Александър Гребенаров

ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ГРЕБЕНАРОВ

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Културно-просветно, църковно и националноосвободително движение на македонските българи

Исторически аспекти и съвременно развитие на Македонския въпрос

Културно-историческо наследство на българите от Западните Балкани

Междудържавни отношения

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

1978 – магистър по история, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

1986–1989 – аспирант (докторант) на самостоятелна подготовка в Институт за история / Институт за исторически изследвания – БАН

1989 – к.и.н. / д-р

Заемани длъжности

1989–2008 – н.с. в Института за исторически изследвания

2009 г. – ст.н.с. II ст. / доцент в Института за исторически изследвания

2012–2016, 2019 – ръководител на секция „История на българския национален въпрос“

Членства в научни организации и сдружения

Председател на Македонския научен институт (2014–)

Член-учредител и пръв председател на Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009“

Член-учредител на Българско сдружение на родовете от Македония

Членства в редколегии, в издателски и научни съвети

Главен редактор на сп. „Македонски преглед“ (2014–)

Председател на Издателския съвет към МНИ (2018–)

Главен редактор на Електронен бюлетин на МНИ „Българите на Балканите и по света“ (2018–)

Председател на Научния съвет на Македонския научен институт (2014–)

Участие в съвместни научни проекти

Участник в международен проект „България и Русия: диалог в културно-историческото пространство на Югоизточна Европа ХVІІІ – ХХІ в.“. Срок на изпълнение: 2012–2014 г. Изпълнител: ИИстИ.

Координатор на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0058 „България – извори и документи“. Проектът e осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Срок на изпълнение: 2012–2015 г. Изпълнител: ИИстИ.

Ръководител и участник в проекти по Постановления на Министерски съвет „100 години от Първата световна война и участието на България в нея“. Срок на изпълнение: (2015 –). Изпълнител: БАН – ИИстИ.

Ръководител на проект към Фонд „Научни изследвания“ – „Българите в Западните Балкани (100 години преди и след Ньой)”. Срок на изпълнение: 2018–2021 г. Изпълнител: ИИстИ.

Ръководител на 3 проекта към Фонд „Научни изследвания“ – „Българска периодика“ и на 5 проекта към Министерство на културата. Срок на изпълнение: 2014–2019 г. Изпълнители: МНИ и ИИстИ.

Преподавателска дейност

2000 г. – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, лекционен курс по „Държавно-политическа история на Третата българска държава“.

2001 г. – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, лекционен курс по „История на България (1878–1944)“.

2002, 2004 г. – Нов български университет, Департамент „История“, лекционен курс по „Националноосвободителни организации на българите“

2010–2018 г. – Кандидат-студентски курсове по история в Българския културно-информационния център в Скопие

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии

 • Тайни структури на македонските българи (1919–1941). Македонска библиотека № 39. С., 1998, 112 с. ISBN 871-631-73-17
 • Легални и тайни организации на македонските бежанци в България (1918–1947). С., 2006, 420 с. и 50 с. илюстрации. ISBN-10: 978-954-8187-73-6; ISBN-13: 978-954-8187-73-2
 • Македонският научен институт (1923–2008). Документален летопис. С., 2009, 574 с. ISBN 978-954-617-054-5

Б. Колективни трудове

 • Параграфи от колективна монография „Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи 1878–1944“. Т. 4. С., 2003 – Бежанските и емигрантските организации на македонските българи (47–64); Първи нелегални организации на македонските (124–130); Легални националноосвободителни организации на македонските българи (222–241); Тайни националноосвободителни организации (268–275). ISBN 954-8187-61-2
 • Просветно-културно дело, църква, туризъм и благотворителност. – В: Разлог. История, традиции, памет, Благоевград, 2009, 267–284. ISBN 978-954-8505-15-4
 • Бежанците в България и техните легални организации. Бежанците от Вардарска и Егейска Македония. – В: История на България. Т. 9. С., 2012, 496–505. ISBN 978-954-2903-08-6
 • Дупничани и националноосвободителното движение на македонските българи. – В: История на Дупница и Дупнишко. С., 2015, 437–464. ISBN 978-954-8187-94-7

