа 1975-2000 г. (2004-2006); ръководител на проекта.

Области на научни интереси

 1. Нова и най-нова история на България;
 2. Съвременна история на България;
 3. Стопанска история на България в ново и най-ново време.

Преподавателска дейност

1976-1982 - Софийски университет, Исторически факултет: Лекции по "Нова и най-нова история на България".

1976-1989 - Софийски университет, ВМЕИ, ВИАС, ВХТИ, ВИИИ "К. Маркс", Медицинска академия, БДК: Лекции по "История на БКП".

1982-1983 - Великотърновски университет: Спецкурс по "България през 50-те - 60-те години".

1996-2005 - Университет за национално и световно стопанство. Цялостен курс по: "История на националното и световно стопанство".

2005/06 - Пловдивски университет, филиал Кърджали. цялостен курс по "Най-нова история на България".

Езици

руски


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

 1. Социалистическа България. Исторически очерк. София, 1974 (съавтор).
 2. Утвърждаване на монархофашистката диктатура в България (1934-1936 г.). София, 1977, 188 с.
 3. България в епохата на социализма. с., 1981 (съавтор).
 4. История на Хасковската окръжна организация на БКП. с., 1982 (съавтор).
 5. История на Софийската окръжна организация на БКП. с., 1982 (съавтор).
 6. Социалистическата аграрна политика и нейното международно значение. с., 1982, 224 с. офсет (съавтор).
 7. Кратка история на До6руджа. Варна, 1986 (съавтор).
 8. Исперих. НСОФ, с., 1987 (съавтор).
 9. Елхово. с., 1988 (съавтор).
 10. История на Третата българска държава. с., 1993 (съавтор).
 11. История на България (681-1960). Т. 2. с., 1995 (съавтор).
 12. Колективизацията на българското село (1948-1958 г.). София, 1996, 325 с.
 13. Проблеми на аграрното развитие в България (1944-1960 г.). София: КиМ, 1998, 267 с.
 14. Българските писатели и политическият живот в България (1944-1970). София: ИК Кота, 296 с.
 15. "Пражката пролет – 68" и България. София, 2005, 307 с.
 16. Българските писатели и политическият живот в България (1971–1989), С, Диомира, 2014, 300 с.
 17. История на Дупница и Дупнишко, С, 2015 (съавтор). От Владимир Мигев: Глава Осма – След Втората световна война (1944-1989): 1. Политика и общество, 2. Социално-икономическо развитие – с. 465-497.
 18. Съветската перестройка и българската общественост (1935-1990)., С, 2017.

