Алека Стрезова

гл. ас. д-р Алека Стрезова

04.09.1981 г.

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Нова българска история, история на българската дипломация, социален профил на българските дипломати.

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

 • Образование

2008-2013 – докторант по Нова българска история в Институт за исторически изследвания

2008 – магистър по международни отношения, СУ „Св. Климент Охридски“

2006 – магистър по стара история, СУ „Св. Климент Охридски“

2004 – бакалавър по история, педагогическа правоспособност, СУ „Св. Климент Охридски“

1995-2000 – средно образование в 35-то СЕУ „Добри Войников“, френски език

 • Заемани длъжности

2013 – Асистент

2019 – Главен асистент

 • Научна степен и звание

2013 – Доктор

 • Научни специализации

2013 г. American Research Institute in Turkey, Istanbul

 • Участие в съвместни научни проекти

2017: Проект „Енциклопедичен справочник и база данни „Жените в историята на академичната наука в България“, ръководен от НА-БАН и финансиран от ЮНЕСКО. Ръководител на проекта: д-р Валери Кацунов.

2016: Международен изследователски проект на Института за исторически изследвания „Ролята на елитите в процесите на консолидирането на нациите и на националното строителство“. Научен ръководител проф. д.и.н. Тамара Стоилова.

2015: Научен проект на Института за исторически изследвания, посветен на 100-годишнината от Първата световна война.

2014-2015: Научен проект на Института за исторически изследвания на тема „Иван Евстратиев Гешов (1849-1924) – държавник, общественик и меценат на българската наука и култура”. Партньори- Регионален академичен център, Пловдив и Регионален исторически музей, Пловдив.

2012-2014: Проект BG051PO001-3.3.06-0058 „България – извори и документи” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проект на Института за исторически изследвания. Научен ръководител проф. дин Илия Тодев. Участници – докторанти и постдокторанти от Института за исторически изследвания.

2012: Научен проект на Института за исторически изследвания на тема „Балканските войни. 1912-1913. Памет и история.“ Научен ръководител доц. д-р Василка Танкова. Участници: доц. д-р В. Танкова, доц. д-р Й. Гешева, доц. д-р Д. Вачков, гл. ас. В. Златарски, Д. Гоцева, А. Стрезова.

 • Индивидуален научен проект

2016-2017: Изследователски проект „Българските задгранични дипломатически представителства 1879-1918 (Организация, структура, финансиране, задгранични представители)“, финансиран по „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“.

 • Езици

Английски, френски, немски, руски

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

 • Българската дипломация: институции и представители. 1879-1918. С., Авангард прима, 2017

Б. Колективни трудове:

В. Студии и статии:

 • 2017: Посланици на държавната независимост: българските дипломатически представители в Цариград (края на XIX – началото на ХХ век). – В: Известия на Института за исторически изследвания, том XXXIV. Ролята на елитите в процеса на консолидирането на нациите и на националното строителство. С., 2017, 300-319. ISSN-2367-5187.
 • 2017: Клинописни таблици, индиански лули, рапири за фехтовка: за малко познатата дарителска дейност на Петър Матеев в котленското читалище (30-те години на ХХ в.). – В: KPATIΣTOΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, 668-672. ISBN 978-954-07-4309-7.
 • 2016: Спомени на Симеон Петров за учителстването му в Татар Пазарджик 1911-1912. – В: Годишник на Регионален исторически музей Пазарджик. Том Седми. Пазаржик, 2016, 156-168. ISSN-1314-2038.
 • 2015: Османски дипломатически документи за Съединението. – В: Научен форум „Пловдивски приноси 2015“. Съединението на България от 1885 г. 130 години по-късно. Пловдив, 2015, 208-217. ISSN – 1311 – 9133.
 • 2014: Иван Евстратиев Гешов – ръководител на българската дипломация (1911-1913). – В: Годишник. Научен форум „Пловдивски приноси 2014“. Иван Евстратиев Гешов – държавник, общественик, учен, меценат на българската наука и култура. Пловдив, 2014, 121-133. ISSN – 1311 – 9133.
 • 2014: Дипломатът Петър Матеев в своята автобиография. – В: Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013. Секция „История и археология“, подсекция „Нова българска история“. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, 9-22. ISBN 978-954-07-3841-3.
 • 2013: Още веднъж за избора и инвеститурата на княз Александър I през 1879 г. – В: Историкии, том 6. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 92-107. ISBN 978-954-400- (в съавт. с В. Танкова)
 • 2011: Стрезова, А. Д-р Хараламби Сърмаджиев – българският делегат на Международната конференция за борба срещу анархистите (Рим, 1898 г.). – В: Известия на Регионален исторически музей – Стара Загора, т. IV, 2011, 610-614. ISSN 1314-4510.
 • 2010: Стрезова, А. Иван Стефанов Гешов – политик , общественик, дипломат. – В: Независимостта на България 1908 г. – поглед от ХХI век. Сборник доклади от международната научна конференция, проведена в София на 19-20 септември 2008 г. С., Институт за исторически изследвания при БАН, 2010, 341-350. ISBN 978-954-2903-02-4.
 • 2009: Стрезова, А. Пловдивската фамилия Гешови и раждането на българската дипломация. – В: Годишник на Регионалния исторически музей – Пловдив. Научен форум „Пловдивски приноси 2009“, „Род, семейство, отечество“. Пловдив, 2009, 23-27. ISSN-1311-9133.

