История на България след Втората световна война

Секцията изследва българската история в условията на Студената война и последвалата я глобализация, специализирайки се в проучването на установяването, развитието и краха на комунистическия режим и прехода към демокрация от втората половина на ХХ век до началото на ХХІ век.

Секцията е създадена през 1972 г. по предложение на ст. н. с. І ст. Мито Исусов под названието „История на България при социализма“. Тя разработва всички аспекти на установяване на комунистическия режим през периода 1944-1948 г. в България като част от съветската сфера на влияние в началото на Студената война, на основата на достъпните архивни и документални извори и чрез прилагане на позитивисткия метод.

След 1989 г. секцията разработва целия период на управление на комунистическата партия в условията на Студената война. Благодарение на архивната революция и широкия достъп до нови методологии се разшири както хронологичния, така и тематичният обхват на изследванията. Обект на прочуване са политическата система на комунистическия режим (нейните кризи на сталинизация и десталинизация, както и ролята на дългогодишния лидер Тодор Живков); политиката за икономически и социални трансформации на обществото от аграрно към индустриално (колективизация, индустриализация, модернизация); културната и научна политика и интелектуалната съпротива (дисиденството) срещу режима; външната политика на Народна Република България не само спрямо Европа, СССР и САЩ, но и в арабския свят и Източна Азия.

След 2007 г. секцията започна да изследва и историята на прехода на България към парламентарна демокрация, пазарна икономика и нова външна политика в контекста на глобализацията и усилията на страната за влизане в НАТО и ЕС.

Ръководители на секцията последователно са: ст. н. с І ст. д.и.н. (по-късно акад.) Мито Исусов (1972-1989), ст. н. с. І ст. д. и. н. Весела Чичовска (1989-1993), ст. н. с. ІІ ст. Господинка Никова (1993-1995), ст. н. с. ІІ ст. Стоян Пинтев (1995-2000); ст. н. с. ІІ ст. Румяна Тодорова (2000-2011) и доц. д-р Илияна Марчева (от 2011 г.)

СЪСТАВ:

проф. д-р Илияна Марчева-Атанасова (ръководител)
доц. д-р Евгений Кандиларов
доц. д-р Надя Филипова
гл. ас. д-р Ирина Григорова
гл. ас. д-р Ирина Якимова
ас. д-р Мирена Митова

Сътрудници на секцията в миналото:

доц. д-р Сашка Миланова