Александър Златанов

ас. д-р Александър Златанов

6 септември 1988, Карлово

E-mail: alzlatanov(at)abv(dot)bg

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Българска, балканска и източноевропейска история и геополитика XVIII–XIX в., изворознание, чужди извори и пътеписи за Балканите XVIII–XIX в. културноисторическо наследство XV–XIX в., регионална история, генеалогия.

2. НАУЧНА КАРИЕРА

Образование:

2020 г. – Доктор по история, СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет. Защитена дисертация на тема: „Казак алаят на Михаил Чайковски – между Европа и Османската империя“.

2015 г. – Магистър по история, СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет.

2013 г. – Бакалавър по книгоиздаване, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Заемани длъжности:

01.05.2022 – Досега – Асистент в Институт за исторически изследвания – БАН.

01.04.2021 – 30.04.2022 – Изследовател (R2) в Институт за исторически изследвания – БАН.

01.04.2021 – 31.12.2021 – Изследовател (R2) в Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.

09.03.2020 – 10.09.2020 – Изследовател (R1) в Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“.

Научна степен и звание:

2022 – Асистент

2020 – Доктор по история (PhD)

Членства в научни организации и сдружения:

14.02.2022 – досега: Society for Global Nineteenth-Century Studies (SGNCS), Singapore/Liverpool, Член-съосновател.

30.09.2021 – досега: EUROPA NOSTRA, Brussels/Hague, Член.

27.11.2020 – досега: Royal Historical Society, Early Career Fellowship (RHS), London, Член-млад учен.

25.09.2020 – досега: Център за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ), София, Член.

11.09.2018 – досега: Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes (CIEPO), Vienna, Член.

01.02.2018 – досега: Gesellschaft für Turkologie, Osmanistik und Türkeiforschung (GTOT), Vienna, Член.

01.01.2018 – досега: Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES), Pittsburgh, Член.

Научни специализации:

Декември, 2021 г., гр. Истанбул, Турция: Османски архив към Главна дирекция на държавните архиви при Президентството на Република Турция (BOA).

Май – Юли, 2021 г., гр Краков и гр. Курник, Полша: Библиотека с архив „Княз Чарториски“ (BCz); Ягелонска библиотека с архив (BJ); Научен архив на Полската академия на науките и знанието в гр. Краков (PAN/PAU); Курницка библиотека с архив (BK). Специализацията е осъществена след спечелване на стипендия „Thesaurus Poloniae“ към Międzynarodowe Centrum Kultury.

Април, 2018 г., гр. Лондон, Великобритания: Британски национален архив (TNA, Foreign Office); Отдел „Ръкописи“ в Британската библиотека (BL). Специализацията е осъществена след спечелване на стипендия за научна мобилност към Докторантски център „Св. Климент Охридски“.

Август, 2017 г., гр. Варшава, Полша: Национална библиотека на Полша (BN); Архив към Литературен музей „Адам Мицкевич“ (MLiAM).

Юли, 2017 г., Люблин, Полша – Интензивна езикова специализация по полски език в Център по полски език и култура за чужденци към Люблински университет „Мария Склодовска – Кюри“. Специализацията е осъществена след спечелване на стипендия от МОН.

Април – Юни, 2017 г., гр. Москва, Русия: Архив на външната политика на Руската империя (АВПРИ); Държавен архив на Руската федерация (ГАРФ); Руски държавен военноисторически архив (РГВИА); Ръкописен отдел към Руската държавна библиотека (ОР РГБ); Архив на Държавен исторически музей (ГИМ). Специализацията е осъществена след спечелване на стипендия „The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Research Abroad”, The Nippon Foundation.

Май – Юни, 2016 г., гр. Краков и гр. Варшава, Полша: Библиотека с архив „Княз Чарториски“ (BCz); Ягелонска библиотека с архив (BJ); Научен архив на Полската академия на науките и знанието в гр. Краков (PAN/PAU); Краковски национален музей (MNK); Национален военен музей във Варшава (MWP); Варшавска национална библиотека (BN); Национален литературен музей с архив „Адам Мицкевич“ (MLiAM). Специализацията е осъществена след спечелване на стипендия по Програма „Сасакава“ към СУ „Св. Климент Охридски“.