В. Студии и статии

 • Две неизвестни писма на Гьорче Петров от 1919 година. – Векове, 1985, кн. 5, 66–70. ISSN 0324-0967
 • Вестник „Македонска трибуна“ – извор за дейността на македонските политически организации в САЩ и Канада (1922–1934 г.). –В: Сборник доклади от третата национална конференция на младите историци – Пловдив. 1981. С., 1985, 151–154.
 • Македонската емиграция в България след Първата световна война (октомври 1918 – октомври 1919 г.). – Известия на Българското историческо дружество. Т. 39, 1987, 149–189. ISSN 0081-1122
 • Документи за ролята на Рилския манастир в националноосвободителните борби. – Векове, 1987, № 1, 61–66, съавтор. ISSN 0324-0967
 • Мястото на македонската емиграция в информационната служба на ВМРО (1926–1928). – Военноисторически сборник, 1988, кн. 5, 99–111. ISSN 0204-4080
 • Гьорче Петров. – Борци за свобода и просвета. С., 1989, 412–421.
 • Михаил Герджиков. – Борци за свобода и просвета. С., 1989, 530–537.
 • Иван Михайлов и националноосвободителното движение на македонските българи (1925–1928 г.). – Известия на Института за военна история, Т. 50, 1990, 164–188. ISSN 0323-973X
 • Македонската дружба – организация за съхраняване народността на македонските българи. – Военноисторически сборник, 1993, кн. 3, 81–91. ISSN 0204-4080
 • Идеи и тенденции в македонското освободително движение между двете световни войни. – История, общество, философия, 1991, кн. 4, 57–68. ISSN 0861-2579
 • Английски дипломатически документи за Кресненско-Разложкото въстание от ноември 1878 г. – Военноисторически сборник, 1991, кн. 3, 110–120, съавтор. ISSN 0204-4080
 • Спомени на Евтим Спространов. – Македонски преглед, 1992, кн. 2, 129–149, съавтор. ISSN 0861-2277
 • Идейни течения в македонското освободително движение между двете световни войни. – В: 100 години Вътрешна македоно-одринска революционна организация. С., 1994, 174–180. ISBN 954-9187-10-8
 • Le mouvement macedonien de liberation de l’entre-deux-guerres mondiales (idees, contradictions et tеndances). – Вulgarian Historical Review, 1995, N 2, 83–93. ISSN 0204-8906
 • Македонски помощен легион (1933–1934 г.). – Македонски преглед, 1995, кн. 1, 63–74. ISSN 0861-2277
 • Документи за дейността на Македонския научен институт–София (1923–1990 г.) Македонски преглед, 1995, кн. 2, 109–134, съавтор. ISSN 0861-2277
 • Бележки на членовете на ЦК на ВМРО за Македонския научен институт през 1927 година. – Македонски преглед, 1997, кн. 4, 121–132. ISSN 0861-2277
 • Българските правителства и националният въпрос след Първата световна война. – В: 120 години изпълнителна власт в България. С., 1999, 211–224. ISBN 954-9943-05-4
 • Тодор Александров и Железничарската тайна организация. – Македонски преглед, 1999, кн. 3, 125–138. ISSN 0861-2277
 • Съвременници и биографи за Михаил Герджиков. – В памет на Константин Пандев. С., 2000, 55–61. ISBN 954-9943-13-5
 • Евтим Спространов за демографската картина в Западна Македония през 1918 година. – Етнолог, № 9, Скопjе, 2000, 82–91. ISSN 1409-6404
 • Константин Пандев – живот и научно дело. – Константин Пандев. Националноосвободителното движение в Македония и Одринско 1878–1903. С., 2000, 405–415. ISBN 954-9943-09-7
 • Демографската картина в Западна Македония (по записките на Евтим Спространов). – Македонски преглед, 2001, кн. 4, 21–32. ISSN 0861-2277
 • Македонските бежанци в България 1878–1944 г. – В: Прв Мегународен научен собир „Иселништвото од Македониjа од поjавата до денес“, Крушево, 3–5 август 2000 г., Скопjе, 2001, 73–88. ISBN 9989-57-013-02
 • „Спорната“ зона в Македония – вековна етническа мина. – В: Международна конференция 90 години Балканска война. Кърджали 8–9 октомври 2002 г. Кърджали, 2002, 155–164.
 • Етнографски музейни предмети, подарени от Македонския научен институт в София на Н. Р. Македония. – Българска етнология, 2003, кн. 2–3, 192–210. ISSN 1310-5213
 • Показания на ген. Иван Вълков и кап. Иван Харлаков за събитията около 9 юни 1923 г. – Македонски преглед, 2003, кн. 2, 107–116. ISSN 0861-2277
