ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Обща История Контакт

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

СЕКЦИЯ "ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА"

СТОЯН ПИНТЕВ

Секция "История на България след Втората световна война" е създадена през 1972 г. по предложение на проф. М. Исусов, който става и неин пръв ръководител. Тогава наименованието е "История на България при социализма". Тя обединява значителна част от научните кадри, ориентирани към най-новата история на България. Формирането на секцията е обусловено от необходимостта от задълбочено и всестранно, поставено на научни основи проучване на недалечното минало, тъй като историческият път на България след края на Втората световна война не трябва и не може да бъде представян едностранчиво.
В приетата от членовете на секцията и утвърдена от ръководството на Института по история програма като основна задача се сочи изграждането на комплексен научен подход към проблемите на най-новата история чрез прилагане на традиционни и нови методи в научните изследвания, отхвърлящи категорично "триумфализма и конюнктурните съображения при осветляването на обективните исторически процеси"'.
В програмата се залагат и основите на планомерна работа по подготовката на специалисти с определен научен профил, които същевременно добре познават закономерностите и особеностите в цялостното развитие на страната ни след Втората световна война, както и въздействието, което имат върху тях допълнителните фактори от обективно и субективно естество. За тази цел членовете на новото научно звено се включват активно в работата на действащите двустранни исторически комисии и редакции, осъществяват научни изяви и публикации с колеги от други сродни звена у нас - към СУ "Св. Климент Охридски", Института по балканистика, архивите и музеите в страната. Извършва се и значителна експертна дейност, подпомагаща тяхната работа.
Първата стъпка в научния живот на самостоятелното изследователско звено е организираната дискусия за съдържанието, етапите и хронологическите граници на т.нар. "преходен период за България след Втората световна война (1944-1948). На базата на направените доклади и обстойни изказвания секцията подготвя и своя пръв сборник с научни изследвания ,,Проблемите на прехода от капитализма към социализма в България" (1975), в който са включени общо 14 статии, половината от които на членовете на секцията. Сборникът е сред изданията, с които България се представи на XIV световен конгрес на историците в Сан Франциско (1975). Редица чужди изследователи публикуват за него положителни рецензии, а като цяло той е преведен и издаден и в Турция през 1976 г.
През 1975 г. е направен своеобразен анализ на достигнатото от членовете на секцията за изминалия от основаването й период. Началото е поставено с 4 монографии - на проф. М. Исусов, ст.н.с. Б. Матеев, А. Наков и Вл. Мигев. За посочения период научните сътрудници от секцията публикуват 56 студии и статии, по-голямата част написани след формирането на секцията. Степента на разработените проблеми, както и тематичното им многообразие могат да се проследят по техния брой: по вътрешнополитически проблеми - 17, социално-икономически въпроси - 11, по външна политика и международни отношения - 5 , по история на културата - 4, и 5 историографски.
Нов етап в развитието на секцията е периодът 1976-1982 г. През тези години в живота на колегията настъпват не само качествени, но и количествени промени, които донякъде ускоряват процеса на нейното израстване. Осъществени са единство и пълна приемственост при решаване на задачите от научно и кадрово естество. Попълненията идват преди всичко от успешно защитилите дисертанти на секцията, които с въпросите, засегнати от тях при написването на дисертационните им трудове, разширяват не само хронологическите граници, но и проблематиката на отделните проучвания.
Направленията, в които се разработват въпросите на най-новата история на България през този втори период от развитието на секцията, са: вътрешнополитически проблеми - най-значителни не само по броя на реализираните публикации, а и от комплекса на осветлените възлови проблеми; въпросите на външната политика и международните отношения на България - отбелязани с втория подготвен и издаден от секцията сборник "Международни отношения и външна политика на България след Втората световна война " и една монография (ст.н.с. А. Наков); стопанската история се представя от 14 студии и статии; 22 са разработките по история на културните институции в България и образованието у нас; публикувани са научни изследвания по социално-демографски проблеми, историографски въпроси и е извършена огромна по обем и значимост събирателска и редакторска работа по подготовката на документалните издания - "Българо-съветски отношения и връзки" в 4 тома и "Документи за българо-полските отношения и връзки" - 4 тома2.