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. За периодите на фашистката диктатура в България (1934-1944). – Исторически преглед, 1967, № 2, ...
 2. Утвърждаването на монархофашистката диктатура в България и "Цанковото движение" през 1935-1936 г. – Исторически преглед, 1967, № 6, ...
 3. “Цанковото движение” и развитието на откритата монархо-фашистка диктатура в България 1937-1939 г. – В: Годишник на СУ, ФИФ, т. 62-III, 1970, с. 337-390.
 4. Г. Димитров и проблемите на българския фашизъм. – Исторически преглед, 1972, № 2, 98-108.
 5. Организациите на "запасното войнство" и фашистката диктатура в България през 1934-1939 г. – Известия на Института за история, 22, 1972, 55-92.
 6. Мюнхенское соглашение и фашисткая диктатура в Болгарии в 1938-1939 г. – Studia Balkanica, 7, 1973, 233-240.
 7. Фашистките младежки организации и политическото развитие на България (1934-1939). – Известия на Българското Историческо Дружество, 29, 1974, 43-64.
 8. Опитите на българския фашизъм да организира младежта. – Векове, 1974, № 6, 23-30.
 9. The September 9th 1944 Uprising – a Culminating Point in the Revolutionary Struggle and the Beginning of the Historical Advance of the Bulgarian People. – Bulgarian Historical Review, 1974, № 3, 3-24.
 10. По някои въпроси на периодизацията на историята на Българската армия. – В: Проблеми на периодизацията на военната история на България. с., 1974, с. ... (офсет).
 11. Развитието на социалистическата демокрация в България през преходния период. – В: Проблеми на преходния период от капитализма към социализма. с., 1975, с. 125-149 (на англ. ез.). Книгата е издадена през 1979 г. в Турция на турски език.
 12. Изследвания върху етапа на изграждане на развито социалистическо общество в България. – Векове, 1975, № 3, ...
 13. Проблеми на консолидацията на режима в България (1934-1936 г.). – Bulgarian Historical Review, 1976, № 4, ... (на фр. ез).
 14. Мястото на българския фашизъм в системата на европейския фашизъм. – В: България на света от древността до наши дни. Т. 2. Софя, 1979, с. 101-110.
 15. Лайпцигският процес и преломът в антифашистката борба в България. – В: България 681-1981. София, 1981, с. 441-450.
 16. Опити на реакционните сили в България за оглавяване на студентското движение (1934-1939). – Исторически преглед, 1981, № 1, 22-32.
 17. Изграждане на развито социалистическо общество в България (развитието на България 60-те – 70-те години) – Исторически преглед, 1981, № 3-4, ...
 18. България в епохата на социализма. – В: България 681-1981. с., 1981 с. 121-125 (на унг. ез.).
 19. Основни етапи в развитието на българската социалистическа държава. – В: България 1300. Институции и държавна традиция (основни доклади), Т. 1. с., 1981, с. 391-414.
 20. Политически аспекти на изграждането на държавните органи в България (1944-1958). – В: Първи международен конгрес по българистика. Доклади. Социалистическа България. с., 1982, с. 358-365.
 21. Българската социалистическа държава. – В: 13 века България. Варшава, 1982, с. ... (на полски ез.).
 22. Частный сектор в болгарском сельском хозяйстве в периода перехода от капитализма к социализму (1944-1958). – Etudes historiques, 11, 1983, 213-238.
 23. За етапите на кооперирането на селското стопанство в България (1944-1958 г.). – Векове, 1984, № 1, 47-59.
 24. Борбата срещу кулачеството и неговото ликвидиране в България (1944-1953 г.). – Известия на Института за история, 27, 1984, 40-84.
 25. Икономическата политика на БКП на село през преходния период от капитализма към социализма (1944-1958). – Исторически преглед, 1984, № 3, 3-16.
 26. Социалистическата културна революция в Средногорския край. В: Осемдесет години средногорска партийна организация, Средногорие, 1984, с. 322-350.
 27. Организационно развитие на БКП (1949-1951 г.). – Годишник на катедрите по марксизъм-ленинизъм към ВУЗ, История на БКП, т. 19. кн. 1, с., 1985, ...
 28. За ускорено изграждане икономиката на страната. Историчеки справочник . с., 1985, с. 285-293. (II изд. 1988 г.)
 29. Проблеми на социално-икономическото развитие на България през Шестата петилетка. – Исторически преглед, 1986, № 1,  3-13.
 30. Механизацията на селското стопанство в България (1944-1958 г.). – В: Исторически изследвания. Ханой, 1986 с. 61-69 (на виетнамски ез.).
 31. Общинските избори 1937 г. и развитието на монархофашистката диктатура в България. – Известия на Българското Историческо Дружество, 37, 1985 205-242.
 32. Изпълнението на строителната и благоустройствена програма на град Бургас (1958-1971). – В: 90 години Бургаска градска партийна организация. Бургас, 1986 с. 66-74.
 33. Geneza antyfaszystowskiego powstania 9 września 1944 roku. – In: Bułgaria – Polska. Warszawa, 1986, pp. 7-16.
 34. Исторически корени на Деветосептемврийското въстание 1944 г. – In: Bułgaria – Polska. Warszawa, 1986, с. 46-54.
