Преподавателска дейност във висши училища

Доц. д-р Олга Тодорова

Бакалавърски курс на тема: „Православната църква и българите през XV-XVIII век“, 30 учебни часа, летен семестър 2017 – 2018 г. (СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет)


Доц. д-р Иван Билярски

1992 – „Институциите нa къснaтa Римскa империя“, СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически фaкултет.

1993-1997 – „История нa бългaрскaтa държaвa и прaво“, Юридически фaкултет нa Икономическия университет, Вaрнa.

1996-1997 – „Институциите нa средновековнa Бългaрия“, Вaрненски свободен университет.

1998-2003 – „Средновековнa европейскa история и История нa средновековнaтa европейскa културa“, Византийски институции в Нов Бългaрски университет.


Проф. д.и.н. Илия Илиев

2004-2006 г. – „Църква и ереси“, НБУ, Департамент „История“.

2007-2008 г. – „Писмени извори за средновековната българска история на гръцки и латински език“ – спецкурс за бакалаври СУ – Исторически факултет.


Проф. д.и.н. Димитър Луджев

1999-2012 – „История и технология на прехода към демокрация и пазарно стопанство“; „Сравнителен анализ на икономическите реформи в Източна Европа след 1989 г.“; „Европа в международните отношения“, УНСС, Катедри – „Социология на икономиката“, „Международни икономически отношения“, „Международни отношения“.

2007-2009 – „Модернизация и глобализация на световното стопанство – ХХ век“; „Посттоталитарните общества“. Нов български университет, Департамент „Политология“, магистърски курсове.

2001-2007 – „Глобалистика“; „Посттоталитарните общества“. Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Философски факултет, Катедри – „Политология“, „Публична администрация“.


Проф. д.и.н. Валери Стоянов

2016 – (продължава) – Ислямски аспекти на национализма на Балканите. Лекции, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, Специалност „История и геополитика на Балканите“.

2013-2015 – „Съвременен ислям на Балканите“. Лекции, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, Специалност „Минало и съвременност на Югоизточна Европа“.

2005 – „Основи на куманологията“. Лекции, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Център за източни езици и култури, Специалност „Тюркология и алтаистика“.

2004 – „Национални и малцинствени проблеми на Балканите през 19-20 век“. Лекции; „Малцинства на Балканите през 20-ти век“. Курс; „Интеграционни проблеми на мюсюлманите в европейските общества“. Курс и „История на България в Новото време“. Семинар, Universität Wien, Institut für Osteuropäische Geschichte.

1990-1998 – „Обща история (Теоретични проблеми, Праистория, История на Древния Изток)“. Лекции, Висш ислямски институт, София


Проф. д.и.н. Илия Тодев

1992-1993 – лекционен курс: „Източният въпрос и българите 1774-1923“, Нов Български Университет.

1997-1999 – лекционен курс: „Българско национално възраждане 1762-1912“, Славянски Университет.


Проф. д-р Илияна Марчева

2017-2018Курс лекции на магистри по нова и съвременна история на България през летния семестър „Стопанска и социална история на България 1944 – 1997“, в ИФ на СУ, 20 часа

2016-2017 – Курс лекции на магистри по нова и съвременна история на България през летния семестър „Стопанска и социална история на България 1944 – 1997“, в ИФ на СУ, 30 часа

2014-2015 – Курс лекции на магистри по нова и съвременна история на България през летния семестър „Стопанска и социална история на България 1944 – 1997“, в ИФ на СУ.

2013-2014 – Курс лекции на магистри по нова и съвременна история на България през летния семестър „Стопанска и социална история на България 1944 – 1997“, в ИФ на СУ.

2012-2013 – Курс лекции на магистри по нова и съвременна история на България през зимния семестър „Стопанска и социална история на България 1944 – 1997“, в ИФ на СУ.

2011-2012 – Курс лекции на магистри по нова и съвременна история на България през зимния семестър „Стопанска и социална история на България 1944 – 1997“, в ИФ на СУ.

2010-2011 – Курс лекции на магистри по нова и съвременна история на България през зимния семестър „Стопанска и социална история на България 1944 – 1997“, в ИФ на СУ.

2009-2010 – Курс лекции на магистри по нова и съвременна история на България през зимния семестър „Стопанска и социална история на България 1944 – 1997“, в ИФ на СУ.