За десет години сътрудниците на новото научно звено публикуват 7 монографии, два сборника с изследвания и 135 студии и статии3. През своето първо десетилетие секционните членове все по-активно и авторитетно се изявяват на престижни международни форуми, като: XV световен конгрес на историците в Букурещ;
IV конгрес по балканистика в Анкара; I и II международен конгрес в София; тържествени сесии, посветени на 1300 години от основаването на българската държава, както в София, така и в Москва, Мадрид, Будапеща, Варшава, Лондон; участват в над 10 международни конференции в Москва, Варшава, Берлин, Фрунзе, Петербург, посветени на следвоенното развитие на Европа, с над 17 доклада4. Засилват се експертната дейност и участието в преподавателския процес в СУ "Св. Кл. Охридски" и Университета във В. Търново. Значителен е броят на научните сътрудници - гости и специализанти, посрещани в секцията по време на тяхната научна специализация - от Русия, Полша, Германия, Япония, Унгария, Чехия, Словакия, Австрия.
През този период от развитието на секцията нейният състав изцяло е ангажиран в научния живот на Института по история и най-важните за момента задачи - написването на многотомната история на България и участие в организационната, научната и редакторската работа на програмите "Родопи", "Добруджа" и "Странджа-Сакар", в дейността и изявите на двустранните исторически комисии и редакциите на институтските издания ВНR и "Исторически преглед".
През 1982 г. в секцията работят един професор, 5 ст.н.с. II ст., 6 н.с. I ст., двама проучватели и се подготвят трима аспиранти. Ръководители са чл.-кор. М. Исусов и ст.н.с. II ст. В.Чичовска.
През второто десетилетие от научноизследователската си дейност секцията продължава да следва своята програма, обогатявайки и актуализирайки съдържанието й. Научните публикации, подготвени от членовете на секцията, се отнасят до всички основни направления на историческото развитие: вътрешна и външна политика, стопанска история, демографска политика, история на българската култура, международни отношения. Те са посветени на редица фундаментални проблеми от формирането на политическа система, развитието на обществено-политическата мисъл, дейността на някои наши важни държавни институции и отделни личности, социално-икономическите промени в промишлеността и селското стопанство, участието на България в СИВ, двустранните и многостранните отношения с основните външноикономически партньори, социалната история на едрата и дребна градска буржоазия и на някои категории от селяните и интелигенцията, миграционните движения в страната, демографската политика, международните културни връзки, образователната система, особеностите на отделните жанрове в периодичния печат, творческите съюзи у нас, общите проблеми на външната политика, двустранните политически отношения, дейността на ООН, политиката на великите сили спрямо България, история на отделните селища и региони. Критично са проследени процесите и събитията, когато в България се изгражда общество от съветски тип. Стремежът на повечето автори е бил да се избегне и преодолее едностранчивият политико-партиен подход, който пренебрегва противоречивостта и сложността на историческия процес.
В количествени измерения членовете на секцията за посочения период извършват огромна работа по подготовката и издаването на три поредици документални сборници - 7 тома документи; публикували са своите научни изследвания в 83 многотомни издания, 54 тематични сборника, над 142 статии и 79 студии, от които 17 в чужбина; автори са на над 19 учебника или учебни помагала (табла, филми и пр.) за ВУЗ и средните училища. Сътрудници на секцията участват с редакторски статии в 35 многотомни издания, съставители са на редица мемоарни, летописни тематични сборници. Изнасят десетки доклади на конференции, симпозиуми и конгреси у нас и в чужбина. Експертната им дейност обхваща все по-голям брой научни изяви - ръководители на дисертанти и аспиранти, участие в подготовката и реализацията на изложби, музейни сбирки, исторически филми, водещ гост в много телевизионни или радиопредавания, членове на жури в национални или регионални конкурси, исторически чествания и пр. Членовете на секцията участват в 25 международни проекта, изнасят лекции в 29 международни семинари и курсове на ВУЗ в чужбина, подготвят и изнасят доклади пред чуждестранни колеги в Европа и Америка и участват със свои представители в 2 чуждестранни редколегии3.
