ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

  CURRICULUM  VITAE
     Обратно

ТАМАРА ПЕТРОВА СТОИЛОВА

e-mail: tamarasto (at) abv (dot) bg

Академична кариера

Образование

1977 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

1978-1982 - Редовен аспирант, Московски държавен историко-архивен институт (от 1990 г.: Российский государственный гуманитарный университет – РГГУ)

1982 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация: "Русско-турецкие отношения в последней трети ХVІІІ в. и болгарские земли". Научен ръководител: проф. д.и.н. И. С. Достян.

Назначение

1982-1984 - Проучвател в Института по история, БАН.

1984-1999 - Научен сътрудник в Института по история, БАН.

1999 - Старши научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

2001 - 2015 - Ръководител на Секция "История на света и международните отношения в ново и най-ново време".

Академична квалификация

Научна степен и звание

1982 - Доктор (PhD).

1999 - Ст.н.с. ІІ ст. (доцент) в Института по история - БАН.

2016 - Доктор на историческите науки (DSc).

2017 - Професор в Института за исторически изследвания - БАН

Членства в научни организации и сдружения

1992 - Дружество за изучаване на ХVІІІ век.

1996 - Асоциация “Клио”.

2001 - Член на Научния съвет на Института по история, БАН (продължава).

Членства в редколегии и издателски научни съвети

 • Исторически преглед
 • Историческо бъдеще, София (1997-1998).
 • Поредица “Проблемът Изток-Запад”.
 • Поредица “Изследвания и документи”.

Научни специализации в чужбина

1987-1988 - Институт славяноведения и балканистики, РАН: Москва; ЛАН: Вилнюс (3 месеца по тема "Руско-турски отношения през втората половина на ХVІІІ в. и европейските сили").

1998 - Wien, Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut (2 месеца по тема: "Европа, Русия и Османската империя през ХVІІІ в.").


Участие в съвместни научни проекти

 1. "Изток-Запад: взаимодействие и противоречия" (2001-2002). Проект в рамките на Института по история. – ръководител на проекта
 2. "Необходимият Изток" (2002-2005). Проект, спонсориран от Фонд "Научни изследвания" към МОН и реализиран с участието на учени от Института по история и Института по балканистика, на преподаватели от СУ, ВТУ, на служители в централни и провинциални архиви, на гости от Русия, Австрия, Сърбия и др. – ръководител на проекта
 3. 30 години секция “История на света и международните отношения в ново и най-ново време”. Сборник статии. (2009-2010). – ръководител на проекта
 4. „Русия между Запада и Изтока. ХVІІІ - ХХ в. Страници от историята" (2006-2008). Съвместен проект с Института по руска история на РАН.
 5. Россия и Запад в Юго-Восточной Европе – политические и социокультурные аспекты. ХVІІІ-ХХІ вв. – Съвместен проект с Института по славянознание – РАН (2008-продължава).
 6. Юбилейни сборници в чест на акад. Константин Косев (2007-2009) и на проф. Витка Тошкова. (2009-2010).

Индивидуален проект:

Революцията и империите. Френската революция и външната политика на Русия през 90-те години на ХVІІІ век. Монография.

Области на научни интереси

 1. Политически и дипломатически отношения през ХVІІІ в.
 2. История на Руската империя.
 3. Османската империя, Жечпосполита, Средиземноморието като обект на руската външна политика.
 4. Европа по време на Френската революция и Наполеоновите войни.

Преподавателска дейност

Научен ръководител на докторант (тема: Обединителните идеи в Европа през ХІХ век)

Езици

руски, френски, немски, английски, полски, сръбски


Подборна библиография

А. МОНОГРАФИИ:

 1. Ябълката на раздора в руско-турските отношения през 60-те години на ХVІІІ век. София: Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, 1995, 273 с. (автор)
 2. Третият Рим. Мирните решения на руската имперска политика в Югоизточна Европа през ХVІІІ век. С., Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2001, 384 с. (автор)
 3. Средиземноморска хроника за събитията по суша и море от времето на първата война, която руската императрица Екатерина ІІ води срещу турците. С., Болид-ИНС, 2001, 315 с. (автор)
 4. Величието на владетелите. Петър І между отрицанието и възторга на европейците в края на ХVІІ – първата четвърт на ХVІІІ век. - Изследвания и документи, № 2. Издание на Асоциация Клио-96. София, 2008. 148 с. (автор)
 5. Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. С., Парадигма, 2003 (автор, съставител и редактор).
 6. Проблемът Изток-Запад. Съвременни измерения. С., 2004 (съставител и редактор).
 7. Проблемът Изток-Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време. С.: Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, 2005 (автор и съставител).
 8. Проблемът Изток-Запад. България и Балканите. С.: Асоциация "Клио-96", 2006 (автор, съставител и редактор).
 9. 30 години секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време”. С., Институт по история – БАН, 2010. (автор, съставител и редактор)

