Научен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
проф. д. и. н. Илия Илиев

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
проф. д-р Илияна Марчева-Атанасова

СЕКРЕТАР:
доц. д-р Стефка Първева

ЧЛЕНОВЕ:
проф. д. и. н. Иван Билярски
проф. д. и. н. Манчо Веков
проф. д. и. н. Валери Стоянов
проф. д-р Даниел Вачков
проф. д-р Йорданка Гешева
проф. д-р Росица Стоянова
доц. д-р Пламен Божинов
доц. д-р Георги Георгиев
доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце
доц. д-р Петя Димитрова
доц. д-р Владимир Златарски
доц. д-р Елена Костова
доц. д-р Благовест Нягулов
доц. д-р Надя Филипова
доц. д-р Румяна Чукова
ас. д-р Катина Йонева (представител на младите учени)