Българите, Османската империя и Европа

Секцията е формирана през 1960 г. с името „Възраждане“ и е пряк наследник на самостоятелния дотогава в системата на БАН Институт „Ботев-Левски“, който е присъединен през същата година към Института по история. Самият Институт „Ботев-Левски“ води началото си от основания през 1945 г. Научен институт „Христо Ботев“ с председател Михаил Димитров и секретар Александър Бурмов. През 1953 г. Институтът е преименуван на „Ботев-Левски“ с директор Михаил Димитров и научен секретар Иван Унджиев и е включен в системата на БАН. В началото на 70-те години на ХХ в. към секция „Възраждане“ е придадена съществуващата преди това в рамките на секция „Средновековна история на България“ проблемна група „История на българския народ ХV-ХVIII век“, като двете научни звена изграждат тясно сътрудничество и взаимодействие помежду си и прерастват в обща секция „История на българския народ ХV-ХIХ век“. От 2011 г. секцията носи сегашното си име „Българите, Османската империя и Европа“.

През изтеклите десетилетия в секцията са работили редица забележителни учени с неоценим принос за осветляването на българското минало в периода от османското завоевание до Освобождението. Споменаваме имената само на неколцина от тях, които вече не са измежду живите: акад. Михаил Димитров, проф. Иван Унджиев, проф. Крумка Шарова, проф. Виржиния Паскалева, проф. д. и. н. Зина Маркова, проф. д. и. н. Велко Тонев, проф. д. и. н. Дойно Дойнов, проф. д. и. н. Бистра Цветкова, проф. д. и. н. Елена Грозданова, чл.-кор. д. и. н. Вера Мутафчиева, доц. д-р Йоанна Списаревска.

Членовете на секцията развиват разнообразна научно-изследователска, експертна, популяризаторска и преподавателска дейност. Основен акцент в работата на секцията от създаването ѝ до днес остават фундаменталните научни изследвания върху политическия, социално-икономическия и културно-религиозния живот на българските земи и контактните им зони през ХV-ХIХ век, както и издирването и публикуването на български и чужди извори за тази епоха от българската история.

Ръководители на секцията през годините са били акад. Михаил Димитров (до 1966 г.), проф. Иван Унджиев (до 1972 г.), проф. Крумка Шарова (до 1989 г.), ст. н. с. I ст./проф. д. и. н. Румяна Радкова (до 1992 г.), ст. н. с. I ст./проф. д. и. н. Николай Жечев (до 1994 г.), ст. н. с. I ст./проф. д. и. н. Илия Тодев (до 2012 г.) и доц. д-р Олга Тодорова (след 2012 г.).

СЪСТАВ:

проф. д-р Стефка Първева
доц. д-р Пламен Божинов (зам. ръководител)
доц. д-р Антоанета Кирилова
гл. ас. д-р Даниела Вичкова-Нушева
гл. ас. д-р Стефан Димитров
гл. ас. д-р Джени Иванова
гл. ас. д-р Кръстьо Йорданов
гл. ас. д-р Мария Левкова-Мучинова
гл. ас. д-р Ивайло Найденов
гл. ас. д-р Димитър Христов (секретар)
спец. Боряна Александрова-Голева

Сътрудници на секцията през годините:

проф. д. и. н. Илия Тодев
доц. д-р Олга Тодорова
гл. ас. д-р Любомила Соленкова