Участие в съвместни научни проекти:

Юли 2021 – Юли 2025 г. – International research project in the National Science Centre – Poland (Narodowe Centrum Nauki), OPUS-20. “Social Changes of the Muslim Communities in Bosnia-Hercegovina and Bulgaria in the Second Half of the 19th and at the Beginning of the 20th Century: Comparative Studies”. Член на екипа от българска страна.

Декември 2018 – Декември 2022 г. – Национален изследователски проект към Фонд „Научни изследвания“, договор № КН-06 ОПР 05/02 от 17.12.2018 г. „Мрежи и механизми на влияние в регионалната икономика. Балканска и европейска контекстуализация на архивното наследство на братя Евлоги и Христо Георгиеви“. Първоначално външен експерт (2019–2020), след това член на екипа (2022).

Септември 2018 – Септември 2019 г. – Национален изследователски проект № РД 19-254 / 03.08.2018 „Архив на българските полярници“ към Национален център за полярни изследвания. Проучване, издирване, дигитализация и популяризация на научното и архивно наследство на Български антарктически институт и неговите членове и сътрудници. Член на екипа.

Май – Декември, 2016 г. – Изследователски проект към ИФ на СУ № 46 / 2016 „Османските архиви в България. Придобиване, актуално състояние и условия за достъп.“ Член на екипа.

Езици:

Английски, полски, руски, сръбски (четене), турски (основно).

3. ПУБЛИКАЦИИ

А. Индивидуални монографии:

Б. Колективни трудове:

В. Студии и статии:

 1. Zlatanov, A. Michał Czajkowski – Sadık Pasha and his Ottoman Cossack Regiment as Agents of Modernization // Transforming Southeast Europe during the Long 19th century: Persons and Personalities as Agents of Modernization in the Ottoman and the Post-Ottoman space. Eds. Antonova-Goleva, B., Masheva, I. Brill: Leiden, 2023 (Под печат).
 2. Zlatanov, A. The Conversion case of the political agent Michał Czajkowski // Going Native: Converts, Renegades and “New’ Ottomans”, 16th-19th century. I.B. Tauris: London. 2022 (Под печат).
 3. Zlatanov, A. Karlovo’s Textile Guilds in the 19th Century // Marmara University Journal of Turkology, Vol. IX, 2022. ISSN: 2529-0045 (Online). (Под печат)
  (EBSCO Host; ULRICH Global Serials Directory; TÜBİTAK / ULAKBİM SBVT, ASOS Index, DRJI)
 4. Zlatanov, A. Comfortable numbness: The Case of Karlovo’s heritage // 6th International Heritage Forum of Central Europe, Heritage & Development, Kraków, 2023. (Под печат)
 5. Златанов, А. Краеведът Христо Фъргов – един живот, отдаден на Карлово // Исторически преглед, Т. LXXVII, бр. 4, 2021, с. 24–40. ISSN: 0323-9748.
  (EBSCO Host; Publons; CEEOL; РИНЦ)
 6. Златанов, А. Карловски търговци през 60-те години на XIX в. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т. VI. Предприемачеството в историческа перспектива, 2021, с. 284–295. ISSN: 2534-9244 (print) / ISSN 2603-3526 (online).
  (SCOPUS; ERIH PLUS; RePec; CEEOL; Google Scholar)
 7. Златанов, А. „Отел Ламбер“ и конверсията на политическия агент Михаил Чайковски // Исторически преглед, Т. LXXVI, бр. 4, 2020, с. 5–33. ISSN: 0323-9748.
  (EBSCO Host; Publons; CEEOL; РИНЦ)
 8. Златанов, А. Балканската политика на „Отел Ламбер“ и установяването на Източната агенция в Цариград (1831 – 1842) // История, T. XXVIII, бр. 3, 2020, с. 250–269. ISSN: 0861–3710 (Print) / ISSN: 1314–8524 (Online). (Web of Science; ERIH PLUS; EBSCO Host; CEEOL; РИНЦ; Google Scholar; Primo/Ex Libris; Summon/ProQuest)
 9. Златанов, А. Социално-икономическо развитие на Карловска околия след Освобождението // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Т. V. Пазари, общество, власт. Варна, 2020, с. 319–332. ISSN: 2534-9244 (print) / ISSN 2603-3526 (online).
  (SCOPUS; ERIH PLUS; RePec; CEEOL; Google Scholar)
 10. Златанов, А. Историята на едно дарение: Текстилната фабрика на Евлогий Георгиев в Карлово // Дарителство и предприемачество на Балканите през ХІХ в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви. УИ „Св. Климент Охридски“: София. 2020, с. 141–157. ISBN: 978-954-07-5038-5
 11. Zlatanov, A. Czajkowski’s Christian Army of the Sultan, 1853–1870 // Turkish Yoke or Pax Ottomana. The Reception of Ottoman Heritage in the Balkan History and Culture. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne, Nr. 24, 2019. Kraków, pp. 45–57. ISSN: 2299–2383 / e-ISSN: 2082–9213.
  (Index Copernicus; Google Scholar; CEON; POL-Index; Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego; Polish Scientific Journals Database; e-Publikacje Nauki Polskiej).
 12. Zlatanov, A. Niepublikowane wspomnienia o Michała Czajkowskiego–Sadyka Paszy // Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, T. LIII, z. 2. Warszawa, 2018, s. 111–130. ISSN: 1230–5057 / e-ISSN: 2353–6403.
  (ERIH PLUS; Index Copernicus; CEJSH; CEON; CEEOL; Google Scholar; POL-Index; BazHum; Crossref)
 13. Zlatanov, A. Forest and Outlaws in the Bulgarian lands during the XVIIIth century –// Les forêts européennes. Gestions, exploitations et représentations (XIe-XIXe siècles). Presses Universitaires de Bordeaux, Pessac, 2018, pp. 105–115. ISBN: 979-10-300-0176-1.
 14. Златанов, А. Непубликувани спомени за Михаил Чайковски – Садък паша // Българите в Османската империя, XIX в. Понятия, структури, личности. София, 2017, с. 107–133. ISBN: 978-954-07-4352-3.
 15. Златанов, А. Локализиране на границите на Карлово според вакфието на Карлъзаде Лала Али бей от 1496 г. // Известия на Регионален исторически музей – Габрово, T. IV. 2017, с. 27–38. ISSN: 2367–783X.
 16. Златанов, А. Църквата „Св. Богородица“ в Карлово през Възраждането // Известия на Регионален исторически музей – Габрово, T. III. 2016, с. 147–162. ISSN: 2367–783X.
 17. Златанов, А. Две османски чешми от XIX век във Варна // Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Пета студентска научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново, 2016, с. 195–208. ISBN: 978-619-208-050-1.
 18. Златанов, А. Казак алаят на Садък паша // Известия на института за исторически изследвания, Т. XXXII. Полша и поляците в новата българска история (средата на ХІХ – средата на ХХ век). София, 2015, с. 66–78. ISSN: 2367-5187.
  (CEEOL)
 19. Zlatanov, A. Karlovo’s Bazaar (Charshiya) During The Bulgarian National Revival // Standards of everyday life in the Middle Ages and in Modern Times, Vol. III. Veliko Tarnovo, 2014, pp. 506–513. ISBN: 978-619-00-0176-8.
 20. Златанов, А. Топографията и фортификацията в Ключката клисура като фактор в Беласишката битка // 1000 години Самуилова България. Благоевград, 2014, с. 107–127. ISBN: 978-954-680-965-0.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 1. 21 – 26 юни 2022 г., Солун, Гърция – 24th International Congress of CIEPO; Изнесен доклад: „Cross cultural contacts during the Tanzimat era: The Ottoman Cossack Regiments and their reception“.
 2. 19 май 2022 г., София, България – Мрежи и механизми на влияние в регионалната политика, икономика и култура; Изнесен доклад: „Мрежи на локално влияние: Карловските еснафи в развитието на града през XIX в.“.