През второто десетилетие от съществуването на секцията сътрудниците представят пред научната общественост 10 монографии, едната от които в чужбина, и получават изключително добри оценки и отзиви от колегите историци. Плод на колективните усилия на членовете на секцията са: тематичният сборник "Българо-съветски отношения и връзки", излязъл през 1987 г., както и материалите от Националната школа на младите историци в Пловдив 1981 г., в които взимат участие почти всички сътрудници на секцията.
През този период са защитени една докторска и 4 кандидатски дисертации, а въз основа на своята научна работа четирима от членовете на колектива са хабилитирани. Така в края на 1992 г. съставът на секцията се изменя. В нея вече работят един академик, двама ст.н.с. I ст., 5 ст.н.с. II ст., 3 н.с. I ст., един н.с.II ст., един проучвател. От 17 февруари 1989 г. за ръководител на секцията е избран ст.н.с. I ст. В. Чичовска6.
Третото десетилетие на секцията "История на България след Втората световна война" е твърде динамично и многопосочно по изяви. В работата на нейните членове е първостепенна методологическата роля на обективизма и игнорирането на конюнктурните влияния. От голямо значение е фактът, че вече в по-значителна степен се използват документи от чуждестранни архивни колекции, както и освободена от партийни догми българска и чуждестранна литература. Изследванията се характеризират: със задълбочен анализ на радикалните процеси, които се извършват в българското общество; с точна фактологична обосновка при изясняване обхвата и съдържанието на дълбоките промени, които се осъществяват в държавните, обществените и политическите институции, в икономическата структура на България; с аргументирано разкриване на политическия механизъм, чрез който се налага сталинският модел на социализма и се отхвърлят опитите за самостоятелно обществено политическо развитие; с цялостното представяне на проблемите и промените в образователната ни политика и ликвидирането на установената стабилна просветна традиция.
След 1989 г. са налице редица фактори, които благоприятстват интензивното проучване на следвоенното българско общество. На първо място това са процесите на демократизация и фактът, че изследваният тип общество е вече история. Не без значение е и либерализирането на достъпа до архивите на БКП, Министерството на вътрешните работи, Министерство на външните работи, до поверителните фондове на ЦДА на РБ и на регионалните архиви.
Напоследък се разсекретяват изключително важни документи и в чужбина, които се отнасят до втората половина на 40-те години и началото на 50-те години и пряко засягат българската история.
Разширените хронологични граници на изследванията и обогатената тематика ясно личат от публикуваните в този период 8 монографии (М.Исусов, В. Чичовска, Б.Василева, Ст. Пинтев, Вл. Мигев), от третия пореден сборник, подготвен и издаден от секцията - " Страници от българската история. Събития, размисли, личности". Т. 2. С., 1993 и тематичните сборници - "Колегиум Германия и проблеми на развитието на България 20-те - 90-те години на XX в. " С., 1997; "Лица на времето". С., 1998 и "Съветският фактор в развитието на България след 9.IX. 1944 г. Коминтерньт, Коминформбюро и България". С., 1998, в които взимат участие със свои научни съобщения почти всички сътрудници на секцията. Участието в подобни тематични сборници ще продължава и в бъдеще като форма на научна изява на сътрудниците, работещи по интересни и актуални програми: "Сталинизмът и Източна Европа ", "Българското общество след Втората световна война " и "България в разделена Европа ".
В юбилейната за Института по история годишнина секция "История на България след Втората световна война" включва в състава си един доктор на науките и 4 хабилитирани сътрудници, 4 н.с. I ст., един н.с. II ст., един проучвател и двама аспиранти. През този период като ръководители на секцията са избрани: от 15 юни 1993 до 1 февруари 1995 г. ст.н.с. II ст. Г. Никова и от 1 февруари 1995 г. ст.н.с. II ст. С. Пинтев.
Макар и малък, колективът на секция "История на България след Втората световна война" въз основа на новия изключително богат документален материал в бъдещата си дейност ще се стреми да осветли по-цялостно и по-обективно изследваните процеси, да прецизира понятийния апарат и типологията на обществото, а където е необходимо и да преосмисли някои оценки в историописа.
В своята близо 30-годишна история секцията се е изградила като сериозно научноизследователско звено в Института по история при БАН. Намерението на нейните членове е да защитят и разширят тази заслужена и задължаваща репутация.
Пътят за това е известен - упорита работа, съчетана с творческо мислене и научен морал.

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки