Експертни дейности

Към държавни институции:

 • Георги Марков. Член на Научен съвет на Македонския научен институт; Член на Управителния съвет на Македонския научен институт.
 • Илия Тодев. Държавна агенция „Архиви“; Член на Читателското експертно-консултативно звено при Държавна агенция „Архиви“.
 • Валери Стоянов. Член на Постоянно действащата експертна комисия за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации към МОН (2016 – ).
 • Александър Гребенаров. Председател на Научния съвет, на Управителния съвет и на Македонския научен институт.
 • Александър Гребенаров. Член на Експертен съвет към Държавна агенция за българите в чужбина.
 • Евгений Кандиларов. Член на работната група към МВнР на Република България за проучване на документи свързани с историята на отношенията между България и Япония с цел изясняване и конкретизиране на датата на установяване на дипломатическите отношения между двете страни, 2014 – 2017 г.
 • Стефка Първева. Министерство на образованието и науката. Участие в комисия към МОН за изработване на учебните програми по история за 6-ти клас, март 2016 г.
 • Димитър Христов. Българска народна банка, Подготвено предложение относно темите за възпоминателни монети, предстоящи за емитиране от Българска народна банка през 2017, 2018 и 2019 г., по искане от страна на БНБ, 31 март 2016 г.
 • Сашка Миланова. Становище в отговор на писмо от заместник-министър на образованието и науката В. Кастрева относно повдигнати въпроси от г-н Дренчев – член на Националната мрежа на родители и г-н Константинов – директор на РИМ -Добрич за изучаваното учебно съдържание по „Човек и общество” за началния етап и по „История и цивилизация” за прогимназиалния и гимназиалния етап на средното образование, 2015 г.
 • Кръстьо Йорданов. Министерство на външните работи. Изработване на справка за селищата на гагаузите в българските земи под османска власт в отговор на препратено от МВнР до Директора на Института за исторически изследвания при БАН писмо (Bх. №328 от 08.05.2015 г.) от Петър М. Пашалъ, Директор на Научно-изследователския център «М. В. Маруневич» в Гагаузия, Република Молдова, май 2015 г.
 • Димитър Христов. Министерство на образованието и науката. Подготвено експертно мнение по въпроси относно съдържанието на отделни учебници по „История и цивилизация” и „Човекът и обществото”, използвани в българските средни училища, в отговор на Писмо до Министъра на образованието и науката (МОН вх. №94-22541/ 18. 11. 2014 г.), Копие до Директора на Института за исторически изследвания при Българска академия на науките (ИИИ вх. № 09-532/ 4.12.2014 г.), 31 март 2015 г.
 • Олга Тодорова, Пламен Божинов, Стефка Първева, Антоанета Кирилова, Любомила Соленкова. Министерство на образованието и науката. Подготвено експертно мнение по въпроси относно съдържанието на отделни учебници по „История и цивилизация” и „Човекът и обществото”, използвани в българските средни училища, в отговор на Писмо до Министъра на образованието и науката (МОН вх. №94-22541/ 18. 11. 2014 г.), Копие до Директора на Института за исторически изследвания при Българска академия на науките (ИИИ вх. № 09-532/ 4.12.2014 г.), 15 януари 2015.
 • Росица Лельова. Експертна оценка във връзка с писмо на МОН от 4 декември 2014 г., по повод писмо № 94 от 18.11.2014 г. от Н. Дренчев – член на Националната мрежа на родителите и К. Костадинов – директор на РИМ – Добрич относно учебното съдържание по българска история, януари 2015 г.
 • Благовест Нягулов. Участие в Комисия за подбор на преподаватели за българските общности в чужбина към МОМН.
 • Антоанета Кирилова. Фонд „Научни изследвания“. Рецензент на Постоянната научно – експертна комисия по хуманитарни и обществени науки към ФНИ (2012, 2013 г.). Рецензии към:
  № ДО 02-66/11.12.2008; Тема: Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени.
  № ДО 02-109 ДВУ01/0409 от 15.12.2008. Тема: Националното като публичен репертоар.
  № ДО 02-165/16.12.2008; Тема: Емоционалното съдържание на националната идентичност: исторически корени и съвременни измерения.
  № ДО 02-179; Тема: Трансформацията на националната ценностна система и нейната синхронизация с европейските модели: развитието на екологичната култура като показател за транслация на европейски ценности в българското общество.
  № ДО 02-286/16.12.2008; Тема: Нови млади, нови култури, нови каузи: интердисциплинарни подходи на културните изследвания.
  № ДО 02-314/19.12.2008; Тема: България – историческа памет и национална идентичност.
  Рецензия за проект към ФНИ (научно-експертна комисия по двустранно сътрудничество) „Югоизточна Европа между Запада и Изтока: икономика, политика, култура (ХІХ-ХХІ в.)”, май 2013 г.
 • Даниел Вачков. Становище, подготвено за нуждите на МОН, относно проектите за учебни програми по История и цивилизация за 5 – 12 клас, задължителна подготовка, 2013 г.
 • Даниел Вачков. Писмено мнение, подготвено за нуждите на МОН, относно действащите учебниците по История и цивилизация 5 – 12 клас, 2013 г.
 • Олга Тодорова. Министерство на образованието и науката. Участие в редакционната колегия на списание „История (научно-методическо списание)”, орган на Министерство на образованието, младежта и науката (ISSN 0861-3710).
 • Даниел Вачков. Външен експерт към МОМН за изработване на програмите за профилирано обучение по История и цивилизация в XI и XII клас, 2012 г.