 35. Организационното развитите на БКП (1951-1955 г.) – В: Известия на Института по история на БКП (ИИИ БКП). Т. 57, 1987, с. 52-80.
 36. Планът за преобразяване на Добруджа /1951-1956/. – В: Сборник в чест на акад. Христо Христов. с., 1988, с. 253-263.
 37. Основни етапи и закономерности в социалната политика на БКП /1944-1984/. – В: Втори международен конгрес но българистика. Доклади. България през социализма. с., 1989, с. 84-92.
 38. Особености на социалистическото преустройство на селското стопанство в Добруджа (1944-1958 г.).–В: Добруджа, т. 7, 1990, с. 117-133.
 39. Тенденции в развитието на ТКЗС и на политиката на държавата спрямо тях (1951-1953). – Исторически преглед, 1990, № 1, 3-17.
 40. Политическата система на България от 9 юни 1923 до 9 септември 1944 г. – Исторически преглед, 1990, № 9, 77-90.
 41. Социалистическото преустройство и развитие на селското стопанство в Южна Добруджа (1944-1984). – Известия на Института за история, 30, 1990, 187-233.
 42. Формиране на парламентарния модел на българската монархофашистка държава (1937-1938 г.). – В: Изследвания по българска история, 10, 1990, 289-329.
 43. Авторитарни и фашистки тенденции в българското общество между двете световни войни. – В: Проблеми на новата и най-новата история на България, 1. София, 1991, с. 228-253.
 44. За някои "бели петна" в новата и най-новата история на България. – История, философия, общество, І, 1991, № 1, 5-16.
 45. За аграрната история на България (9.ІХ.1944 – 1958 г.). – В: Проблеми на новата и най-новата стопанска и културна история на България. София, 1992, с. 238-290.
 46. Към въпроса за стопанската политика на кабинета на г. Кьосеиванов (ноември 1935 – септември 1939 г.). – В: Проблеми на новата и най-новата стопанска и културна история на България. София, 1992, с. 217-237.
 47. Утвърждаване и разгръщане на сталинския модел на социализма в България, 1948-195З г. – В: Страници от българската история. Т. 2. с., 1993, с. 54-70.
 48. Несъстоялата се "Априлска пролет" на България. – Исторически преглед, 1993, № 4-5, 75-94.
 49. Офицерството и политическото развитие на България от 9 септември до края на 50-те години. – Военноисторически сборник, 1994, № 5, 179-191.
 50. Проблеми на икономическата политика на България в навечерието на Втората световна война. – В: Проблеми на новата и най-новата стопанска история на България. с., 1994, с. 273-293.
 51. Колективизацията на селското стопанство и проблемите на екологията на България. – В: Екология и земеделие, т. 1, 1995, с. 49-54.
 52. Колективизацията на селското стопанство в България /1948-1958 г./. Типология, етапи, проблеми. – Исторически преглед, 1995, № 4, с. 53-83.
 53. По някои проблеми на българския фашизъм (1919-1944 г.). – Демократически преглед, 1996, № 4-5, 398-408.
 54. Участие в анкета на сп. Демократически преглед: "Имало ли е фашизъм в България?" – Демократически преглед, 1996, № 4-5, 368-381.
 55. По въпроса за установяването на Сталинския модел на социализма в България. – Исторически преглед, 1996, № 5, 29-46.
 56. Съпротивата на българските селяни срещу колективизацията /1948-1958 г./. – BulgarianHistoricalReview, 1997, № 1, 53-71 (на немски ез.).
 57. Начало на "размразяването” в България /1953-1958/. – Колегиум Германия, т. 2, 1997, с. 69-79 (на немски ез.).
 58. Некомунистическият литературен печат в България (1945-1947 г.) – Епохи, 1998, № 2, 133-143.
 59. Съвременни проблеми на историческото краезнание. – В: Проблеми на краезнанието (Сборник в чест на доц. Цоню Петров.). Габрово, 1998, с. 50-55.
 60. Отражението на унгарските събития през 1956 г. върху българския общественополитически живот. – Известия на Държавните архиви, 70, 1998, 17-42.
 61. За някои неправилни възгледи за българската история между двете световни войни. – История, 1998, № 6, 42-48.
 62. Българската православна църква в политиката на управляващите в България (1944-1960). – В: Религия и църква в България. с., 1999, с. 256-265.
 63. Към въпроса за началото на дисидентското движение сред българските писатели. – Литературен форум, № 27/21 септ. 1999, с. ...
 64. Изкупвателната политика на българската държава за селскостопанската продукция (1944-1959). – В: Проблеми на стопанската история. с., 2000, с. 257-269.
 65. Съветският опит, съветският пример в България (1948-1958 г.). – В: България и Русия през XX век. с., 2000, с. 266-274.
 66. Българските писатели и разгръщането на Сталинския модел на социализма в България (1948-1953 г.). – В: Известия на Държавните архиви, 77, 2000, 3-51.
 67. Настъплението срещу свободомислието в Писателския съюз (1957-1961). – Демократически преглед, 2000, № 43, 325-342.
 68. Профсъюзите и началото на "размразяването" на Сталинския модел на социализма в България (1953-1958). – В: Българското синдикално движение – минало и настояще. с., 2000, с. 104-116.
 69. Георги Кьосеиванов. – В: Български държавници и политици (1918-1947). с.,  2000, с. 131-147.
