Помощни исторически науки и информатика

E-Mail: auxiliary(at)ihist(dot)bas(dot)bg

WebSite: auxiliary.ihist.bas.bg

Секция „Помощни исторически науки и информатика“ е правоприемник на създадения през 1973 г. сектор „Помощни исторически дисциплини“ към Единния център по история, интегрирал след структурните промени на БАН проблемните групи „Историческа библиография и научна информация” и „Извори за българската история“. Научната цел на Сектора е определена в решението на Президиума на БАН (протокол № 3, т. 8 от 6 юли 1973 г.), а именно: да започнат организирани, системни изследвания в тези области на познанието с разработване на методологичните проблеми, възникващи при работа с видовете извори, които са обект на отделни дисциплини – изворознание, палеография, дипломатика, генеалогия, хронология, метрология, епиграфика, археография, информатика и др.

В сектора бе поставено началото на единствената по рода си у нас поредица „Помощни исторически дисциплини“ (том I бе издаден през 1979 г., а том V – през 1991 г.) − едно от малкото български периодични издания, индексирани от „American Historical Abstracts“. След близо две десетилетия поредицата бе възобновена през 2010 г. с том VІ и продължи да излиза с различна интензивност, като поредният том ІХ бе обнародван в края на 2015 г. От 1995 г. бе възстановено също издаването на „Публикации по българска история“, обнародвана бе периодично „BiblioBulgarica“, както и библиографски бюлетини с интернет информация по палеография, генеалогия, сфрагистика. През последното десетилетие секцията е средоточие и на издаването на списание „Genealogia/Родознание“, орган на Българската генеалогична федерация. Секцията ПИНИ следва традицията в провеждането на научни форуми – регионални, национални и с международно участие, посветени на теоретичните и приложните проблеми на отделните исторически науки. Нейният кадрови състав се попълва постепенно с успешно защитилите дисертации по изворознание, османотурска и гръцка палеография, по историческа метрология, историческа демография и пр. в България (4) и в Германия (2). Ръководители на секцията са ст. н. с. I ст. д. и. н. Кънчо Георгиев (1973-1992 г.), проф. д. и. н. Валери Стоянов – от 1992 г. до 2022 г. и проф. д. и. н. Манчо Веков от 2022 г.

СЪСТАВ:

проф. д. и. н. Манчо Веков (ръководител)
проф. д. и. н. Пенка Пейковска
доц. д-р Веселина Вачкова
гл. ас. д-р Чавдар Ветов
гл. ас. д-р Константин Голев
гл. ас. д-р Страхил Панайотов
ас. д-р Александър Златанов
Грета Димитрова
 – архивист

Сътрудници на секцията през годините:

проф. д. и. н. Валери Стоянов
проф. д-р Йорданка Гешева
доц. д-р Мариана Малинова-Тиен
ас. д-р Таня-Йоана Минкова