Студентски практики

  • Проект BG05М2OР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на МОН, съфинансиран от Европейски социален фонд на ЕС. Ментор на 10 студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ и УНСС. Срок: септември – декември 2016 г. Участник в проекта: доц. д-р Румяна Чукова.
  • Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, МОН, съфинансиран от Европейски социален фонд на ЕС – юни – ноември 2015 г. Участник в проекта: доц. д-р Румяна Чукова.
  • Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейски социален фонд на ЕС – октомври 2013 – декември 2014 г. Участници в проекта: доц. д-р Румяна Чукова, гл. ас. д-р Детелина Динева.