 70. Иван Багрянов. – В: Български държавници и политици (1918-1947). с., 2000, с. 167-184.
 71. Българските писатели и политическо развитие на България (1956-1957 г. ). – Bulgarian Historical Review, 2001, № 2, 95-114 (на немски ез.).
 72. Българските писатели и либерализирането на политическия живот в България (1964-1967). – В: Сборник в чест на акад. Илчо Димитров. с., 2001, с. 245-254.
 73. Някои проблеми на социалното осигуряване и охраната на труда в България през 60-те години на XX век. – В: Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията. Свищов, 2001, с. 7-9.
 74. Основни проблеми на българското селскостопанско производство през 50-те години на XX век. – В: Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век. Свищов, 2001, с. 292-296.
 75. В търсене на истината – Здравко Сребров срещу догматиците. – Български писател, № 19-22 май 2002, с. ...
 76. За характера и облика на политическия режим в България 1944-1989 г. – В: България след 1944 г. – история, проблеми, тенденции. Шумен, 2002, с. 13-18.
 77. България по време на комунистическия режим (1946-1989). – Исторически преглед, 2002, № 1-2, 137-157.
 78. Из историята на селското стопанство в Източните Родопи през 50-те години на XX век. – В: Studia Balcanica, № 23, т. II, 2002, с. 738-745.
 79. Фашизмът и формирането на авторитарния модел на българската държава през втората половина на ХХ век. – В: ХХ век – опит за равносметка. с., 2002, с. 26-36.
 80. Политическият режим в България през 60-те години на XX век. – Известия на Държавните архиви, 84, 2003, 55-79.
 81. Цензурата върху печатните издания по време на комунистическия режим в България (1944 – края на 60-те години на XX век). – В: Политическата цензура в България. Варна, 2003, с. 166-181.
 82. Българската официална пропаганда за западните страни и политиката на техните правителства (1948-1989 г.). – В: Проблемът "Изток-Запад”. Историческа перспектива. с., 2003, с. 660-667.
 83. Общественото мнение в България за българската армия (1944-1989). – В: Историческа наука в полза на България. Т. 1, с., 2004, с. 187-194.
 84. Опит за нов прочит на някои моменти от историята на БЗНС в периода 19 май 1934 – 1 септември 1939 г. – В: Земеделското движение в България. История, развитие, личности. Пазарджик, 2004, с. ...
 85. Георги Дамянов. – В: Български държавници и политици (1944-1989). с., 2005, с. 131-141.
 86. Минчо Нейчев. – В: Български държавници и политици..., с. 91-99.
 87. За кризисните процеси в българското общество през 60-те и 70-те години на ХХ век. – В: Черно море между изтока и запада. Митове, идеология, история. с., 2005, с. 17-26.
 88. Някои аспекти на проблема за съпротивата и опозиционността срещу комунистическия режим в България (1944-1989 г.). – В: Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.и.н. Димитър Игнатовски. Шумен, 2005, с. 261-267.
 89. Българската армия и политическия живот в България (1944-1989 г.). – В:  90 години организирани военно-исторически изследвания в България. с., 2005, с. 369-379.
 90. Отражение на реформите в СССР и на съветското "инакомислие" върху българската художествено-творческа и научна интелигенция през 50-те и 60-те години на XX век. – В: Русия и България. Материали от Международна научна конференция, февруари 2004 г. – 12 с. (под печат).
 91. Колективизацията  на Кюстендилския край (1956-1958 г.). – В: Кюстендил и Кюстендилския край в миналото, 15 с. (под печат).
 92. "Пражката пролет" – 1968 и някои аспекти  на отражението ѝ в България: – В: Владимир Сис (Материали от конференция в негова чест). Хасково, 2004 (под печат).
 93. Засилване на западното влияние в България през 60-те – 70-те години на XX век. – В: Проблемът "Изток-Запад" след Втората  световна война (под печат).
 94. Проблемът на висшето образование в България през 60-те – 70-те години на XХ век. – Исторически преглед, 2005, № 5-6, 32 с. (под печат).
 95. Изследването на периода на 60-те – 80-те години на XX век в българската историография след 1989 г. – В: Българската историография след промяната от 1989 г., 18 с. (под печат).
 96. Опозиционни тенденции и прояви в българското общество през 60-те и 70-те години на XX век. – В: 10 години историческо образование в Югозападния университет, 13 с. (под печат).
 97. Някои  проблеми на висшето образование в България през 60-те – 70-те години на XX век. – В: 10 години историческо образование в Пловдивския университет, 15 с. (под печат).
 98. "Случаят Берия" и началото на "размразяването" в България – 1953 г. – В: Сборник в чест на доц. д-р Стоян Танев. (под печат).
 99. Развитието на Българската православна църква 1944-1989 г. – В:  135 години от основаването на Българската екзархия, 20 с. (под печат).
 100. Фалшификациите в българската историография до 10.XI.1989г на периода 1953-1956 г. и за Априлския пленум ЦК на БКП – 1956 г. – В: Понтийски четения 2005, 15 с. (под печат).
