Нова българска история

Изследователската дейност на секция „Нова българска история“ е насочена към цялостно проучване на разнообразните исторически процеси от времето на Третата българска държава и обхваща широк кръг проблеми. Обект на научен интерес са парламентарно-политическата система, държавните институции, общественият живот, икономическото и социалното развитие, външната политика и дипломация, културната, църковната и военната история.

Като основно научно звено секцията съществува още от създаването на Института. През годините нейни ръководители са били акад. Христо Христов (1950 – 1954 г.) доц. д-р Я. Йоцов (1954 – 1971 г.), проф. д.и.н. Воин Божинов (1971 – 1981 г.), проф. д. и. н. Добрин Мичев (1981 – 1988 г.); проф. д. и. н. Димитрина Петрова (1988 – 1993 г.); проф. д. и. н. Стойчо Грънчаров (1993 – 1995 г.), проф. д. и. н. Елена Стателова (1995 – 2008 г.), доц. д-р Василка Танкова (2008 – 2014 г.) и доц. д-р Росица Стоянова (от 2014 г.)

Трудовете на сътрудниците на секцията акад. Д. Косев, акад. Хр. Христов, акад. Г. Марков, проф. д. и. н. В. Божинов, проф. д. и. н. Цв. Тодорова, проф. д. и. н. Ст. Грънчаров, проф. д. и. н. Д. Петрова, проф. д. и. н. Р. Попов, проф. д. и. н. Е. Стателова, проф. д. и. н. В. Николова, доц. д-р В. Танкова и много други са сред трайните научни приноси в историографията.

И днес учените от секция „Нова българска история“ работят активно по колективни и индивидуални научни проекти, разработват с опит и иновация значими теми от българската история в периода от Освобождението до края на Втората световна война. Научният състав е ангажиран с преподавателска дейност в различни висши учебни заведения в България и в чужбина, а също и с обучението на докторанти и постдокторанти. Членовете на секцията извършват разнообразна експертна дейност като участници в редколегии на научни издания и като рецензенти на дисертационни трудове. Благодарение на отличната си професионална компетентност те са канени като експерти към редица национални институции и форуми.

СЪСТАВ:

проф. д-р Росица Стоянова (ръководител)
доц. д-р Румяна Първанова (зам. ръководител)
проф. д-р Даниел Вачков
доц. д. и. н. Петър Стоянович
доц. д-р Владимир Златарски
доц. д-р Румяна Конева
доц. д-р Росица Лельова
доц. д-р Благовест Нягулов
гл. ас. д-р Алека Стрезова
ас. д-р Теодор Борисов
Дивна Гоцева (секретар)

Сътрудници на секцията през годините:

проф. д. и. н. Димитър Луджев