Към неправителствени организации:

 • Георги Марков. Член на Върховния комитет на Съюза на Тракийските дружества; Член на Настоятелството на Националния военен университет във Велико Търново; Председател на Българското историческо дружество; Съпредседател на културно-просветната организация на българите мохамедани и християни Дружба „Родина”; Консултант в Съвета по маркоиздаване при Министерството на транспорта и съобщенията; Съпредседател на Комисията на историците от Република България и Руската федерация; Член на Международното жури за защита на докторати при Отдела „История и цивилизация” в Европейския университетски институт в гр. Флоренция.
 • Илия Тодев. Съюз на учените в България. Член на Комисията за високи научни постижения, СУБ.
 • Олга Тодорова. Член на Национален комитет по балканистика (от март 2011 г.).
 • Благовест Нягулов. Заместник-председател на Център за чуждестранна българистика към БАН.
 • Ваня Стоянова. Член на Научния съвет на Тракийския научен институт.
 • Ваня Стоянова. Член на на Научния съвет на Македонския научен институт.
 • Володя Милачков. Член на Научния съвет и на Управителния съвет на Македонския научен институт; Научен секретар на Македонския научен институт; Член на Управителния съвет на Добруджанския научен институт.
 • Георги Георгиев. Член на Научния съвет на Македонския научен институт; член на редколегията на сп. „Македонски преглед” – научен секретар.
 • А. Кирилова, М. Левкова – Мучинова, Д. Христов, Л. Соленкова. Ученически институт към БАН. Рецензиране и оценяване:
  • А. Кирилова. Преглед на 15 исторически текста за Ученическия институт на БАН – април-май 2016.
  • А. Кирилова. Участие в Жури за сесия на Ученическия институт на БАН, 19 ноември 2015.
  • М. Левкова – Мучинова. Рецензия на реферат на тема „Жизненият път на Панайот Волов”, представен за участие в Ученическия институт на БАН, 24 октомври 2015 г.
  • Д. Христов. Становище и оценка на реферат „Добри Чинтулов“, за сесия на Ученическия институт към БАН, 24 октомври 2015 г.
 • Илия Тодев. Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе. Член на журито по Международния конкурс за комикс и блицанимация „Средновековна България – мост на етноси и култури”.
 • Александър Гребенаров. Организационен секретар на Българско сдружение на родовете от Македония.
 • Елена Хаджиниколова. Македонски научен институт. Член на научния съвет на Македонския научен институт.
 • Елена Хаджиниколова. Македонски научен институт. Член на ревизионната комисия на читалище „Кузман Шапкарев” към Македонския научен институт.
 • Стефка Първева. Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Участие в изпитна комисия в конкурсен изпит за главен асистент в катедра “История на България”, 18 юли 2016.
 • Олга Тодорова, Стефка Първева. Институт по балканистика с Център по тракология на БАН. Участие в Научно жури за избор на главен асистент в Института по балканистика с Център по тракология на БАН по специалността „Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източникознание)“ – за нуждите на секция „Балканите ХV-ХІХ в.” в ИБЦТ, 11 януари 2016 г.
 • Пламен Божинов. Рецензия за: Сборник „Полша и поляците в новата българска история. (Средата на ХІХ – средата на ХХ век.). Ред. колегия: Ил. Тодев, Т. Стоилова, Й. Гешева и др. С., 2014, 418 стр. Представена пред секция „Нова българска история“ при ИИИ на 25 ноември 2014 г.
 • Пламен Божинов. Държавна агенция „Архиви“. Рецензия за: Сборник документи „Архив на Александър Екзарх“. Съставител Христо Йонков. С., 2014. Представена пред ДА „Архиви“ при подготовка за печат.
 • Олга Тодорова. Издателство на БАН. Рецензия за „Сборник в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2014” , представена пред Издателството на БАН.
 • Димитър Христов. Общобългарски комитет „Васил Левски” и Централно управление на БАН. Участие в подготовка за създаване на Център „Васил Левски” в София, 2014 г.
 • Олга Тодорова. Изготвяне на подборна библиография, отразяваща постиженията на секция „Българите, Османската империя и Европа” от създаването на Института за исторически изследвания до наши дни, 2014 г.
 • Антоанета Кирилова. Рецензия за обновената музейна експозиция на Исторически музей – гр. Карлово, юли 2013 г.
 • Антоанета Кирилова. УниБИТ. Рецензия за НИП „Анализ на туристическата активност, проучване на културното наследство и музейната мрежа на гр. Копривщица”, февруари 2013 г.
 • Пламен Божинов. Музей за историята на София. Рецензия за концепция за изработване на тема ІІ „Силата на духа“ в зала 1.3 на Постоянна експозиция в сградата на Централна баня на ОКИ „Музей за историята на София“, 2013 г.
 • Пламен Божинов. Къща – музей „Баба Тонка“, гр. Русе. Рецензия за идеен проект на музейна експозиция „Баба Тонка и семейство Обретенови“, подготвена от Къща-музей „Баба Тонка“, гр. Русе, 28, февруари 2013 г.
 • Ваня Стоянова. Научен секретар на Тракийския научен институт; Член на Македонския научен институт и на Научния съвет на Македонския научен институт.