 • Съдбата на илинденци. – Македонски преглед, 2003, кн. 3, 107–112. ISSN 0861-2277
 • Поверителни документи за мерките на деветнадесетомайците срещу ВМРО. – Македонски преглед, 2004, кн. 2, 125–148. ISSN 0861-2277
 • Бежанският въпрос в България след Първата световна война. – В: Ньойският диктат от 27 ноември 1919 г. – етап от геноцида над българската нация. Сборник доклади. С., 2004, 43–48. ISBN 954-8353-98-9
 • Илинденската организация (1921–1947). – В: Сборник доклади от международната научна конференция „100 години от Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.)“, София, 26–27 септември 2003 г. С., 2005, 507–526. ISBN 954-905-52-7-2; ISBN 954-326-021-4
 • Македонските бежански организации в България (1923–1934) в диаграми и таблици. – В: Андрей Ляпчев. Изкуство, култура, политика. С., 2006, 114–120. ISBN 954-91697-8-2
 • Загадките около ЦК, избран на Рилския конгрес на ВМОРО (1905). – В: 100 години от Рилския конгрес на ВМОРО. История и съвременност. Сборник доклади от международна научна конференция, 29–30 септември 2005 г. –Благоевград. София, Кюстендил, 2006, 45–56. ISBN 954-8187-70-1 954-8191-10-5
 • История и съвременните проблеми на Македонския научен институт. –В: Сборник в чест на 65-годишнината на ст.н.с. Милен Куманов. С., 2008, 619–642. ISBN 978-954-617-042-2
 • Македония в българския национален календар. – Македонски преглед, 2008, кн. 1, 131–156. ISSN 0861-2277
 • Македонските организация в България след войни и преходи (1918–2008). Конгреси и програмни документи след 1878 година за историята и културата на българските земи под чужда власт. – В: Сб. Международната научна конференция. Кюстендил 14–15 декември 2007. С., 2008, 151–160. 978-954-92-267-1-3; ISBN 978-954-8191-14-2
 • Превратите в България (1923/1934/1944) и превратностите в македонското освободително движение. – В: Историята – професия и съдба. Сборник в чест на 60-годишнината на чл.-кореспондент д.ист.н. Георги Марков. С., 2008, 303–316. ISBN 978-954-378-025-9
 • Опитите за реализиране на българския национален идеал (1878–1918 г.). – В: В търсене на националния идеал 1878–1913. Доклади и съобщения от Международната научна конференция (Благоевград, 2–3 октомври 2008 г.). С., 2009, 41–47. ISBN 978-954-400-166-7
 • Македонски организации в режима на „…. Сталин, Тито, Димитров“. – В: Трето българско царство 1879–1946. Научна конференция, София, 12 май 2009 г. С., 2009, 104–111.
 • ВМРО и СССР – сближение с предизвестен край (1923–1924). – В: Международна научна конференция България и Русия между признателността и прагматизма. Доклади. София, 2008. С., 2009, 346–358. ISBN 978-954-92392-1-8
 • Пълнолетието на Р Македония и проблемите ѝ с Р България. – Македонски преглед, 2010, кн. 3, 5–13. ISSN 0861–227
 • Македонско освободительно движение между Софией, Белградом и Москвой 1919–1947 гг. – В: Россия – Болгария: векторы взаимопонимания. XVIII–XXI вв. Российско-болгарские начные дискуссии. Москва, 2010, 465–473. ISBN 978-5-7576-0219-8
 • Паралели между националноосвободителните организации на западнопокраинските и македонските българи между двете световни войни. – Известия на Исторически музей – Кюстендил. Т. ХVІ. Кюстендил, 2010, 267–271. ISNN 0861-4342
 • Македонският научен институт – София, 85 години духовен център на българите от Македония. – В: Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи, по случай 80 години общинска музейна дейност в столицата. С., 2010, 195–201. ISBN 978-954-91061-5-2
 • Екзарх Йосиф и Евтим Спространов – двама радетели на българщината в Македония. – В: Sine Ira et Studio. Изследвания в чест на проф. Зина Маркова. С., 2010, 114–120. ISBN 978-954-2903
 • Словата на Кузман Шапкарев. – В: Гласовете ви чувам. Личностите на гимназията и България. Благоевград, 2011, 35–40. ISBN 978-954-400-541-2
 • Благотворителността в България/Разложкото културно-просветно благотворително дружество „Неофит Рилски” в София (1924–1952). – Известия на Исторически музей РИМ–Кюстендил. Т. XVII. В. Търново, 2011, 9–11(увод)/421–428(статия). ISNN 0861-4342
