Весела Трайкова

Весела Трайкова – д-р, главен асистент.

14.01.1957

e-mail: vesseltrayko(at)abv(dot)bg

1. Научни интереси

Историческа памет и нейната употреба. Национализъм и национални сблъсъци. Конструиране на национални разкази. Човешки обществени идентичности. Етнически, национални и други идентичности и конфликти и техните корени. Философски и херметични аспекти на историческото битие – това във връзка с темата за идентичностите, ролята на елитите, както и употребата на историческата памет и причините за нейните манипулации.

2. Академична кариера

 • Образование

През 1976 г. завършвам Френската гимназия в София. През 1980 г. завършвам Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – факултет по история с тясна специалност балканска история и втора специалност френска филология.

 • Заемани длъжности

От 1980 г. съм на работа в Института за исторически изследвания към БАН – София. От 1994 г. съм главен асистент. До 2017 г., когато съм пенсионирана и назначена на половин щат като историк.

 • Научна степен

От 1988 г. съм доктор (образователна и научна степен).

 • Членства в научни организации и сдружения

Членувам в Македонски научен институт и в Българско Историческо дружество.

 • Езици

Ползвам следните езици: френски, английски, руски, гръцки и съвсем малко латински.

I. ПУБЛИКАЦИИ:

1. Индивидуални монографии:

През 1988 г. защитавам малък докторат на тема: „Гръцката пропаганда в Македония – 1876 – 1903 г.“ (475 машинописни страници – на пишеща машина). Непубликувано.

Трайкова-Йоанина, Весела. Българо-гръцкият национален сблъсък в Македония и неговите корени. С особен поглед към проявите на гръцкия национализъм. С., Издат. „Булга Медиа“, печатница „Дейликонт“, С., 2018. ISBN 978-954-9670-38-7   (721 страници).

Трайкова-Алшади, Весела. Ранното християнство, Юстиниан и Юстиниана Прима. (Извори, историческа памет и нейната употреба). София, Издат. „Булга Медиа“, Печатница „Дейликонт“, С., 2016. ISBN 978-954-9670-22-6 (372 страници, заедно с изготвените в превод на английски език от авторката резюме на книгата и нейното съдържание, както и приложени накрая илюстрации с обяснения на авторката към тях)

Трайкова-Йоанина, Весела. Ранното християнство, Юстиниан и Юстиниана Прима. (Извори, историческа памет и нейната употреба). Второ преработено и допълнено издание. София, Издат. „Булга Медиа“, Печатница „Дейликонт“, С., 2019. ISBN: 978-954-9670-42-4 (387 страници)

2. Колективни трудове:

 1. Британски дипломат. докум. по българския нац. въпрос. Том І /1878-1893/, С., 1993. Съставителство заедно с Александър Гребенаров, Румен Караганев и Румяна Прахова.
 2. Участие със статии в първите два тома на: Национално-освободителното движение на македонските и тракийските българи 1878 – 1944. София, МНИ, Том първи Борби за запазване на единството на българската нация. 1878-1893. С., 1994. Статията ми е: Чуждите пропагадни в Македония и Одринска Тракия 262-276.
  В том втори, София, 1995 г. имам две статии: 2 статии: 1. Българската Езкархия в борбата против чуждите пропаганди; 2.Начало на борбата на ВМОРО против сръбската и гръцката пропаганда. страници: 86-94 и 200-220.

3. Студии и статии:

А. Студии и статии, посветени на чуждите пропаганди в Македония и главно с гръцката пропаганда:

 • Етники Етерия. Създаване, идеи и дейност по отношение на Македония (1894-1897 г.). – Военноисторически сборник, 1985, № 3, 146-171.
 • Charilaos Tricoupis et les tentatives d’un rapprochement balkanique durant les annèes 80 et le dèbut des annèes 90 du XIX-e siècle. – In: Relations et influences réciproques entre Grecs et Bulgares, XVIII-e – XX-e siècle: Cinquième Colloque Greco-Bulgare. Thessalonique, 1991, pp. 477-510.
 • Гръцката пропаганда в Одринска Тракия (1878-1893). – Исторически преглед, 1993, № 3, 20-45.
 • Сръбската пропаганда в Македония до 1893 г. и борбата срещу нея. – Македонски преглед, 1994, № 2, 21-46; № 3, 43-66.
 • Наченки на андартското дело в Македония – Каравангелис, Йон Драгумис и десетината критяни, списание „Македонски преглед“, Година XXIV, 2001, кн. 1, стр. 45-60.
 • Тайната мисия на Мелас в Кожани. (Един малко известен епизод от зараждането на андартското движение). – Македонски преглед, 2001, № 3, 75-89.
 • Към възприемане на андартската идея – първи стъпки на гръцкото правителство и Македонския комитет (декември 1903 – май 1904 г.) – Исторически преглед, 2002, № 3-4, 136-160.
 • Contribution to the History of Bulgarian-Greek Relations in Macedonia (1904). – BHR, 2003, № 1-2, 99-124.
 • Вовлечение масс в андартскую деятельность в Западной Македонии. Организацационные изменения в структуре движения (1905 г.) – BHR, 2008, кн.1-2, 117 – 150. ISSN 0204 – 8906
 • Начало на андартското движение (гръцката въоръжена пропаганда) в Солунския вилает (1904-1905) – В: 100 години от Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.). Сборник доклади от международната научна конференция, София, 26-27 септември 2003 г. София., 2005, 445-456.
 • Андартското движение в Солунския санджак през 1904-1906 г. според архива на Княжеското българско търговско агентство в Солун. – Известия на Държавните архиви, кн. 92, 2006, 186-243.
 • Експанзия на андартското движение след Илинден – В: В търсене на националния идеал. 1878-1913. Доклади и съобщения от Международна научна конференция. (Благоевград, 2-3 октомври 2008). Благоевград, 2009, 272-277.
 • Андартското движение и Младотурската революция – В: Сборник с доклади от Международната научна конференция, проведена в София на 19-20 септември, 2008 г . „Независимостта на България 1908 г. – поглед от ХХІ век“, С., 2010, 221-233.
 • Още за антигръцките погроми в България през 1906 г., Исторически преглед, 2010 г. , № 5-6, в рубрика дискусии, 151-162.

***

Б. Статии и студии, посветени на концептуални въпроси относно нация, етнически и национални идентичности, ранното християнство и корените на българската църква:

 • Въобразеният българин vis-à-vis въобразения грък. – В: Шишманови дни 2012. Българска академия на науките & Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей. С., 2013, с. 259-271.
 • Към предисторията на Балканския съюз. Сблъсък на две национални мечти – митове и реалности. – В: Македонски преглед, 2013, № 1, 78-88.
 • Защо Македония? Геополитически, етнокултурни и цивилизационни процеси. – В: 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878-1913). Сборник доклади от международна научна конференция. София- Благоевград, 3-4 октомври 2013 г. София, 2014, с. 213–223. ISBN 978-954-2903-11-6
 • Към проблема за националните идентичности (с особен поглед към българи и гърци). Опит за преосмисляне. малко под 21 стандартни страници – В: Материали на третия международен конгрес по българистика, проведен в София 23-26 май 2013 г. Секция „Общество и култура – подсекция „Сравнителна етнология“. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 9–26.

***

В. Статии и студии, посветени на проблема за ранното християнство и корените на българската църква:

 • Самостоятелно отпечатана студия: – Трайкова-Алшади, Весела. Църквата на апостол Павел в Източен Илирик и съдба ѝ до свети Климент и следовниците му от Първото българско царство. С., Издат. „Булга Медиа“. София, 2016. Печатница „Дейликонт“, София, 2016. ISBN: 978-954-9670-28-8 (82 страници.) С 28 приложения – илюстрации, карти, документи и други, с обяснения на авторката към тях.).
 • Traykova-Alshadi, Vessela. The Apostle Paul’s church in Illyricum and its Fate up to St. Kliment and His Followers. “Bulga Media” Publishing House – Sofia, 2016, “Dejlikont” Printing House , Sofia, 2016. ISBN: 978-954-9670-28-8 (68 pages). (превод на съкратения вариант на българската студия Църквата на ап. Павел….)
 • Ранното християнство и Юстинияна Прима (опит за преосмисляне). – В: „Под знака на музата на Клио.“ Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на департамент „История“ на НБУ. С., Издателство на НБУ, С., 2018 г. 131 – 150. ISBN: 978-619-233-029-3.
 • Отново за ранното християнство, Юстиниан и Юстиниана Прима: опит за нов прочит на някои извори. (историческа памет – начин на употреба). – В: Български исторически четения 2016. Богатството на българското християнство., 79 – 97.
 • Архиепископията Юстиниана Прима от 6-ти век и мястото й сред другите ранно-християнски църкви. – Военно-исторически сборник. 2016, кн. 2, с. 31-52.
 • Отново за ранното християнство, Юстиниан и Юстиниана Прима: Опит за нов прочит на някои извори (историческа памет – начин на употреба) – В: Български исторически четения 2016. Сборник. Богатството на българското християнство. С., Издат. „Булга Медиа“, 2017, 79 – 92. ISBN: 978-954-9670-30-1.
  По същата тема e под печат:
  Началата на Българската църква от Първото българско царство – между раннохристиянската църква и църквите в Рим и Константинопол. – В: Материали от 7-ми международен симпозиум „Пауталия – Велбъжд – Кюстендил и прилежащите им територии през вековете“ – 4–6 октомври 2017 г., 19 стандартни стр.