Към отделни лица:

2017

 • Валери Стоянов. Становище за дисертационния труд на Христо Димитров Христозов „Окръжаващото пространство и планинското население в Родопите през ХVІ-ХVІІ век“ за придобиване на ОНС „доктор“ на СУ, април 2017 г.
 • Александър Гребенаров. Главен редактор на сп. „Македонски преглед”.
 • Александър Гребенаров. Редактор на статиите и материалите за сайта на Македонския научен институт http://www.mni.bg/.
 • Илия Тодев. Главен редактор на сп. „Исторически преглед“.
 • Даниел Вачков. Главен редактор на сп. „Bulgarian Historical Review“.
 • Илия Тодев. Член на редколегията на енциклопедия „Тракия”.
 • Илия Тодев. Член на редколегията на сп. „Историjски часопис” (изд. на Историческия институт при САНУ (Белград).

2016

 • Валери Стоянов. Препоръка за д-р Костантин Голев за изследователската програма за 2016-2017 г. на Lady Davies Fellowship Trust, Jerusalem, декември 2016 г.
 • Валери Стоянов. Становище относно трудовете на доц. д-р Илияна Илиева Марчева за заемане на академичната длъжност „професор“, юли 2016 г.
 • Валери Стоянов. Становище за дисертационния труд на Таня-Йоана Минкова „Българското въздухоплаване (1912-1944 г.). Исторически и извороведски аспекти на управлението на човешките ресурси“ за придобиване на ОНС „доктор“ , март 2016 г.
 • Олга Тодорова. Член на редколегията на сп. „Bulgarian Historical Review“.
 • Пламен Божинов, Стефка Първева, Антоанета Кирилова. Членове на редколегията на сп. „Исторически преглед“.
 • Пламен Божинов. Рецензия за секционно обсъждане труда на Т. Готовска-Хенце „Славистиката и българите 1826 – 1848.“ Ч. І. С., 2016 г. и за откриване на процедура за професор, проведено на 6. ХІІ. 2016 г. в ИИстИ при БАН.
 • Антоанета Кирилова. Научен консултант на специализант Владимир Гамза, к.и.н., доцент в Николаевския национален университет “В. Сухомлински”, Украйна – 5 януари, 5 юли 2016 г.
 • Илия Тодев. Председател на научното жури за защитата на д.и.н. на Лизбет Любенова – ИИстИ, 2016 г.
 • Илия Тодев. Председател на научното жури за защитата на д.и.н. на Тамара Стоилова – ИИстИ, 2016 г.
 • Илия Тодев. Член на журито в конкурс за професор в СУ, Журналистически факултет, с кандидат доц. Здравка Константинова, 2016 г.
 • Олга Тодорова. Участие като рецензент в научно жури в ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски” за дисертацията на Александра Миланова „Франсоа Пуквил и всекидневието на Балканите, краят на XVIII – началото на XIX век”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, 26 юли 2016 г.
 • Росица Стоянова. Научен консултант на документален филм, посветен на Иван Шишманов – „Вярвам в гения на българския народ”, продуцент и сценарист Т. Пандурска, режисьор Б. Колева., 2016 г.
 • Росица Стоянова. Член на журито на Деветия национален исторически конкурс на фондация „Ценности” на тема „Границите в историята – история без граници”, 2016 г.
 • Росица Стоянова. Член на редколегията на Алманах за историята на Русе, т. 16, Русе, 2016 г.
 • Александр Гребенаров. Рецензия за придобиване на научната степен „доктор на историческите науки“ за дисертацията на доц. д-р Лизбет Върбанова Любенова „Борис Охридски – последният български владика в Македония”, Институт за исторически изследвания, 11 юли 2016 г.
