Виктор Рогозенски

доктор, асистент ВИКТОР РОГОЗЕНСКИ

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Нова и най-нова обща история; Международни отношения; История на Централна Европа и Балканите в ново и най-ново време; История на международните отношения в ново и най-ново време; История на славянските народи в ново и най-ново време; Участие на България в международните отношения в ново и най-ново време

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

2013-2016 – редовен докторант в секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ на Института за исторически изследвания към БАН

2005-2010 – магистратура по международни отношения в Ягелонския университет в Краков, Полша

Заемани длъжности

2016 – асистент в Института за исторически изследвания към БАН, секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“

Научна степен и звание

2016 – доктор – след защита на дисертация на тема „Парижката мирна конференция концепции и реалности (По примера на Тешин 1919–1920)“, научен ръководител доц. д-р Т. Готовска-Хенце

Научни специализации

2015 – шестмесечна специализация в Карловия университет в Прага по програмата Еразъм

Участие в съвместни научни проекти

2015-2017 – „Модернизационни проекти в Централна и Югоизточна Европа: теории, социални резултати“ – съвместен проект с Историческия институт на САН, Братислава, Словашка република.

2012-2014 – проект „България – Извори и документи“ на Института за исторически изследвания към БАН, финансиран от Европейски социален фонд, Министерство на образованието, младежта и науката и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Езици

английски, полски, руски, чешки

3. ПУБЛИКАЦИИ

Студии и статии

 • Случаи на хуманност и милосърдие по времето на Втората световна война. – В: Актуални проблеми на сигурността. Сборник с доклади от научна конференция, проведена във Велико Търново на 26-27 октомври 2017 г. В. Търново, 2017, с. 204-211.
 • Чехословашко-полския военен конфликт в Тешинско от 1919 г. – В: Актуални проблеми на сигурността. Сборник с доклади от научна конференция, проведена във Велико Търново на 26-27 октомври 2017 г. В. Търново, 2017, с. 212-216.
 • Свободата за национално самоопределение и неговата реализация в Централна Европа след Първата световна война. – В: Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е? Сборник доклади от национална научна конференция, проведена на 25-26 април 2017 г. в Русе. Русе, 2017, с. 103-111.
 • Трагичните последици за България след двете национални катастрофи 1913–1919. – В: 100 години от Балканските войни. Извори и документи. С., 2015, с. 571-580.
 • Съдбата на България в международните договори в периода 1878–1919. – В: 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878–1913). Съст. Т. Митев, А. Гребенаров. С., 2015, с. 657-665.
 • Териториалните промени в Централна Европа след края на Първата световна война. – В: Първата световна война век по-късно. Съст. И. Баева. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 188-194.
 • Ягелонският университет и балканистиката след 1989 г. – История, 2014, кн. 3, с. 261-271.

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

 • Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, проведена във Велико Търново на 26-27 октомври 2017 г. Доклади: Случаи на хуманност и милосърдие по времето на Втората световна война и Чехословашко-полският военен конфликт в Тешинско от 1919 г.
 • Национална научна конференция с международно участие на тема: „Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?“, проведена в Русе на 25-26 април 2017 г. Доклад: Свободата за национално самоопределение и нейната реализация в Централна Европа след Първата световна война.
 • Научна конференция „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика, XVI–XXI век“, организирана от СУ Климент Охридски на 17 октомври 2014 г. Доклад: Териториалните промени в Централна Европа след края на Първата световна война.
 • Семинар „Извори и документи“, проведен на 16 март 2014 г. Доклад: Йоан Павел II – първият римски папа посетил България.
 • Международна научна конференция „Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене“, посветена на 175-годишния юбилей на проф. М. Дринов и деня на народните будители. 31 октомври – 1 ноември 2013 г. Доклад: Ягелонският университет и балканистиката след 1989 г.
 • Международна научна конференция „100 години от Балканските войни. Извори и документи“, проведена на 10-12 ноември 2013 г. Доклад: Трагичните последици за България след двете национални катастрофи 1913–1919.
 • Международна научна конференция „110 години от Илинденско-Преображенското въстание и националната идея от Сан Стефано до Букурещ (1878–1913)“ проведена на 3 октомври 2013 г. Доклад: Съдбата на България в международните договори в периода 1878–1919.

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Преводи

Превод от полски на български на статията на В. Южвяк „Информационно-издателската дейност на възкресенския униатски център в Одрин, 1863–1914“, публикувана в сп. Историческо бъдеще, 2014, бр. 1-2.