***

Г. Статии с друга тематика:

 • Обществено-политически възгледи на Лазар Йовчев (Екзарх Йосиф). – Исторически преглед, 1983, № 5, 57-71.
 • Humanitarian scientific knowledge: a philosophical and existential issue. – В: Международна Варненска философска школа. „Наука, цивилизации, ценности“ – 1994, 55-59.
 • Екзархията и Българският национален въпрос в края на 19 и началото на 20 век (1878-1908) – някои аспекти – В: Сборник с материалите от научната конференция „Религия и църква в България. Социални и културни измерения на православието и неговата специфика в българските земи.“, (проведена на 27-29 ноември 1997 г. в София.) С., 1999, 212-222.
 • (В съавторство с Йордан Табов) За една интерполация във „Византийска история” на Никифор Григора. Йордан Табов, Весела Трайкова. – сп. Минало, 2015, кн. 1, 25 – 36. ISSN: 1310-3415.

***

Д. In Memorium за баща ми:

 • In Memoriam. Vesselin Traykov 1921-2011. – Еtudes Balkaniques XLVII, 2011, № 1, 217-224.
 • Проф. Веселин Трайков. Един достойно изживян живот: поглед отвътре. – Балкани. 2012, № 1. Балканите между мита и реалността, 142-148.
 • In Memoriam. Проф. д.и.н. Веселин Трайков (1921 – 2011). – Светилник (списание на Клуб приятели на Индия), брой 13, 2011, 20 – 22. ISSN: 1314-0566.

***

Е. Научни информации, отзиви, рецензии:

 • Рецензия на книгата на Ангелики Константакопулу: „Политика и памет на Балканите. Гръцките изображения на Черна Гора /19-ти век – 1-та световна война/” (Aγγελική Κονσταντακόπουλου. Πολιτική και μνήμη στα Βαλκάνια. Οι ελλινικές εικόνες του Μαυροβουνίου (19ος αι. – Α’ Πανκόσμιος πόλεμος). Ιωάννηνα (Янина), 2004, 255 с. Рецензия в BHR, 2007), № 3-4, 274-281.
 • Отзив за книгата на Върбан Тодоров „Етнос, нация, национализъм. Аспекти на теорията и практиката“. София, 2000. изд. Парадигма. 312 с. –В: сп. Минало. 2011, № 4, 88-96.
 • Отзив за книгата: Петър Шанданов. Богатство ми е свободата. Спомени. Встъпителна студия, съст. и бел. Ц. Мичева. Издателство „Гутенберг“, С., 2010 . 367 с. – В: Исторически преглед. 2011, № 3-4, Реценции и отзиви, 291 – 293. 
 • Трайкова, В. Рецензия „Ценен труд за българската просвета в Македония и Одринска Тракия – 1878 – 1913 г.“ – В: История на образованието в България. Годишник. т. I. Габрово, Издание на Министерството на народната просвета и Национален музей на образованието в България, 1983, 243 – 253. Рецензията е за книгата на Войн Божинов. „Българската просвета в Македония и Одринска Тракия. 1878 – 1913 год.“ С., Издат. на БАН, 1982. (392 страници)
 • Οἱ ἀπαρχές του Μακεδονικοῦ ἀγώνα. (1903 – 1904). 100 ἔγγραφα ἀπό τό Ὑπουργείο τῶν Ἐξωτερικών τῆς Ἑλλάδος. Εἰσαγωγή Βασίλης Κ. Γούναρης. Θεσσαλονίκη, 1996. 312 σ.
 • Начало на Македонската борба. (1903 – 1904). 100 документа от архива на Министерството на външните работи на Гърция. Предговор Василиос Гунарис. Солун, 1996, 312 с. – Макед. пр., 1999, кн. 1, 129 – 137. (рецензия)