 3. 17 – 19 декември 2021 г., Истанбул, Турция – The International Symposium of Ottoman Economic History. In memoriam of Mehmet Genç; Изнесен доклад: „The Drivers of Proto-Industrializations: Karlovo’s Textile Guilds and Crafts in 19th century“.
 4. 24 – 25 септември 2021 г., Велико Търново, България – Научна конференция на Центъра за стопанско-исторически изследвания „Предприемачеството в историческа перспектива“; Изнесен доклад: „Карловски търговци от началото на 60-те години на XIX в.“.
 5. 16 – 18 юни 2021 г., Краков, Полша – 6th International Heritage Forum of Central Europe, Heritage & Development; Изнесен доклад: „Comfortable numbness: The Case of Karlovo’s heritage“.
 6. 31 май 2021 г., Краков, Полша – Seminarium Dziewiętnastowieczne Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Изнесена публична лекция: „Kozacy sułtańscy Sadyka Paszy na Bałkanach“.
 7. 19 ноември 2020 г. – досега, Онлайн семинар „Балканский семинар“, Институт славяноведения Российской академий наук, Москва.
 8. 24 октомври 2020 г. – 2021, Онлайн семинар „Ottomans Online“, Skilliter Centre Seminars on the Ottoman Empire and Early Turkish Republic, Cambridge.
 9. 25 – 26 септември 2020 г., Велико Търново, България – Научна конференция на Центъра за стопанско-исторически изследвания „Пазари, общество, власт“; Изнесен доклад: „Социално-икономическо развитие на Карловска околия след Освобождението“.
 10. 8 юли 2020 г. – Онлайн семинар „Стопански предпоставки за формирането на българския политически елит (по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви)“; Изнесен доклад: „Стопанско-търговската мрежа от сътрудници и комисионери на Евлоги Георгиев през 1839 г.“.
 11. 4 октомври 2019 г., София, България – Международна научна конференция „Дарителство и предприемачество на Балканите през XIX в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви“; Изнесен доклад: „Историята на едно дарение: Текстилната фабрика на Евлогий Георгиев в Карлово“.
 12. 17 – 21 октомври 2018 г., Берлин, Германия – History Festival „War or Peace. Crossroads of history 1918 – 2018“.
 13. 12 – 13 октомври, 2018 г., Прага, Чехия – International Workshop „Late-Ottoman Identities: The National, Transnational and Marginal“.
 14. 19 – 21 септември 2018 г., Бамберг, Германия – 3rd European Convention on Turkic, Ottoman & Turkish Studies, Turkologentag 2018; Изнесен доклад: „The Conversion case of the renegade Michał Czajkowski, 1850 – 1870“.
 15. 11 – 15 септември 2018 г., София, България – 23rd International Congress of CIEPO; Изнесен доклад: „Sadık Paşa and his Kazak Alayı as instruments of modernization in the Ottoman Empire“.
 16. 1 – 2 декември 2017 г., София, България – International Workshop „Transforming South Eastern Europe during the Long 19th Century: Persons and Personalities as Agents of Modernization“; Изнесен доклад: „Michal Czajkowski – Sadyk Pasha and his Ottoman Cossack Regiment as agents of modernization“.
 17. 1 – 12 октомври 2017 г., Варшава, Бялисток, Кринки, Крушиняни, Тикоцин, Супрасъл, Красногруди, Краков, Швидница, Кжижова, Вроцлав, Войновице, Полша – The First International School „Poland and Central and Eastern Europe“.
 18. 19 – 27 август 2017 г., област Мазурия, Полша – International Summer School „Memory and Law: Legal Perspective in Historical Assessments“.
 19. 8 – 30 юли 2017 г., Люблин, Полша – Интензивен езиков курс по полски език в Центъра по полски език и култура за чужденци към Люблински университет „Мария Склодовска – Кюри“.
 20. 23 – 24 май 2017 г., Москва, Русия – Международная научная конференция „Славянский мир: общность и многообразие“ (Славянският свят: Общност и многообразие); Изнесен доклад: „Славянский легион Михаила Чайковского в образах и картинах“.
 21. 6 – 7 октомври 2016 г., Габрово, България – Национална научна конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“; Изнесен доклад: „Локализиране на границите на Карлово според вакфието на Кърлъзаде Лала Али бей от 1496 г.“.
 22. 17 – 18 ноември 2015 г., Шантий, Франция – Conférence scientifique internationale „Les forêts européennes. Gestions, exploitations et représentations XIe-XIXe siècles“; Изнесен доклад: „The Forest and the Outlaws in the Bulgarian lands during the 18th century“.
 23. 8 – 9 октомври 2015 г., Габрово – Научна конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“; Изнесен доклад: „Църквата Света Богородица в Карлово през Възраждането“.
 24. 31 август – 4 септември 2015 г., София – 11th International Congress of South East European Studies, AIESEE; Изнесен доклад: „Ivan Kishelski’s Project of Bulgarian liberation“.
 25. 27 – 28 март 2015 г., Велико Търново – Пети мартенски студентски четения; Изнесен доклад: „Две османски чешми от XIX век във Варна“.
 26. 3 – 4 септември 2014 г., Благоевград – Национална студентска конференция „1000 години Самуилова България“; Изнесен доклад: „Топографията и фортификацията в Ключката клисура като фактор в Беласишката битка“.
 27. 1 – 6 август 2014 г., Симитли и региона – Национална студентска научна експедиция „Симитлия – От древността до наши дни“.
 28. 1 – 6 юни 2014 г., България, Македония, Гърция, Албания – Национална научна експедиция „По следите на Самуиловата държава“; Изнесен доклад: „Църквата Свети Стефан в Костур“.
 29. 11 – 22 май 2014 г., Велико Търново – International Intensive Program „Standards of everyday life in the Middle Ages and in Modern Times”; Изнесен доклад: „Karlovo’s Bazaar (Charshiya) during the Bulgarian National Revival”.
 30. 20 – 21 март 2014 г., София – Международна научна конференция „Полша и поляците в новата българска история (средата на XIX – средата на XX век)“; Изнесен доклад: „Казак алаят на Садък паша“.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