 101. Работата на българските специалисти в Монголия  през 60-те – 80-те години на ХХ век. 67 с. (Студия за издаване в Монголия, под печат).
 102. Частният сектор в българската икономика през 60-те години на XX век. –  В: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев, 22 с. (под печат).
 103. Българските профсъюзи в политическата система на България (1966-1971 г.). – В: Исторически четения, Равда, 2005 (под печат).
 104. Началният етап на "размразяването" на Сталинския модел в България (1953-1954 г.). – В: Исторически четения, Варна 2005 (Департамент за преквалификация на учители към Шуменския университет). Варна, (под печат).
 105. Към въпроса за развитието на  политическия  процес в България /1948-1970/. – В: Сборник в чест на проф. Л. Огнянов. (под печат).
 106. Някои аспекти на проблема за отражението на унгарската революция 1956 г. в България (публикация и коментар на документ). – В: 1956. Советский союз, Болгария и другие страны восточного блока – 12 с.
 107. Съпоставителен анализ на отражението в България на революциите в Източна Европа след Втората световна война, – В: Проблеми на Балканския свят, Межд. научна конф. Букурещ, ноември 2006 г. – 12 с.
 108. Българската армия в политическия живот на България 1934-1939, – В: Политика и военна стратегия, 14 с.
 109. Някои аспекти на проблема за политическата система в България 1944-1989. – В: Сборник от изследвания на филиала на Шуменския университет – Варна, 12 с.
 110. Към въпроса за осведомяването на българската общественост за положението в западните страни, – В: Понтийски четения, пътят ни, ВСУ,  Варна, 2006, 15 с.
 111. Основни моменти в развитието на бригадирското движение в България (1946-1989 г.). – В: Бригадирското движение в България 1946-1989 г., 18 с.
 112. Някои аспекти на проблема за отражението в България на революциите в Източна Европа (50‑те – 80‑те години на ХХ век), В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности, Варна, 2006, с. 53-59.
 113. Някои аспекти на проблема за политическата система на България (1944–1989 г.), В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности, Варна, 2006, с. 53-59, с. 69-72.
 114. Информационната политика на управляващите  в България за западните страни. (1975-1989) – В: История на пътя: Черно море между изтока и запада. ВСУ, Варна, 2007, с. 131-138. 
 115. Работата на българските специалисти и работници в Монголия –  50‑те – 80–те години на ХХ век. В: Исторически преглед, 2006 (излязла 2007 г.), № 5-6, с. 91-109.
 116. Вълко Червенков и Тодор Живков, В: Историята, 2007,  № 2,  с. 22-24.
 117. Някои аспекти за развитието на България в периода 1944–1989 г., В: Известия на исторически музей – Кюстендил, том XVI, 2010, с. 19-24.
 118. Кюстендил в края на комунистическото управление (1987–1989 г.), В: Известия на исторически музей – Кюстендил, том XVI, 2010, с. 329-336.
 119. За някои дискусионни въпроси в историята на българската армия (1941 – края на 50-те години), В: Военноисторически сборник, 2011, №2, с. 5-12.
 120. Към въпроса за социалните групи и прослойки в българското общество през 60-те – 80-те години на ХХ век В: Призвание и всеотдайност Сборник в чест на проф. В. Тошкова), С., 2011, с. 142-149.
 121. За някои нови насоки в руската историография за съветския период (1917-1991 г.), В: Русия, Европа и светът, С., 2012, с. 384-390.
 122. Българската наука през 60-те – 80-те години на ХХ век. Управленчески и политически аспекти., Научни известия на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Правно-исторически факултет, т. VI, кн. 1-2, 2010, с. 324-330.
 123. Отражението в България на политиката на Китайската комунистическа партия за „Големия скок“ (1958-1960 г.), Минало, 2012, №1, с. 75-79.
 124. Към въпроса за главните тенденции в обществено-политическото развитие на България между двете свтовни войни. История, 2012, № 6, с. 505-510.
 125. Към въпроса за репресиите над българското игрално кино (1956-1989 г.), Исторически преглед, 2012, № 1-2, с. 195-215.
 126. По някои дискусионни проблеми на Септемврийското въстание – 1923 г., В: Монтана – мост на цивилизации, С., 2013, с. 119-123.
 127. Държавна сигурност като елемент на държавността (1944-1989 г.), В: Национална сигурност: духовност и лидерство, С., 2013, с. 25-30.
 128. Горянството (1944-1954 г.) – своеобразно българско въоръжено движение срещу комунистическата власт, Минало, 2014, № 1, с. 79-83.
 129. Проф. Ирина Вълкова Червенкова (Некролог), в. Регион (Пирдоп-Златица), № 20/27.05.2014.
 130. Моите спомени за академик Димитър Косев, Ист. преглед, 2014, №1-2, с. 308-312.
 131. За някои дискусионни и спорни въпроси около датата 9 септември 1944 г.; В: 70 години от поврата на Девети септември 1944 – исторически предпоставки и последствия, С., 2015, с. 59-67.
 132. Въоръженият конфликт в България (април 1941 – септември 1944). – Известия на държавните архиви, т. 113-114, с. 94-135.