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Тенденции в русской ближневосточной политике начало 80-х гг. ХVІІІ века. - Etudes Balkaniques, 1983, № 2, 49-63.
 2.  Първи опит за откриване на руско консулство в българските земи. – Военно-исторически сборник, 1983, № 2, 202-207.
 3. Цели и задачи русских консульств в Османской империи и Средиземноморье в ХVІІІ веке. - Bulgarian Historical Review, 1988, № 1, 15-33.
 4. Les objektifs des représentants russes en Crimée pendant le XVIIIe siècle. - Etudes Balkaniques, 1988, № 4, 99-114.
 5. Les tentatives de réformes dans l'Empire ottoman au XVIIIe siècle reflétées dans l'historiographie bulgare jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. - Bulgarian Historical Review, 1991, № 2, 79-84.
 6. La République française et les diplomates étrangers à Constantinople 1792-1794. - Bulgarian Historical Review, 1991, № 4, 64-75.
 7. Russian Newspapers on the Ottoman Empire in the 1760’s (Or what idea of Turkey could Russian society get, leafing through the Sanktpeterburgskie Vedomosti and the Moskovskie Vedomosti). - Etudes Balkaniques, 1993, № 4, 38-42.
 8. Руската търговия и корабоплаване в османските владения през 70-те и 80-те години на ХVІІІ век. – Известия на Държавните архиви, кн. 65, 1993, 297-316.
 9. Le choix du roi polonaise et la mission de Resmi Ahmed Efendi à Berlin durant les années 1763-1764. - Bulgarian Historical Review, 1994, № 2, 12-30.
 10. Les orthodoxes dans la Rzeczpospolita et l'Empire Ottoman comme object de la politique exterieure de la Russie pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. - Etudes Balkaniques, 1996, № 1, 88-98.
 11. Усетът на българина за историята ХV-ХVІІІ в. Три части. - Историческо бъдеще, 1997, № 1, 3-34; № 2, 3-20; 1998, № 1, 12-30.
 12. Православието като политика. – В: Studia in honorem Professoris Verae Mutafčievae / Проучвания в чест на професор Вера Мутафчиева. София: Amicita, 2001, с. 333-350.
 13. Имунитет и пленничество на дипломатите. – Историческо бъдеще, 2002, № 1-2, 126-147.
 14. В търсене на неизвестния Изток. – В: Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. С., Парадигма, 2003, с. 183-194.
 15. Дунав като стратегически обект във войните на Екатерина ІІ срещу Османската империя. – В: Черно море между Изтока и Запада. Река Дунав мост между народи и култури. ІХ Понтийски четения. Варна, 16-17 май 2003. Варна: ВСУ “Черноризец Храбър”, АСИр, 2004, с. 126-136.
 16. Толерантность Просвещения и бескомпромиссность Революции. – В: Конфликты и компромиссы в мировой истории. Материалы Всероссийской научной конференции 3-4 июня 2004 года. Ярославль, 2004, с. 119-121.
 17. Равновесието на Изток: проблем на Запада (Европейските отношения в началото на руско-турската война 1768-1774 г.) – В: Проблемът Изток-Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време. С., Акад. издателство “Проф. Марин Дринов”, 2005, с. 150-169.
 18. Законите на Монтескьо. - В: Проблемът Изток-Запад. Превъплъщения в ново и най-ново време. С.: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2005, с. 7-12.
 19. Русия и Дубровник през ХVІІІ век. - В: Проблемът Изток-Запад. България и Балканите. С.: Асоциация "Клио-96", 2006, с. 48-75.
 20. Русия и Франция в навечерието на Революцията. - BHR, 2006, № 1/2, 498-511.
 21. Европейският осемнадесети век в българската историография през последните 15 години. - В: Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция (София, 10-11 ноември 2004). София: УИ "Св. Климент Охридски", 2006,  с. 114-126.
 22. Пътят на Европа към Русия: ХV-ХVІІ в. - http://www.bulgc18.com/roads/bg/TamaraStoilova-statija.htm
 23. Русиjа и Дубровник почетком ХVІІІ века. - В: Историjски часопис, Књ. LIV,  Београд, 2007, с. 151-170.
 24. Дългият път на Русия към Балканите (от времето на Петър І до 60-те години на ХІХ век) – Международна научна конференция „България и Русия между признателността и прагматизма”. Март 2008. Доклади. С., 2009, 44-54.
 25. Проблемът за пленниците в руско-турските отношения през ХVІІІ век. – Исторически преглед, 2009, 1-2, 33-47.
 26. „Руският мираж” на френските просветители. – Сборник в чест на 70-годишнината на академик Константин Косев. С., Акад. изд.  „Проф. Марин Дринов”, 2009, 283-295.
 27. Русо и Русия. – Природа и общество. Нови изследвания за Жан-Жак Русо. Първо издание. Съставители Рая Заимова и Николай Аретов. С., Кралица Маб, 2010, 199-221.
 28. Революционна Франция и руската дипломация в Константинопол. – В: 30 години секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време”. С., Институт по история – БАН, 2010, 252-267.
 29. Болгарские земли как стратегическое направление внешней политики России в ХVІІІ в. – Россия-Болгария: векторы взаимопонимания. ХVІІІ-ХХІ вв. М., Институт славяноведения РАН, 2010, 347-358.

В. Научни информации, отзиви, рецензии

Г. ДРУГИ