Нова българска история

Научно-изследователската дейност на секция „Нова българска история“ е насочена към проучване на разнообразните исторически процеси от времето на Третата българска държава. Обект на научния интерес на сътрудниците на секцията е историята на парламентарно-политическата система, държавните институции, икономическото и социалното развитие, външната политика и дипломация, културната, църковната и военната история.

Като основно научно звено секцията съществува още от създаването на Института. Нейни ръководители през годините са били акад. Христо Христов (1950-1954 г.) доц. д-р Ярослав Йоцов (1954-1971 г.), проф. д.и.н. Воин Божинов (1971-1981 г.), проф. д.и.н. Добрин Мичев (1981-1988 г.), проф. д.и.н. Димитрина Петрова (1988-1993 г.), проф. д.и.н. Стойчо Грънчаров (1993-1995 г.), проф. д.и.н. Елена Стателова (1995-2008 г.), доц. д-р Василка Танкова (2008-2014 г.) и проф. д-р Росица Стоянова (2014-2024 г.)

Техните трудове, както и тези на редица други видни сътрудници на секцията в миналото като акад. Димитър Косев, акад. Георги Марков, проф. д.и.н. Цветана Тодорова, проф. д.и.н. Радослав Попов, проф д.и.н. Веска Николова, проф. д.и.н. Димитър Луджев и много други имат солидни научни приноси в историографията.

И днес учените от секция „Нова българска история“ работят активно по колективни и индивидуални научни проекти, разработват с опит и иновация значими теми от българската история в периода от Освобождението до края на Втората световна война. Научният състав е ангажиран с преподавателска дейност в различни висши учебни заведения в България и в чужбина, а също и с обучението на докторанти и постдокторанти. Членовете на секцията извършват разнообразна експертна дейност като участници в редколегии на научни издания и като рецензенти на дисертационни трудове. Благодарение на отличната си професионална компетентност те са канени като експерти към редица национални институции и форуми.

СЪСТАВ:

доц. д-р Владимир Златарски (ръководител)
проф. д-р Росица Стоянова
проф. д-р Даниел Вачков
доц. д. и. н. Петър Стоянович
доц. д-р Румяна Конева
доц. д-р Росица Лельова
доц. д-р Алека Стрезова
гл. ас. д-р Петър Добрев
ас. д-р Любомира Вълчева-Нъндлол
ас. д-р Ивелина Машева
Дивна Гоцева (секретар)

Сътрудници на секцията през годините:

проф. д. и. н. Димитър Луджев
доц. д-р Румяна Първанова
доц. д-р Благовест Нягулов