 • Документи и материали за Македония. Част I. Секретни дипломатически документи в навечерието на българското участие във Втората световна война. – Македонски преглед, 2011, кн. 3, 143–154. ISSN 0861-2277
 • Българското управление във Вардарска Македония (1941–1944) – за минали и настоящи проблеми. – В: Националното обединение на България 1940–1944. Сборник доклади от националната научна конференция, Благоевград, 14–15 ноември 2011 г. С., 2012, 55–68. ISBN 978-954-8187-86-2
 • Уводни думи/За „Освободителните борби на Македония“ от Христо Силянов. – В: Христо Силянов – летописец на националноосвободителното движение в Македония. Доклади и съобщения от кръгла маса, посветена на 130 години от рождението на Христо Силянов. С., 2012, 7–12 (уводни думи)/47–68 (статия). ISBN 978-954-92400-2-3
 • Одрин е наш – българската еуфория. – В: Юбилейната научна конференция на тема „100 години от победата на българската армия при Одрин”, С., 2013, 194–200. ISBN 978-954-509-492-7
 • Академик Любомир Милетич – летописец на македонското освободително движение. – Исторически преглед, 2013, кн. 3–4, 26–32. ISSN 0323-9748
 • Македония в българския исторически календар. – Македонски преглед, 2013, кн. 1, 139–158. ISSN 0861–2277
 • 110 години от Илинденско-Преображенското въстание – за общото и различното. – Македонски преглед, 2013, бр. 4, 27–36. ISSN 0861–2277
 • 150 години от рождението на акад. Любомир Милетич. – История, 2013, кн. 6, 552–554. ISSN 0861-3710
 • Списание „Македонски преглед” на 90 години (1924–2014). – Македонски преглед, 2014, кн. 4, 7–17/ превод на английски език – Magazine „Macedonian Review“ turned 90 (1924–2014),18–30. ISSN 0861–2277
 • Македония 1913 г. – войни, въстания и международни договори. Етнодемографски статистики, 19–29/ превод на албански език – Maqedonia në vitin 1913 – luftëra, kryengritje dhe traktate ndërkombëtare. Statistika etnodemografike, 175–185. – В: 100 години от Охридско-Дебърското въстание. София, 2014, ISBN 978-954-2903-14-7
 • Предговор/100 години от Балканските войни – дипломация и политика, равносметка и статистика. – В: 100 години от Балканските войни. Международна научна конференция, 11 ноември 2013, 5–8 (предговор), 21–31(статия), превод на английски език – Introduction (344–347), 100th Anniversary of the Balkan Wars – diplomacy and politics, striking balance and statistics (359–369). С., 2015. ISBN 978-954-2903-17-8
 • Уводни думи – В: Българи и сърби. Поморавието и Понишавието сред лъжливите исторически пътепоказатели по Виа Милитарис. С., 2015, 11–13. Автор Вл. Русков. ISBN 978-954-378-129-4
 • Емануил Попдимитров – учредител на Научния институт „Западни покрайнини“. – Македонски преглед, 2015, кн. 4, 107–115. ISSN 0861-2277
 • Уводни думи – В: Село Смилево, Битолско в националнореволюционното движение. С., 2015, 5–8. Автор и съст. Б. Цветкова. ISBN 978-954-2903-19-2
 • Съюзът на македонските политически организации и проявите на Владимир Каназирев в САЩ след Първата световна война. – Македонски преглед, 2015, кн. 3, (81–86). ISSN 0861-2277
 • Приветствие – В: Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил (1014–2014). – С., 2015, 15–17. ISBN 978-619-176-049-7
 • Maqedonia në vitin 1913 – luftëra, kryengritje dhe traktate ndërkombëtare. Statistika etnodemografike. – Kryengritja e Shtatorit dhe Lufta e Petrinjës 1913 (Përmbledhje kumtesash nga Konferenca Shkencore e mbajtur në 27–28 shtator 2013). Shoqata e Historianëve Shqiptarë në Maqedoni – dega Struga, Komuna e Strugës. Struga, 2015, 175–185. ISBN 978-608-207-157-2
 • Истината за българите от Поморавието и Понишавието. – Родознание/Genealogia, бр. 1–2, 2016, 332–334. ISSN 0861-9573
 • Македонският научен институт с принос в отбелязването на 1100 г. от успението на Климент Охридски. – Македонски преглед, 2016, кн. 3, 159–160. ISSN 0861-2277
 • Памет за председателите на Македонския научен институт. – Македонски преглед, 2017, кн. 2, 7–10/11–13. ISSN 0861-2277
 • Превъплъщенията на Георги Кулишев от революционер и публицист до политик и дипломат. – Македонски преглед, 2017, кн. 2, 77–88. ISSN 0861-2277