 • Александър Гребенаров. Рецензия на книгата на Ангел Джонев, Погромът в Босилеградско 15 –16 май 1917 г.
 • Ирина Григорова. Консултация на Sarolta Klenjánszky, пост-докторант в Центъра за академични изследвания – София, работещ върху побратимяването на български и унгарски градове с френски градове в контекста на политиката на отваряне на социалистическите страни към Запада, ноември 2016 г.
 • Ирина Григорова. Консултация на Лиа Панкина, работеща по магистърска теза, посветена на френския туризъм по българското Черноморие, април 2016 г.
 • Слави Славов. Ръководител на научно-информационна група на Македонския научен институт във Варна.
 • Станислава Стойчева. Научен секретар на Българско Историческо Дружество; Научен секретар и член на редколегията на „Известия на Българско Историческо Дружество“.

2015

 • Валери Стоянов. Рецензия на дисертационния труд на доц. д-р Пенка Иванова Пейковска „Миграции от Австро-Унгария и Русия към България (средата на 60-те години на ХІХ в. – средата на 30-те години на ХХ в.). Историко-демографски аспекти“ за присъждане на научната степен „доктор на историческите науки“, юли 2015 г.
 • Валери Стоянов. Рецензия на трудовете на доц. д-р Йорданка Маринова Гешева за заемане на академичната длъжност „професор“ , май 2015 г.
 • Валери Стоянов. Рецензия на дисертационния труд на Чавдар Венелинов Ветов „Фотодокументите (ХІХ – средата на ХХ в.) като исторически извори и тяхното съхранение в архивните институции“ за придобиване на ОНС „доктор“, февруари 2015 г.
 • Олга Тодорова. Становище за дисертацията на Антоанета Василева Петкова „Армейски съветници и дипломация. Франция и военните реформи в Османската империя през ХVІІІ век”. СУ „Св. Климент Охридски”, Ист. Факултет, Катедра „История на Византия и балканските народи” (защитена на 21 май 2015 г.).
 • Стефка Първева. Издателска рецензия за статията на Паулина Андонова за публикуване в списание Еtudes Balkaniques,: Emergence and Development of Waqf Chiftliks during 16th – early 18th Cenrturies. The Case of Sofu Mehmed Paşa and His Waqf Chiftlik in the Region of Sofia. 15 February 2015.
 • Илия Тодев. Председател на журито за докторската защита на Николай Атанасов – ВТУ, 2015 г.
 • Илия Тодев. Член на научното жури по защитата на докторската дисертация на Николай Иванов, ИФ – СУ, 27 януари 2015 г.
 • Румяна Първанова. Рецензия до Съвета по издателската дейност при БАН и до АИ „Проф. М. Дринов“ за История на БАН, част 1 (1869-1947). Ред. И. Тодев, С., 2015 г.
 • Росица Стоянова. Издателска рецензия за Сборник от поредицата Известия на Института за исторически изследвания, Т. 32, Полша и поляците в новата българска история средата на ХІХ-ХХ в. С., 2015 г.
 • Росица Стоянова. Научен консултант на книгата на П. Панайотов. Дарители от Елена и Еленско. С., 2015 г.
 • Росица Стоянова. Член на редколегията на Алманах за историята на Русе, т. 15, Русе, 2015 г.
 • Алека Стрезова. Рецензия на проект, участващ в сесията на Ученическия институт на БАН през ноември 2015 г. на тема „Българските евреи между отчаянието и надеждата“.