В. Научни информации, отзиви, рецензии:

 1. Научна сесия за г. Димитров. – Политическа просвета, 1971, № 12, с. 41-44.
 2. В. Георгиев. Буржоазните и дребнобуржоазните партии в България (1934-1939). С., 1971. – Исторически преглед, 1972, № 5, 108-115; Bulgarian Historical review, 1972, № 2, 78-83.
 3. Научна сесия за г. Димитров. – Исторически преглед, 1972, № 1, ... (съавтор).
 4. Международна научна конференция за г. Димитров. – Исторически преглед, 1972, № 5, ...
 5. Научна конференция за г. Димитров в Института по история. – Векове, 1972, № 3, ...
 6. Н. Косашки. Зад решетките на фашистките затвори. с., 1972. – Исторически преглед, 1972, № 1, 110-115.
 7. Научна конференция за г. Димитров. – Bulgarian Historical Review, 1973, № 1, ... (на руски ез.).
 8. Д-р Л. Б. Валев на шестдесет години. –  Исторически преглед, 1976, № 3, ...
 9. В. И. Голуб. Болгария социалистичесная. Киев, 1976. – Исторически преглед, 1977,  № 4, 145-147.
 10. Д-р Л. Б. Валев на шестдесет години. –  Исторически преглед, 1976, № 3, ...
 11. Р. П. Гришина. Возникновение фашизма в Болгарии (1917-1925). с., 1976. – Исторически преглед, 1978, № 1, 103-108.
 12. В. Д. Мозеров. Усоворшенствование управление промишленостью в Болгарии (1944-1948). – Советское славяноведение, 1978, № 2, 209-210.
 13. Ил. Димитров. Българската демократична общественост, фашизмът и войната. с., 1976. – Bulgarian Historical Review, 1979,  № 2 83-93.
 14. История фашизма в Западной Европе. М., 1978. – Исторически преглед, 1979, № 2, 112-120.
 15. М. Исусов. Политическите партии в България (1944-1948). с., 1978. – Политическа просвета, 1979, № 6, 125-127; АБВ – 20 февр. 1979, с. ...
 16.  Седма сесия на българо-полската комисия. –  Исторически преглед, 1980, № 4, 157-159.
 17. Конференция за 1300 годишнината на България в Полша. –  Исторически преглед, 1982, № 1, 138-141.
 18. М. Трифонова. БКП и социалистическото преустройство на селското стопанство в България (1944-1958 г.). с., 1981. – ИИИ БКП, т. 47, 1983, с. 433-443.
 19. Зл. Златев. Проблеми на прехода от капитализма към социализма в България. с., 1982. – Исторически преглед, 1983, № 1, 126-132.
 20. Фашизм и антидемократические режимы в Центральной и Юговосточной Европе. М., 1981. – Советское славяноведение, 1983, № 4, 108-110.
 21. Б. Калаора. Партията и профсъюзите в условията на социалистическото строителство в България. – Профсъюзни летописи, 13, 1984, 259-263.
 22. Първи българо-виетнамски симпозиум. –  Исторически преглед, 1984, № 2, 145-147.
 23. Научна конференция в Одеса… –  Исторически преглед, 1985, № 2, 97-137.
 24. Проф. Д. Шарланов на 60 години. –  Исторически преглед, 1985, № 12, ...
 25. Съвместна конференция на историците от България и Виетнам. –  Исторически преглед, 1986, № 3, 97-99.
 26. М. Семков. Фашизмът. с., 1990. – Исторически преглед, 1990, № 5, 95-99.
 27. Ф. Милкова. Българската буржоазна държава (1923-1944 г.). – Исторически преглед, 1990, № 6, 82-86.
 28. Ангел Наков (некролог). –  Исторически преглед, 1990, № 9, 110-111.
 29. Л. Петров. Проблеми на военната политика на България (1934-1939). – Исторически преглед, 1991, № 2, 94-97.
 30. Др. Драганов. Под сянката на сталинизма. с., 1990. – Исторически преглед, 1991, № 8, 118-123.
 31. П. Димитров. Борис ІІІ – цар на българите. с., 1990. – Bulgarian Historical Review, 1991, № 3, 95-98.
 32. Пл. Цветков. Националсоциализъм, болшевизъм, фашизъм между двете световни войни. с., 1991. – Исторически преглед, 1992, № 11-12, 188-192.
 33. Оценки, преоценки и… самооценки (За България 681-1948). с., 1991. – История, 1993, № 5, ...
 34. Нови очерци по. българска история (1918-1948). с., 1994. – Исторически преглед, 1994, № 3, 181-186.
 35. Б. Киряков. Христо Огнянов, биография, 1999. – Исторически преглед, 2000, № 3-4, 244-246.
 36. Ил. Марчева. Т. Живков – пътят към властта. с., 2000. – Исторически преглед, 2001, № 3-4, 239-242.
 37. Полезно изследване за историята на социалната политика на България (Н. Константинов. История на социалното осигуряване в България. 1878-1951 г.). с., 2000. – Икономическа мисъл, 2002, № 3, 120-122.
 38. Документален сборник за дейността на Държавна сигурност в България (Да се запази за вечни времена). Съст. н. с. І ст. д-р Веселин Ангелов. с., 2002. – История, 2002, № 4-5, 120-123.