Г. Научни информации, отзиви, рецензии

 • Правителството на БЗНС, ВМРО и българо-югославските отношения.
  Автор В. Василев. С., 1991. – Македонски преглед, 1992, кн. 2, 150–153. ISSN 0861-2277
 • Политическата активност на македонската емиграциjа во Бугариjа од 1918 до 1929 година. Автор Н. Цветковска. Скопjе, 1990, 228 с. – Македонски преглед, 1991, кн. 2, 125–129. ISSN 0861-2277
 • Тодор Александров – Живот легенда. Съст. Ц. Билярски. – Архивен преглед, 1992, кн. 4, 69–72. ISSN 0204-8132
 • Илинденско-Преображенско въстание от 1903. Военна подготовка и провеждане. Колектив. С., 1992, 392 с. – Военноисторически сборник, 1992, кн. 4, 215–218. ISSN 0204-4080
 • Македоно-българският централен комитет в САЩ (1918–1919 г.). Автор Тр. Митев. С., 1992, 338 с. – Исторически преглед, 1992, кн. 11–12, 186–188. ISSN 0323-9748
 • Нелегалната армия на ВМОРО в Македония и Одринско, 1898–1908 г. Автор Т. Петров. С., 1993, 228 с. – Известия на държавните архиви, 1995, кн. 66, с. 355–357. ISSN 0323-9780
 • Камбаните бият сами. Насилие и политика в България 1919–1947. Автор Г. Марков. С. 1994, 156 с. – Военен журнал, 1995, кн. 2, 156–158.
 • Родината ми права или не. Външнополитическа пропаганда на балканските страни. Автор Ив. Илчев С., 1995, 594 с. – Българистика и българисти, 1997, № 2, 36–37.
 • Македонский вопрос в документах Коминтерна, том I, част 1, 1923–1925 г. Съст. Л. Жила, Вл. Поповски. Скопjе, 1999, 848 с. – Македонски преглед, 1999, кн. 4, 154–159. ISSN 0861-2277
 • 36 години във ВМРО. Спомени на Кирил Пърличев. С., 1999, 640 с. – Исторически преглед, 2000, кн. 5–6, 347–352. ISSN 0323-9748
 • Българо-турски военни отношения през Първата световна война (1914-1918). Сборник от документи. Съст. колектив. С., 2004, 686 с. – Българистика, 2005, кн. 10, 97–99.
 • Независимостта от 1908 г. в българския печат. Сб. Документи, съст. М. Куманов, С., 2008 г., 584 с. – Известия на държавните архиви. Т. 95–96 (2008), 577–581. ISSN 0323-9780
 • Архив на крушевския войвода Иван Джонев (1882–1966). Съст. Н. Кожухарова-Дакова. – Македонски преглед, 2010, кн. 4, 148–150. ISSN 0861–2277
 • Рецензии и становища по 10 процедури (2012–2018).

