ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Проекти Конференции Публикации

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

ПРОЕКТИ

ст. н. с. ІІ ст. д-р Илия Г. Илиев
„Димитър Хоматиън и българите” (
2005-2010 г.) – предстоящо завършване на монографично изследване (около 400 стандартни стр.)

ст. н. с. I ст. Ани Данчева-Василева
Град Сердика – вътрешно развитие (ІV–ХІV век). Изследвана е гражданската и църковна администрация. Предстои да се разработи топографското развитие и археологическите паметници на средновековна София.
2005-2008

ст. н. с. II ст. Иван Ал. Билярски
Българската правна лексика през Средновековието
2005-2008

ст. н. с. II ст. Бистра Николова
Монаси, манастирски живот и манастири в България – част II
2005-2008   

н. с. I ст. Росица Панова
Застрашените градове в Българското Средновековие
2005 – 2008

н. с. I ст. Сашка Георгиева
Завършване на проекта „Християнската представа за брака и семейните отношения в средновековна Европа”
2005-2008 г.

н. с. I ст. Мариана Димитрова
„Южно-славянската книжна култура през 13 в. (Ръкописна продукция,палеографски и кодикологически аспекти. Инвентаризация на ръкописите от 12-13в.“ 
2005-2008 г.

н. с. ІІ ст. Владимир Ангелов
„Гръцки извори за българската история (византийски извори от ХV в.)“
2007-2012

н. с. II ст. Елена Костова
„Градове и градски живот в югозападните български земи през XIII – XIV в.“
2008 – 2011


Държава и църква на Балканите 11-12 в.

Срок: 2001-2005

Ръководител от българска страна ст.н.с.II ст. д-р Илия Илиев
Съвместен българо-руски проект между Института по история - БАН и Института по славяноведение и балканистика - РАН.

  Българската литература през 14 век

Срок: 2001-2004

Ръководител проф. д-р Иван Божилов

  Просопография на средновековна България

Срок: 2000 -

Ръководител проф. д-р Иван Божилов

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки