Проекти в България

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ИЗВОРИ

Проектът се разработва съвместно от Кирило-методиевския научен център при БАН и Византоложкия институт при САНУ

 • Срок: 2017 – 2020 г.
 • Ръководител: Ръководител от българска страна е доц. д-р Славия Бърлиева
 • Участник от института е проф. д.и.н. Илия Илиев

Проектът предвижда подбор, превод, коментар и издание на основните византийски, латински, старобългарски, славянски и западни извори за живота и делото на светите братя Кирил и Методий. Проектът се разработва в два етапа: първи (подготвителен) и втори (до 2025 г.) – реализация на хартиено и дигитално издание.


ДУБРОВНИК И БЪЛГАРИЯ ХІІІ – ХV ВЕК

 • Срок: април 2017 – 2018 г.
 • Ръководител: акад. Васил Гюзелев
 • Участници: акад. В. Гюзелев, доц. Пенка Данова, доц. Александър Николов, гл. ас. д-р Елена Костова, д-р Симеон Хинковски

Петчленен изследователски екип работи в Държавния архив на Дубровник, където бяха издирени и проучени редица дубровнишки документи, засягащи връзките на дубровничани с българските земи през средните векове. Акцент в проучването бяха изворите, отнасящи се до историята на ХV-то столетие. В резултат на работата в Държавния архив на Дубровник започна подготовката на издание с документи, отнасящи се до връзките на дубровничани с българските земи през ХV в.


БЪЛГАРО-ЧЕХОСЛОВАШКА ВЗАИМНОСТ

Проектът е към Бохемия клуб.

 • Срок: 2017-2018
 • Ръководител: гл. ас. с-р Любомила Соленкова (ИИстИ) и д-р Александра Трифонова (НБУ)

Проектът предвижда подбор и издаване на документи и извори, свързани с дейността на Дружество „Българо-чехословашка взаимност“. Материалите ще бъдат публикувани в самостоятелен брой на списание „Homo Bohemicus”.


ЗОГРАФСКА КОНДИКА

 • Срок: 2015 – 2018 г.
 • Ръководител: проф. д.и.н. Надя Данова
 • Участник от института е доц. д-р Олга Тодорова

Предвижда се проектът да завърши с научно издание (увод, наборен текст, факсимиле, осъвременен текст и справочен апарат) на ръкопис № 231 (1734-1816 г.) от библиотеката на Светогорската Зографска обител „Св. Георги“. В резултат от работата попроекта е напълно разчетен и транскрибиран текстът на Кондиката и е извършена е частична идентификация на селищата и личностите. Направена е колективна презентация на тема „Проектът „Зографска кондика“ – Интердисциплинарна конференция „Миналото на Балканите: подходи и визуализации (XVIII – XIX век)“, СУ „Св. Кл. Охридски“, София, 24-25 октомври 2016


ЕПИСТОЛАРНО НАСЛЕДСТВО НА МАРИН ДРИНОВ

  • Срок: 2012 – 2018 г.
  • Ръководител: доц. д-р Пламен Божинов
  • Изпълнители: ИИстИ при БАН, секция „Българите, Османската империя и Европа“
  • Участници: гл. ас. д-р Любомила Соленкова, ас. д-р Димитър Христов, ас. д-р Мария Левкова-Мучинова

Основната част от работата по проекта е насочена към издирване и изследване на нови непубликувани досега писма на М. Дринов в архивните фондове в БИА при НБ „Св. св. Кирил и Методий, НА при БАН, ДАА, БИА при НБ „Иван Вазов“ в Пловдив, регионалния архиви в страната, както и някои от чужди архиви, като напр. тези в Чехия. В същото време продължи прегледа de visu и изследването и на вече публикуваните писма на учения, които се съхраняват в различните архивохранилища. Като краен резултат се предвижда тяхното ново публикуване. Още в процеса на работата някои от новооткритите, които представляват самостоятелна група, са обнародвани и са подготвени за такова. Проектът е в процес на изпълнение. Някои документи вече са подготвени за печат в електронен вариант и са снабдени с необходимите им пояснителни бележки. В момента общият обем на ръкописа е над 400 страници. Учените от екипа междувременно подготвят също така и няколко отделни публикации, посветени на живота и делото на М. Дринов или на други български възрожденци, който са пряко свързани с него, напр. Нешо Бончев, Васил Д. Стоянов, Тодор Пеев и др. или пък с дейността на БКД.

В резултат от работата по проекта са изнесени шест доклада на научни форуми. За печат са дадени шест студии и статии, а други четири вече са публикувани.


ДУБРОВНИК И БЪЛГАРИЯ ХІІІ – ХV ВЕК

 • Срок: март 2016 – април 2017 г.
 • Ръководител: Акад. Васил Гюзелев
 • Участници: Акад. Васил Гюзелев, доц. Пенка Данова, доц. д-р Александър Николов, гл.ас. д-р Елена Костова, д-р Симеон Хинковски

Петчленен изследователски екип работи в Държавния архив на Дубровник, където бяха издирени и проучени редица дубровнишки документи, отнасящи се до миналото на България и българите през средните векове. Акцент в проучването бяха изворите, отнасящи се до историята на ХІІІ – ХІV-то столетие.

В резултат на работата в Държавния архив на Дубровник бе подготвено издание с документи, отнасящи се до българо-дубровнишките връзки в периода ХІІІ – ХІV в.

ПУБЛИКАЦИИ
 • Дубровнишки документи за историята на България и българите 1230 – 1403 г., Сборник с документи, издание, превод и коментар А. Николов, В. Гюзелев, Е. Костова, П. Данова, С. Хинковски, т. І, София, 2017 г. (под печат).

КЛАСИФИКАЦИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД (1989-2007)

Проектът се осъществява по Програмата за подпомагане на младите учени в БАН.

 • Срок: 2016 – 2017 г.
 • Ръководител: проф. д-р Илияна Марчева
 • Участник: докторант Венелин Михайлов

Проектът си поставя за цел да издири, класифицира и направи достъпна натрупаната научна и мемоарна литературата за прехода в България от 1989–2007. Предвижда изработване на библиографски каталог, както и написване на глава от дисертация по темата, както и популяризиране на проекта на различни научни форуми.


БЪЛГАРСКИТЕ ЗАДГРАНИЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА (1879-1918). ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА, ФИНАНСИРАНЕ, ЗАДГРАНИЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Проектът се осъществява по Програмата за подпомагане на младите учени в БАН.

  • Срок: 2016 – 2017 г.
  • Ръководител: д-р Алека Стрезова
  • Научен ръководител: доц. д-р Росица Стоянова

Проектът цели да проучи и интерпретира създаването и развитието на Министерството на външните работи и изповеданията, както българските дипломатически задгранични представителства след Освобождението до края на Първата световна война. Отделно ще бъде подготвен енциклопедичен справочник на българските дипломати. Изследването на институционализирането на МВРИ и подведомствените му учреждения ще позволи да се документира специфичния модел на изграждане на държавна структура от модерен тип, а биографичните данни за българските дипломати ще дадат пример за създаване на отличителен национален елит, съдействал за напредъка на държавата.


МОДЕРНИТЕ НАЦИИ И РОЛЯТА НА ЕЛИТИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ

  • Срок: 2016 – 2017 г.
  • Ръководител: проф. д.и.н. Тамара Стоилова
  • Участници: доц. д-р Пламен Божинов, доц. д-р А. Кирилова, гл. ас. д-р Любомила Соленкова, ас. д-р Мария Левкова – Мучинова, ас. д-р Даниела Вичкова, д-р Алека Стрезова

ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СТРАНДЖАНСКОТО КНИЖОВНО-ДОКУМЕНТАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Проектът се осъществява по Договор № ДФНИ – Н 05/39 от 4 април 2016

  • Ръководител: доц. д-р Елена Игнатова Савова – УниБИТ
  • Участник: доц. д.и.н. Лизбет Любенова

СОЦИАЛНИ СТРУКТУРИ И СОЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ В ПРОВИНЦИЯ РУМЕЛИЯ ПРЕЗ ХV-ХVІІІ ВЕК

  • Срок: 2015 – 2017 г.
  • Ръководител: доц. д-р Стефка Първева
  • Изпълнители: ИИстИ при БАН, секция „Българите, Османската империя и Европа“
  • Участници: доц. д-р Олга Тодорова, ас. д-р Кръстьо Йорданов, ас. д-р Ст. Димитров