2008-2009 – Курс лекции на магистри по нова и съвременна история на България през зимния семестър „Стопанска и социална история на България 1944 – 1997“, в ИФ на СУ.

2007-2008 – Курс лекции на магистри по нова и съвременна история на България през зимния семестър „Стопанска и социална история на България 1944 – 1997“, в ИФ на СУ.

2004-2007 – Курс лекции на магистри по нова и съвременна история на България през зимния семестър „Проблеми на стопанската и социална история на България след Втората световна война 1944-1989“ в ИФ на СУ.

2000-2002 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет. Спецкурс за магистри по „Проблеми на стопанската история на България след Втората световна война“.

1997-1998 – Нов български университет, департамент „Антична история и култура“. Цикъл лекции по „Нова и най-нова обща история“


Доц. д.и.н. Пенка Пейковска

Лекции и упражнения по „История и култура на Унгария, ХVІІІ–ХХ в.“ (бакалавърска програма), 2006 – продължава; Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, Специалност „Унгарска филология“.

Лекции по „Унгарска цивилизация“ (магистърска програма), 2001–2006; Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, Специалност „Унгарска филология“.

Лекции по „Унгарски фолклор“ (магистърска програма), 2004–2016; Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, Специалност „Унгарска филология“.

Спецкурс по „Историческа география на Унгария“ (бакалавърска програма), 2004 – продължава; Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, Специалност „Унгарска филология“.

Спецкурс по „Унгарска традиционна материална култура“ (магистърска програма), 2001–2016; Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, Специалност „Унгарска филология“.

Спецкурс по „Превод и обнародване на унгарскоезични документални извори“, упражнения, ІІІ курс (бакалавърска програма), 2004–2016; Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, Специалност „Унгарска филология“.

Упражнения по „Странознание“, І курс (бакалавърска програма), 2004–2016; Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, Специалност „Унгарска филология“.

Упражнения: „Подготвителен интензивен курс по унгарски език“ (бакалавърска програма), 2010–2017; Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, Специалност „Унгарска филология“.

Упражнения по „Практически унгарски език“ (бакалавърска програма), 2010 – продължава; Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, Специалност „Унгарска филология“.

Спецкурс по „Изворознание и помощни исторически дисциплини“ (бакалавърската програма), 2016. Университет по библиотекознание и информационни технологии, Факултет по библиотекознание и културно наследство, Специалност „Архивистика и документалистика“.


Доц. д-р Пламен Божинов

1996 – 2005 Универсално и регионално в Българското възраждане, НБУ

1998 – 2005 Източният въпрос и българите, НБУ


Доц. д-р Сашка Георгиева

2001-2002 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по „Философия и социология“. Лекции и упражнения като част от магистърски курс „Социални проучвания на пола“.

2003 – Нов български университет, Департамент по средновековна култура. Курс лекции „Жените в средновековния свят“.


Доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце

1995 – гостуващ преподавател по история на Европа през XIX–XX в. в Университета на Юта, САЩ.


Доц. д-р Евгений Кандиларов

2016 ~ България и Китай – политически икономически и културни взаимоотношения след Втората световна война – бакалавърска програма на специалност „Китаистика“ към ФКНФ, катедра „Езици и култури на Източна Азия“, СУ „Св. Климент Охридски“.

2016 ~ Япония след Втората световна война – дипломация и международни отношения – бакалавърска програма на специалност „Японистика“ към ФКНФ, катедра „Езици и култури на Източна Азия“, СУ „Св. Климент Охридски“.

2016 ~ Япония и съвременния свят – бакалавърска програма „Южна, Източна и Югоизточна Азия“, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“.

2016 ~ България и Корея (КНДР и Република Корея) през призмата на българските архиви. – за бакалавърските програми на специалностите „Кореистика“ и „Южна, Източна и Югоизточна Азия“, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“.

2015 ~ Култура на Япония – традиции и съвременност – бакалавърска програма „Южна, Източна и Югоизточна Азия“, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“.

2015 ~ Технологично и иновационно развитие на Япония – бакалавърска програма „Южна, Източна и Югоизточна Азия“, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“.

2014 ~ Международни отношения в Южна и Източна Азия – бакалавърска програма „Южна, Източна и Югоизточна Азия“, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“.

2011-2016 Семинарни упражнения по Съвременна българска история в бакалавърските програми на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на специалности: „История“, „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“, „Архивистика и документалистика“ и „История и география“.