2014

 • Валери Стоянов. Становище за дисертационния труд на Ембие Мехмед Кязимова „Инфинитните глаголни форми в съвременния турски език“ за придобиване на ОНС „доктор“ на Шуменския университет, януари 2015 г.
 • Валери Стоянов. Препоръка на д.р Константин Голев за изследователската програма за 2015-2016 г. на The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), декември 2014 г.
 • Валери Стоянов. Оценка на изследователски проект на Dr. Julian Rentzsch (Mainz) “The History of the Cumans in Hungary”, за финансово подпомагне от страна на Gerda Henkel-Stiftung, ноември 2014 г.
 • Валери Стоянов. Рецензия на дисертационния труд на доц. д-р Манчо Ангелов Веков „Единиците за измерване в Европа преди въвеждането на десетичната метрична система (ХVІІ-ХХ в.). Теоретични и приложни аспекти“ за присъждане на научната степен „доктор на историческите науки“, септември 2014 г.
 • Валери Стоянов. Рецензия на трудовете на гл.ас. д-р Алексей Кирилов Кальонски за заемане на академичната длъжност „доцент“ в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“, август 2014 г.
 • Валери Стоянов. Становище за дисертационния труд на Мийрям Неджиб Салим-Ахмед за заемане на академичната длъжност „доцент“ в Шуменския университет, август 2014 г.
 • Стефка Първева. Становище за дисертацията на Жюлиета Гюлева, “Градът в българските земи от края на ХІV до края на ХVІІ в. По ахеологически данни (Силистренски, Никополски и Видински санджак)”, Исторически факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“- за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, 3 октомври 2014 г.
 • Стефка Първева. Рецензия за публикуване за статията на Стефан Димитров “Преобразуване на византийския Адрианопол в османския Едирне” – за редакцията на Etudes balkaniques, октомври 2014 г.
 • Стефка Първева. Член на научно жури за конкурс за доцент на Гергана Георгиева, (становище), Исторически факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, 5 септември 2014 г.
 • Стефка Първева. Член на научно жури за конкурс за доцент на Гергана Георгиева, (становище), Исторически факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, 5 септември 2014 г.
 • Любомила Соленкова. Рецензия към сп. „История” на статията „Ягелонският университет и балканистиката след 1989 г.“ на Виктор Рогозенски, 2014 г.
 • Димитър Христов. Подготвено експертно мнение по повод родното място на отец Паисий Хилендарски, предоставено по искане на граждански комитет от гр. Перник, начело с г-н Цанко Живков, 2014 г.
 • Олга Тодорова. Рецензия за дисертационния труд на Цветан Радулов „Хигиената в Османската империя ХVІ-ХVІІІ век” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” ИФ на СУ „Кл. Охридски”. Защитен на 29 май 2014 г.
 • Олга Тодорова. Становище за дисертационния труд на Александър Костов „От занаят към професия: Инженерството на Балканите от началото на ХVІІІ в. до Първата световна война” за присъждане на степента „доктор на историческите науки“. Институт по балканистика с Център по тракология на БАН. Защитeн на 30 януари 2014 г.
 • Даниел Вачков. Член на Издателския съвет към БНБ – заседание на Съвета на 21 февруари 2014 г.
 • Даниел Вачков. Член на Националната комисия към МОН за провеждане и оценяване на Държавния зрелостен изпит по История и цивилизация – май 2014 г.
 • Росица Стоянова. Член на редколегията на Алманах за историята на Русе, т. 14, Русе, 2014 г.
 • Росица Стоянова. Участие в жури за провеждането на Осми национален исторически конкурс за ученици от 8-12 клас. Организатор Фондация „Ценности”. Тема „Протестите в историята- недоволство, противопоставяне, бунтарство”.
 • Росица Стоянова. Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив. Научен форум „Пловдивски приноси 2014”. Иван Евстратиев Гешов – държавник, общественик, учен, меценат на българската наука и култура. Пловдив, 2014, 262 стр., съставител, научен редактор, автор на предговора заедно с Й. Гешева и А. Стрезова.
 • Владимир Златарски
  • Рецензиране и оценяване на проект в рамките на „Ученическия институт на БАН” – Проект „Българската армия”.
  • Член на експертна група по германска външна политика към международния семинар „Европейската външна политика: балкански перспективи и глобални предизвикателства”, Албания, 04-06.03.2014 г.
  • Изготвяне на текст по заявка на Министерство на външните работи до ИИИ/БАН за български концлагеристи в Германия през Втората световна война.
 • Василка Танкова. Рецензент на проект по Наредба №9 на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“- Енциклопедия на участниците в Учредителното събрание в Търново през 1879 г., научен ръководител проф. М.Палангурски, март, 2014 г.