Изследователският проект има за цел да проучи опредени социални структури и отделни аспекти на социалните отношения в османското общество в провинция Румелия през периода ХV-ХVІІІ век. Ще бъдат въведени в научен оборот нови, непубликувани извори, издирени от авторите в архивните сбирки на османските архиви в София и Истанбул – дефтери, сиджили, фермани и други единични документи. На базата на почерпаната от тях информация, обект на научен интерес ще бъдат редица все още неизследвани или съвсем слабопознати сруктури и социални групи; ще бъдат търсени социалните връзки и отношения между тях в сферата на формалните и неформални контакти и общуване. В изпълнение на целите на проекта, неговите участници концентрират своето внимание върху следните по-конкретни изследователски теми: „Социални портрети на представители на различните имуществени групи в селските общности в Румелия през ХVІІ – първата половина на ХVІІІ в.“ (Стефка Първева); „Роби и военнопленници в Румелия (кр. на ХVІ – ХVІІІ в.)“ (Олга Тодорова); „Население със специален статут – мюселеми и соколари през ХVІ в.“ (Кръстьо Йорданов); „Рударите (кюреджии) в Румелия (XV-XVI в.)“ (Стефан Димитров). В рамките на проекта досега участниците са изнесли четири доклада на международни и шест доклада на национални научни форуми. Дадени за печат девет студии и статии, а други две вече са публикувани.


ГОЛЯМАТА ВОЙНА (1914-1918) И БЪЛГАРИТЕ: ПОЛИТИКА, ИДЕОЛОГИЯ, ОБЩЕСТВО

  • Срок: 2015 – 2016 г.
  • Ръководител: акад. Георги Марков
  • Участници: доц. д-р Даниел Вачков, доц. д-р Росица Стоянова, доц. д-р Румяна Първанова, доц. д-р Александър Гребенаров, доц. Д-р Владимир Златарски гл. ас. д-р Георги Георгиев, гл. ас. д-р Слави Славов, гл.ас.д-р Росица Лельова, ас. д-р Алека Стрезова, ас. Николай Поппетров
ПУБЛИКАЦИИ
 • Българите и Голямата война. С., 2016, 492 с.
 • Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914–1915). Сборник с доклади от международна научна конференция 13–16 октомври 2015. С., 2017, 468 с.

БЪЛГАРИЯ – ИЗВОРИ И ДОКУМЕНТИ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проект № BG051PO001-3.3.06-0058

  • Срок: 2013 – 2015 г.
  • Ръководители: проф. д.и.н. Илия Илиев, проф. д.и.н. Илия Тодев
  • Участници: доц. д-р Александър Гребенаров, д-р Володя Милачков, ас. д-р Мария Левкова-Мучинова, ас. д-р Димитър Христов, ас. д-р Кръстьо Йорданов, ас. д-р Ст. Димитров, ас. д-р Даниела Вичкова, д-р Владимир Златарски, д-р Алека Стрезова, гл.ас. д-р Надя Филипова, гл.ас. д-р Ирина Григорова, гл.. ас. д-р Владимир Ангелов, ас. д-р Доротея Валентинова, ас. д-р Кирил Ненов, ас. д-р Васил Нинов, докт. Ива Инджова, докт. Филип Буров, Чавдар Ветов
КОНФЕРЕНЦИИ
 • Международна научна конференция „100 години от Балканските войни. Извори и документи“, София, 11 ноември 2013
 • Проектът е завършен със заключителна пресконференция в София, Българска телеграфна агенция, 17 март 2015.
ПУБЛИКАЦИИ
 • 100 години от Балканските войни. Извори и документи. Международна научна конференция 11 ноември 2013г., София, съст. Александър Гребенаров, София, Българска академия на науките, 2015
 • Извори за Балканските войни. Съставители Слави Славов, Георги Н. Георгиев, Александър Гребенаров, Володя Милачков, Станислава Стойчева, Надя Николаева. София: Институт за исторически изследвания, 2015

БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ – ИЗВОРИ И ДОКУМЕНТИ

 • Срок: 2013 – 2015 г.
 • Ръководител: доц. д-р Александър Гребенаров
 • Участници: гл. ас. д-р Георги Георгиев, гл. ас. д-р Слави Славов, гл. ас. д-р Станислава Стойчева, д-р Володя Милачков, Надя Николаева

ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ – ДЪРЖАВНИК, ОБЩЕСТВЕНИК, УЧЕН, МЕЦЕНАТ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА И КУЛТГУРА

Проект на ИИстИ при БАН по програма за честване на 145-годишнината на БАН

  • Срок: 2014 – 2015 г.
  • Ръководител: доц. д-р Росица Стоянова
  • Участници: доц. д-р Румяна Първанова, доц. д-р Даниел Вачков, доц. д-р Владимир Златарски, д-р Алека Стрезова
КОНФЕРЕНЦИИ
 • Иван Евстратиев Гешов – държавник, общественик, учен, меценат на българската наука и култура, Пловдив, 6-7 ноември 2014
ПУБЛИКАЦИИ
 • Иван Евстратиев Гешов – държавник, общественик, учен, меценат на българската наука и култура. Пловдив 2014, научни редактори Р. Стоянова, Й. Гешева, А. Стрезова, 262 стр.
 • Иван Евстратиев Гешов и Българското книжовно дружество: от дописен член до председател. 1881-1911 г. – Годишник на Регионален исторически музей Пловдив.

Национален проект на БАН „1000 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЦАР САМУИЛ“

 • Срок: 2013 – 2014 г.
 • Ръководител: акад. Васил Гюзелев
 • Участници: проф. д.и.н. Илия Илиев (член на Организационния комитет и отговорен редактор на издадения том с извори) и ас. д-р Доротея Валентинова (сътрудник по издаването на тома с извори)

В резултат от работата по проекта са проведени две международни конференции, посветени на важната годишнина (с участие на проф. д.и.н. Илия Илиев); издаден е един том извори за цар Самуил и неговото време и два тома с докладите от конференциите; проектът бе насочен към подготовка на подобаващото отбелязване на годишнината, организиране на научните прояви и издаването и разпространението на тома с извори.


КУЛТУРА НА ДАРИТЕЛСТВО В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО: СОЦИАЛНИ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ЛИЧНОСТНИ ИЗМЕРЕНИЯ

Договор № ДФНИ-К02/12 от 12 декември 2014

  • Ръководител: проф. П. Бояджиева – ИИОЗ
  • Участник: доц. д-р Росица Стоянова

Проект по конкурс „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА – 2014“ за финансиране на списание „Македонски преглед“ 2014/2015, фонд „Научни изследвания“ при МОМН

 • Срок: 2014 – 2015 г.
 • Ръководител: доц. д-р Александър Гребенаров

ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д.И.Н. ЕЛЕНА ГРОЗДАНОВА

  • Срок: 2012 – 2015 г.
  • Ръководители: доц. д-р Стефка Първева и доц. д-р Олга Тодорова
  • Участници: ас. д-р Ст. Димитров и ас. д-р Кръстьо Йорданов

Сборникът в памет на изтъкнатата българска османистка проф. д.и.н. Елена Грозданова (1941-2011) е плод на усилията на 19 учени историци и филолози, представители на водещи научни центрове и висши учебни заведения в България и чужбина. Поместените в тома студии и статии отпращат към разнообразни проблеми от сферата на социално-икономическата, демографската, политическата, религиозната и културната история на Балканите и Юго-Източна Европа, в т.ч. и на българските земи, през периода XV-XIX в., като много от изследванията засягат теми, разработвани от самата проф. Грозданова. Общ знаменател за материалите в сборника е стремежът на авторите да вкарат в научен оборот и интерпретират нови, неизползвани досега или малко познати и слабо експлоатирани източници – предимно, но не само османски архивни документи, с което засвидетелстват уважението си към историка и извороведа Елена Грозданова. Наред с изследванията, в сборника са публикувани някои текстове от личния архив на проф. Грозданова, както и подробна нейна библиография.

ПУБЛИКАЦИИ
 • Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Съст. и ред. Стефка Първева и Олга Тодорова. София: ИК „Гутенберг”, 2016, 731 стр.

СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФ. Д.И.Н. СТЕФАН ДОЙНОВ

  • Срок: 2012 – 2014 г.
  • Ръководител: проф. д.и.н. ИлияТодев
  • Участници: доц. д-р Олга Тодорова, доц. д-р Стефка Първева, доц. д-р Ант. Кирилова, доц. д-р Пламен Божинов, доц. д-р Елена Хаджиниколова, гл. ас. д-р Любомила Соленкова
ПУБЛИКАЦИИ
 • Изследвания на Института за исторически изследвания. Т. ХХХІ. Юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов. С., 2014, 484 с.

БРУТНИЯТ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (1500-1876-2000 Г.): СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ

Договор № ДФНИ-КО-1/15.12.2012 г.

  • Срок: 2012 – 2014 г.
  • Ръководител: проф. Пламен Митев (СУ „Св. Климент Охридски“)
  • Участник: ас. д-р Ст. Димитров – консултант по проекта

ТОМ 10 ОТ МНОГОТОМНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ: „ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ 1944-1989 Г.”

  • Срок: 2011 – 2014 г. и продължава.
  • Ръководител: акад. Георги Марков
  • Участници: проф. д.и.н. Витка Тошкова, проф. д.и.н. Владимир Мигев, проф. д.и.н. Любомир Огнянов, проф. д.и.н. Димитър Луджев, проф. д.и.н. Валери Стоянов, проф. д-р Илияна Марчева, проф. д-р Искра Баева, проф. д-р Евгения Калинова, доц. д-р Анна Лулева, доц. д-р Наталия Христова, доц. д-р Василка Танкова, доц. д-р Благовест Нягулов, гл. ас. д-р Надя Филипова, д-р Евгений Кандиларов, гл. ас. д-р Ирина Григорова

СБОРНИК С ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЧЕСТ НА 75-ГОДИШНИНАТА НА ДОЦ. Д-Р ОГНЯНА МАЖДРАКОВА – ЧАВДАРОВА

  • Срок: 2010 – 2013 г.
  • Ръководител: проф. д.и.н. Илия Тодев
  • Участници: доц. д-р Олга Тодорова, доц. д-р Пламен Божинов, доц. д-р Ант. Кирилова
ПУБЛИКАЦИИ
 • Българското възрожденско общество – проблеми, борби и постижения. Сборник с изследвания в чест на 75-годишнината на доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова. Съставители: Пламен Божинов, Антоанета Кирилова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2012 (2013), 528 с.

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ РЕГИОН И КУЛТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ КОНТАКТНИ КОРИДОРИ НА БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ ХІХ И ХХ В.

Проект за научно сътрудничество между РИМ – Кюстендил и работна група от ИИстИ, БАН

  • Срок: 2009 – 2013 г.
  • Участници: доц. д-р Теодоричка Готовска – Хенце, доц. д-р Румяна Чукова, доц. д-р Александър Гребенаров, д-р Володя Милачков

ВЪЗРОЖДЕНСКА ТРАКИЯ. ДОКУМЕНТИ

Съвместен проект на ИИстИ при БАН и НБКМ „Кирил и Методий“. Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – МОМН, съфинансирана от Европейски социален фонд 2007-2013

  • Срок: 2007 – 2013 г.
  • Ръководители: проф. д.и.н. ИлияТодев и доц. д-р Цв. Нушев, НБКМ
  • Изпълнители: Институт за исторически изследвания – БАН, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”.
  • Участници от ИИстИ: ас. д-р Мария Левкова – Мучинова, ас. д-р Ст. Димитров
ПУБЛИКАЦИИ
 • Тракийските българи във възрожденския периодичен печат. Сборник с материали за българската възрожденска история. Ч. I: 1849–1871. Редакция, увод и коментар Илия Тодев. Състав. Руслан Иванов, Мария Левкова-Мучинова, Бояна Минчева. Предпечат Ст. Димитров. Институт за исторически изследвания – БАН, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. С., 2014, 388 с.

ИСТОРИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ/СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

Проект на Националния съвет на Отечествения съюз

  • Срок: 2012 г.
  • Научен ръководител: проф. д-р Искра Баева
  • Участници: доц. д-р Сашка Миланов, доц. д-р Илияна Марчева, ас. д-р Евгений Кандиларов

КЛИМАТ И ИСТОРИЯ: ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧНА, КЛИМАТИЧНА И ИСТОРИЧЕСКА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО МИНАЛО, 1500-2000 Г.

