Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Решение на Министерския съвет № 577/17.08.2018 г.

Привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти ще осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. Крайната цел на програмата е създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, отговорна към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на ИСИС.

В Института за исторически изследвания се предвижда обучение и специализация на млади учени и постдокторанти в направленията българска, европейска и световна история от древността до наши дни. Висококвалифицираните учени от Института поддържат обучение по четири докторски програми и водят лекции, упражнения и обучение в следни и висши училища в България и чужбина, което е предпоставка за успешното изпълнение на програмата. За изпълнението на програма се предвижда организиране под ръководството на ръководителя на програмата в Института за исторически изследвания на висококачествен процес на оценка на проектните предложения, на редовни консултации с обучаваните, насочване към документални и изследователски масиви и научни форуми, организирани от института и от други научни организации и висши училища.

The attraction, retention and development of highly qualified young scientists and postdoctoral fellows will ensure the qualitative reproduction of the human potential for research work in Bulgaria. The ultimate goal of the program is to create a new generation of highly qualified professionals engaged in quality research, socially responsible, and with results that support the implementation of ISIS.

The Institute for Historical Studies provides training and specialization for young scientists and post-doctoral students in the fields of Bulgarian, European and world history from ancient times to the present day. The highly qualified scientists of the Institute support training in four doctoral programs and lead lectures, exercises and training in the following and higher schools in Bulgaria and abroad, which is a prerequisite for the successful implementation of the program. For the implementation of a program, it is planned to organize, under the leadership of the program manager at the Institute for Historical Studies, a high-quality process of evaluating project proposals, regular consultations with the trainees, referral to documentary and research arrays and scientific forums organized by the institute and by other scientific organizations and higher education institutions.

БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО НП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ В ИНСТИТУТА ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ за периода 2018-2021 година

Модул „Млади учени“

Ивайло Валентинов Найденов, Габриела Василева Бонева, Александър Анимиров Златанов, Даяна Ивайлова Рангелова

Ръководител на Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ в Института за исторически изследвания – БАН: Доц. д-р Надя Филипова