 39. Борби и чистки в БКП (1948-1953). Документален сборник. Съст: проф. Л. Огнянов. – Исторически преглед, 2002, № 3-4, ...
 40. Восточная Европа в документах Российских архивов. Т. 1, 2. Москва-Новосибирск, 1997, 2000. – Исторически преглед, 2003, № 3, ...
 41. Д. Коен. Военновременната икономика на България 1941-1944. – Исторически преглед, 2004, № 1-2, 247-249.
 42. Горяните. Документален сборник. Т. 1. (1944-1949). с., 2001. – В: Известия на Държавните архиви, 82, ...., 193-197.
 43. Е. Вартаньян. Аграрная наука Болгарии (1878-2000). – Растениевъдни науки, 2003, № 40, 91-94.
 44. Рецензия за сборника документи „1956: Прекрасният повод“ –  съст. Милен Семков, Ист. пр., 2007, № 1-2, с. 249-252.
 45. Рецензия за Вълкан Вълканов – „История на България (1944-1989 г.) ч. І, ІІ, В: История, кн. 2–3, 2007, с. 126-128.
 46. Рецензия за същата книга В: Научен алманах на ВСУ „Черноризец   Храбър“, т. 14, 2006 (излязла 2007 г.), с. 80-82.
 47. Рецензия за „Документи за участието на България във Втората световна война“ (Съст. Цочо Билярски и Ваня Гизенко), В: Известия на  държавните архиви, т. 92, 2007, с. 290-293.
 48. Веселка Гълъбова, История на Ихтиман, т. I, С., 2008, 199 с. В: Архив за поселищни проучвания, В. Търново, т. XIII, кн. 3-4, 2009, с. 201-205.
 49. Изследване на системата "Държавност-Сигурност" (1946-1991). - В: Ценности и добродетели на индивида, личността, лидера. София, 2011, с. 155-159.
 50. Рецензия за книгата на Йордан Мантарлиев "Местните органи на държавната власт в България (1944-1949)", Минало, 2011, № 3, с. 95-96.
 51. Ценно документално издание за македонския въпрос в българо-югославските отношения (1950-1967 г.), Рецензия за документалния сборник „Македонският въпрос в българо-югославските отношения (1950-1967 г.), С., 2009, Известия на държавните архиви 101, 2011, с. 300-302.
 52. Рецензия за труда на Пенчо Пенчев „Как се наливаха основите. Към ранната история на българската корупция (1879-1912 г.)“, С., 2011, Ист. пр. 2011 №3-4, с. 278-280.
 53. Ценно издание на извори за най-новата история на България – Горяните, сборник документи, т. 2, 2010, Ист. пр. 2011, №3-4, с. 299-302.
 54. Научна редакция на: Иван Иванов, История на село Коланларе , Радолавово, Чавдар, С., 2012, 400 с.
 55. Значително постижение на българската историческа наука (Рецензия за История на България, том 9), Ист. пр., 2012 № 3-4, с. 297-301.
 56. Една житейска равносметка (Рецензия за спомените на проф. Петър Петров: „Когато един живот не стига“), Ново време, 2013, кн. 1, с. 91-94.
 57. Ценен извор за най-новата история на България – рецензия за „Десталинизацията (1953-1964) "Сборник документи", С, 2013, 743 с. – Известия на Държавните архиви, т. 105, с. 322-325.
 58. Първи опит за цялостно изследване на органите за сигурност в България (Рецензия за „Кратка история на Държавна сигурност (1907–2013)“ от Димитър Иванов, С, 2013, 288 с.) В: Ново време, 2014, № 3, с. 105-108.
 59. Николай Поппетров, Войн Божинов, Национално могъща и обединена България, С., 2014, В: Исторически преглед, 2014, №3-4, с. 216-219.
 60. Ценен труд за историята на социалното осигуряване и социалната политика на управляващите в България. – Рецензия за Никола Константинов – Социалното осигуряване и политическите партии в България (1880-1925), С., 2014, Икономическа мисъл, 2015, № 1, с. 150-151.
 61. 25 години промени. Сборник статии., С., 214. Съставител доц. Михаил Груев, В: Исторически преглед, 2015, №1-2, с. 337-341.
 62. Издателска рецензия за: Петко Йорданов, Иван Иванов, Кратка история на Челопеч, С., 2015, 671 с.
 63. Йордан Мантарлиев, Бежанският и преселническият въпрос в България по време и след Втората световна война, Благоевград, 2015. В: Македонски преглед, 2016, №2, с. 129-130.
 64. Вълкан Вълканов, История на България (1944-1989), част II, приложения. Съавтор. Издателска рецензия.
 65. За документалния сборник: Политическа история на съвременна България. Т. I. (1944-1947). Състав.: проф., д.и.н. Любомир Огнянов. Държавна агенция „Архиви“, 2016. В: – Исторически преглед, 2018, кн. 2, с. 210-213.
 66. За том II на същата поредица: – Исторически преглед, 2018, кн. 3, с. 184-187.
 67. За том III на същата поредица: – Исторически преглед, 2018, кн. 4, с. 190-194.
 68. За книгата на Войн Божинов: Управлението на деветнадесетомайците (19 май 1934 – 22 януари 1935). С., 2017. В: – Минало, 2018, кн. 3, с. 93-96.