2009 ~ България и Япония (Политически, икономически и културни отношения). – специалност „Японистика“ към ФКНФ, катедра „Езици и култури на Източна Азия“, СУ „Св. Климент Охридски“.

2016 ~ Съвременна история на Южна и Северна Корея (през призмата на мългарските архиви от Студената война) – магистърска програма на катедра „Кореистика“, ФКНФ, Св. „Климент Охридски“.

2015 ~ Българските архиви свързани с отношенията между България и Корея (Bulgarian Archives regarding Bulgarian-Korean Relationship) – магистърска програма на катедра „Кореистика“, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“.

2013 ~ Технологично и иновационно развитие на страните от Източна Азия – магистърска програма „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)“, съвместна програма на ИФ и ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски“, (съвместно с проф. дфн Нако Стефанов)

2012 ~ Кризи конфликти и отношения между Япония и страните от Източна Азия – магистърска програма „История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)“, съвместна програма на ИФ и ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

2011 ~ СССР и Източна Азия – магистърска програма по „История на Евразия, Русия и Източна Европа“, към катедра Нова и съвременна история на Историческия факултет (съвместно с доц. д-р Александър Сивилов).

2008-2013 – Българската дипломация след Втората световна война – с поглед на Запад и на Изток. (съвместно с проф. д-р Евгения Калинова). – магистърска програма по „Нова и съвременна история на България“ към катедра „История на България“ на Историческия факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.

2007-2008 – България и Япония след Втората световна война (политически, икономически и културни отношения). – магистърска програма по „Нова и съвременна история на България“ към катедра „История на България“ на Историческия факултет, СУ „Св. Климент Охрдиски“.

2010 ~ България и Япония (Политически и културни отношения) – следдипломна квалификация „Японски език и култура“, Факултет по класически и нови филологии при СУ „Св. Климент Охридски“.


Доц. д-р Благовест Нягулов

2009/1010 − Лекционен курс „Политически и етнически проблеми на съвременна Румъния“ за специалност „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“, Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

2007-2011 − Лекционен курс „Политически актьори в балканските страни“ за Магистърска програма (на френски език) „Сравнителна политика и международни отношения“, Департамент по политически науки, Нов български университет.

2006/2007 − Лекционен курс „Малцинства и етническа политика в Югоизточна Европа“ за специалност „Балканистика“, Факултет за славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.


Доц. д-р Румяна Чукова

1998-1999 – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – „История на българския политически живот 1878-1944“.

1998-1999 – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – Политическите партии на третата българска държава“.

1998-2003 – Нов български университет. Лекционен курс по „Проблеми на историографията. Историографски школи“.

1997-2001 – Нов български университет. Лекционен курс по „Българска историография“.


Гл. ас. д-р Доротея Валентинова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, Катедра „Стара история, тракология и средновековна история“, магистърски спецкурс Държава и общество през призмата на римското частно и публично право“ – академични години 2016/2017; 2014/2015.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, Катедра „Стара история, тракология и средновековна история“, магистърски спецкурс „Iustitia“ vs. „Corruptio“. Справедливостта срещу корупцията: корупционни практики и антикорупционно законодателство в Древен Рим“ – академична година 2013/2014.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, Катедра „История на философията“, балавърски спецкурс Доблест, разкош и корупция в Древен Рим“ – академична година 2013/2014 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, Катедра „История на философията“, бакалавърски спецкурс Анатомия на римската virtus– академична година 2012/2013 г.


Гл. ас. д-р Владимир Ангелов. 2003 – 2006 – асистент по История на Византия в ПУ „Паисий Хилендарски“.


Гл. ас. д-р Детелина Динева

1997-2001 – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Цикъл лекции и упражнения по:
1) Политическа история на Западна Европа и САЩ (два семестъра)
2) Външна политика на САЩ и западноевропейските държави (два семестъра)
3) История на идеята за Европа (два семестъра)
4) Дипломатическа история на България 1919 г. – 90-те години на XX в. (два семестъра)

Магистърски курс „Страните от Централна Европа по пътя към промените“ (един семестър)


Гл. ас. д-р Румен Сечков

1999-2014 – Лекционен курс: „Светът след падането на Берлинската стена. От конфронтации към обединения“. Нов български университет.


Гл. ас. д-р Любомила Соленкова

2001-2005 – семинарни упражнения по Историография. Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.


Гл. ас. д-р Димитър Христов

2008-2011 – Историография – семинарни упражнения за студенти от специалност „История“; Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, Катедра „История на България“.