2013

 • Валери Стоянов. Рецензия на трудовете на д-р Пенка Иванова Пейковска за заемане на академичната длъжност „доцент“, ноември 2013 г.
 • Валери Стоянов. Оценка на труда на гл.ас. д-р Надежда Борисова Илиева „Турската етническа група в България (1878-2001 г.)“, София, НИГГГ-БАН, 2010, 144 с., предложен за участие в конкурса за високи научни постижения на СУБ през 2013 г., август 2013 г.
 • Валери Стоянов. Рецензия на дисертационния труд на Константин Валериев Голев „Причини за куманските миграции на Балканите“ за придобиване на ОНС „доктор“, април 2013 г.
 • Валери Стоянов. Становище за дисертационния труд на Илия Димитров Мечков „Участие на българите във формиране на културни общности в Източна Европа, V-Х в. (Фактори и аспекти на културната динамика)“ за придобиване на ОНС „доктор“, март 2013 г.
 • Стефка Първева. Становище за дисертацията на Атанаска Иванова Стамболийска, “Църковният живот във Видин и Видинския санджак през ХV-ХІХ век”, Исторически факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, 14 октомври 2013 г.
 • Антоанета Кирилова. Становище за гл. ас. Венцислав Мучинов, Институт за изследване на населението и човека при БАН, конкурс за доцент, 8 октомври 2013 г.
 • Пламен Божинов. Рецензия за статия на Ozkan Ersoy „Цариградските българи“, подготвена за публикуване в сп. „История. Научно-методическо списание.“ Издание на Министерството на образованието, младежта и науката, март 2013 г.
 • Пламен Божинов. Член в Научно жури за защита на дисертационния труд на Светлана Атанасова Атанасова „Производствени и търговски структури в Търново през Възраждането.“
 • Пламен Божинов. Становище за дисертационния труд на Светлана Атанасова Атанасова „Производствени и търговски структури в Търново през Възраждането.“
 • Стефка Първева. Рецензия за дисертацията на Паулина Андонова, „Аскери чифлиците в българското пространство. Софийска каза през ХVІ – началото на ХІХ век. С., 2013 г., 1 юли 2013 г. – Исторически факултет, СУ.
 • Стефка Първева. Участие във вътрешна защита на дисертацията на Паулина Андонова, „Аскери чифлиците в българското пространство. Софийска каза през ХVІ – началото на ХІХ век. – Софийски университет „Св. Климент Охридски” Исторически факултет, Катедра „История на България“, 26 февруари 2013 г.
 • Любомила Соленкова. Рецензия към сп. „История” на статията на Р. Каблешкова „Христо Вакарелски – учен от европейска величина”, 2013 г.
 • Йорданка Гешева. Издателска рецензия за книгата на Джеймс Ф. Кларк. Американците откриват българите. 1834-1878 г. С., 2013 – потребител Американски научен център София.
 • Лизбет Любенова
 • Член на групата от 33 интелектуалци, внесли подписка в Народното събрание на Република България за признаване геноцида над тракийските българи.
