Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

В изпълнение на Националната научна програма „ Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина “ за периода до края на април 2024 година в Института за исторически изследвания проведоха специализации д-р Фабио Бего и д-р Нергис Имамоглу. Темата на изследване на д-р Бего е посветена на  албано-българските отношения след Първата световна война. Д-р Имамоглу работи върху темата за ахийската институция и българския занаятчийски елит.

БЕНЕФИЦИЕНТИ, ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Announcements in English

23.05.2024 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ЧУЖДЕСТРАННАТА ХУМАНИТАРИСТИКА ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ“
София, 12–13 ноември 2024 г.

Уважаеми колеги, Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките Ви кани да вземете участие в международна научна конференция Чуждестранната хуманитаристика за България и българите“, която ще се проведе в София на 12–13 ноември 2024 г. в хибриден формат. Форумът се организира в рамките на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“.

Очакваме да бъдат представени в исторически контекст българистичните изследвания и приносите на чуждестранни учени, научни групи и идейни течения от различни области на хуманитарното познание за изучаването на българската история и култура.

Времетраенето за представянето на докладите е 15 мин.
Работни езици: български, английски.
Възможните начини за участие са присъствено и онлайн в платформа Зуум.
Такса за правоучастие няма.

Евентуални командировъчни разходи са за сметка на участниците.

Очакваме Вашите заявки до 30 юли 2024 г. чрез тук приложения формуляр на имейл bgstudies@abv.bg.

Докладите ще бъдат обнародвани в сборник като за целта се очаква техните окончателни варианти (в размер до 40 000 знака с разстояние) да бъдат изпратени до 20 декември 2024 г.


17.04.2024 г.

ОБЯВА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА МЛАДИ ЧУЖДЕСТРАННИ БЪЛГАРИСТИ

Българската академия на науките, Софийският, Пловдивският, Великотърновският, Югозападният и Шуменският университет обявяват краткосрочни (от 2 до 4 месеца) специализации за млади чуждестранни българисти при следните условия:

 1. Право да кандидатства за специализация по ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ има всеки млад чуждестранен българист (магистър, докторант, постдокторант), който работи по българистична проблематика в областта на езика, литературата, историята и културата.
 2. Срокът на специализацията е от 2 до 4 месеца.
 3. Институцията, избрана за специализация, осигурява научно ръководство за работа по изследователска тема, методическа помощ, консултации с други преподаватели и изследователи. Предложените теми от институциите може да видите ТУК.
 4. Всеки кандидат попълва формуляр за кандидатстване и на посочения във формуляра електронен адрес (имейл) изпраща прикачени файлове, обозначени с имената му: автобиография (CV – европейски стандарт), мотивационно писмо (свободен текст до 2 стандартни страници или 3600 знака), препоръка от месторабота или научен ръководител (ако има такава, 1 стр.), документи с друга информация за постигнати резултати в областта на българистиката.
 5. Всеки кандидат за специализация в Института за исторически изследвания при Българската академия на науките изпраща всички документи и на електронния адрес (имейл) на Института: historicalbulgarianstudies@gmail.com.
 6. Всеки одобрен специализант представя план на специализацията, в който се включват самостоятелна работа, консултации, обучителни курсове (по избор). В края на специализацията се представя отчет до научния ръководител.
 7. Месечната стипендия е в размер до 2500 лв.
 8. Приемащата институция подпомага настаняването на специализанта.
 9. Пътните средства са за сметка на специализанта.
 10. Периодът за специализация се посочва във формуляра за кандидатстване.
 11. Всяка приемаща институция осъществява комуникация с одобрения специализант чрез посочено в обратната кореспонденция контактно лице.
 12. Срокове за кандидатстване:

– 10 май 2024 г. – краен срок за подаване на заявления

– 20 май 2024 г. – публично обявяване на одобрените специализанти

Изпълнителен съвет на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“


30.10.2023 г.

ОБЯВА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА МЛАДИ ЧУЖДЕСТРАННИ БЪЛГАРИСТИ

Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките обявява краткосрочни (от 1 до 3 месеца) специализации за млади чуждестранни българисти при следните условия:

 1. Право да кандидатства за специализация по ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ има всеки млад чуждестранен българист (магистър, докторант, постдокторант), който работи по българистична проблематика в областта на историята и помощните исторически науки.
 2. Срокът на специализацията в Института за исторически изследвания е от 1 до 3 месеца.
 3. Институцията, избрана за специализация, осигурява научно ръководство за работа по изследователска тема, методическа помощ, консултации с други преподаватели и изследователи.