***

II. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ.
Тук давам участието ми в по-важните и то предимно международни или с международно участие научни форуми:

Cinquième Colloque Greco-Bulgare. Thessalonique, 1991. Relations et influences réciproques entre Grecs et Bulgares, XVIII-e – XX-e siècle. Докладът ми е на тема: Charilaos Tricoupis et les tentatives d’un rapprochement balkanique durant les annèes 80 et le dèbut des annèes 90 du XIX-e siècle.

Трети международен конгрес по българистика, проведен в София 23-26 май 2013 г. Участие с доклад на тема: Към проблема за националните идентичности (с особен поглед към българи и гърци). Опит за преосмисляне.

Международни научни конференции, проведени в София, 19-20 септември 2008 г. под надслов: „Независимостта на България, 1908. Поглед от ХХІ век” с доклад на тема Андартското движение и Младотурската революция.

Международна научна конференция: Националната идея от Сан-Стефано до Букурещ. 1878-1913. Благоевград, 3-4 октомври. Участие с доклад на тема: Защо Македония? Геополитически, етнокултурни и цивилизационни процеси.

Участие с доклад в 11-тия международен Конгрес по Балканистика за проучвания за Югоизточтна Европа (XIe CONGRÈS D’ÉTUDES SUD-EST EUROPÉENNES,) , проведен в София 31 август – 4 септември, 2015 г. – доклад на тема: „Justiniâna Prima et le christianisme apostolique – base de conflicts ou bien un héritage commun des Balkans.”

Участие в юбилейната научна конференция по случай 20 години департамент История на НБУ „Под знака на музата Клио”, проведена на 29-30 май 2015 г. с доклад на тема: Ранното християнство и Първа Юстиниана. Участие и в дискусиите на конференцията.

Участие с доклад в: 4-ти меѓународен научен симпозиум „Денови на Jустиниjан I“. Скопjе, 11-12 Ноември, 2016. Специjална тематска целина: „Византиското мисионерство и придобивките за Европа.“ Докладът е на тема: The Apostle Paul’s Church in the Diocese of Eastern Illyricum. Its Destiny Prior to the Time of St. Kliment and His Followers from the First Bulgarian Kingdom.

Участие с доклад на 7-ми международен симпозиум „Пауталия – Велбъжд – Кюстендил и прилежащите им територии през вековете“, проведен в Кюстендил на 4-6 октомври 2017 г. Докладът бе на тема: „За корените на Българската църква от Първото българско царство и ролята на св. Климент за полагане на нейните начала.” Тъй като докладът бе същия като изнесения в Благоевград, в дадения за публикуване материал смених съдържанието, за да не се повтарят.

Участие с доклад на Юбилейната конференция „Югозападна България – нови изследвания и проучвания“, проведена в Благоевград на 28-29 септември 2017 г. по повод 65-годишнината от основаването на РИМ Благоевград. Участвах с доклад: „За корените на Българската църква от Първото българско царство и ролята на св. Климент за полагане на нейните начала.“

Участие на 4-та научна среща „Български исторически четения“ 2017 г. „Писания и предания в българската история“. София 20 май 2017 г. с доклад на тема: Паметта за св. Климент Охридски и измеренията на неговото дело.

***

III. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Представяне на книгата ми „Ранното християнство, Юстиниан и Юстиниана Прима. Извори, историческа памет и нейната употреба.” Има две представяния:

 1. Във Варна на 22 април, 2017 г. в Арт салона на Радио Варна в рамките на програмата на VI пролетни дискусии, провеждани от Сдружение „България – дух и култура” Водещ на срещата Петко Атанасов – издател и редактор на книгата.
 2. Представяне на книгата в София на 15 юни, 2017 г. в Народно Читалище „Славянска беседа – 1880“, организирано от Кръг СЛОВО към читалището. Водещ Петко Атанасов – издател и редактор на книгата.