Г. ДРУГИ:

       Учебници. Справочници.

 1. Клуб "Съвременник" – Секция "Отечество". Стенограма от лекции по нова и най-нова история на България за учебната година на ДКМС). с., 1978. 62 с. (офсет).
 2. История на България за ХІІ клас на гимназията за  древни езици . Ч. 2. 1987 (съавтор).
 3. Библиография на трудовете по стопанска история (1980-1995). с., 1996, 47 с. (съ-съст. заедно с Л. Беров).
 4. История на националното и световно стопанство. Учебник за икономическите ВУЗ. с., 2002 (съавтор).
 5. Икономическа енциклопедия. с., 2005 (съавтор: 29 термина).

       Методика на преподаването на история

 1. За някои въпроси при преподаване историята на международното работническо движение в Х клас в два учебни часа. – История и география, 1964, № 1, ...
 2. Работата ми с добрите ученици. – Учителско дело, № 97, 8 дек. 1964, с. ...
 3. Против схематизма, за по-задълбочено изучаване на предмета "История” в средното училище. – История и география, 1965, № 3, ...
 4. Някои изводи от кандидат-студентския изпит по история през 1967 г. – История и география, 1967, № 6, ...
 5. Някои бележки по преподаването на най-новата история на България в средните училища. – История и основи на комунизма, 1969, № 1, ...
 6. История на България и родния край (методически указания). – Народна младеж, 1972, ..., 22 с.
 7. Програма на секция "Отечество" (за учебната година на ДКМС). – Народна младеж, 1974, ..., 24 с.
 8. Проблеми на ръководството на обучението по историческите дисциплини. – Проблеми на пропагандата, 1975, № 3, ...

       Публикации и коментар на документи

 1. Един момент от живота на стария учител. – Средногорско знаме (Пирдоп), № З, 24 февр. 1966, с. ...
 2. Преди тридесет и три години. – Средногорско знаме, № 8, 29 апр. 1966, с. ...
 3. Рапорт даден. – Литературен форум, № ..., 9 март 1999 г., с. ...

        Научно-популярни публикации. Публицистика

 1. Да обединим знания и усилия. – Учителско дело, № ..., 21 юни 1963, с. ...
 2. Из историята на РМС в Пирдопската гимназия. – Средногорско знаме, № ..., декем. 1965, с. ...
 3. Паисиевци преди Паисий. – Народна младеж, № 69, 11 май 1966, с. ...
 4. Из историята на революционните борби в Пирдопския край. – Средногорско знаме, № ..., окт. 1967, с. ...
 5. Пирдопчани във Владайското въстание 1918 г. – Средногорско знаме, № ..., септ. 1968, с. ...
 6. Константин Иречек в Пирдоп. – Средногорско знаме, № ..., дек. 1968, с. ...
 7. Първите управители на град Пирдоп. – Средногорско знаме, № ..., ян. 1969, с. ...
 8. Достоен син на България.  – Софийска правда, № 43, 11 апр. 1969, с. ... (За Радко Радев от гр. Златица, загинал в Бухенвалд).
 9. Теоретично наследство за младежта. – Софийска правда, № 41, 7 апр. 1970, с. ...
 10. Проблемите на младото поколение и съвременният капитализъм. – в. Звезда (Кюстендил), № 107, 12 септ. 1970, с. ...
 11. Интеграцията трябва да обхване младите научните работници. – Студентска трибуна, № 5,  26 окт. 1971, с. ...
 12. Историческият принос. – Студентска трибуна, № 88, 13 юни 1972, с. ...
 13. Тридесет години от Петия конгрес на БКП. – Работническо дело, № 348, 18 дек. 1978, с. ...
 14. Изстрадана поука. – Работническо дело, № ..., 30 апр. 1980, с. ...
 15. Най-високият връх. – Отечествен фронт, № ..., 16 окт. 1981, с. ...
 16. Пълна народна подкрепа. – Работническо дело, № 326, 22 окт. 1981, с. ...
 17. За историята на Работническата партия в Пирдоп. – Средногорски зов (Средногорие), № 12-13, 1984, с. ...
 18. Канадски доктор прекроява българската история. – Дума, № ..., 25 март 1991, с. ...
 19. Истината без украшения. – Земя, № ..., 18 дек. 1991, с. ...
 20. Пак ще се подстригва историята според модата. – Дума, № ..., 22 юли 1992, с. ...
 21. Защо изопачавате нещата г-н Бобев? – Дума, № ..., 17 септ. 1992, с. ...
 22. Писател с честна и смела позиция . – Регион (Пирдоп), № 17, 18 февр. 2003 г., с. ... (За Веселин Андреев).
 23. Един забравен културен деец на Кюстендил. – Музеен вестник (Кюстендил), № 4, 18 май 2003, с. ... (за Вл. Д. Мигев)
 24. Управлението на духовната сфера в България (1944-1989), (Дискусия), Ново време, 2011, № 2, с. 113-126.

        Редакторска работа.

 1. На книгата на Иван Иванов. Медното сърце на България. С., 2018, 264 с.