Профил

Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките е научна институция, чиято основна мисия е да допринася за напредъка на историческото знание чрез научни изследвания в съответствие с академичните стандарти, традиции и иновации. Предмет на неговата дейност са фундаментални и специализирани, теоретични и емпирични изследвания по проблемите на българската и общата история, както и образователна, експертна и консултантска дейност за нуждите на управлението и на обществените практики, свързани с изучаването, опазването и популяризирането на културно-историческото наследство.