 • 15 януари 2013 г. – съставяне текста на „Открито писмо” във връзка с проекторешението на италианския докладчик в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Лука Волонте в рамките на „Пост-мониторинговия диалог с България”, предложен за гласуване в пленарната сесия в Страсбург (21-25 януари 2013 г.), относно непризнаването на съществуването у нас на „помашко” малцинство и език.
 • ОКИ – Музей за история на София – експертно становище относно експозиционния план за откриване на постоянна изложба.
 • Василка Танкова. Член на Експертна група (ЕГ) за програмна акредитация на професионално направление 2.2. История и Археология в ИФ на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” (две научни специалности и 13 магистърски програми), януари 2013 г. – потребител Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).
 • Василка Танкова. Член на Експертна група за програмна акредитация на ОНС доктор” по пет научни специалности в ИФ на ВТУСв. Св. Кирил и Методий”, февруари, 2013 г. – потребител НАОА.
 • Василка Танкова. Член на Експертна група за програмна акредитация на професионално направление 2.2. История и Археология в ИФ на СУ „Св.Климент Охридски” , 27- 29 март 2013 г. – потребител НАОА.
 • Василка Танкова, Член на Експертна група към Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуство (ПКХНИ) на НАОА по процедура за акредитация на ОКС „бакалавър” и „магистър” в професионално направление 2.2. История и археология в НБУ, април, 2013 г.
 • Василка Танкова. Член на Експертна група към ПКХНИ на НАОА по процедура за акредитация на докторска програма „Нова и най-нова обща история” в департамент „История” на НБУ, април, 2013 г.
 • Василка Танкова. Член на Експертна група към ПКХНИ на НАОА по процедура за акредитация на ОКС „бакалавър” и „магистър” в професионално направление 2.2. История и археология” в ЮЗУ „Неофит Рилски”, май 2013 г.
 • Василка Танкова. Член на Експертна група към ПКХНИ на НАОА по процедура за акредитация на шест докторски програми в катедра „История” на ПИФ в ЮЗУ „Неофит Рилски”, май 2013 г. – потребител НАОА.
 • Василка Танкова. Писмено експертно становище за нормативната уредба и за провеждането на конкурси за академични длъжности – потребител Националния военноисторически музей, София, януари, 2013 г.
 • Василка Танкова. Издателска рецензия за Сборник „Балканската война и Западните Родопи”, февруари, 2013 г. – потребител Исторически музей – Велинград.
 • Василка Танкова. Писмено становище и експертна оценка на тематико-експозиционния план на ИМ – Карлово в частта „Нова и най-нова история”. –потребител ИМ- Карлово, 30 юли 2013 г.; Второ писмено мнение след преработката – 30 септември 2013 г.

