История на света и международните отношения в ново и най-ново време

Секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ е създадена като научно звено в Института по история през 1981 г., първоначалното под името „Секция по нова и най-нова обща история“. Целта е да бъде задоволена назрялата по това време необходимост от задълбочаване на научните изследвания в областта на европейската и на световната история, както и от представяне на българската история в контекста на световните процеси и явления. По този начин Институтът по история разширява обхвата на своята дейност и поставя нови задачи пред българската историография.

Членовете на секцията разработват значителни и актуални от гледна точка на съвременността проблеми от историята на Европа, Азия, Америка, свързани както с развитието на отделни страни и региони, така и на международните отношения, на взаимодействието и взаимовлиянието между Изтока и Запада. Последните години, които се характеризират със засилване на процесите на глобализация, с нарастване на тесните връзки между отделните държави и народи, наложиха научноизследователските проблеми на секцията като приоритетни за българската историческа наука. Общите проекти и работата на всеки един от нейните членове превърнаха секцията в действителен център за изследвания върху новата и съвременната история на Европа и света, който успешно сътрудничи с останалите научни звена от Института за исторически изследвания, с други институти от БАН, с университети и научни институции от страната и чужбина.

Ръководители на секцията са били последователно Константин Косев, Витка Тошкова, Луиза Ревякина, Пламен Цветков, Тамара Стоилова, Румяна Чукова и от 2016 г. − Петя Димитрова.

СЪСТАВ:

доц. д-р Петя Димитрова (ръководител)
доц. д-р Виолина Атанасова
доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце
гл. ас. д-р Детелина Динева
гл. ас. д-р Инна Манасиева
гл. ас. д-р Симона Самуилова
гл. ас. д-р Надежда Янковска
ас. д-р Томаш Будай
ас. д-р Виктор Рогозенски
спец. Катина Йонева

Сътрудници на секцията в миналото:

проф. д. и. н. Тамара Стоилова
доц. д-р Мария Колева
доц. д-р Румяна Чукова
доц. д-р Христо Милков
гл. ас. д-р Румян Сечков