21 март 2022 г., София – Участие в историческо телевизионно предаване „История.БГ“ по БНТ. Тема на предаването: „Праворазбраната цивилизация: Модернизация, железници, телеграфи.“ (заедно с д-р Боряна Антонова-Голева и чл.-кор. проф. дин Иван Русев).

31 май, 2021 г., Краков, Полша – Изнесена публична лекция на тема: „Kozacy sułtańscy Sadyka Paszy na Bałkanach” към „Семинар за XIX в.“ в Исторически факултет на Ягелонския университет (Seminarium Dziewiętnastowieczne Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Април 2021 г., Карлово – Организиране и откриване на публична (безплатна) фотодокументална изложба за Старо Карлово. Заглавие на изложбата: „(НЕ)ЗАБРАВЕНОТО КАРЛОВО. Фотодокументална изложба в образи от Карлово (1898 – 1943)“.

6. НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

29 май, 2019 г. – Първо място в конкурс „Докторант на годината“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2018/2019 година.

25 ноември, 2018 г. – Годишна награда на Ректора на Алма Матер за научноизследователска дейност за учебната 2017/2018 г.

11 май, 2018 г. – Трето място в конкурс „Докторант на годината“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2017/2018 година.

25 ноември, 2017 г. – Годишна награда на Ректора на Алма Матер за научноизследователска дейност за учебната 2016/2017 година.