Средновековна история

Секция „Средновековна история“ е едно от най-старите научни звена на Института за исторически изследвания. Още в началото към нея са формирани комисии за издирване, превеждане и публикуване на латински, гръцки и турски извори като институционализирано продължение на съществувалата дотогава към Българската академия на науките „Комисия за събиране и издаване на извори за българската история“. В днешния си състав звеното разработва проблемите на българската и общата средновековна история и изворознание.
Преди да добие днешния си облик, секцията търпи развитие и различни реорганизации. Като основно научно звено на Института за исторически изследвания, още през 50-те години на миналия век тя започва активна международна дейност, изразяваща се в съвместни научноизследователски проекти с колеги от други страни, размяна на посещения, участия в международни конгреси, конференции и сесии. Това международно сътрудничество продължава и днес. Звеното издава поредиците „Гръцки извори за българската история“ (ГИБИ) – досега са излезли 12 тома, „Латински извори за българската история“ (ЛИБИ) – досега са излезли 5 тома и „Byzantinobulgarica“ – досега са излезли 9 тома. Ръководител на секцията от 2000 г. е проф. д.и.н. Илия Г. Илиев.

СЪСТАВ:

проф. д. и. н. Илия Илиев (ръководител)
проф. д. и. н. Иван Билярски
доц. д-р Сашка Георгиева
доц. д-р Пенка Данова
доц. д-р Елена Костова
гл. ас. д-р Владимир Ангелов
гл. ас. д-р Доротея Валентинова
гл. ас. д-р Кирил Ненов
гл. ас. д-р Деница Петрова
ас. д-р Франческо Дал Альо