Д. Съставителство и научна редакция

 • Британски дипломатически документи по българския национален въпрос. Т. I. 1878–1893. С., 1993. Съ-съставител, 380 с. ISBN 954-8187-06-Х
 • Евтим Спространов. Дневник. Т. 1 (1901–1907). С., 1994. Автор на предговор (5–25), съ-съставител и редактор, 480 с. ISBN 954-509-122-3
 • Алманах на българските национални движения след 1878 г. С., 2005. Автор на 62 статии и съ-съставител, 640 с. ISBN 954-322-044-1
 • 100 години от Рилския конгрес на ВМОРО. История и съвременност. Сборник доклади от международна научна конференция, Благоевград, 29–30 септември 2005 г. С., 2006. Съ-съставител и съ-редактор, 338 с. ISBN 954-8187-70-1
 • Разлог. История, традиции, памет, Благоевград, 2009, Съ-редактор, 388 с. ISBN 978-954-8505-15-4
 • Документален сборник „Българското управление във Вардарска Македония (1941–1944)“. Архивите говорят. Т. 63. С., 2011. Автор на предговор (5–18) и съ-съставител (512 с.). ISBN 978-954-9800-91-3
 • Националното обединение на България 1940–1944. Сборник доклади от националната научна конференция, Благоевград, 14–15 ноември 2011 г. С., 2012. Съ-съставител и съ-редактор, 528 с. ISBN 978-954-8187-86-2
 • 100 години от Балканските войни. Международна научна конференция, 11 ноември 2013, С., 2015. Съставител, 774 с. ISBN 978-954-2903-17-8
 • 100 години от Охридско-Дебърското въстание. С., 2014. Съ-съставител 312 с. ISBN 978-954-2903-14-7
 • Проект за историко-хронологическа таблица на най-забележителните исторически събития от сътворението на света до днешни дни, черпан из разни хронологически и исторически съчинения и натъкмен от К. А. Шапкарев. С., 2014. Автор на предговор (16–17) и съставител (322 с.). ISBN 978-954-92935-4-8
 • 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878–1913). Сборник доклади от международна научна конференция. С., 2014. Съ-съставител и съ-редактор, 718 с. с ил. ISBN 978-954-2903-11
 • Албум. Програмни документи, материали и дейци на българското националноосвободително движение след 1878 г. С., 2014. Съ-съставител, 64 с. ISBN 978-954-2903-13-0
 • 100 години от Охридско-Дебърското въстание. С., 2014. Съ-съставител, 310 с. 978-954-2903-14-7
 • Документален сборник „Извори и документи за Балканските войни“ С., 2015. Съ-съставител, 508 с. ISBN 978-954-2903-18-5
 • Сборник с доклади от Международната конференция „Великите сили, Балканите и България през Втората световна война“. С., 2016. Съставител, 582 с. ISBN 978-954-2903-26-0
 • Документален сборник „Освобождението на българи от Вардарска Македония – военнопленници от бившата югославска армия през Втората световна война“. С., 2016. Съ-съставител, 500 с. ISBN 978-954-2903-25-3
 • Документален сборник „Българите и Голямата война“. С., 2016. Съ-съставител, 492 с. ISBN 978-954-2903-24-6
 • ВМОРО от Илинден до Балканската война (1903–1912). С., 2016. Автор Сл. Славов. Съ-редактор, 348 с. ISBN 978-954-8187-97-8
 • Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914–1915) Сборник доклади от международната научна конференция – София, Видин, Кюстендил, Кърджали, 13–16 октомври 2015. С., 2017. Уводни думи (с. 5–8) и съставител (468 с.). ISBN 978-954-2903-28-4
 • Борис Дрангов. Живот и дела. С., 2017. Автор Т. Петров. Съ-редактор,160 с. ISBN 978-619-7377-00-2
 • Св. Климент Охридски – опит за портрет. С., 2018. Автор В. Велинова. Съ-редактор, 200 с. ISBN 978-619-7377-03-3
 • Владиримир Каназирев. От Разлог до Сент Луис (1879–1962). Благоевград, 2019. Автор Ел. Чалгънова. Научен редактор, 296 с. ISBN 978-954-8505-81-9

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

Участие в над 70 конференции, кръгли маси, семинари и др. в България, Албания, Сърбия, Русия, Македония.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Статии и интервюта, поместени в сайтовете на:
МНИ, Агенция „Фокус“, БНТ, „Македонска трибуна“ – Торонто и др.

Участие в ТВ и радиопредавания: в БНТ, България – 24, „Скат“, Военен телевизионен канал, радио „Благоевград“ – БНР…

Участие в представяне на книги, издания на МНИ и ИИстИ в:
София, Благоевград, Кюстендил, В. Търново, Пловдив, Босилеград, Скопие

Участие в организацията и подготовката на изложби, представени в София, Кюстендил, Благоевград, Охрид, Корча, Истанбул, посветени на:
Кузман Шапкарев

Конгреси и програмни документи след 1878 г. за историята и културата на българските земи под чужда власт

110 години от Илиинденско-Преображенско въстание

Корени във времето – Българската екзархия и българската общност в Цариград в миналото и днес

1100 години от успението на Свети Климент Охридски

95 години Македонски научен институт