Bulgarian Historical Review

СПИСАНИЕ „BULGARIAN HISTORICAL REVIEW“

уеб-сайт:bhr.ihist.bas.bg

Bulgarian Historical Review / Revue Bulgare d’Histoire е издание на Института за исторически изследвания към Българска академия на науките, в което се публикуват материали на английски, френски, немски и руски език. Списанието започва да излиза през 1973 г. като орган на тогавашния Единен център за наука и подготовка на кадри по история при БАН. След ликвидирането през 1989 г. на Единните центрове то става орган на Института по история към БАН. Първи главен редактор (до 1990 г.) е Димитър Косев, а в редколегията влизат представители на различни научни звена – Мито Исусов и Виржиния Паскалева (зам.-главни редактори), Л. Живкова, Д. Ангелов, Ат. Божков, Е. Бужашки, В. Хаджиниколов, Хр. Христов, Й. Йотов, Д. Мичев, Н. Тодоров.

Замислено още от самото начало не като тясноинститутско списание, а като издание на професионалната историческа колегия, през всичките години Bulgarian Historical Review отразява научните достижения на българските историци в областта на националната, балканската и общата история. То съдържа оригинални и обобщаващи статии в сферата на политическата, икономическата и културната история на българските земи през отделните епохи в развитието на човечеството – Античност, Средновековие, Възраждане, Ново и Най-ново време.

Друга насока на тази интеграция със световната историческа наука е предоставената възможност на страниците на списанието да обнародват свои изследвания чуждестранни учени.

Списанието се разпространява в хартиен и в PDF вариант.

Bulgarian Historical Review е включено в редица европейски и световни бази данни, където се следи, анализира, оценява и разпространява:

  • WEB OF SCIENCE
  • РИНЦ (Русский индекс научного цитирования) – коопериран с Web of Science
  • EBSCOHost
  • CEEOL (Central and East European Online Library) и др.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор:
проф. д-р Даниел Вачков

Научни секретари:
доц. д-р Петя Димитрова
доц. д-р Ваня Стоянова

Редакционен екип:
проф. дин Иван Билярски
проф. д-р Йордан Баев
проф. д-р Александър Рангелов
доц. д-р Пламен Божинов

МЕЖДУНАРОДЕН РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Проф. д-р Харалд Хепнер (Университет на Грац, Австрия), проф. д-р Бернар Лори
(Национален институт за източни езици и цивилизации – Париж, Франция),
проф. д.ф.н. Хрвойка Миханович-Салопек (Институт за история на хърватската литература, театър и музика – Хърватска академия на науките и изкуствата, Загреб, Хърватия), проф. д-р Гюнтер Принцинг (Унивeрситет „Й. Гутенберг” – Майнц, Германия), проф. д-р Хелмут Шалер (Университет на Марбург, Германия), проф. д-р Елена Сюпюр (Румънска академия – Букурещ, Румъния), доц. д-р Серхий Страшнюк (Харковски национален университет „Василий Каразин“, Исторически факултет – Харков, Украйна), проф. д-р Арнолд Зупан (Австрийска академия на науките – Виена, Австрия), проф. д-р Мария Тодорова (Университет Ърбана-Шампейн – Илинойс, САЩ), проф. дин Татяна Волокитина (Институт по славяноведение, Руска академия на науките – Москва, Русия), проф. дин Елжбиета Знамиеровска-Рак (Полска академия на науките – Варшава, Полша).

Повече информация за списанието и публикациите в него може да получите на:

URL: http://bhr.ihist.bas.bg/

e-mail: bhr(at)ihist(dot)bas(dot)bg