Г. Научни информации, отзиви, рецензии:

Д. Съставителство и редакция

 • 2017: Петър Матеев. Автобиография, спомени, дейност. С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2017. (Съсъст., автор на встъпителната студия и бележките по текста.)
 • 2016: Документален сборник „Българите и Голямата война“. С., 2016. Съст. А. Стрезова, Ал. Гребенаров, Вл. Златарски, Г. Н. Георгиев, Д. Вачков, Н. Поппетров, Р. Лельова, Р. Стоянова, Р. Първанова, Р. Чукова, Сл. Славов, Хр. Милков. ISBN 978-954-2903-24-6.
 • 2014: Член на редакционната колегия на сборника „Иван Евстратиев Гешов – държавник, общественик, учен, меценат на българската наука и култура.“ Пловдив, 2014, с. 121-133. ISSN – 1311 – 9133.
 • 2012: Балканските войни 1912-1913. Памет и история. Съст. В. Танкова, Й. Гешева, Д. Вачков, В. Златарски, Д. Гоцева, А. Стрезова. С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2012. ISBN 978-954-322-553-8.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 • 2017: „Османски дипломатически документи за БРЦК и Левски“: Национална научна конференция „Васил Левски и вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение“. Посветена на 180 години от рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски. Карлово, 22-23 юни 2017.
 • 2016: “Peter Matheeff – the Commissioner General of Bulgaria to the Universal Exposition of Saint Louis (1904)”: “Beyond the Borders”, 10th Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Sofia, June 26-30, 2016.
 • 2015: „The Principality of Bulgaria and the Ottoman Empire during the Reign of Prince Alexander I – diplomatic relations (1879-1886)”: Международна конференция 5th International Balkan Annual Conference “The Balkans – Past and Present: Mutual Influences and Interactions” (26-28 November 2015, Sofia).
 • 2015: „Османски дипломатически документи за Съединението“: Национална научна конференция „Съединението на България от 1885 г. – 130 години по-късно“ (25-26 юни, Пловдив).
 • 2014: „Иван Ев. Гешов, българските дипломати и дипломатическата служба (1911-1913 г.)“: Национална научна конференция „Академик Иван Евстратиев Гешов (1849-1924) – държавник, общественик и учен, меценат на българската наука и култура.“ (6-7 ноември 2014, Пловдив).
 • 2014: „Българските дипломатически агенти във Виена: просопография (1889-1909)“: Научна конференция в памет на проф. дин Лалков ”Централна Европа и Балканите, ХІХ-ХХ в.” (10-11 октомври, София).
 • 2014: „Служебните досиета на дипломатите като извор за историята на българската дипломация (1879-1912 г.)“: Семинар по проект „България – извори и документи” (12–14 март 2014 г., София).
 • 2013: „Дипломатът Петър Матеев в своята автобиография“: Трети международен конгрес по българистика (23-26 май 2013, София).
 • 2013: „За българското дипломатическо представителство в Русия: дипломатът Димитър Станчов (1896-1906)“: Международна конференция по повод 135-ата годишнина от Руско-турската Освободителна война (1877-1878) „135 години по-късно: България-Русия-Евразия”. (27 февруари – 1 март, София).
 • 2012: „Балканската война в спомените на Симеон Петров – един радетел за възхода на Чепино“: Втора национална научна конференция „Балканската война и Западните Родопи. Споделени размисли 100 г. по-късно.“ (5-6 октомври, Велинград).
 • 2010: „Д-р Хараламби Сърмаджиев – български дипломат от края на XIX – началото на XX век“: Национална научна конференция, посветена на 200 години от рожданието на Александър Екзарх, Захарий Княжески и Атанас Иванов „Личността в историята“ (22-23 април, Стара Загора).
 • 2009: „Пловдивската фамилия Гешови и раждането на българската дипломация“: Научен форум „Пловдивски приноси 2009. Род, семейство, отечество“ (7-8 октомври, Пловдив).
 • 2008: „Иван Стефанов Гешов – политик , общественик, дипломат“: Международна конференция „Независимостта на България – поглед от ХХI век“ (19-20 септември, София).