Основни документи

ПРАВИЛНИК
на Българската академия на науките

ПРАВИЛНИК
за дейността, устройството и управлението на Института за исторически изследвания


ПРАВИЛНИК
за условията и реда за придобиване на научни степени
и за заемане на академични длъжности
в Института за исторически изследвания при БАН

КРИТЕРИИ
за индивидуално атестиране на учените
в Института за исторически изследвания при БАН

ЕТИЧЕН КОДЕКС
на служителите в Института за исторически изследвания при БАН


СТРАТЕГИЯ
за развитие на Института за исторически изследвания
за периода 2019–2028 година
(одобрена от Научния съвет на 5 март 2019 г.)

СТРАТЕГИЯ
за публична комуникация на Института за истрически изследвания – БАН


ПРАВИЛА
за разпределение на допълнителни средства за редовни докторанти в ИИстИ

АТЕСТАЦИОННА КАРТА
за докторант в ИИстИ