Предложените от Института за исторически изследвания теми са:

 • Българската история – извори, историография, памет и употреби на миналото.
 • История на българските общности извън България
 1. Всеки кандидат попълва формуляр за кандидатстване и на посочения във формуляра електронен адрес (имейл), както и на електронен адрес: historicalbulgarianstudies@gmail.com изпраща прикачени файлове, обозначени с имената му: автобиография (CV – европейски стандарт), мотивационно писмо (свободен текст до 2 стандартни страници или 3600 знака), препоръка от месторабота или научен ръководител (ако има такава, 1 стр.), документи с друга информация за постигнати резултати в областта на българистиката.
 2. Всеки одобрен специализант представя план на специализацията, в който се включват самостоятелна работа, консултации, обучителни курсове (по избор). Предвижда се в резултат на специализацията да бъде подготвена научна публикация. В края на специализацията се представя отчет до научния ръководител.
 3. Месечната стипендия, предоставяна от Института за исторически изследвания е 1000 лв. (включваща разходи за нощувки, дневни, ксеро- и фотокопия и пр).
 4. Приемащата институция подпомага настаняването на специализанта.
 5. Пътните средства са за сметка на специализанта.
 6. Периодът за специализация се посочва във формуляра за кандидатстване.
 7. Всяка приемаща институция осъществява комуникация с одобрения специализант чрез посочено в обратната кореспонденция контактно лице.
 8. Срокове за кандидатстване:

(2. сесия)

– 1 октомври 2023 г. – краен срок за подаване на заявления
– 20 октомври 2023 г. – публично обявяване на одобрените специализанти

Изпълнителен съвет на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“


КОНКУРС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ПРИ ИЗДАВАНЕТО НА ПЪРВА МОНОГРАФИЯ, ПОСВЕТЕНА НА БЪЛГАРИСТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА
Първа сесия

ОБЯВЛЕНИЕ

В рамките на Националната  научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ на Министерството на образованието и науката се обявява конкурс за подпомагане на чуждестранни млади изследователи за издаването на първа монография, посветена на българистична проблематика.

I. Условия за кандидатстване

 1. Право да кандидатстват имат млади учени (т.е. изследователи до 10 години след получаването на първа магистърска степен) и постдокторанти (т.е. учени, придобили образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването ѝ).
 2. Младите изследователи могат да участват в конкурса с монографичен труд, който отговаря на следните условия:
  2.1. Българистичната проблематика е основен фокус на предложения труд.
  2.2. Изданието ще е първа издадена монография на младия учен.
  2.3. До конкурса се допускат трудове, публикувани на друг език, при условие че изданието е осъществено в рамките на последните три години от датата на обявяване на конкурса.

Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ финансира публикуването на одобрените трудове в българско академично издателство. При необходимост могат допълнително да се финансират преводът на български език и специфичните редакторски дейности, свързани с българското издание, както и краткосрочно пребиваване на младия изследовател в България по повод на подготовката и/ или популяризирането на реализираното издание.

II. Процедура за кандидатстване

Кандидатите изпращат по електронна поща:

 1. Заявление за участие (свободен текст).
 2. Биографична справка.
 3. Текста на монографичния труд в PDF формат.
 4. Кандидатурата на труд, който не е защитен в рамките на докторска процедура, трябва да включва две рецензии на утвърдени учени в съответната област.
 5. Ако трудът е разработен на друг език, на български език се предоставят:
  5.1. Съдържанието на труда.
  5.2. Подробна анотация на труда (до 11000 знака с интервалите).
  5.3. При незащитени трудове преводът на двете рецензии на български език.
 6. По свое усмотрение кандидатът може да добави материали, свързани с научното обсъждане на труда (публикувани отзиви и рецензии; препоръки на утвърдени учени и др.).

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ:  10.04.2023 г.,  20:00 часа.

Е-mail: consortium.nnpbg@gmail.com

В срок от два месеца след приключването на конкурса комисията към Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ обявява публично резултатите от проведения конкурс.