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“: Договор № ДТК 02/2, 14.01.2010 – ДФНИ. Изпхълнява се съвместно от ИИстИ при БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Лесотехнически университет, Институт за гората при БАН.

 • Срок: 2010 – 2013 г.
 • Ръководител: доц. д-р Мартин Иванов
 • Изпълнители:
 • Участник от ИИстИ: доц. д-р Стефка Първева

EВРАЗИЙСКИ ХОРИЗОНТИ. ЕВРОПА – АЗИЯ, ОТ МИНАЛОТО КЪМ НАСТОЯЩЕТО

Проект на секция ПИНИ в ИИсти при БАН

  • Срок: 2010 – 2012 г.
  • Ръководител: проф. д.и.н. Манчо Веков
  • Участници: доц. д-р П. Пейковска, доц. д-р Мариана Малинова Тиен, Николай Поппетров и др.
ПУБЛИКАЦИИ
 • Eвразийски хоризонти. Минало и настояще. Сборник в чест на проф. д.и.н. Валери Стоянов / Eurasian Horizons: Past and Present Collection of Papers in Honor of Prof. Valery Stoyanow. Съст. М. Веков, Н. Поппетров, П. Пейковска, М. Малинова. С., 2011, 437 с.

ИСТОРИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В МАКЕДОНИЯ И УКРАЙНА (КРАЯ НА 19 – СРЕДАТА НА 20 ВЕК). СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Проектът е по конкурс „Млади учени 2011“ на фонд „Научни изследвания“ при МОМН

 • Срок: 2011, текущ
 • Ръководител: гл. ас. д-р Станислава Стойчева
 • Участници: гл. ас. д-р Инна Манасиева (ИИстИ-БАН), ст. експерт д-р Д. Мартиновски (ДАБЧ), д-р М. Вълков (Военно-исторически музей)

Проектът изследва числеността, демографските показатели, характеристики и процеси сред българските общности в две различни етно-културни среди, историко-географските области Македония и Украйна от края на 19 до средата на 20 в. Проектът се основава на непознати архивни документи, както и на ревизията на публикувани и известни такива, анализирани чрез модерна интердисциплинарна, статистистическа (количествена) и историческа методика. Първостепенна задача на изследователите е създаването на база данни главно от архивен произход (от български, украински и други чуждестранни архивохранилища), която да осигури оформянето на адекватни и добре дефинирани статистически извадки, позволяващи последващия научен анализ и синтез. Така се предпоставя устойчиво развитие на изследванията по темата на проекта за един по-дълъг времеви период. Получените научни резултати през първия етап на проекта потвърждават това – членовете на работния колектив са направили научни презентации на няколко международни научни конференции, национални конференции, академични лекции в чужбина и т.н.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДОГОВОРИ
 • Съорганизация на международната научна конференция „IV Приазовски българистичен семинар“ (IV Приазовський болгаристичний семінар – Семінар на честь 150 річчя переселення болгар до Північного Причорномор’я відкрито), гр. Мелитопол, 2012 г.
 • Договор за двустранно международно сътрудничество между Института за Исторически изследвания – БАН и Мелитополския държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки“ (гр. Мелитопол, Р. Украйна)

ПРОЕКТ ПО КОНКУРС НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА „ПОМОЩ ЗА КНИГАТА” ЗА ИЗДАВАНЕ НА СБОРНИКА „100 ГОДИНИ ОТ ОХРИДСКО-ДЕБЪРСКОТО ВЪСТАНИЕ”

 • Срок: 2014 г.
 • Ръководител: доц. д-р Александър Гребенаров
ПУБЛИКАЦИИ
 • 100 години от Охридско-Дебърското въстание, София, 2014

НАЦИОНАЛЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 110 ГОДИНИ ОТ ИЛИНДЕНСКО – ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ

 • Срок: 2013 – 2014 г.
 • Ръководител: доц. д-р Александър Гребенаров
 • В резултат от работата по проекта са отпечатани две книги от ИИистИ през 2014 г. и дипляна на български и на английски език.

ДЕСНИТЕ И КРАЙНОДЕСНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС

 • Срок: 2009 – 2012 г.
 • Ръководител: гл. ас. д-р Воин Божинов
 • Участник: ас. Николай Поппетров