Помощни исторически дисциплини

Помощни исторически дисциплини

http://www.auxiliary.ihist.bas.bg/publications_PID

Основно периодично издание на Секция „Помощни исторически науки и информатика“ е поредицата „Помощни исторически дисциплини“ (ISSN 0205-2504). Тя възниква с цел да способства за интеграцията на специалистите в областта, работещи в различни звена на БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Главно управление на архивите при МС (днес – Държавна агенция „Архиви“), Български исторически архив при Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ и пр. Организацията, координацията, съставителството и редакцията на поредица ПИД се осъществяват от К. Георгиев (гл. редактор) и А. Запрянова (член на редколегията). Първоначално изданието се финансира от Единния Център по История, а по-късно от Института по история. Поредицата става едно от малкото периодични издания в България, чиито томове се индексират от “American Historical Abstracts”.

„Помощни исторически дисциплини“ е единственото по рода си издание в България, в което се осветляват теоретичните и приложните проблеми, произтичащи при работата с различните по произход, вид, време и адресат документални паметници. Публикациите дават знания за всички хуманитарни области, които се основават на исторически извори. Това определя и широкия читателски кръг – специалисти по гражданска история, литературознание, лингвистика, етнография…, архивни и музейни работници, учители, студенти, практици от генеалогични и хералдични дружества.

Поредицата „Помощни исторически дисциплини“ предлага възможност на широката читателска аудитория в България да се запознае с развитието на тези области на знанието в Германия, Полша, Русия, Румъния чрез статиите на чуждестранните специалисти. В рубриката „В творческата лаборатория на изследователя“ се разкрива отношението на видни учени към изворите на историята, очертават се методологичните задачи на изворовото познание. Те ще останат като документи на своето време за историята на българската историческа мисъл.

Първите няколко тома от поредицата (том 1-5: 1979, 1980, 1981, 1986, 1991 г.) излизат на български език с резюмета на руски и немски езици. Представа за тяхното съдържание дава справката, изготвена от покойния колега д-р Свилен Станимиров. След близо две-десетилетно прекъсване поредицата бе възобновена в нов дизайн и с нов тематичен облик. Сега тя се реализира под формата на сборници – тематични, юбилейни, или съдържащи докладите от научни конференции. Основната заслуга за това е на доц. П. Пейковска.

Повече виж на: http://www.auxiliary.ihist.bas.bg/publications.html
и http://www-old.ihist.bas.bg/sekcii/PINI/PID/index.html

Съдържание на отделните томове: http://www.auxiliary.ihist.bas.bg/publications_PID.html