2012

 • Валери Стоянов. Рецензия на дисертационния труд на Димитър Йорданов Гюдуров „Малцинствената политика на България – вътрешни и балкански аспекти, 1919-1928 г.“ за придобиване на ОНС „доктор“ на НБУ, септември 2012 г.
 • Валери Стоянов. Рецензия на дисертационния труд на Тиен Дзиендзюн (Китай) „Род и родово съзнание у българи и китайци в ново и най-ново време“ за придобиване на ОНС „доктор“, август 2012 г.
 • Стефка Първева. Член на научно жури за конкурс за доцент на гл. асистент Росица Градева в Институт по балканистика с център по тракология – май 2012 г.
 • Стефка Първева. Изготвяне на становище за конкурс за доцент на гл. асистент Росица Градева в Институт по балканистика с център по тракология (становище) – май 2012 г.
 • Стефка Първева. Три издателски рецензии (препоръки) за участие в конкурс за превод на английски и публикуване с финансовата помощ на Американски изследователски център в София на дисертациите на Мария Шушарова, Джени Иванова и Милена Петкова-Енчева.
 • Стефка Първева. Издателски рецензии (2 бр.) за сп. Етюд балканик за статиите на Християн Атанасов „Към подреждането на пъзела: нормираните цени в Румелия от средата на ХVІІ до началото на ХІХ век” и на Александър Антонов „Развитие на ранноосманската архитектура в българските земи. Имаретът на Махмуд бей в Ихтиман”.
 • Стефка Първева. Списание Етюд Балканик /Институт по балканистика – втора издателска рецензия за статия на Християн Атанасов, Към подреждането на пъзела: нормираните цени в Румелия от средата на XVII до началото на XIX век.
 • Олга Тодорова. Становище за дисертационния труд на Мария Баръмова „Дунав в европейско – османските отношения, 1396-1566. Геополитически, стратегически и военни аспекти” (защитена на 25 април 2012 г. в ИФ на СУ „Кл. Охридски”).
 • Олга Тодорова. Член в Научно жури за защита на дисертационния труд на Мария Баръмова „Дунав в европейско-османските отношения, 1396-1566. Геополитически, стратегически и военни аспекти” (защитена на 25 април 2012 г. в ИФ на СУ „Кл. Охридски”).
 • Любомила Соленкова. Отзив на автореферата на дисертацията на Алла Сайпанова „Научно-педагогическая деятельность С. И. Сидельникова”, представена за получаване на научната степан кандидат на историческите науки по специалността 07.00.06. – историография, источниковедение и специальнме исторические дисциплини. Днепропетровск, 2012, 23 с., 13 март 2012 г.
 • Василка Танкова. Рецензия на изследователски проект на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” за 2012-2014 г. „Историческото наследство като фактор за повишаване устойчивата ефективност на културно-познавателния туризъм в Северна България”.
 • Василка Танкова. Становище за дисертацията на Светла Атанасова „Производствени и търговски структури в Търново през Възраждането”, за присъждане на ОНС „доктор”, март 2012 г.
 • Василка Танкова. Акредитация на докторски програми по „Археология”, „Средновековна обща история”, „Нова обща история” и „История на България” във ФХН на ШУ „Епископ Константин Преславски”, април 2012 г.
 • Василка Танкова. Акредитация на докторска програма „История на България” в НБУ, май 2012 г.
 • Василка Танкова. Акредитация на научното направление 2.2. „История и археология” и на докторски програми по научни специалности „Археология”, „Стара история”, „Средновековна обща история”, „Нова обща история” и „История на България” в ИФ на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, ноември 2012 г.
 • Валери Стоянов. Рецензия на трудовете на д.и.н. Тодор Петров Петров за заемане на академичната длъжност „професор“ във ВА „Г. С. Раковски“, ноември 2011 г.
 • Валери Стоянов. Препоръка пред Фонд „Научни изследвания“ към МОН за подпомагане отпечатването на монографията на доц. Катерина Иванова Венедикова „Епиграфски паметници от българските земи ХV-ХІХ век“, октомври 2011 г.
 • Валери Стоянов. Доклад пред Президиума на ВАК за присъждане на научното звание „старши научен сътрудник І степен“ на ст.н.с. ІІ ст. д.и.н. Георги Георгиев Атанасов, ноември 2010 г.
 • Валери Стоянов. Рецензия за изследователския проект „Университетът за национално и световно стопанство. История и съвременност (1920-2010 г.)“ с ръководител доц. д-р Лиляна Велева и изпълнители Л. Велева, П. Пенчев и М. Димитров, УНСС, октомври 2010 г.
 • Валери Стоянов. Рецензия на дисертационния труд на Андреас Балнус (Германия) „Градските картинни изображения. Извороведски и археографски проблеми по емпиричен материал от Мекленбург – ХVІ-ХVІІІ в.)“ за придобиване на ОНС „доктор“, септември 2010 г.
 • Валери Стоянов. Рецензия на дисертационния труд на Борис Николаев Живков „Интегративни и дезинтегративни тенденции в Хазарския каганат. Краят на ІХ – Х век.“ За придобиване на ОНС „доктор“, март 2010 г.
 • Валери Стоянов. Доклад пред Научната комисия за исторически науки при ВАК за даване на научната степен „доктор на историческите науки“ на доц. д-р Рая Йорданова Заимова, февруари, 2010 г.